Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006"

Transkript

1 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

2 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Generelt Generelt Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon Beredskap Generelle kontrollordninger Generelle rasjonaliserings - og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger, høringsuttalelser Annet generelt om organisasjon og administrasjon UMBs oppbygging og administrative enheter Generelt (Universitetsloven, administrative regler og bestemmelser) Organisasjonsmessig oppbygning UMB Faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud. AMU. Attføringsutvalg. Innstillingsutvalg, IT -råd. Likestillingsråd. Opplæringsutvalg. Tilsettingsutvalg. (gjelder også organer hvor UMB har sekretariatsfunksjon) Midlertidige råd, utvalg, komiteer m.v Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer (regler for representasjon, oppnevnelse etc) Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne or ganer, prosjekter, utvalg Annet om organets oppbygging og administrative enheter Intern planlegging (Virksomhetsp laner, langtidsplaner, strategiske planer) Generelt Strategiske planer Årsrapporter / årsmeldinger Evaluering av virksomheten Annet om intern planleggin g Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler UMBs bygninger. Administrasjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner Driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger Andre eiendommer, bygninger, lokaler UMBs åpne områder - friarealer Tekniske anlegg Leide eiendommer, bygninger, lokaler Generelt (krav til tjenesteboliger, sta ndardtegn.) Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Tjenester Generelt Kontortjenester og støttefunksjoner IT / IKT-tjenester Teletjenester Bibliotektjeneste Tekniske tjenester. AV -tjenester Informasjonsvirksomhet 17 2

3 049 Annet om tjenester Inventar, utstyr og transportmidler ( herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. ) Generelt. Museumsgjenstander Inventar Kontorteknisk utstyr IKT - maskinvare og programvare (jf 042) Teknisk-vitenskapelig utstyr og undervisningsmateriell (jf 31) Teknisk utstyr kompressor Materiell. Transportmidler. Maskiner Annet om inventar, utstyr og transportmidler (herunder inventarliste) Forbruksvarer - rekvisita Generelt Kontor- og datarekvisita Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr m.v Kjemikalier. Medisiner Verktøy. Laboratoriemateriell. Medisinsk materiell. Elektrisk materiell Rengjøringsmidler. Tørkemateriell. Avfallsposer o.l Annet om forbruksmateriell - rekvisita Internasjonalt samarbeid Generelt Kulturavtalene med andre land Nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling Europeisk samarbeid om undervisning, forsking og formidling Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling Annet internasjonalt samarbeid - nordisk, europeisk og internasjonalt Annet om internasjonalt samarbeid Andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging o.l Generelt Institusjoner med tilknytning til UMB - Akvaforsk, Forskningsparken, Jordforsk, Matforsk, Skogforsk, Plateforsk, Sem gjestegård, Ås kommune Norske universitet og vitenskapelige høgskoler (også D et norske universitetsråd UR ) Norske forskningsinstitusjoner Andre norske undervisningsinstitusjoner Andre norske institusjoner Annet om andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging Annet om organisasjon og administrasjon 20 1 ØKONOMI Generelt Økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer Budsjett Generelt - bevilgningsreglement, retningslinjer for budsjettet, database for statistikk om høgere utdanning Langtidsbudsjett Budsjettarbeid ved UMB Råbudsjett 21 3

4 4 115 Innvilget budsjett Budsjettfordeling Bevilgninger og tilskudd fra andre Annet om budsjett Regnskap og revisjon Generelt Regnskapsordning (heru nder kontoplan ) Statsregnskapet - forklaringer, overføring av midler fra foregående år Regnskapssaker, kassarap port, regnskapsoversikt Anvisning, kasseforsterkning Ettersynsforretning. Kasseopptak Revisjon, antegnelser, anmerkninger, desisjoner Annet om regnskap og revisjon Utgifter, inntekter Generelt Utgifter Inntekter Skatter Toll og avgifter (også søknad om fritak for avgift) Annet om utgifter og inntekter Utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private Generelt Statstilskudd til kommuner (også fylkeskommuner ) Statstilskudd til private (også organisasjoner og private sammenslutninger ) Kommunale utgifter og refusjoner (også fylkeskommunale ) Private utgifter og refus joner Annet om utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private Forsikringer, erstatninger, refusjoner, tilskott Generelt Forsikringer, assuranser Sikkerhetsstillelse, garanti ( regnskapsførere ) Erstatningskrav mot staten Erstatningskrav fra statens side Billighetserstatninger Ekspropriasjonserstatning Erstatninger ved rettsaker Annet om forsikringer, erstatninger, refusjoner, tilskott Fond, legater, lån og garant ier Generelt Fond og legater (Mappe for hvert av de aktuelle fond) Tildeling av vitenskapelige stipendier av fonds - og legatmidler Lån Garantier (ved lå n m.v.) Andre lånemidler Annet om fond, legater, lån og garantier Plassering av midler (Bankgiro/postgiro) Generelt 25

5 171 UMBs bankkonti, postgiro Lønnsoverføring Stående anvisning Verdipapirer Saldokontroll Annet om plassering av midler Annet om økonomi 26 2 STILLINGER OG PERSONELL Generelt Generelt Lover og reglement om tjenestemenn, lærlinger m.v Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø Lover om tjeneste - og arbeidstvister Annet generelt om stillinger og personell Stillinger, tilsetting, avskjed, permisjoner(herunder engasjementer o.l.) Generelt Stillingsbeskrivelser, instrukser, kunngjøringer, søknader Tilsetting Avskjed, oppsigelse Generelt Bistillinger Prosjektstillinger Annet om stillinger Personale Generelt Personalmapper (alfabetisk etter etternavn) Ansiennitet, opprykk Spesielle opprykk. Kvalifikasjonsopprykk Uttalelser om personell (attester) Særlige påskjønnelser Ordensstraff m.v Personalstatistikk Annet om perso nale Lønn og pensjon Generelt Regulativer og tariffer Særlige tillegg og godtgjørelser. Stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse m.v Honorarer - sentrale honorarsatser, UMBs egne regler og bestemmelser, enkeltsaker vedr. forelesere, timelærere, sensorer, sakkyndige o.l Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjon, trygd Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon Reise, flytting, beordring (herunder godtgjørelse ) Generelt Tjenestereiser Flytting og beordring m.v. 30 5

6 244 Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting, beordring m.v Arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Generelt Arbeidstid Ferie Aldersgrensebestemmelser Arbeidsmiljø, helse - og vernetjeneste Velferdstiltak Tjenestetvister - arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Personalpolitikk, -utvikling, -opplæring Generelt (herunder medarbeidersamtaler) Personalpolitikk (h erunder rekrutteringspolitikk) Introduksjon av nyansatte Intern opplæring, kurs, egenutvikling Eksterne kurs, konferanser m.v Studiereiser, stipend, utveksling av tjenestemenn Annet om personalpolitikk, -utvikling, -opplæring Annet om stillinger og personell 32 3 UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN Generelt Generelt om undervisning, utdanningspolitikk, studiekvalitet o.l Statistikk om utdanning, undervisning, eksamener ( kandidattall o.l.) Undervisningskompetanse for skoleverket ( regler for adj unkt- / lektorkompetanse) _ Universitetspedagogikk Norsk og utenlandsk skoleverk - lover, utredninger m.v. om grun nskole, videregående skole og høgere utdanning Annet generelt om undervisning, studier og eksamen Undervisningsma teriell, lærebøker, lokaler Generelt Utstyr, lesesaler, auditorier, datasaler Audiovisuelle hjelpemidler - lyd / bilde Andre hjelpemidler - tavle, kart, samlinger av kart, stein, planter m.v Lærebøker Tilskudd til trykking og utgivelse av lærebøker (jf 044) Undervisningslokaler og -steder- Lesesalsplasser Annet om undervisningsmateriell, lærebøker og lokaler Undervisningspe rsonell (jf klasse 2) Generelt (herunder oversikt over lærerbehov, forholdstall lærere / studenter o.l.) Forelesnings- og undervisningsplikt. Eksamens - og sensurplikt Gjesteforelesninger. Gjesteforelesere Norsk undervisnings personell i utlandet. Utenlandsk undervisningspersonell i Norge. Spesialforelesere Annet om undervisningspersonell Undervisning. Studieordning ( fagstudiene ) Generelt ( reglement, bestemmelser om studiene, organisering av undervisningen ) 34 6

7 331 Undervisnings - og utdanningsprogrammer. Studieplan. Undervisningsplan Første studieår ( desentralisert ) Undervisnings - og eksamensfag (også hovedfag og tverrfaglig undervisning ) Klage over uregelmessigheter i forbindelse med undervisningen o.l Undervisningssamarbeid - de enkelte tiltak / prosjekt (jf 07 og 332) Annet om undervisning og studieordning Spesielle undervisningstiltak og -metoder Generelt Kurs. Seminarer Feltkurs og ekskursjoner Gruppeundervisning. Kollokvier. Øvingsoppgaver Praktisk undervisning ( praksisplasser, praktikanttjeneste ) Utveksling av studenter (jf 07 og 418 ) - ERASMUS, NORDPLUS o.l Annet om undervisningstiltak og -metoder Sommerskoler o.l. - undervisningstiltak Etterutdanning. Videreutdanning. Voksenopplæring Generelt ( organisering av etter - og videreutdanning ved UMB, lov om voksenopplæring ) Eksamensrett etter - og videreutdanning ved UMB Kortkurs. Oppdrag ( arrangert av UMB ) Etter- og videreutdanning i regi av andre Tilleggseksamen for kandidater Voksenopplæring ( ikke kompetansegivende ) Annet om etterutdanning, videreutdanning og voksenopplæring Eksamen. Eksamensarbeid. Sensur Generelt Eksamenavvikling Eksamensoppgaver og -besvarelser Sensur. Sensorer Karakterer. Vitnemål. Vekttall Godkjenning av eksamener avlagt utenfor UMB ( også i utlandet ) Annet om eksamen, eksamensarbeid og sensur Annet om undervisning, studier og eksamen 38 4 FORSKNING. VITENSKAP Generelt Generelt Statistikk. Oppgaver Forskningsplaner, -utredninger o.l Forskningsformidling. Publiseringspolitikk Norges forskningsråd NFR Annet generelt om forskning og vitenskap Forskerutdanning. Forskerrekruttering Generelt - reglement, statistikk, oppgaver over avlagte doktorgrader Forskerrekruttering ( jf 271 ) Program for organisert forskerutd anning Søknader om doktorgradsbedømmelse ( dr.agric ) Forskningsstipend ( jf 162 ) - finansiert over UMBs budsje tt eller eksternt finansiert _40 7

8 415 Godkjenning av utenlandske doktorgrader Forskerkurs ( både nasjonale og internasjon ale ) Utveksling av forskere Annet om forskerutdanning og forskerrekruttering Æresdoktorer Samarbeid om forskning ( jf 07 og 08 ) Generelt - utredninger, statistikk Nasjonalt samarbeid om forskning - Norgesnettet, forskningsinstitutter Nordisk samarbeid om forskning - Nordisk ministerråd, NJF, NOVA Europeisk samarbeid om forskning ( også Øst -Europa ) - NUFA, NORAD Internasjon alt samarbeid om forskning - NUFU, NORAD Annet om samarbeid om forskning Forskningsvirksomhet Generelt Forskning ved fagområdene UMB Tverrfaglig forsknin g ved UMB Rapporter fra forskning ved UMB ( jf 403 ) Deltakelse i forskningsprogrammer Annet om forskning og forsøk Eksternt finansiert virksomhet. Oppdragsforskning Generelt ( også regler for dekningsbidrag / overhead ) Oppdragsstillinger ( jf og ) De enkelte prosjekt, oppdrag ( jf 118 ) ( alfabetisk etter oppdragsgiver / prosjekttittel eller numerisk etter prosjektnr ) - Kontrakter / avtaler, fritak for dekningsbidrag, forskningsresultater / -rapporter Annet om eksternt finansiert virksomhet. Oppdragsforskning Kommersialisering av forskningsresultat Annet om forskning og vitenskap 42 5 STUDENTER. STUDENTFORHOLD Generelt Generelt - undersøkelser om tidsbruk, frafall Studentstatistikk. Prognoser Studentrekruttering. Markedsføring Æresstudenter Studieteknikk Andre generelle spørsmål om studenter og studentforhold Studiekompetanse. Immatrikulering. Opptak. Registrering Generelt - regler for studiekompetanse ved universiteter og høgskoler, samordning av opptak til høgere læresteder Opptaksregler og adgangsbegrensning ved UMB Søknader om godkjenning av studiekompetanse / immatrikulering Opptak til fagstudiene Studentregistrering - adm. rutiner, semesteravgift, legitimasjon, disp. fra reg.frist, reg. / immatrikulering på vegne av andre Studentregistrert ( E DB-registeret ) - ( også utlevering av oppl. fra studentregisteret, taushetserklæringer o.l. ) Utenlandske studenter - Master of science, kvotestudenter 44 8

9 519 Annet om studiekompetanse. Immatrikulering. Opptak. Registrering Spesielle forhold. Disiplinærsaker Generelt Funksjonshemmede studenter Undervisningsfri ( graskurs ) Studenturo. Studentdemonstrasjoner Disiplinærsaker Verneplikt Annet om spesielle forhold. Disiplinærsaker Studieveiledning Generelt ( synspunkter på studieveiledning, organisering av veiledningstjenesten o.l. ) Informasjon om studietilbudet ved UMB ( jf ) Studieveiledning Yrkes- og studieorganisering ( også orientering til videregående skoler ) Studiehåndbøker. Studenthåndbøker Opplysning om studier i utlandet Annet om studie veiledning Studentorganer. Studentorganisasjoner og - foreninger Generelt Studentorganene - Studenttinget, allmøte, fagutvalg, Studentenes fellesråd Studentorganisasjoner Organisasjon for norske studenter i utlandet. Organisasjon for utenlandske studenter i Norge Studentforeninger. Idrettslag Studentavis. Tuntreet Annet om studentorganer, studentorganisasjoner og - foreninger Sosiale og kulturelle forhold. Velferd Generelt. Studentsamskipnaden ( SiÅs ) Helse- og sosialtjeneste. Helsesp ørsmål Vernetjeneste. Studiemiljø Barnehage. Barneparkering Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner ( jf 03 ) Studentboliger og -hybler ( jf 03 ) Sosiale og kulturelle aktiviteter - studentsamfunnet, studentuka, studentradioen Annet om sosiale og kulturelle forhold. Velferd Stønader. Stipendier. Lån Generelt Statens lånekasse for utdanning Studielån Tildeling av studentstipendier av fonds - og legatmidler o.a Refusjon av utgifter ( vedr. hovedoppgaver o.a. ) Støtte til kontorhold og -utgifter Godtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg Støtte til reise, konferanse, seminar o.l. Reisemoderasjon Annet om stønader, stipender og lån Annet om studenter og studentforhold 47 9

10 7 HUSDYR Generelt Husdyrhold Generelt om husdyrhold Husdyrhold ( én mappe for hvert dyreslag ) Fôrplan Regulering av ervervmessig husdyrhold / kvoter ( også konsesjoner ) Sykdom Forskningsoppdrag NVH / VI Overføringstillatelse. Løyve til overføring Produksjonstilskudd / kontrolloppgaver Annet om husdyrhold Annet om husdyr 48 9 ANNET 49 10

11 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 000 Generelt 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 004 Beredskap 005 Generelle kontrollordninger 006 Generelle rasjonaliserings - og effektiviseringstiltak 008 Eksterne utredninger, høringsuttalelser 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 11

12 01 UMBs oppbygging og administrative enheter 010 Generelt (Universitetsloven, administrative regler og bestemmelser) 011 Organisasjonsmessig oppbygning UMB Generelt (org.kart, regler for UMBs styringsorganer o.l.) Universitetsstyret (US), nemndene (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Administra sjon og de administrative enhetene Instituttene (fagenhetene) Andre avdelinger/enheter ved UMB (Noragric, SKP, SEVU, SHF) Annet om organisasjonsmessig oppbygging 012 Faste administrative enheter, rå d, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud. AMU. Attføringsutvalg. Innstillingsutvalg, IT -råd. Likestillingsråd. Opplæringsutvalg. Tilsettingsutvalg. (gjelder også organer hvor UMB har sekretariatsfunksjon) 013 Midlertidige råd, utvalg, komiteer m. v. 014 Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer (regler for representasjon, oppnevnelse etc) 016 Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Generelt Representasjon i faste organer - styrer, råd, utvalg m.v Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter o.l Annet om fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg 019 Annet om organets oppbygging og adm inistrative enheter 02 Intern planlegging (Virksomhetsplaner, langtidsplaner, strategiske planer) 12

13 020 Generelt 021 Strategiske planer 024 Årsrapporter / årsmeldinger 027 Evaluering av virksomheten 029 Annet om intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 030 Målsetting, regelverk for eiendomsforvaltning m.v Planer, prognoser, programmer Generelt Generalplaner, disp osisjonsplaner Reguleringsplaner, bebyggelsplaner Annet om planer, prognoser, programmer Eiendomsforhold Generelt. Skjøter. Oversikter Grunnervervelse / -avståelse. Ekspropr iasjoner, makeskifte Forsøksjorder. Skog Bortfeste av tomter Formularer festebrev / festeavgifter - kontrakter Annet om grunnervervelse / -avståelse. Ekspropriasjoner, makeskifte Bygge - og anleggsvirksomhet. Prioriteringslister o.l Generelt Plassering og reising av nybygg Ombygging Plan -, kontakt- og romutvalg Kunstnerisk utsmykking av nyby gg Annet om bygge - og anleggsvirksomhet Vedlikehold, reparasjoner, ominnredninger - ENØK generelt Disponering av lokaler, romfordeling Renovasjon Renhold og -kontrakter. Lys, o ppvarming, ventilasjon Inspeksjoner, synsforretninger, byggeskikkpris Annet om målsetting, regelverk for eiendomsforvaltning m.v. 031 UMBs bygninger. Administrasjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg Generelt Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling m.v) 13

14 031.7 Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om administr asjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg 032 Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner Generelt Skjenkebevilling Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredn ing Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner 033 Driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger Generelt Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet o m driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger 034 Andre eiendommer, bygninger, lokaler 035 UMBs åpne områder - friarealer Generelt Plasser og parkanlegg. UMB, Sem Generelt Parkanlegg og friareal Nyanlegg Vedlikeholde og reparasjoner - planering Disponering og bruk Bauta. Minnestein. Kunst Fornminner (gravhauger o.l.) Annet om plasser og parkanlegg Parkering. Garasjer / garasjeplasser Annet om parker og friområder 036 Tekniske anlegg Generelt Veier Generelt Riks- og fylkesveier Veier på høgskoleområdet Gangveier / gangfelt Vedlikehold av veier. Snøbryting Veiskilt / skilting Annet om veier Vann og kloakk Generelt 14

15 Vannverk. Kloakkverk UMBs vannforsyning Vanningsanlegg. Vannledning Vedlikehold Pumpestasjoner Overvann - og kloakkavløpsledninger på UMB Kloakkrenseanlegg Annet om vann og kloakk Elektrisitetsanlegg Generelt Elektrisitetsforsyning, kraftleie, avgift Transformatorstasjoner Kraft ledninger Vei- og utvendig belysning Måler - og anleggskontroll Elektriske installasjoner Annet om elektrisitetsanlegg Fjernvarmeanlegg Generelt Fyrkjel - reserveaggregat Fjernvarmeledninger Fordeling av utgifter Annet om fjernvarmeanlegg Kabler Andre tekniske installasjoner ved UMB - antenne Annet om tekniske anlegg 037 Leide eiendommer, bygninger, lokaler Generelt Leieprosjekter - planer, tilbud. Leiekontrakter Eiendommer festet / forpaktet / leiet av UMB Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold og -kontrakter. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om leide eiendommer, bygninger, lokaler 038 Bolige r, tjenesteleiligheter (jf 234, 81 og 555) Generelt (krav til tjenesteboliger, standardtegn.) Boliger i UMBs regi Generelt. Husleie, -kontrakt, retningslinjer Bygging av bolighus Kjøp og leie av bolighus. Forkjøpsrett. Salg Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning. Riving Disponering av ledig husvære De enkelte boliger / leiligheter / hybler - utleie Annet om bo liger i UMBs regi Boliglån - lån til innskudd o.l Boliger i andres bygg Medlemskap i borettslag edlemskap i borettslag Annet om boliger og tjenesteleiligheter 15

16 039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Generelt Salgsvirksomhet på UMBs område Oppsetting av plakater, bilder, automater, stands Hittegods Nøkler - utlevering, kvittering o.l. Låseanlegg Skadedyr. Jakt. Fiskerett. Hund på arbeidsplassen Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 040 Generelt 041 Kontortjenester og støttefunksjoner Generelt. Saksbehandlin gsregler o.l Arkivordningen (arkivnøkkel, instrukser, kassasjon) Skrivetjeneste (brevoppsett m.v.) Brukerstøtte - edb Kopiering, hustrykkeri Post- og budtjeneste Annet om kontortjenester og støttefunksjoner 042 IT / IKT-tjenester Generelt (IT -planlegging) IT -råd og -utvalg Nettverk (også drift) - kabling, stamnett, basistjenester Programva re og hardware (jf 053) - vedlikehold, abonnement ( avtaler, lisenser, brukerkoder) IT / IKT samarbeid - UNINETT, internt, eksternt Brukerstøtte - studenttjenester m.v Databaser - nasjonale og internasjonale d atabaser, abonnement ( avtaler, lisenser, brukerkoder) Annet om IT / IKT 043 Teletjenester Generelt Sentralbord Kontortelefon Boligtelefon / tjenestetelefon Telefaks Intern telefonkatalog Alarm - og varslingsanlegg Annet om teletjenester 044 Bibliotektjeneste Generelt 16

17 044.1 Bøker, boksamlinger, bokgaver ( kjøp, overføring av saml inger, bokkataloger - også elektroniske, offentlige publikasjoner ) Tidsskrift, tidsskrifthold ( abonnement / kjøp, overføringer av samlinger, sirkulasjon, tidsskriftskataloger - også elektroniske ) Trykking. Innbinding Bibliotekstatistikk Annet om bibliotektjeneste 045 Tekniske tjenester. AV -tjenester 046 Informasjonsvirksomhet Generelt Informasjon til presse og kringkasting Intern informasjon, generelle rapporter, herunder årsmeldinger - Bladet Publikasjoner, brosjyrer, foldere om UMB, etc Møter, konferanser, kongresser, seminarer, symposier ( arrangert av UMB eller hvor UMB deltar, arrangert av andre ) Utstillinger, messer ( arrangert av UMB eller hvor UMB deltar, arrangert av andre ) Jubiléer o.l. arrangementer ( arrangert av UMB - også årsfester, arrangert av andre ) Besøk, omvising ( også fr a utlandet ) Annet om informasjonsvirksomhet 049 Annet om tjenester 05 Inventar, utstyr og transportmidler ( herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. ) 050 Generelt. Museumsgjenstander 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr 053 IKT - maskinvare og programvare (jf 042) 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr og undervisningsmateriell (jf 31) 055 Teknisk utstyr kompressor 17

18 057 Materiell. Transportmidler. Maskiner 059 Annet om inventar, utstyr og transportmidler (herunder inventarliste) 06 Forbruksvarer - rekvisita 060 Generelt 061 Kontor- og datarekvisita 062 Arbeidstøy, uniformer, verneu tstyr m.v. 063 Kjemikalier. Medisiner 065 Verktøy. Laboratoriemateriell. Medisinsk materiell. Elektrisk materiell 067 Rengjøringsmidler. Tørkemateriell. Avfallsposer o.l. 069 Annet om forbruksmateriell - rekvisita 07 Internasjonalt samarbeid 070 Generelt 071 Kulturavtalene med andre land 072 Nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling Generelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemska p, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder NOVA og Nordplus) Andre nordiske institusjoner og samarbeidstiltak Annet om nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling 18

19 073 Europeisk samarbeid om undervis ning, forsking og formidling Generelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemskap, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder SOKRATES / ERASMUS / LEONARDO ) EU EØS Øs t-europa Andre europeiske institusjoner og samarbeidstiltak Annet om europeisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling 074 Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling G enerelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemskap, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder NUFU ) NORAD Norske samarbeidspartnere Utenlandske samarbeidspartnere Utenlandske universiteter (utenom NUFU og NORAD avtaler) Annet om internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling 076 Annet internasjonalt samarbeid - nordisk, europeisk og internasjonalt 079 Annet om internasjonalt samarbeid 08 Andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging o.l. 080 Generelt 081 Institusjoner med tilknytning til UMB - Akvaforsk, Forskningsparken, Jordforsk, Matforsk, Skogforsk, Plateforsk, Sem gjestegård, Ås kommune 082 Norske universitet og vitenskapelige høgskoler (også Det norske universitetsråd UR ) 083 Norske forskningsinstitusjoner 084 Andre norske undervisningsinstitusjoner 19

20 085 Andre norske institus joner 089 Annet om andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging 09 Annet om organisasjon og administrasjon 20

21 1 ØKONOMI 10 Generelt 100 Økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer Generelt Økonomiske analyser, prognoser Utbyggingsprogrammer Områdeplanlegging Konjunkturutvikling Annet om økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer 11 Budsjett 110 Generelt - bevilgningsreglement, retningslinjer for budsjettet, database for statistikk om høgere utdanning 111 Langtidsbudsjett 113 Budsjettarbeid ved UMB Generelt Nye stilling er - behov, forslag, fordeling Budsjettforslag for UMB (budsjettforslag fra enhetene settes i ringperm) Manus til UMBs budsjettforslag Vedtak med kommunisering Tilleggsbevilgning, overførbare be vilgninger, endringer i budsjett, bevilgningsbeløp Fordeling og disponering av hovedpostene, omdisponering, tilleggssøknad Annet om budsjettarbeid ved UMB (herunder andre inst. budsjettforslag) 114 Råbudsjett 115 Innvilget budsjett Generelt Budsjettproposisjoner og -innstillinger Bevilgning over de enkelte kapitlene Innsparinger / tilleggsbevilgning Annet om innvilget budsjett 21

22 116 Budsjettfordeling 118 Bevilgninger og tilskudd fra andre Generelt Økonomiske tilskudd Gaver av økonomisk art. Arv Gaveprofessorat m.v Andre økonomiske tils kudd og gaver Annet om bevilgninger og tilskudd fra andre 119 Annet om budsjett 12 Regnskap og revisjon 120 Generelt 121 Regnskapsordning (herunder kontoplan ) 122 Statsregnskapet - forklaringer, overføring av midler fra foregående år 123 Regnskapssaker, kassarapport, regnskapsoversikt Generelt Regnskapsoversikter Kassarapporter. Kasseettersyn Utestående fordringer - inkasso Annet om regnsakpssaker, kassarapport, regnskapsoversikt 124 Anvisningsmyndighet, fullmakt o.l. 125 Anvisning, kasseforsterkning 126 Ettersynsforretning. Kasseopptak 127 Revisjon, antegnelse r, anmerkninger, desisjoner 22

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 58 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon. 012.3 Administrasjonsutvalg (KF) møteinnkallinger og møtereferater

031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon. 012.3 Administrasjonsutvalg (KF) møteinnkallinger og møtereferater ALFABETISK REGISTER UTVIDET REGISTER 044 Abonnement på aviser og tidsskrifter 013 Ad hoc utvalg, komiteer, bygningsutvalg 031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon 012.3 Administrasjonsutvalg

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer