Konsernstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernstrategi 2010 2015"

Transkript

1 Konsernstrategi

2 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes som den grønne regionen, der både næringsliv og innbyggere etablerer seg, trives, vokser og utvikler seg. Utnyttelse av fornybar energi er bærebjelken i vår virksomhet. Eierkrav Konsernstrategien tar utgangspunkt i de eierkrav som ble fastsatt i generalforsamlingen Eierkrav Hole og Ringerike kommuner skal fortsatt være eiere av Ringeriks- Kraft AS. Basis for eierskapet skal være langsiktig. Ringeriks-Kraft skal være et selskap med energi som kjernevirksomhet. Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Selskapet skal ha en åpen holdning mot eiere, mot kunder og mot allmennheten. Dette vil styrke selskapets tillit og dermed positivt bidra til størst mulig verdiskapning over tid til beste for eiere, ansatte og kunder. Ut fra disse forutsetninger setter eierne følgende krav til selskapet: Krav til avkastning utbytte Ringeriks-Kraft AS må drives så godt at eierkommunene kan få en akseptabel forrentning på den betydelige kapital som forvaltes av selskapet. For å sikre nødvendig utvikling av selskapet må størrelsen på utbytte vurderes hvert år i forhold til regnskapsresultat, egenkapitalsituasjonen og behovet for ny kapital til videreutvikling av selskapet. Eierne vil i sin totalvurdering ta hensyn til det samlede resultatet av selskapets verdistigning, samfunnsøkonomiske investeringer og størrelse på utbytte og avsetninger. Videreutvikling av selskapet For å oppnå økt konkurransekraft i markedet og videre verdiøkning for selskapet og eierne, kan selskapet inngå forretningsmessig samarbeid med andre aktører i energimarkedet. Økt egenproduksjon av energi er ett mål for å øke verdiene i selskapet. Samarbeid med andre selskaper, opprettelse av nye forretningsområder og anskaffelse av økt produksjonskapasitet krever et grundig forarbeid og må ha eiermessig forankring. Videreutvikling av selskapet må baseres på grundige risikoanalyser og vurderinger av fremtidige muligheter. Virksomheten Ringeriks-Kraft hovedvirksomheter er delt inn i fem virksomhetsområder:» Vannkraft» Ny fornybar» Infrastruktur» Marked» Entreprenør Hovedmål Hovedmålet er verdiskapning for eierne ved å videreutvikle selskapets verdier i et langsiktig perspektiv. Vi skal være innovative, moderne og fremtidsrettet i den videre utvikling av konsernet. Nye aktiviteter skal understøtte selskapets formål og eierkrav.» Virksomheten skal drives etter bedriftsøkonomiske og forretningsmessige prinsipper og ha en egenkapital som gir tilstrekkelig økonomisk handlefrihet til investeringer og utvikling.» Ringeriks-Kraft skal sørge for en sikker og rasjonell utvikling av regionens energiforsyning som gir gode og konkurransedyktige energivalg for næringsliv, innbyggere og det offentlige.» Ringeriks-Kraft skal bidra til å skape fremtidsrettet og bærekraftig anvendelse av alternative energiløsninger og utvikling av grønn næringsvirksomhet i regionen til beste for klima og miljø.» Ringeriks-Kraft skal være et konsern som kjennetegnes ved samfunnsansvar og høy etisk standard i utøvelsen av sine virksomheter. Det skal vise en åpen holdning mot eiere, kunder og allmennheten.» Ringeriks-Kraft skal være en attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, gode fagmiljø og høy kompetanse. Medarbeidere skal gis muligheter til faglige og personlig utvikling og det skal legges til rette for en god livsfasepolitikk. Helse, miljø og sikkerhet skal gis høy prioritet i alle deler av virksomheten.» Konsernet skal være en kundeorientert virksomhet med en enhetlig profil under merkenavnet Ringeriks-Kraft.» Ringeriks-Kraft skal arbeide for å utvikle det regionale samarbeidet mellom Ringeriksregionen og nærliggende regioner innenfor energiområdet.» Ringeriks-Kraft vil bidra til Ringeriksregionens kultur-, idretts-, frilufts- og frivillighetsarbeid som grunnlag for god livskvalitet

3 Organisering Ringeriks-Kraft skal være organisert som et konsern under ledelse av konsernstyret og konsernsjefen. Strategiske forhold og beslutninger tilligger morselskapet. Den operative virksomheten skal i størst mulig grad utøves i konsernets døtre. Det er et mål å ha egen kompetanse og produksjon av strategiske og virksomhetskritiske tjenester i konsernet, mens øvrige kan kjøpes i markedet. Å ha sluttbrukersalg for å utvikle og opprettholde en kunde- og markedsorientert organisasjon vurderes som et viktig virkemiddel. Tilsvarende vil vi jevnlig måle vår kundetilfredshet, og vi vil etablere kundeforum for en få en direkte dialog med våre kunder. Konsernet skal organiseres slik at vi kan utnytte kompetansesynergi, optimalisere kapitalbruken, oppnår formålseffektivitet, utnytter stordriftsfordeler og kan bruke hverandre som en treningsarena for å vinne konkurranser og markeder eksternt. Utvikling Å opprettholde en sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse er viktig i den videre utvikling av regionen. Å ha viktige organer og posisjoner som generalforsamling, styre, øvrige kontrollorganer og konsernledelse som kjenner distriktets behov og er bemannet med representanter med lokal forankring, er viktig for å ha hånden på rattet, både i forhold til den regionale utvikling og i forhold til bransjens strukturendringer. Ringeriks-Kraft skal arbeide aktiv for å videreutvikle sine primære forretningsområder. Utviklingen kan skje ved organisk vekst, egne investeringer, oppkjøp, fusjoner eller i samarbeid med andre aktører. Ved samarbeid med andre på de primære forretningsområdene, skal Ringeriks-Kraft søke bestemmende innflytelse. I samsvar med selskapets vedtekter kan Ringeriks-Kraft delta i beslektet næringsvirksomhet så fremt det understøtter kjernevirksomheten. Ringeriks-Kraft skal aktivt søke strategiske allianser og/ eller selskapsmessig samarbeid med andre energiselskaper og andre samarbeidspartnere for å utnytte stordriftsfordeler, styrke kompetanses, redusere risiko og sårbarhet innenfor områder som teknologi, datahåndtering, back-office, produktutvikling, markedsføring med mer.

4 Strategi Vannkraft Hovedmålet er å produsere elektrisk kraft basert på vannkraft til en lavest mulig energikostnad.» Vi skal vektlegge kostnadseffektiv drift av produksjonsanleggene ved å videreutvikle kostnadseffektive vedlikeholdsrutiner, rasjonalisere vakt- og beredskapsordninger, videreutvikle driftskonsept gjennom samarbeid med andre og øke egen driftskompetanse, herunder satse på spesialisering.» Ringeriks-Kraft vil øke egen energiproduksjon ved å øke ytelsene i egne anlegg. Vi vil også søke å erverve kraftanlegg og vurdere ulike løsninger for leie av anlegg. Ved erverv av nye kraftanlegg vil vi vurdere samarbeid/deleierskap som gir merverdi for Ringeriks-Kraft.» Ringeriks-Kraft vil løpende vurdere om det er mulig med utnyttelse av mindre fall i vårt område.» Ringeriks-Kraft skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for allmennhet, kunder og egne ansatte og bidra til miljømessig utforming av anleggene. Strategi Ny fornybar Hovedmålet er at Ringeriks-Kraft skal bidra til å skape fremtidsrettet og bærekraftig anvendelse av alternative energiløsninger i regionen til beste for klima og miljø.» Ringeriks-Kraft skal være regionens ledende energi og miljøpådriver og være et regionalt kompetansesenter for energi og miljø.» Ringeriks-Kraft skal bygge, eie og drive anlegg basert på fornybar energi og slik redusere miljøbelastning fra energibruk» Vi skal aktivt søke samarbeid med andre aktører på området og være den foretrukne partner for kommunene, kundene og andre. Strategi Infrastruktur Hovedmålet er å bygge, vedlikeholde og drive tidsriktig infrastruktur for å dekke regionens behov for strømforsyning og legge til rette for andre ledningsbårne infrastrukturtjenester som gir gode og konkurransedyktige energivalg for næringsliv, innbyggere og det offentlige. Nett» Gjennom et fremtidsrettet, godt og sikkert nett vil vi bidra til å gjøre regionen attraktiv for bosetting og næringsliv. Vi vil legge til rette for næringsutvikling ved næringsvennlig tariffering.» Ringeriks-Kraft skal sørge for energileveranser med høy pålitelighet i samsvar med moderne krav og forventninger.» Ringeriks-Kraft skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for allmennhet, kunder og egne ansatte og bidra til miljømessig utforming av forsyningsanleggene.» Ringeriks-Kraft vil bruke mulighetene som innføring av AMS gir til å bedre dialog og kommunikasjon med kundene.» Ringeriks-Kraft vil arbeide for å ta ut stordriftfordeler ved it-tjenester, innsamling og håndtering av målerdata med mer ved å søke samarbeid med andre selskaper Bredbånd» Ringeriks-Kraft skal bruke sine muligheter, fortrinn og kompetanse som eier av ledningsbåren infrastruktur til å legge til rette for utvikling av bredbånd i hele regionen. For å oppnå dette skal følgende hovedelementer ligge til grunn.» Ringeriks-Kraft skal primært være en leverandør av fiberkabel, og ikke forestå innholdsleveranser.» Ved utbygging av fiberkabel og bredbåndsinfrastruktur skal det beregne en avkastning som er på linje med øvrig infrastrukturutbygging.» Ringeriks-Kraft skal søke å etablere et kommunenett i samarbeid med eierkommunene på forretningsmessig grunnlag, som grunnlag for å etablere et stamnett for videre utbygging» Ringeriks-Kraft skal på forretningsmessig grunnlag investere i og leie ut bredbåndsinfrastruktur der dette er forretningsmessig tilfredsstillende og når det støtter opp om hovedmålet om bredbånd i hele regionen. Salg av egen fiber kan også vurderes for å nå dette målet.» Ringeriks-Kraft skal på forretningsmessig grunnlag kunne investere i bredbåndsinfrastruktur for å etablere transittrafikk gjennom regionen. Strategi Marked Hovedmålet er at Ringeriks-Kraft skal ha et aktivt og offensivt sluttbrukersalg i Ringeriksregionen og søke å utvikle markedene utenfor regionen.» Sluttbrukersalg skal være tuftet på at produktene og tjenestene skal understøtte kundenes behov, konsernets overordnede og øvrige virksomhetsområders målsettinger.» Ringeriks-Kraft skal ha et sterkt merkevarenavn og være den dominerende strømleverandøren i Ringeriksregionen. Det er et mål å øke antall strømkunder utenfor Ringeriksregionen.» Ringeriks-Kraft skal tilby alternative og fornybare energiløsninger og produkter til privat og næringskunder» Marked skal effektivisere sine systemer, rutiner og kundedialog med vekt på internettbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger. Samarbeid med andre vil bli løpende vurdert. Strategi Entreprenør Hovedmålet er at Ringeriks-Kraft skal ha et ha en profesjonell og kompetent entreprenørvirksomhet innenfor energiområdet som skal være en konkurransedyktig leverandør til konsernets andre utførende enheter.» Entreprenørvirksomheten skal være tuftet på at produktene og tjenestene skal understøtte kundenes behov, konsernets overordnede og øvrige virksomhetsområders målsettinger.» Entreprenør skal bidra til at det i konsernet samlet er tilstrekkelig med faglige ressurser tilgjengelig til at konsernet kan ivareta sine konsesjonspålagte oppgaver på en god måte.» Det er et mål å øke omfanget av entreprenørvirksomheten for å sikre inntjening og kompetanse. Vekst vil primært søkes i eksterne markeder. Samarbeid med andre energientreprenører, øvrige entreprenør, byggherrer og energiselskaper vurderes løpende.

5 Ringeriks-Kraft god alene - best sammen

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013

Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 Gleden ved å motta POSTEN NORGE 2013 01 ORGANISASJON 02 RESULTATER 03 BÆREKRAFT Dette er Posten Norge... 6 Våre merkevarer... 8 Antall ansatte, lokasjoner og tjenester..10 Konsernstruktur...12 Presentasjon

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer