LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK"

Transkript

1 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE (vår) Styret - Møtebøker Møte nr. 1/94, 2/94, 3/ /95,2/ » 2/95, 3/95, 4/95, 5/ /95, 7/95, 8/ » 5/95,1/96, 2/96,3/ /96, 4/96, 5/ » 6/96,7/ /96, 9/ » 1/97,2/ /97, 4/ /97,6/ » 7/ /98, 2/98, 3/ /98, 5/98, 6/ » 7/98, 1/ /,3/ Høgskoleråd Saksdokumenter )f ^ )f 9) /94-1/ Møtebøker. Diverse utvalg - møter Tilsettingsutvalg, tilsettingsråd, innstillingsutvalg Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsråd Saksdokumenter tilsettingsutvalg Saksdokumenter tilsettingsutvalg Saksdokumenter tilsettingsutvalg Saksdokumenter tilsettingsutvalg Protokoller tils.utvalg, tilsettingsråd, innstillingsutvalg Sakspapirer budsjettutvalg Sakspapirer til undervisnings- og forskningsutvalg Søknadspapirer for FoU-midler, reisestipend og dr.grad. 15 Søknadspapirer FoU, vikarstipend, reisestipend Søknadspapirer FoU, vikarstipend, reisestipend 38 Sakspapirer tjenestemannsorganisasjonene

2 2 Kopibøker Ikke journalførte brev " Dagens journal Avsender/mottakerlister Diverse Høgskolen i Finnmark - Logo 62 Rundskriv Kandidatundersøkelser Kandidatundersøkelser Avdeling for fritids- og kulturfag: Avdelingsstyremøter " " " " " " " " Diverse referater Avdeling for barnehage- og skolefag: Avdelingsstyremøter " " " "

3 Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Generelle instrukser og bestemmelser (som ikke kan henføres til spesielle fagområder) Beredskap Generelle kontrollordninger Annet generelt om organisasjon og administrasjon Generelt Oil Høgskolens styringsorganer Generelt Styringsordningen Departementet (overordnet høgskolen) Universitets- og høgskolesystemet Universitets- og høgskolesystemet Universitets- og høgskolesystemet (Valg ved høgskolen) Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Høgskolestyret Høgskolerådet Styringsorganene ved de enkelte avdelinger og grunnenheter B Avdeling for barnehage- og skolefag F Avdeling for fritids- og kulturfag H Avdeling for helsefag N Avdeling for nærings- og forvaltningsfag ^ Faste kollektive utvalg og råd. Verneombud Innstillings-/tilsettingsråd/tilsettingsutvalg Likestillingsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Verneombud Klagenemnd Forsknings- og utdanningsutvalg (FOU) IT-utvalg Budsjettutvalg Opptakskomite Tilsettingsutvalg Midlertidige utvalg Tj enestemannsorganisasj oner - samarbeidsorganer Norsk tjenestemannslag Forskerforbundet Lærerforbundet 3

4 Norsk lærerforbund/akademikerne Generelt- Høgskolens administrasjon Administrativ oppbygging Administrative møter 015.2B 16 Avdeling for barnehage- og skolefag, avdelingsstyre 015.2F 16 Avdeling for fritids- og kulturfag, avdelingsstyre Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Generelt - Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Representasjon i faste organer Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter og lignende Intern planlegging Intern planlegging Generelt - Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Samlede eksisterende eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler ved høgskolen Generelt - Samlede eksisterende eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler ved høgskolen Disponering av eiendom Anlegg, bygging, ombygging Generelt - Anlegg, bygging, ombygging Ytre tilførsels/avløpslinjer: vann, avløp, strøm, telenett Adkomstveier, parkeringsanlegg Ombygging Annet om anlegg, bygging, ombygging De enkelte eiendommer Bygningsmessig utstyr og inventar Disponering av lokaler, romfordeling Vedlikehold Drift av bygning/anlegg Generelt - Drift av bygning/anlegg Lys, varme, VVS Nøkler, vakthold, adgang Renhold Utleie av egne lokaler Brannsikring Annet om drift av bygning/anlegg Utleie av egne lokaler Utleie av egne bygninger, byggetrinn Generelt om Gulbygget Kunstnerisk utsmykning Leie av eksterne lokaler 103' Tjenesteboliger Generelt - Tjenester Kontortjenester og støttefunksjoner Generelt Arkivtjeneste Skrivetjeneste Post- og budtjeneste 4

5 Kopiering, hustrykkeri Publikasjonsvirksomhet Annet om kontortjenester og støttefunksjoner IT-tjenester Teletjenester Bibliotektjenester Tekniske tjenester. AV-tjenester Informasj onstj ene ster Generelt Informasjon til presse og kringkasting Spesielle publikasjoner Besøk, omvisning Jubileer, arrangementer og lignende Utstillinger, messer Annet om tjenester Generelt - Inventar, utstyr og transportmidler Inventar Kontorteknisk utstyr Edb - maskinvare og programvare Edb - maskinvare og programvare Undervisningsmateriell Annet om inventar, utstyr og transportmidler Generelt - Forbruksvarer, rekvisita Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr m.v Kontorrekvisita Nordisk samarbeid Europeisk samarbeid Generelt - Budsjett ill Langtidsbudsjett Endringer i årets budsjett Annet om budsjett Interne budsjettforslag (fra avdelingene) Interne budsjettforslag (fra avdelingene) Høgskolens budsjettforslag Langtidsbudsjett Budsjettfordeling Budsjettfordeling Budsjettfordeling Budsjettfordeling Generelt - Regnskap og revisjon Regnskapsordninger. Økonomikontroll Tildeling av bevilgning. Overføring av midler fra foregående år Regnskapssaker, kasserapporter og lignende Generelt om regnskapssaker, kasserapporter og lignende Kasserapporter, konteringslister Årsregnskap Prosj ektregnskapsrapporter Prosjektregnskapsrapporter Annet om regnskapssaker, kasserapporter og lignende

6 Anvisningsmyndighet, fullmakter og lignende Anvisninger, kasseforsterkninger Revisjon, antegnelser, desisjoner Annet om regnskap og revisjon Utgifter Inntekter Kopierings- og semesteravgift Utestående fordringer Annet om utgifter og inntekter Erstatninger Refusjoner Annet om erstatninger, refusjoner, tilskudd Generelt - Fond og legater. Lan og garantier Fond Legater/priser Lan Annet om fond og legater. Lån og garantier Refusjoner Tilskudd Generelt - Generelt om stillinger og personale Lover og reglementer om tjenestemenn, lærlinger m.v. Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø Lover om tjeneste- og arbeidstvister Avtaleverk Personalstatistikk Annet generelt om stillinger og personale Generelt - Stillinger Tilsetting Generelt Tilsetting i faste stillinger - Bibliotek 7) 71 9) 1) IT-kontor Personalkontor Sekretariat Tilsetting i faste stillinger - Økonomi/driftskontor Tilsetting i faste stillinger - Studiekontor Tilsetting i faste stillinger - Øvingslærere Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for fritids- og kulturfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for fritids- og kulturfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for fritids- og kulturfag

7 Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for helsefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for helsefag Midlertidige stillinger - Studiekontor 18 Personalkontor Bibliotek Økonomi/driftskontor Studentvakter Midlertidige stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Avdeling for fritids- og kulturfag Avdeling for helsefag Midlertidige stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting av lærlinger Tilsetting av sivilarbeidere Tilsetting av eksternt lønnet personale Anke i tilsettingssaker Annet om tilsetting Oppsigelse av stilling Permisjoner - fravær Generelt Sykepermisjoner Fødsels- og omsorgspermisjoner Militærtjeneste, sivilarbeidertjeneste, sivilforsvarstjeneste- permisjon og lignende Permisjon for å utføre offentlige verv og organisasjonsmessige oppdrag Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i annen stilling Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i annen stilling Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i annen stilling Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i annen stilling Bistillinger Prosjektstillinger/stipendiatstillinger Annet om stillinger Generelt - Personale Generelt om ansiennitet, opprykk 7

8 8 ^ Tjenesteansiennitet Opprykk i gjennomgående/administrative stillinger Annet om personale Generelt - Lønn og pensjon Regulativer og tariffer Generelt Opprykk i faglige/vitenskapelige stillinger Hovedtariffavtalen Lokale forhandlinger, særlige grunnlag ( forhandlinger) Annet om regulativer og tariffer Særlige tillegg og godtgjørelser Generelt Stedfortredergodtgj ørelse Overtidsgodtgjørelse Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg Annet om særlige tillegg og godtgjørelser Lokale årlige forhandlinger Honorarer Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjoner, trygder Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon Generelt - Reise, flytting, beordring Tjenestereiser Generelt Tjenestereiser utenlands Annet om tjenestereiser Flyttegodtgjørelse Generelt - Arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Generelt Arbeidstid Arbeidstid Ordinær arbeidstid Overtid Avspasering Undervisningsreduksjon Tidspunkt for ferie - overføring av ferie Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Velferdstiltak Fritidsaktiviteter Barnehager Jubileer Tjenestetvister - arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Personalpolitikk Intern opplæring, kurs, egenutvikling Eksterne kurs, konferanser m.v.

9 Studiereiser, stipend, utveksling, hospitering Eksterne kurs, konferanser m.v Generelt om faglig samarbeid innen høgere utdanning og forskning Samarbeid mellom avdelinger ved høgskolen Nasjonalt samarbeid Generelt -Nasjonalt samarbeid Samarbeidstiltak Samarbeidstiltak Samarbeidstiltak - Norgesnettet! Universitetet i Tromsø ff Nasjonalt fagråd for informatikk Narvik Ingeniørhøgskole Nasjonale elektroniske kunnskapsnettverk Fag- og forskningsbibliotekene Annet om nasjonalt samarbeid ^ Generelt - Nordisk samarbeid Nordiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer - Nordplus Annet om nordisk samarbeid Generelt - Europeisk samarbeid Europeiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer " " - Baltisk samarbeid Europeisk forskningssamarbeid Europeiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer Sokrates, Erasmus, Leonardo Generelt - Generelt om studier, undervisning, eksamen Kunngjøring av studier, undervisning, eksamen Markedsføring av studietilbud Kompetanseutvikling i arbeidslivet Studieformer Fjernundervisning Desentralisert undervisning Voksenopplæring Studietyper Generelt - Studietyper Grunnutdanning Etterutdanning Undervisnings- og eksamensstatistikk Annet generelt om undervisning, studier, eksamen Generelt - Studier Etterutdanning Videreutdanning Nye studier og prosjekter Nye studier og prosjekter Etablerte studietilbud Generelt - Etablerte studietilbud Overføring fra et studium til et annet Fritak fra studier

10 Fritak fra studier Fritak fra studier Generelt- Studietilbud ved andre institusjoner Studietilbud ved andre institusjoner i Norge Studietilbud ved andre institusjoner i utlandet Utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner Pensumlister, programmer for samlinger, og lignende » ^>» " -AOlB Generelt - De enkelte studietilbud årig allmennlærerutdanning årig akvakultur årig barnevernutdanning årig engelsk årig førskolelærerutdanning årig finsk Utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner årig idrett 18 Mellomfag idrett årig informasjonsteknologi 17 1-årig merkantil engelsk 17 1-årig morderne fiskerisamfunn 18 %2-årig pedagogisk veiledning 18 1-årig praktisk/pedagogisk utdanning årig reiseliv årig sosialarbeiderutdanning årig sykepleierutdanning 17 1/2-årig voksenpedagogikk årig økonomiadministrasjon 17 1-årig økonomiadministrasjon - ledelse 19 1/2-årig spesialpedagogikk Generelt - Undervisning Forelesninger, seminar, kollokvier, gruppeundervisning Evaluering av undervisningen ^ Andre institusjoners undervisning Organisering av undervisningen Seminar- og semesteroppgaver, prosjektoppgaver, fordypningsoppgaver Læremidler Klage, anke i forbindelse med undervisningen Generelt - Eksamen avlagt ved høgskolen Dispensasjoner fra eksamensforskriftene Eksamen/grad avlagt ved andre institusjoner i Norge Avvikling av eksamen Avvikling av eksamen Avvikling av eksamen Avvikling av eksamen Eksamensoppgaver og -besvarelser (eksamensarkiv) Karakterutskrifter. Vitnemål Generelt - Karakterutskrifter. Vitnemål Utlevering av vitnemål, utskrift av karakterprotokollen

11 Annet om eksamen avlagt ved høgskolen Eksamener avlagt i utlandet Andre institusjoners godkjenning av egen høgskoles eksamen/grad Sensoroppnevning. Sensur, eksaminasjon Cand.mag.-vitnemål Cand.mag.-vitnemål Cand.mag.-vitnemål Cand.mag.-vitnemål Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen Klage, anke i forbindelse med eksamen ^ Kontinuasjon, utsatt prøve Annen om eksamen avlagt ved høgskolen Generelt - Generelt om studenter og studentforhold Studieinformasjon Studentstatistikk Annet generelt om studenter og studentforhold Generelt - Opptak Vurdering av teoretisk og faglig status Studentstatistikk Samordnet opptak Opptak ved høgskolen Generelt - Opptak ved høgskolen Studentregistrering. Opptakssystem Ordinære opptak Spesielle opptak Forhåndsløfte. Utsettelse Generelt - Spesielle opptak ^ Ekstraordinære opptak i løpet av studieåret Overflyttinger fra annen høgskole Overflyttinger fra annen høgskole Hospitanter Utenlandske studenter Forhåndsløfte. Utsettelse Dispensasjoner fra opptaksbestemmelsene Klage, anke over avgjørelser om opptak Annet om opptak ved høgskolen Overflyttinger til andre studieretninger ved høgskolen Norske studenter i utlandet. Utvekslingsstudenter Avbryting av studiet Overflytting til andre høgskoler/universiteter Overflytting til andre høgskoler/universiteter Overflytting til andre høgskoler/universiteter Overflytting til andre høgskoler/universiteter Overflytting til andre høgskoler/universiteter 11

12 Fravær Funksjonshemmede studenter Disiplinærsaker Generelt - Studieveiledning Studieveiledning Student-/studiehåndbøker Studentorganer og tillitsvalgte Studentparlament. Studentråd. Studentutvalg Studentdemokrati. Studentrepresentasjon Studentorganisasjoner Annet om studentorganer, -utvalg, -organisasjoner Generelt - Studentsosiale forhold. Velferd Helse- og sosialtjeneste Fritidsaktiviteter Studentboliger Studentboliger under studiet Studentboliger under praksis Kantiner for studenter Annet om studentsosiale forhold, velferd Generelt - Stønader. Stipender. Lån Dekning av ekstra boutgifter Bidrag/refusjon for utgifter til eksamensarbeid/seminarog semesteroppgaver Bidrag til reiser, konferanser og lignende Annet om studenter og studentforhold Studie- og andre lån. Studentstipend Generelt - Generelt om forskning og utvikling Forskningspolitikk Forskningsstatistikk Annet generelt om forskning og utvikling Norges forskningsråd Generelt - Norges forskningsråd Område for kultur og samfunn Forskerrekruttering og -utdanning Forskerveiledning Generelt - Forskerfinansiering Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsstipend Forskningsstipend Forskningsstipend Generelt - Prosjektvirksomhet Forsknings- og utviklingsarbeid Forsøksarbeid. Utredningsarbeid Oppdragsvirksomhet De enkelte prosjekter/-programmer Planlegging av nye prosjekter/programmer De enkelte prosjekter/-programmer 12

13 13 Dokumenter som har skiftet arkivkode i oktober 16 (revidert arkivnøkkel) ATSF-2 42-ATSF-3 42-AU AU AU AU AU AU AU AU AK2-3 ^ 42-AK AK AK BU BU EN EN EN EHM EHM EHM EHM FI FI FI FI FRI-3 42-FU FU FU FU FU HK-1 42-ID ID ID IDV-2 42-IT IT IT IT KF MEV De enkelte studietilbud Pensumlister etc. Generelt Utvikling av studiet Pensumlister etc. Fagvalg Ekskursjoner, Evaluering Ekskursjoner, studiereiser Andrespråk/tospråk 17!f - 4-årig allmennlærerutdanning - 2-årig akvakultur studiereiser " '9 9) )9 5' 1) Annet om studietilbudet Pensumlister etc. - 3-årig barnevernutdanning " Pensumlister etc. - 1-årig engelsk ",) Ekskursjoner, studiereiser " Generelt - 3-årig fagl.utd. i ernæring, helse og miljø,) 9) Pensumlister etc. " Y) )) Ekskursjoner, studiereiser 71 " Utvikling av studiet - 1-årig finsk " 9) Ekskursjoner, studiereiser Utvikling av studiet Pensumlister etc. Ekskursjoner, studiereiser Utvikling av studiet Pensumlister etc. Pensumlister etc. Pensumlister etc. Utvikling av studiet Fagvalg Fagvalg Pensumlister etc. -'/2-årig kroppsøving/friluftsliv - 3-årig førskolelærerutdanning!5!, 7) - 1/2-årig heimkunnskap - 1-årig idrett 9)! årig idrett, mellomfag - 3-årig informasjonsteknologi - 1-årig " 3Y - 2-årig kulturfag - 1-årig merkantil engelsk

14 14 42-MIV-2 42-MK MK MF-1 42-MU-5 42-MU-6 42-NAV-1 42-NOV-2 42-NLH PDV-3 42-PPUV-0 42-PPUV-2 42-PPUV-6 42-PRV-1 42-REI REI3-3 db 42-REI REI RUV RUV RUV SFV SOSBUV SOSBUV SPSV SPSV SYKL SYKL SYKL SYKL SYKL SYKL SYKL SYKL VOKPV VOKPV ØKAD ØKAD ØKAD ØKAD ØKADLV-4 15 Pensumlister etc. - 1-årig Markedsføring Pensumlister etc. - 1-arig mediekunnskap Utvikling av studiet - 1-ang moderne fiskerisamfunn Ekskursjoner, studiereiser- V2-årig musikk " Utvikling av studiet -1/2-arig naturfag Pensumlister etc. -1/2-årig norsk 2 Utvikling av studiet - Norges landbrukshøgskole - V2-ang 5-10 årspedagogikk Generelt - %2-årig Praktisk-pedagogisk utd. Pensumlister etc. Utvikling av studiet - 1-arig pedagogisk refleksjon... Pensumlister etc. - 3-ang reiseliv og turisme Ekskursjoner, studiereiser Generelt - 1-årig merkantil russisk Pensumlister etc. Pensumlister etc. - %2-arig samfunnsfag Pensumlister etc. - 1-arig sosialt arbeid m/barn» Generelt - 1-årig spesialpedagogikk Generelt - 3-årig sykepleierutdanning Utvikling av studiet Pensumlister Pensumlister Pensumlister Fagvalg 9) Utvikling av studiet -1/2-ang voksenpedagogikk Pensumlister etc. Generelt - 2-årig øk./adm. Pensumlister etc. Fagvalg - 1-årig øk./adm. ledelse

15 15 NY PERIODE (19 høst ) Styret - Motebøker Høgskolerdd / - 2/03 Diverse utvalg - møer Møte nr. 4/, 5/, 6/ " 1/00, 2/00, 3/00 " 4/00, 5100, 6/00, 7/00 " 1/01, 2/01, 3/01 " 4/01, 5101, 6/01 " 1/02,2/02, 3/02,4/02 " 5/02, 6/02, 7/02, 1/03 " 2/03, 3/03, 4/03, 5/03, 6/03 Saksdokumenter MØebØker Tilsettingsutvalg, tilsettingsrdd, innstillingsutvalg Protokoller it it it if 11 it Kopibøker Dagens journal

16 Diverse Saksdokumenter FoU-utvalget Saksdokumenter tjenestemannsorganisasjonene Avsender/mottakerlister Rundskriv Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Generelle instrukser og bestemmelser (som ikke kan henføres til spesielle fagområder) Departementet (overordnet høgskolen) Universitets- og høgskolesystemet Beredskap Generelle kontrollordninger Generelt Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksterne utredninger, høringsuttalelser Generelt Styringsordningen (her valgordning/valgstyre) Høgskolestyret Styringsorganene ved de enkelte avdelinger og grunnenheter Styringsorganene ved de enkelte avdelinger og grunnenheter Faste kollektive utvalg og råd. Verneombud Innstillings-/tilsettingsråd/tilsettingsutvalg Likestillingsutvalg Arbeidsmiljøutvalg ^ Verneombud Klagenemnd Forsknings- og utdanningsutvalg (FOU) Bibliotekutvalg IT-utvalg Budsjettutvalg Læringsmiljøutvalg Midlertidige utvalg Sommerskole Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer Generelt- Høgskolens administrasjon Administrative møter Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Generelt Representasjon i faste organer Annet om fellesorganer med andre institusjoner, eksterne

17 17 organer, prosjekter, utvalg Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter og lignende Intern planlegging Intern planlegging Snr. 01/ Nye eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Samlede eksisterende eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler ved høgskolen Generelt - Samlede eksisterende eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler ved høgskolen Disponering av eiendom Anlegg, bygging, ombygging Generelt - Anlegg, bygging, ombygging Ytre tilførsels/avløpslinjer: vann, avløp, strøm, telenett Adkomstveier, parkeringsanlegg Ombygging ^ Bygningsmessig utstyr og inventar Disponering av lokaler, romfordeling Vedlikehold Drift av bygning/anlegg Generelt - Drift av bygning/anlegg Lys, varme, VVS Nøkler, vakthold, adgang Renhold Utleie av egne lokaler Brannsikring Kabling Annet generelt om samlede eiendommer, anlegg, bygninger, arealer ved høgskolen Kunstnerisk utsmykning Leie av eksterne lokaler Tjenesteboliger Kontortjenester og støttefunksjoner, arkivtjenester ^ Post- og budtjeneste Diverse Kopiering, hustrykkeri IT-tjenester Teletjenester Bibliotektjenester Informasjon til presse og kringkasting Generelle rapporter Spesielle publikasjoner Besøk, omvisning Jubileer, arrangementer og lignende Annet om tjenester Inventar, utstyr og transportmidler Generelt - Inventar, utstyr og transportmidler Inventar Kontorteknisk utstyr Undervisningsmateriell

18 Transportmidler Edb - maskinvare og programvare Generelt - Forbruksvarer, rekvisita Kontorrekvisita Sanitær- og renholdsmidler Nordisk samarbeid Europeisk samarbeid Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci Barentssamarbeid Generelt om økonomi Generelt - Budsjett Endringer i årets budsjett Annet om budsjett Interne budsjettforslag (fra avdelingene) Generelt - Regnskap og revisjon Regnskapsordninger. Økonomikontroll Tildeling av bevilgning. Overføring av midler fra foregående år Budsjettfordeling Budsjettfordeling Budsjettfordeling Budsjettfordeling Budsjettfordeling Generelt om regnskapssaker, kasserapporter og lignende Årsregnskap Kasserapporter, konteringslister Prosj ektregnskapsrapporter Revisjon, antegnelser, desisjoner Annet om regnskap og revisjon Utgifter og inntekter - Generelt Utgifter Inntekter Kopierings- og semesteravgift Kurs-/seminaravgift Utestående fordringer Annet om utgifter og inntekter Erstatninger Refusjoner Annet om erstatninger, refusjoner, tilskudd Tilskudd Tilskudd Legater/priser Annet om fond og legater. Lån og garantier Plassering av midler Annet om økonomi Generelt - Generelt om stillinger og personale Lover og reglementer om tjenestemenn, lærlinger m.v Avtaleverk Personalstatistikk Generelt - Stillinger 18

19 Tilsetting Generelt Tilsetting i faste stillinger - Bibliotek Sekretariat Studiekontor Tilsetting i faste stillinger - Økonomi/driftskontor IT-kontoret Personalkontoret Øvingslærere Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag (BSF) Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for barnehage- og skolefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for fritids- og kulturfag Tilsetting i engasjement - Avdeling for fritids- og kulturfag ^ Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag (NFF) Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting i engasjement - Avdeling for nærings- og forvaltningsfag Tilsetting faste stillinger - Avdeling for nærings- og sosialfag (tidligere NFF) Tilsetting faste stillinger - Avdeling for nærings- og sosialfag Tilsetting faste stillinger - Avdeling for nærings- og sosialfag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag (tidligere BSF) Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for helsefag Tilsetting i faste stillinger - Avdeling for helsefag Tilsetting i engasjement - Avdeling for helsefag Tilsetting i engasjement -Alle avdelinger Tilsetting av lærlinger Tilsetting av eksternt lønnet personale Annet om tilsetting Oppsigelse av stilling Fødsels- og omsorgspermisjoner Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Permisjoner for å delta i internasjonalt samarbeid Annet om permisjoner, fravær Prosjektstillinger/stipendiatstillinger Generelt om ansiennitet, opprykk Tjenesteansiennitet Særlige påskjønnelser Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i annen stilling Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå over i

20 annen stilling Opprykk i faglige/vitenskapelige stillinger Avskjedigelse Generelt - Lønn og pensjon Regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen Særlige tillegg og godtgjørelser Stedfortredergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg Annet om særlige tillegg og godtgjørelser Lokale årlige forhandlinger Lokale forhandlinger særlige grunnlag (2.3.4) Honorarer Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjoner, trygder Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon Generelt - Reise, flytting, beordring Tjenestereiser Generelt Tjenestereiser innenlands Flyttegodtgjørelse Kompensasjonstillegg Arbeidsvilkår - arbeidsforhold - tjenestetvister Generelt Arbeidstid Generelt Ordinær arbeidstid Overtid Avspasering ^ Tidspunkt for ferie - overføring av ferie Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Generelt Barnehager Tjenestetvister - arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Personalpolitikk, -utvikling, -opplæring, Generelt Intern opplæring, kurs, egenutvikling Studiereiser, stipend, utveksling, hospitering Nasjonalt samarbeid Generelt Personalpolitikk Eksterne kurs, konferanser, m.v Samarbeidstiltak Samarbeidstiltak Samarbeidstiltak - Norgesnettet

21 f Universitetet i Tromsø Råd for høgre utd. i Nord-Norge Høgskolestiftelsen på Kjeller f) Norgesuniversitetet Nasjonale elektroniske kunnskapsnettverk Fag- og forskningsbibliotekene Nordiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer Nordiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer Nordplus Europeiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer Socrates, Erasmus, Leonardo... Barentssamarbeid Europeisk samarbeid - Generelt Europeiske samarbeidsorganisasjoner/-programmer Europeisk forskningssamarbeid Annet om europeisk samarbeid Globalt samarbeid - Generelt " Norad Generelt om studier, undervisning, eksamen Generelt Kunngjøring av studier, undervisning, eksamen Markedsføring av studietilbud Kompetanseutvikling i arbeidslivet Fjernundervisning Desentralisert undervisning Annet om studieformer Desentralisert undervisning Studietyper - Søknad om permisjon uten lønn Studietyper - Søknad om permisjon uten lønn Studietyper Grunnutdanning Videreutdanning Undervisnings- og eksamensstatistikk ^ Annet generelt om undervisning, studier, eksamen Generelt - Studier Nye studier og prosjekter Etablerte studietilbud Etablerte studietilbud Fritak fra studier Studietilbud ved andre institusjoner i Norge De enkelte studietilbud - Generelt B Generelt utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner, F-426-F pensumlister, programmer for samlinger, fagene, fagvalg, ekskursjon er, studiereiser, praksis, evaluering Generelt utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner, 421-N pensumlister, programmer for samlinger, fagene, fagvalg, ekskursjon er, studiereiser, praksis De enkelte studietilbud - Generelt PHF PHF Utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner 423-PHF

22 424-PHF 2003 Fagvalg 426-PHF PHF 2003 Evaluering Utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner 423-NSF NSF H De enkelte studietilbud - Generelt 421-H Utvikling av studiet, studieplaner, fagplaner 422-H 2000 Pensumlister, programmer for samlinger og lignende 426-H Undervisning - Generelt Organisering av undervisningen Forelesninger, seminar, kollokvier, gruppeunderv Seminar- og semesteroppgaver, prosjektoppgaver, Klage, anke i forbindelse med undervisningen Evaluering av undervisningen Annet om undervisning Generelt - Eksamen avlagt ved høgskolen Sensoroppnevning, sensur, eksaminasjon Avvikling av eksamen Avvikling av eksamen Karakterutskrifter. Vitnemål Generelt - Karakterutskrifter. Vitnemål Utlevering av vitnemål, utskrift av karakterprotokollen Cand.mag.-vitnemål Cand.mag.-vitnemål Cand.mag.-vitnemål Bachelorgrad Kontinuasjon, utsatt prøve Klage, anke i forbindelse med eksamen Eksamen avlagt ved andre institusjoner - Generelt Eksamen/grad avlagt ved andre institusjoner i Norge Eksamener avlagt i utlandet ^ Andre institusjoners godkjenning av egen høgskoles eksamen/grad Studieinformasjon Vurdering av teoretisk og faglig status Generelt - Opptak Samordnet opptak Studentstatistikk Opptak ved høgskolen Generelt - Opptak ved høgskolen Ordinære opptak Spesielle opptak Ekstraordinære opptak i løpet av studieåret Utenlandske studenter Overflyttinger fra annen høgskole Hospitanter Forhåndsløfte. Utsettelse Klage, anke over avgjørelser om opptak 22

23 Overflyttinger til andre studieretninger ved høgskolen Overflytting til andre høgskoler/universiteter Norske studenter i utlandet. Utvekslingsstudenter Avbryting av studiet Spesielle studentforhold - Generelt Funksjonshemmede studenter Studentparlament. Studentråd. Studentutvalg Studentsosiale forhold. Velferd - Generelt Helse- og sosialtjeneste Studentboliger under studiet Annet om studentsosiale forhold, velferd Disiplinærsaker Studie- og andre lån. Studentstipend Dekning av ekstra boutgifter Bidrag/refusjon for utgifter til eksamensarbeid/seminarog semesteroppgaver Bidrag til reiser, konferanser og lignende Generelt - Generelt om forskning og utvikling Forskningspolitikk Forskningsstatistikk Annet generelt om forskning og utvikling Forskningsorganer - Forskningsråd Norges forskningsråd Generelt - Norges forskningsråd Område for kultur og samfunn Regionale/lokale forskningsorgan Annet om forskningsorganer, forskingsråd Forskerutdanning - Generelt Forskerrekruttering og -utdanning Annet om forskerutdanning Generelt - Forskerfinansiering Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsmidler Forskningsstipend Forskningsstipend Støtte til formidling/publisering Generelt - Prosjektvirksomhet Forsknings- og utviklingsarbeid Forsøksarbeid. Utredningsarbeid Oppdragsvirksomhet Rådgivning Planlegging av nye prosjekter/programmer De enkelte prosjekter/-programmer De enkelte prosjekter/-programmer De enkelte prosjekter/-programmer Forskningsformidling og -informasjon

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

Generelle instrukser og bestemmelser Universitetet og høgskolesystemet

Generelle instrukser og bestemmelser Universitetet og høgskolesystemet Bortsettingsadresse: Reol 3, seksjon 7 1. 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 01.08.94-28.02.98 003 - Universitetet og høgskolesystemet 2. 003 - Evaluering av høgskolereformen 003 - Det norske høgskoleråd

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Veileder for registrering av generelle saker i P360

Veileder for registrering av generelle saker i P360 Veileder for registrering av generelle saker i P360 UiS 2016 Saker som ikke omhandler student eller personal legges som saker i arkivdel Sak. Disse sakene er ofte ikke rutinemessige saker, og det er derfor

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

0 Organisasjon og administrasjon 1 Okonomi 2 Stillinger og personell 3 Samfunnsovergripende emner 4 Naturressurser og naturmiljo 5 Personrelaterte forhold 6 Priser og nasjonal skonomi 7 Nreringer 8 9 Annet

Detaljer

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll Møtebøker/saksdokumenter/referater 1 1986-1991 Protokoll høgskoleråd 2 1991-1994 Protokoll høgskoleråd 3 1992 Vaktprotokoll 4 1990-1991 Fleksibok 5 1991-1994 Fleksibok 6 1987-1988 Lærerråd saksdokumenter

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU,

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, SAMARBEIDSAVTALE mellom FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG om MASTERGRADSUTDANNING I FAGDIDAKTIKK I NATURFAG 1. KONTRAKTSDOKUMENT Dokumentene i denne

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

- ( ^, ^ ^ ^^c t -e,^n der2.^. -eacø ^^^.c '^Ø

- ( ^, ^ ^ ^^c t -e,^n der2.^. -eacø ^^^.c '^Ø -F^ ^---1 c.,'v r-- N GLt% -^- aø -b y- P-.e,^'v~ 151.-/ m ^q. ^{. c=t I - ( ^, ^ ^ ^^c t -e,^n der2.^. -eacø ^^^.c '^Ø cx. c- L Z Y2 a i, -.: r SKAL SKAL IKKE AVLEVERES SKAL IKKE SKAL IKKE IKKE AVLEVERES

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008. Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3 3863/2010

Offentlig journal. Undersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008. Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3 3863/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 11.11.2010 ndersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008 Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Hovedtariffavtalen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Parter Tariffavtaler

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005 22.04.05/KKL I:Avdstyre/2005/protokoll/apro2004.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 20. APRIL 2005 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Margret Hovland vara for professor

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 Revidert juli 2005 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

1 1 ^^ ' Oy l t. Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien BEKKESTUA. Kvittering for avlevering

1 1 ^^ ' Oy l t. Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien BEKKESTUA. Kvittering for avlevering A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO 1 1 ^^ ' Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 BEKKESTUA Oy l t C3i.. Deres ref. Vår ref. Jnr.2359/96 A.48/44 Dato 15.01.97 0 Kvittering

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift Inkl kopinoravgift for elektroniske kompendier Semesteravgift til SiB kr. 570,- 1.2 Videreutdanning/nettstudiumsavgift. Inkludert

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon. 012.3 Administrasjonsutvalg (KF) møteinnkallinger og møtereferater

031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon. 012.3 Administrasjonsutvalg (KF) møteinnkallinger og møtereferater ALFABETISK REGISTER UTVIDET REGISTER 044 Abonnement på aviser og tidsskrifter 013 Ad hoc utvalg, komiteer, bygningsutvalg 031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon 012.3 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. februar 2006 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk,

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca 1 Eksamensprotokoll OAVH 1989-1992 B046 skap 4.1 2 Eksamensprotokoll OAVH Avd Hedmark og Oppland 1991-1996 3 Eksamen 1 og 2 gml.ordning

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om omsorgspermisjon. Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2-1 1/2007 02.01.2007 STAB-PA/YKV 14.12.2006

Offentlig journal. Søknad om omsorgspermisjon. Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2-1 1/2007 02.01.2007 STAB-PA/YKV 14.12.2006 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.1.2007, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 15.02.2007 nnhold: øknad om omsorgspermisjon Personalmappe 2007/2-1 1/2007 TAB-PA/YKV P Ofl. 5a, fvl. 13. 221 TAB-PA/YKV

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer