Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006"

Transkript

1 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

2 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Generelt Generelt Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon Beredskap Generelle kontrollordninger Generelle rasjonaliserings - og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger, høringsuttalelser Annet generelt om organisasjon og administrasjon UMBs oppbygging og administrative enheter Generelt (Universitetsloven, administrative regler og bestemmelser) Organisasjonsmessig oppbygning UMB Faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud. AMU. Attføringsutvalg. Innstillingsutvalg, IT -råd. Likestillingsråd. Opplæringsutvalg. Tilsettingsutvalg. (gjelder også organer hvor UMB har sekretariatsfunksjon) Midlertidige råd, utvalg, komiteer m.v Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer (regler for representasjon, oppnevnelse etc) Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne or ganer, prosjekter, utvalg Annet om organets oppbygging og administrative enheter Intern planlegging (Virksomhetsp laner, langtidsplaner, strategiske planer) Generelt Strategiske planer Årsrapporter / årsmeldinger Evaluering av virksomheten Annet om intern planleggin g Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler UMBs bygninger. Administrasjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner Driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger Andre eiendommer, bygninger, lokaler UMBs åpne områder - friarealer Tekniske anlegg Leide eiendommer, bygninger, lokaler Generelt (krav til tjenesteboliger, sta ndardtegn.) Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Tjenester Generelt Kontortjenester og støttefunksjoner IT / IKT-tjenester Teletjenester Bibliotektjeneste Tekniske tjenester. AV -tjenester Informasjonsvirksomhet 17 2

3 049 Annet om tjenester Inventar, utstyr og transportmidler ( herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. ) Generelt. Museumsgjenstander Inventar Kontorteknisk utstyr IKT - maskinvare og programvare (jf 042) Teknisk-vitenskapelig utstyr og undervisningsmateriell (jf 31) Teknisk utstyr kompressor Materiell. Transportmidler. Maskiner Annet om inventar, utstyr og transportmidler (herunder inventarliste) Forbruksvarer - rekvisita Generelt Kontor- og datarekvisita Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr m.v Kjemikalier. Medisiner Verktøy. Laboratoriemateriell. Medisinsk materiell. Elektrisk materiell Rengjøringsmidler. Tørkemateriell. Avfallsposer o.l Annet om forbruksmateriell - rekvisita Internasjonalt samarbeid Generelt Kulturavtalene med andre land Nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling Europeisk samarbeid om undervisning, forsking og formidling Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling Annet internasjonalt samarbeid - nordisk, europeisk og internasjonalt Annet om internasjonalt samarbeid Andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging o.l Generelt Institusjoner med tilknytning til UMB - Akvaforsk, Forskningsparken, Jordforsk, Matforsk, Skogforsk, Plateforsk, Sem gjestegård, Ås kommune Norske universitet og vitenskapelige høgskoler (også D et norske universitetsråd UR ) Norske forskningsinstitusjoner Andre norske undervisningsinstitusjoner Andre norske institusjoner Annet om andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging Annet om organisasjon og administrasjon 20 1 ØKONOMI Generelt Økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer Budsjett Generelt - bevilgningsreglement, retningslinjer for budsjettet, database for statistikk om høgere utdanning Langtidsbudsjett Budsjettarbeid ved UMB Råbudsjett 21 3

4 4 115 Innvilget budsjett Budsjettfordeling Bevilgninger og tilskudd fra andre Annet om budsjett Regnskap og revisjon Generelt Regnskapsordning (heru nder kontoplan ) Statsregnskapet - forklaringer, overføring av midler fra foregående år Regnskapssaker, kassarap port, regnskapsoversikt Anvisning, kasseforsterkning Ettersynsforretning. Kasseopptak Revisjon, antegnelser, anmerkninger, desisjoner Annet om regnskap og revisjon Utgifter, inntekter Generelt Utgifter Inntekter Skatter Toll og avgifter (også søknad om fritak for avgift) Annet om utgifter og inntekter Utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private Generelt Statstilskudd til kommuner (også fylkeskommuner ) Statstilskudd til private (også organisasjoner og private sammenslutninger ) Kommunale utgifter og refusjoner (også fylkeskommunale ) Private utgifter og refus joner Annet om utgiftsfordeling mellom stat, kommune og private Forsikringer, erstatninger, refusjoner, tilskott Generelt Forsikringer, assuranser Sikkerhetsstillelse, garanti ( regnskapsførere ) Erstatningskrav mot staten Erstatningskrav fra statens side Billighetserstatninger Ekspropriasjonserstatning Erstatninger ved rettsaker Annet om forsikringer, erstatninger, refusjoner, tilskott Fond, legater, lån og garant ier Generelt Fond og legater (Mappe for hvert av de aktuelle fond) Tildeling av vitenskapelige stipendier av fonds - og legatmidler Lån Garantier (ved lå n m.v.) Andre lånemidler Annet om fond, legater, lån og garantier Plassering av midler (Bankgiro/postgiro) Generelt 25

5 171 UMBs bankkonti, postgiro Lønnsoverføring Stående anvisning Verdipapirer Saldokontroll Annet om plassering av midler Annet om økonomi 26 2 STILLINGER OG PERSONELL Generelt Generelt Lover og reglement om tjenestemenn, lærlinger m.v Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø Lover om tjeneste - og arbeidstvister Annet generelt om stillinger og personell Stillinger, tilsetting, avskjed, permisjoner(herunder engasjementer o.l.) Generelt Stillingsbeskrivelser, instrukser, kunngjøringer, søknader Tilsetting Avskjed, oppsigelse Generelt Bistillinger Prosjektstillinger Annet om stillinger Personale Generelt Personalmapper (alfabetisk etter etternavn) Ansiennitet, opprykk Spesielle opprykk. Kvalifikasjonsopprykk Uttalelser om personell (attester) Særlige påskjønnelser Ordensstraff m.v Personalstatistikk Annet om perso nale Lønn og pensjon Generelt Regulativer og tariffer Særlige tillegg og godtgjørelser. Stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse m.v Honorarer - sentrale honorarsatser, UMBs egne regler og bestemmelser, enkeltsaker vedr. forelesere, timelærere, sensorer, sakkyndige o.l Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjon, trygd Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon Reise, flytting, beordring (herunder godtgjørelse ) Generelt Tjenestereiser Flytting og beordring m.v. 30 5

6 244 Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting, beordring m.v Arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Generelt Arbeidstid Ferie Aldersgrensebestemmelser Arbeidsmiljø, helse - og vernetjeneste Velferdstiltak Tjenestetvister - arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Personalpolitikk, -utvikling, -opplæring Generelt (herunder medarbeidersamtaler) Personalpolitikk (h erunder rekrutteringspolitikk) Introduksjon av nyansatte Intern opplæring, kurs, egenutvikling Eksterne kurs, konferanser m.v Studiereiser, stipend, utveksling av tjenestemenn Annet om personalpolitikk, -utvikling, -opplæring Annet om stillinger og personell 32 3 UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN Generelt Generelt om undervisning, utdanningspolitikk, studiekvalitet o.l Statistikk om utdanning, undervisning, eksamener ( kandidattall o.l.) Undervisningskompetanse for skoleverket ( regler for adj unkt- / lektorkompetanse) _ Universitetspedagogikk Norsk og utenlandsk skoleverk - lover, utredninger m.v. om grun nskole, videregående skole og høgere utdanning Annet generelt om undervisning, studier og eksamen Undervisningsma teriell, lærebøker, lokaler Generelt Utstyr, lesesaler, auditorier, datasaler Audiovisuelle hjelpemidler - lyd / bilde Andre hjelpemidler - tavle, kart, samlinger av kart, stein, planter m.v Lærebøker Tilskudd til trykking og utgivelse av lærebøker (jf 044) Undervisningslokaler og -steder- Lesesalsplasser Annet om undervisningsmateriell, lærebøker og lokaler Undervisningspe rsonell (jf klasse 2) Generelt (herunder oversikt over lærerbehov, forholdstall lærere / studenter o.l.) Forelesnings- og undervisningsplikt. Eksamens - og sensurplikt Gjesteforelesninger. Gjesteforelesere Norsk undervisnings personell i utlandet. Utenlandsk undervisningspersonell i Norge. Spesialforelesere Annet om undervisningspersonell Undervisning. Studieordning ( fagstudiene ) Generelt ( reglement, bestemmelser om studiene, organisering av undervisningen ) 34 6

7 331 Undervisnings - og utdanningsprogrammer. Studieplan. Undervisningsplan Første studieår ( desentralisert ) Undervisnings - og eksamensfag (også hovedfag og tverrfaglig undervisning ) Klage over uregelmessigheter i forbindelse med undervisningen o.l Undervisningssamarbeid - de enkelte tiltak / prosjekt (jf 07 og 332) Annet om undervisning og studieordning Spesielle undervisningstiltak og -metoder Generelt Kurs. Seminarer Feltkurs og ekskursjoner Gruppeundervisning. Kollokvier. Øvingsoppgaver Praktisk undervisning ( praksisplasser, praktikanttjeneste ) Utveksling av studenter (jf 07 og 418 ) - ERASMUS, NORDPLUS o.l Annet om undervisningstiltak og -metoder Sommerskoler o.l. - undervisningstiltak Etterutdanning. Videreutdanning. Voksenopplæring Generelt ( organisering av etter - og videreutdanning ved UMB, lov om voksenopplæring ) Eksamensrett etter - og videreutdanning ved UMB Kortkurs. Oppdrag ( arrangert av UMB ) Etter- og videreutdanning i regi av andre Tilleggseksamen for kandidater Voksenopplæring ( ikke kompetansegivende ) Annet om etterutdanning, videreutdanning og voksenopplæring Eksamen. Eksamensarbeid. Sensur Generelt Eksamenavvikling Eksamensoppgaver og -besvarelser Sensur. Sensorer Karakterer. Vitnemål. Vekttall Godkjenning av eksamener avlagt utenfor UMB ( også i utlandet ) Annet om eksamen, eksamensarbeid og sensur Annet om undervisning, studier og eksamen 38 4 FORSKNING. VITENSKAP Generelt Generelt Statistikk. Oppgaver Forskningsplaner, -utredninger o.l Forskningsformidling. Publiseringspolitikk Norges forskningsråd NFR Annet generelt om forskning og vitenskap Forskerutdanning. Forskerrekruttering Generelt - reglement, statistikk, oppgaver over avlagte doktorgrader Forskerrekruttering ( jf 271 ) Program for organisert forskerutd anning Søknader om doktorgradsbedømmelse ( dr.agric ) Forskningsstipend ( jf 162 ) - finansiert over UMBs budsje tt eller eksternt finansiert _40 7

8 415 Godkjenning av utenlandske doktorgrader Forskerkurs ( både nasjonale og internasjon ale ) Utveksling av forskere Annet om forskerutdanning og forskerrekruttering Æresdoktorer Samarbeid om forskning ( jf 07 og 08 ) Generelt - utredninger, statistikk Nasjonalt samarbeid om forskning - Norgesnettet, forskningsinstitutter Nordisk samarbeid om forskning - Nordisk ministerråd, NJF, NOVA Europeisk samarbeid om forskning ( også Øst -Europa ) - NUFA, NORAD Internasjon alt samarbeid om forskning - NUFU, NORAD Annet om samarbeid om forskning Forskningsvirksomhet Generelt Forskning ved fagområdene UMB Tverrfaglig forsknin g ved UMB Rapporter fra forskning ved UMB ( jf 403 ) Deltakelse i forskningsprogrammer Annet om forskning og forsøk Eksternt finansiert virksomhet. Oppdragsforskning Generelt ( også regler for dekningsbidrag / overhead ) Oppdragsstillinger ( jf og ) De enkelte prosjekt, oppdrag ( jf 118 ) ( alfabetisk etter oppdragsgiver / prosjekttittel eller numerisk etter prosjektnr ) - Kontrakter / avtaler, fritak for dekningsbidrag, forskningsresultater / -rapporter Annet om eksternt finansiert virksomhet. Oppdragsforskning Kommersialisering av forskningsresultat Annet om forskning og vitenskap 42 5 STUDENTER. STUDENTFORHOLD Generelt Generelt - undersøkelser om tidsbruk, frafall Studentstatistikk. Prognoser Studentrekruttering. Markedsføring Æresstudenter Studieteknikk Andre generelle spørsmål om studenter og studentforhold Studiekompetanse. Immatrikulering. Opptak. Registrering Generelt - regler for studiekompetanse ved universiteter og høgskoler, samordning av opptak til høgere læresteder Opptaksregler og adgangsbegrensning ved UMB Søknader om godkjenning av studiekompetanse / immatrikulering Opptak til fagstudiene Studentregistrering - adm. rutiner, semesteravgift, legitimasjon, disp. fra reg.frist, reg. / immatrikulering på vegne av andre Studentregistrert ( E DB-registeret ) - ( også utlevering av oppl. fra studentregisteret, taushetserklæringer o.l. ) Utenlandske studenter - Master of science, kvotestudenter 44 8

9 519 Annet om studiekompetanse. Immatrikulering. Opptak. Registrering Spesielle forhold. Disiplinærsaker Generelt Funksjonshemmede studenter Undervisningsfri ( graskurs ) Studenturo. Studentdemonstrasjoner Disiplinærsaker Verneplikt Annet om spesielle forhold. Disiplinærsaker Studieveiledning Generelt ( synspunkter på studieveiledning, organisering av veiledningstjenesten o.l. ) Informasjon om studietilbudet ved UMB ( jf ) Studieveiledning Yrkes- og studieorganisering ( også orientering til videregående skoler ) Studiehåndbøker. Studenthåndbøker Opplysning om studier i utlandet Annet om studie veiledning Studentorganer. Studentorganisasjoner og - foreninger Generelt Studentorganene - Studenttinget, allmøte, fagutvalg, Studentenes fellesråd Studentorganisasjoner Organisasjon for norske studenter i utlandet. Organisasjon for utenlandske studenter i Norge Studentforeninger. Idrettslag Studentavis. Tuntreet Annet om studentorganer, studentorganisasjoner og - foreninger Sosiale og kulturelle forhold. Velferd Generelt. Studentsamskipnaden ( SiÅs ) Helse- og sosialtjeneste. Helsesp ørsmål Vernetjeneste. Studiemiljø Barnehage. Barneparkering Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner ( jf 03 ) Studentboliger og -hybler ( jf 03 ) Sosiale og kulturelle aktiviteter - studentsamfunnet, studentuka, studentradioen Annet om sosiale og kulturelle forhold. Velferd Stønader. Stipendier. Lån Generelt Statens lånekasse for utdanning Studielån Tildeling av studentstipendier av fonds - og legatmidler o.a Refusjon av utgifter ( vedr. hovedoppgaver o.a. ) Støtte til kontorhold og -utgifter Godtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg Støtte til reise, konferanse, seminar o.l. Reisemoderasjon Annet om stønader, stipender og lån Annet om studenter og studentforhold 47 9

10 7 HUSDYR Generelt Husdyrhold Generelt om husdyrhold Husdyrhold ( én mappe for hvert dyreslag ) Fôrplan Regulering av ervervmessig husdyrhold / kvoter ( også konsesjoner ) Sykdom Forskningsoppdrag NVH / VI Overføringstillatelse. Løyve til overføring Produksjonstilskudd / kontrolloppgaver Annet om husdyrhold Annet om husdyr 48 9 ANNET 49 10

11 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 000 Generelt 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 004 Beredskap 005 Generelle kontrollordninger 006 Generelle rasjonaliserings - og effektiviseringstiltak 008 Eksterne utredninger, høringsuttalelser 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 11

12 01 UMBs oppbygging og administrative enheter 010 Generelt (Universitetsloven, administrative regler og bestemmelser) 011 Organisasjonsmessig oppbygning UMB Generelt (org.kart, regler for UMBs styringsorganer o.l.) Universitetsstyret (US), nemndene (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Administra sjon og de administrative enhetene Instituttene (fagenhetene) Andre avdelinger/enheter ved UMB (Noragric, SKP, SEVU, SHF) Annet om organisasjonsmessig oppbygging 012 Faste administrative enheter, rå d, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud. AMU. Attføringsutvalg. Innstillingsutvalg, IT -råd. Likestillingsråd. Opplæringsutvalg. Tilsettingsutvalg. (gjelder også organer hvor UMB har sekretariatsfunksjon) 013 Midlertidige råd, utvalg, komiteer m. v. 014 Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer (regler for representasjon, oppnevnelse etc) 016 Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Generelt Representasjon i faste organer - styrer, råd, utvalg m.v Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter o.l Annet om fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg 019 Annet om organets oppbygging og adm inistrative enheter 02 Intern planlegging (Virksomhetsplaner, langtidsplaner, strategiske planer) 12

13 020 Generelt 021 Strategiske planer 024 Årsrapporter / årsmeldinger 027 Evaluering av virksomheten 029 Annet om intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 030 Målsetting, regelverk for eiendomsforvaltning m.v Planer, prognoser, programmer Generelt Generalplaner, disp osisjonsplaner Reguleringsplaner, bebyggelsplaner Annet om planer, prognoser, programmer Eiendomsforhold Generelt. Skjøter. Oversikter Grunnervervelse / -avståelse. Ekspropr iasjoner, makeskifte Forsøksjorder. Skog Bortfeste av tomter Formularer festebrev / festeavgifter - kontrakter Annet om grunnervervelse / -avståelse. Ekspropriasjoner, makeskifte Bygge - og anleggsvirksomhet. Prioriteringslister o.l Generelt Plassering og reising av nybygg Ombygging Plan -, kontakt- og romutvalg Kunstnerisk utsmykking av nyby gg Annet om bygge - og anleggsvirksomhet Vedlikehold, reparasjoner, ominnredninger - ENØK generelt Disponering av lokaler, romfordeling Renovasjon Renhold og -kontrakter. Lys, o ppvarming, ventilasjon Inspeksjoner, synsforretninger, byggeskikkpris Annet om målsetting, regelverk for eiendomsforvaltning m.v. 031 UMBs bygninger. Administrasjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg Generelt Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling m.v) 13

14 031.7 Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om administr asjonsbygg. Undervisnings - og forskningsbygg 032 Velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner Generelt Skjenkebevilling Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredn ing Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om velferdsbygg. Idrettsbygg og -anlegg. Kantiner 033 Driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger Generelt Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet o m driftsbygninger, veksthus, verksted. Andre UMB -bygninger 034 Andre eiendommer, bygninger, lokaler 035 UMBs åpne områder - friarealer Generelt Plasser og parkanlegg. UMB, Sem Generelt Parkanlegg og friareal Nyanlegg Vedlikeholde og reparasjoner - planering Disponering og bruk Bauta. Minnestein. Kunst Fornminner (gravhauger o.l.) Annet om plasser og parkanlegg Parkering. Garasjer / garasjeplasser Annet om parker og friområder 036 Tekniske anlegg Generelt Veier Generelt Riks- og fylkesveier Veier på høgskoleområdet Gangveier / gangfelt Vedlikehold av veier. Snøbryting Veiskilt / skilting Annet om veier Vann og kloakk Generelt 14

15 Vannverk. Kloakkverk UMBs vannforsyning Vanningsanlegg. Vannledning Vedlikehold Pumpestasjoner Overvann - og kloakkavløpsledninger på UMB Kloakkrenseanlegg Annet om vann og kloakk Elektrisitetsanlegg Generelt Elektrisitetsforsyning, kraftleie, avgift Transformatorstasjoner Kraft ledninger Vei- og utvendig belysning Måler - og anleggskontroll Elektriske installasjoner Annet om elektrisitetsanlegg Fjernvarmeanlegg Generelt Fyrkjel - reserveaggregat Fjernvarmeledninger Fordeling av utgifter Annet om fjernvarmeanlegg Kabler Andre tekniske installasjoner ved UMB - antenne Annet om tekniske anlegg 037 Leide eiendommer, bygninger, lokaler Generelt Leieprosjekter - planer, tilbud. Leiekontrakter Eiendommer festet / forpaktet / leiet av UMB Nøkler. Vakthold. Adgang Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning Disponering og bruk (utleie, romfordeling) Renhold og -kontrakter. Lys. Oppvarming. Ventilasjon Annet om leide eiendommer, bygninger, lokaler 038 Bolige r, tjenesteleiligheter (jf 234, 81 og 555) Generelt (krav til tjenesteboliger, standardtegn.) Boliger i UMBs regi Generelt. Husleie, -kontrakt, retningslinjer Bygging av bolighus Kjøp og leie av bolighus. Forkjøpsrett. Salg Vedlikehold. Reparasjon. Ominnredning. Riving Disponering av ledig husvære De enkelte boliger / leiligheter / hybler - utleie Annet om bo liger i UMBs regi Boliglån - lån til innskudd o.l Boliger i andres bygg Medlemskap i borettslag edlemskap i borettslag Annet om boliger og tjenesteleiligheter 15

16 039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Generelt Salgsvirksomhet på UMBs område Oppsetting av plakater, bilder, automater, stands Hittegods Nøkler - utlevering, kvittering o.l. Låseanlegg Skadedyr. Jakt. Fiskerett. Hund på arbeidsplassen Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 040 Generelt 041 Kontortjenester og støttefunksjoner Generelt. Saksbehandlin gsregler o.l Arkivordningen (arkivnøkkel, instrukser, kassasjon) Skrivetjeneste (brevoppsett m.v.) Brukerstøtte - edb Kopiering, hustrykkeri Post- og budtjeneste Annet om kontortjenester og støttefunksjoner 042 IT / IKT-tjenester Generelt (IT -planlegging) IT -råd og -utvalg Nettverk (også drift) - kabling, stamnett, basistjenester Programva re og hardware (jf 053) - vedlikehold, abonnement ( avtaler, lisenser, brukerkoder) IT / IKT samarbeid - UNINETT, internt, eksternt Brukerstøtte - studenttjenester m.v Databaser - nasjonale og internasjonale d atabaser, abonnement ( avtaler, lisenser, brukerkoder) Annet om IT / IKT 043 Teletjenester Generelt Sentralbord Kontortelefon Boligtelefon / tjenestetelefon Telefaks Intern telefonkatalog Alarm - og varslingsanlegg Annet om teletjenester 044 Bibliotektjeneste Generelt 16

17 044.1 Bøker, boksamlinger, bokgaver ( kjøp, overføring av saml inger, bokkataloger - også elektroniske, offentlige publikasjoner ) Tidsskrift, tidsskrifthold ( abonnement / kjøp, overføringer av samlinger, sirkulasjon, tidsskriftskataloger - også elektroniske ) Trykking. Innbinding Bibliotekstatistikk Annet om bibliotektjeneste 045 Tekniske tjenester. AV -tjenester 046 Informasjonsvirksomhet Generelt Informasjon til presse og kringkasting Intern informasjon, generelle rapporter, herunder årsmeldinger - Bladet Publikasjoner, brosjyrer, foldere om UMB, etc Møter, konferanser, kongresser, seminarer, symposier ( arrangert av UMB eller hvor UMB deltar, arrangert av andre ) Utstillinger, messer ( arrangert av UMB eller hvor UMB deltar, arrangert av andre ) Jubiléer o.l. arrangementer ( arrangert av UMB - også årsfester, arrangert av andre ) Besøk, omvising ( også fr a utlandet ) Annet om informasjonsvirksomhet 049 Annet om tjenester 05 Inventar, utstyr og transportmidler ( herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. ) 050 Generelt. Museumsgjenstander 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr 053 IKT - maskinvare og programvare (jf 042) 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr og undervisningsmateriell (jf 31) 055 Teknisk utstyr kompressor 17

18 057 Materiell. Transportmidler. Maskiner 059 Annet om inventar, utstyr og transportmidler (herunder inventarliste) 06 Forbruksvarer - rekvisita 060 Generelt 061 Kontor- og datarekvisita 062 Arbeidstøy, uniformer, verneu tstyr m.v. 063 Kjemikalier. Medisiner 065 Verktøy. Laboratoriemateriell. Medisinsk materiell. Elektrisk materiell 067 Rengjøringsmidler. Tørkemateriell. Avfallsposer o.l. 069 Annet om forbruksmateriell - rekvisita 07 Internasjonalt samarbeid 070 Generelt 071 Kulturavtalene med andre land 072 Nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling Generelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemska p, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder NOVA og Nordplus) Andre nordiske institusjoner og samarbeidstiltak Annet om nordisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling 18

19 073 Europeisk samarbeid om undervis ning, forsking og formidling Generelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemskap, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder SOKRATES / ERASMUS / LEONARDO ) EU EØS Øs t-europa Andre europeiske institusjoner og samarbeidstiltak Annet om europeisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling 074 Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling G enerelt Samarbeidsavtaler / rammeavtaler Medlemskap, samarbeidsfora, samarbeidsorganer (herunder NUFU ) NORAD Norske samarbeidspartnere Utenlandske samarbeidspartnere Utenlandske universiteter (utenom NUFU og NORAD avtaler) Annet om internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling 076 Annet internasjonalt samarbeid - nordisk, europeisk og internasjonalt 079 Annet om internasjonalt samarbeid 08 Andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging o.l. 080 Generelt 081 Institusjoner med tilknytning til UMB - Akvaforsk, Forskningsparken, Jordforsk, Matforsk, Skogforsk, Plateforsk, Sem gjestegård, Ås kommune 082 Norske universitet og vitenskapelige høgskoler (også Det norske universitetsråd UR ) 083 Norske forskningsinstitusjoner 084 Andre norske undervisningsinstitusjoner 19

20 085 Andre norske institus joner 089 Annet om andre institusjoner - samarbeid, organisasjon, oppbygging 09 Annet om organisasjon og administrasjon 20

21 1 ØKONOMI 10 Generelt 100 Økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer Generelt Økonomiske analyser, prognoser Utbyggingsprogrammer Områdeplanlegging Konjunkturutvikling Annet om økonomiske analyser, prognoser, programmer, planer 11 Budsjett 110 Generelt - bevilgningsreglement, retningslinjer for budsjettet, database for statistikk om høgere utdanning 111 Langtidsbudsjett 113 Budsjettarbeid ved UMB Generelt Nye stilling er - behov, forslag, fordeling Budsjettforslag for UMB (budsjettforslag fra enhetene settes i ringperm) Manus til UMBs budsjettforslag Vedtak med kommunisering Tilleggsbevilgning, overførbare be vilgninger, endringer i budsjett, bevilgningsbeløp Fordeling og disponering av hovedpostene, omdisponering, tilleggssøknad Annet om budsjettarbeid ved UMB (herunder andre inst. budsjettforslag) 114 Råbudsjett 115 Innvilget budsjett Generelt Budsjettproposisjoner og -innstillinger Bevilgning over de enkelte kapitlene Innsparinger / tilleggsbevilgning Annet om innvilget budsjett 21

22 116 Budsjettfordeling 118 Bevilgninger og tilskudd fra andre Generelt Økonomiske tilskudd Gaver av økonomisk art. Arv Gaveprofessorat m.v Andre økonomiske tils kudd og gaver Annet om bevilgninger og tilskudd fra andre 119 Annet om budsjett 12 Regnskap og revisjon 120 Generelt 121 Regnskapsordning (herunder kontoplan ) 122 Statsregnskapet - forklaringer, overføring av midler fra foregående år 123 Regnskapssaker, kassarapport, regnskapsoversikt Generelt Regnskapsoversikter Kassarapporter. Kasseettersyn Utestående fordringer - inkasso Annet om regnsakpssaker, kassarapport, regnskapsoversikt 124 Anvisningsmyndighet, fullmakt o.l. 125 Anvisning, kasseforsterkning 126 Ettersynsforretning. Kasseopptak 127 Revisjon, antegnelse r, anmerkninger, desisjoner 22

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift)

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Utkast regelverk (Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Kapittel IV Bevarings- og kassasjonsregler for fylkeskommunale og kommunale arkiv Første del. Generelle

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer