Dialogforum 29. april Gode forsamling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!"

Transkript

1 Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette vår strategi for videre vekst, og ikke forvitre det generasjoner har skapt før oss, må vi også fremover tørre å ta tak. Den store og grunnleggende endringen handler om klimautfordringen. Vårt bidrag til å løse klimautfordringen er å produsere mer fornybar energi. Dernest digitaliseres en stadig større del av vår hverdag. Vårt bidrag er å tilby stadig flere nordtrønderne tilgang på moderne, fiberbasert bredbånd som nærmest er en forutsetning for at Nord-Trøndelag skal utvikle seg i takt med resten av verden. Nasjonalt og innen vår næring ser vi nye samarbeidsformer og strukturendringer som kommer, faktisk innenfor alle våre virksomhetsområder Jeg skal komme tilbake til nødvendigheten av utvikling og endring. Framtida starter derimot i dag, og skal vi vokse og utvikle oss på sikt må vi skape verdier i dag og i morgen. Derfor: Først noen ord om året vi har lagt bak oss og de økonomiske resultater vi klarte å skape da. Konsernsjefen skal gi dere detaljene om litt, jeg skal derfor nøye meg med noen overordnede betraktninger. Aller først: la oss slå fast at resultatforbedringsprosjektet har virket, vi har forbedret oss solid og presenterer et resultat etter skatt på 289 millioner kroner, 207 millioner kroner bedre enn i Og for andre år leverer alle våre virksomhetsområder plussresultat. Selv om engangseffekter knyttet til endret regnskapsføring av pensjonskostnader utgjør 147 millioner, er dette et bra resultat og viser at NTE er på riktig vei. Kraftproduksjonen endte på GWh, 260 GWh under normalårsproduksjonen. Kraftprisen var fortsatt lav, men etter gode prissikringer endte vi på en gjennomsnittlig oppnådd pris på omlag 30 øre, mens snittprisen i vårt område over året var 26,3 øre. Selv om NTE har flere viktige virksomhetsområder er nettopp kraftprisen, som jeg har understreket ved tidligere anledninger, svært viktig for vårt økonomiske resultat. Grovt sagt går resultatet etter skatt ned 16 millioner kroner for hvert øre kraftprisen faller. Så å si alle scenarier fremover viser priser på 30 øre eller lavere framover mot 2020, noen ligger på 25 øre helt til 2035, de aller mest pessimistiske godt under 20 øre. Økt produksjon av fornybar energi, kan gi perioder med kraftoverskudd og dermed lav pris, på den annen side kan internasjonale forpliktelser løfte CO 2 - prisen og dermed også kraftprisen. De mest optimistiske tror da på en kraftpris på nærmere 55 øre i All denne usikkerheten rundt kraftprisen, bekrefter at resultatforbedringsprogrammet fra 2012 var tvingende nødvendig. Og like viktig: vi kan ikke slappe av, vi må fortsatt ha fokus på forbedringer. Nettvirksomheten hadde et tilnærmet normalt år, om man kan snakke om normalår for en virksomhet som så til de grader er værutsatt. Vi hadde en del lyn og torden med påfølgende strømbrudd i fjor sommer, men ble spart for ekstremvær som herjet Nord-Trøndelag og strømnettet vårt i Alle deler av vår kunderettede virksomhet går bedre enn de siste årene. La meg ta ett eksempel: I 2011 hadde butikkene, kraftsalg, fiber og installasjon et samlet driftsunderskudd på 17 millioner kroner, i 2014 var dette snudd til pluss 125 millioner kroner! Dette er noe av det vi har oppnådd 1

2 gjennom forbedringsarbeidet. Også kundene strømmer til. Fra høsten 2013 og ut 2014 valgte 3000 flere strømkunder oss som leverandør. Og veksten fortsetter i 2015, slik at vi nå nærmer oss en markedsandel på 80 prosent i privatmarkedet i Nord-Trøndelag. Vi nærmer oss også kunder i fibernettet, en økning på hele 4000 bare det siste året. Bygdefiberprosjektet, som er omtalt i de siste eiermeldingene som en viktig del av NTE sin samfunnsrolle, har de siste årene gjennomført mer enn 30 prosjekter over hele fylket kunder utenfor de meste sentrale områdene har nå tilgang til moderne fiberbredbånd. La meg legge til at det er tilfredsstillende å registrere at omstillingene er gjennomført samtidig som den årlige personaltilfredshetsundersøkelsen, viser at ansatte i det store og hele er mer tilfreds nå enn for ett år siden. Den samme tendensen gjelder for selskapets omdømme. Omstilling er krevende, men det ser altså ikke ut til at utviklingen til et tydeligere og mer fokusert NTE, har vært noen alvorlig belastning hverken for ansattes eller kundenes oppfatning av vår virksomhet. Kanskje tvert i mot resultatet gir styret grunnlag for å betale ut 20 millioner kroner i resultatbasert utbytte i tillegg til 150 millioner kroner i rente på det ansvarlige lånet. Størrelsen på det resultatbaserte utbyttet er en avveining, innenfor utbyttemodellen, av eierens behov for utbytte og selskapets behov for kapital for videre utvikling. Siden dagens utbyttemodell ble etablert i 2009 og fram til og med 2015, vil eieren være tilført hele 1150 millioner kroner i utbytte og rente på det ansvarlige lånet. Samfunnsbidraget NTEs samfunnsbidrag kom i 2014 opp i rundt 500 millioner kroner. Ved siden av utbytte og rente på ansvarlig lån, ligger det i dette beløpet konsesjonsavgift, garantiprovisjon, frikjøp av konsesjonskraft og eiendomsskatt, delvis til fylkeskommunen og delvis til nordtrønderske kommuner. I tillegg kommer sponsorsamarbeidet med nordtrønderske lag og foreninger. Både staten og kommunene har dessuten fått sitt gjennom skatt på ordinært resultat, faktisk hele 213 millioner kroner. Videre viser samfunnsregnskapet at NTE i 2014 ga grunnlag for arbeidsplasser i Nord-Trøndelag, knapt 700 i egen virksomhet og 1060 utenfor bedriften. Hver arbeidsplass i bedriften gir med andre ord 1,5 arbeidsplasser i andre virksomheter. Eierskapsutredningen Jeg startet innlegget med noen ord om de store utviklingslinjene. Den tråden tar jeg opp nå. På aprilsamlinga i fjor behandlet fylkestinget «Trøndelag som strategisk enhet», der ble også eierskapet til NTE diskutert. 1. oktober i fjor fulgte tinget opp debatten og vedtok at fylkesrådet skulle utrede ulike eierskapsmodeller for NTE. Eier sendte så et oppdragsbrev til NTE der vi ble bedt om å vurdere ulike eierskapsmodeller ut fra to perspektiver: 1. Hva som vil være den beste løsning for selskapets videre utvikling og 2. Hvor velegnet de vil være med tanke på fortsatt nordtrøndersk eierskap/styring, herunder selskapets samfunnsrolle. NTE har hentet inn ekstern bistand for å svare på disse to helt sentrale spørsmålene. Det vi har kalt «Eierskapsutredningen 2015» ble styrebehandlet i går og oversendt eieren sammen med et følgebrev som sier noe om styrets holdning til saken. Eierskapsutredningen har en egen analyse av utviklingstrekkene i NTEs omverden. Den viser til fulle at både våre markeder og vår bransje er i endring. Usikkerheten har dessuten økt, særlig rundt 2

3 forhold som påvirker kraftprisen, endringer i teknologi, endringer i kundeadferd og økt konkurranse om kundene. Dette gjør at en konsolidering av bransjen er mer sannsynlig enn usannsynlig. La meg derfor understreke følgende: De mest sentrale utfordringer og endringsbehov for NTE er helt uavhengige av diskusjonen om fylkesstrukturen i vår region. Jeg har allerede vært innom den fallende kraftprisen i Norden. I tillegg går også prisen på grønne sertifikater ned. Dette er to betydelige usikkerhetsfaktorer som påvirker inntjeningen fra produksjon av fornybar energi. Kort sagt betyr prisbildet på lang sikt muligheter for lønnsom vekst, men også at det knytter seg større risiko enn tidligere til NTEs mange fornybarprosjekter. Utredningen beskriver også drivkrefter i retning av mer samarbeid og fusjoner i nettbransjen. Myndighetene legger nå opp til færre og mer selvstendige nettselskaper. Nettselskapene vil fremover også finne større synergier med andre nettselskaper enn innad i energikonsern. Veien mot færre nettselskaper er allerede staket ut gjennom Olje- og energidepartementet sin oppfølging av Reiten-utvalgets innstilling. Innføring av ny og kostbar teknologi, eksempelvis ved innføringen av «smarte målere», vil kreve tett samarbeid mellom selskaper og kanskje på sikt fusjoner. Innen 1. januar 2019 skal alle norske strømkunder ha fått disse avanserte målesystemer, forkortet AMS, i hus. NTE Nett forbereder denne innføringen sammen med hele 28 andre nettselskaper gjennom selskapet Soria. Samarbeidet dreier seg både om felles planlegging, innkjøp, innføring og drift. Prosjektkontoret for Midt-Norge er lagt til Stjørdal med NTE som vertskap. Selv om NTE Nett er et av landets største og mest effektive nettselskap er NTE Netts ambisjon å spare 100 millioner kroner på Soria-samarbeidet - bare på selve innføringen av de nye målerne. Gevinstene ved samarbeid er altså store både for selskapet og kundene. Konkurranse fra nye og internasjonale aktører, konsolidering og befolkningsutvikling vil også prege utviklingen av NTEs kunderettede virksomhet; kraftsalg, fibervirksomheten og installasjon. I tilegg viser eierskapsutredninga at markedet vil preges mer av store aktører og at regionale og lokale merkevarer kan bli utfordret. Stordrift kan bli viktigere for å kunne levere attraktive produkter til en konkurransedyktig pris. Konklusjonen så langt er at NTE må evne å følge med i tiden og ta konsekvensen av det som skjer rundt seg i samfunnet. Utredningen peker videre på tre hovedområder som oppsummerer NTEs behov fremover. For styret er denne delen av utredningen helt sentral og styret slutter seg til konklusjonen i tre punkter: For å kunne møte kommende muligheter og utfordringer, eksempelvis restrukturering av kraftbransjen, trengs en eierform og organisasjon som er tilpasningsdyktig. Eieren har allerede åpnet opp for at NTE ikke nødvendigvis må være i 100 % nordtrøndersk eie, og selskapet kan inntil videre delta i relevante diskusjoner i bransjen. Nå er det behov for en langsiktig avklaring på dette området, uavhengig av debatten om kommune- og regionreform. For det andre kan NTE få behov for kapitaltilførsel. Det kan være for å gjennomføre planlagte og attraktive prosjekter i ny fornybar energi og mulighet til at noen av våre datterselskaper kan delta i eventuelle strukturelle endringer. Lønnsomheten i de ulike fornybarprosjektene avgjør om de blir bygd, men vurderingen av om selskapet skal tilføres ny kapital og en mer resultatbasert 3

4 utbyttepolitikk, bør starte nå. Selskapets, og dermed eierens hovedavveining, er enten ny vekst innen særlig fornybar energi, strukturell vekst og nye forretningsmuligheter, eller drive innenfor de forretningsmessige og geografiske rammer vi i dag driver altså noe i retning av en høstingsstrategi. Det siste punktet som beskriver sentrale behov for NTE handler om kompetanseutvikling og å sikre at NTE også i fremtiden er en attraktiv arbeidsgiver som kan vinne kampen om talentene. Her er det naturlig nok avgjørende å lykkes og vi kan fastslå at det allerede nå er krevende å rekruttere god kompetanse innen flere fagområder. Jeg har nettopp gått gjennom selskapets behov, det er naturlig nok disse styret er og skal være mest opptatt av. Utover det merker styret seg at utredningen dokumenterer at ikke alle de aktuelle eierskapsmodellene vi ble bedt om å utrede, er egnet til å ivareta både selskapets sentrale behov og hensynet til fortsatt nordtrøndersk eierskap og styring. Å selge hele selskapet anses ikke som særlig aktuelt da det både vil være vanskelig å finne en kjøper og at prisen i dagens marked sannsynligvis ikke vil være god nok. Det synes heller ikke å være hensiktsmessig å gå videre med stiftelsesmodellen da utredningen viser at den ikke oppfyller krav til offentlig eierskap i vannkraft. Utredningen har likevel identifisert mulige nye modeller for eierskap. For det første er utredningen tydelig på at det ikke er nødvendig å beholde 100 % av eierskapet for å ivareta det grunnleggende hensynet til fortsatt nordtrøndersk eierskap og styring; 2/3 reelt eierskap for fylkeskommunen eller kommunene vil være tilstrekkelig for å sikre full styring. Videre er det mulig å oppnå betydelig styring både ved 50 % eierskap og ned mot 1/3 eierskap. Dette kan gjennomføres ved at en industriell eller finansiell investor blir deleier i NTE, enten direkte i NTE Holding eller i ett av datterselskapene. En slik løsning vil også innfri NTE sine fremtidige behov for både kapital og kompetanse. Fylkestinget har tidligere hatt fokus på det som kalles «Kommunemodellen» i eierskapsutredningen. I utredningen er det ikke store ulikheter på modeller der en ny region, kommunene i Nord-Trøndelag eller kommunene og regionen eier NTE i fellesskap. Utredningen viser at «Kommunemodellen», med et mellomliggende eierselskap mellom kommunene og NTE, alene eller i kombinasjon med «Emisjonsmodellen», også kan svare på NTE sine fremtidige behov. Det er da viktig å være klar over at en bør unngå å overføre 90 % eller mer av eierskapet i NTE til nye eiere. Det kan i så fall utløse full konsesjonsbehandling for alle vannfall og innebærer en betydelig økonomisk risiko for NTE. NTEs behov for kapital til framtidig vekst vil i imidlertid i utgangspunktet ikke dekkes gjennom «Kommunemodellen» alene. Utfordringen kan likevel ivaretas gjennom å sette som et vilkår for vederlagsfri overdragelse, at kommunene frasier seg retten til utbytte i en bestemt periode, eks 10 år. Et mellomliggende holdingselskap eid av kommunene vil også kunne skyte inn ny egenkapital i NTE ved lånefinansiering. En slik løsning kan også fri oss fra en del eiermessige utfordringer som vi ser hos enkelte av våre kolleger eid av et stort antall kommuner. Styret skal naturligvis ha en tilbaketrukket rolle i den konkrete diskusjonen om framtidige modeller for organisering av eierskapet i NTE, det er ene og alene eierens ansvar. For styret er det imidlertid viktig å poengtere at NTEs utfordringer ikke er knyttet til diskusjonen om et samlet Trøndelag, men til utviklingstrekk i vår bransje. Vi trenger derfor, uansett hvilken modell dere velger, fleksibilitet til å møte nye utfordringer og muligheter. Vi trenger også en forutsigbar styringsmodell som sikrer tilstrekkelig avstand mellom selskapets forretningsvirksomhet og de politiske beslutningsprosesser hos eier. Selskapet kan også få behov for en mer resultatbasert utbyttemodell også dette helt 4

5 uavhengig av regiondebatten. Styret er trygg på at eieren balanserer NTE sine behov godt mot ønsket om nordtrøndersk styring og at vi dermed også i framtida har et NTE som leverer solide bidrag til velferd og utvikling i Nord-Trøndelag. Lykke til med diskusjonen! 5

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1

Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang 189 Staten som forretningsdrivende og som eier av forretningsdrivende virksomhet 1 Av Tormod Hermansen Hermansen Consulting Nordisk Administrativt

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer