TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar høgskoledirektør 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1"

Transkript

1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner under Universitets- og høgskoleavdelingen, og bedt om at det utarbeides serviceerklæringer. Ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) har vi valgt å kalle vår serviceerklæring for studentcharter. Begrepet er lånt fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, og tydeliggjør at vår serviceerklæring fokuserer på studentene som den primære gruppen brukere av høgskolen. Ved HiG har det i 2000 vært en prosess med å utvikle studentcharteret. Utvalget som har hatt hovedansvaret i dette arbeidet, har bestått av direktør Bodhild Hoff Sagli (leder), 1.konsulent Silje Skevik (sekretær), høgskoledirektør Ørnulf Andresen, studiesjef Iver Jensen, student Morten Stensås, personalsjef Jan Kåre Testad, underdirektør Per David Nielsen, rådgiver Arne Aafoss, bibliotekleder Güven Berg, høgskolelektor Bjarne Strøm og høgskolelektor Tove Waalen Norheim. Gjøvik, den 26. februar 2001 Jørn Wroldsen rektor Ørnulf Andresen høgskoledirektør 1

2 VÅR MÅLSETNING Studentcharter for HiG skal klargjøre hvilke tjenester og hvilken service du som student ved HiG kan forvente å få fra høgskolens side. Det vil også beskrive hva høgskolen ønsker av deg i den daglige driftssituasjon. Studentcharter er ikke en juridisk bindende avtale, men er ment som en rettesnor for samarbeidet mellom studentene, de ansatte og høgskolen. Studentenes juridiske rettigheter er slått fast i universitetsloven og i høgskolens eksamensforskrift. Når det gjelder fagprofil, fag- og studieplaner ved HiG, vises det til egne dokument om dette. Videre vises det til «Strategisk plan» og «Handlingsplan for forsknings- og utviklingsarbeid» ved HiG, samt Studiehåndbok for HiG. DIN MEDVIRKNING - hvordan kan du som student gjøre HiG bedre? HiG ønsker at studentene engasjerer seg aktivt i studentpolitisk arbeid Som student ved HiG kan du forvente at: - Det finnes informasjon om de ulike studentpolitiske organene i Studiehåndboken og på HiG s hjemmesider - Du som student får mulighet til å være med på sentrale avgjørelser angående fag- og studieplaner, pensum og undervisning gjennom representanter i relevante organer - Du får informasjon om de nye studiene som er aktuelle for deg så snart de er godkjente - Bruker de studentpolitiske organene aktivt, gir konstruktiv tilbakemelding om det som fungerer bra og det som ikke fungerer fullt så bra - Deltar aktivt i de tilfeller studentene er representert i utviklingsgrupper 2 3

3 OM STUDIEKVALITET - hva kan du forvente av undervisning og læringsmiljø ved HiG? Undervisningen og praksis ved høgskolen bygger på voksenpedagogiske prinsipper. Studentene skal ha ansvar for egen læring. Det legges opp til gjensidig forpliktelse i læringsprosessen mellom student lærer og høgskolen. Som student ved HiG kan du forvente at høgskolen: - Setter fokus på studiekvalitet - Etablerer fagkritiske grupper ved alle studier - Etablerer gode evalueringsordninger - Setter høgskolepedagogikk på dagsordenen - Legger til rette for utveksling av studenter med studiesteder i utlandet - Sier i fra om ting som ikke fungerer godt nok - Holder deg informert om og aktivt følger opplegget for ditt studium gjennom høgskolens informasjonssystem (e-post, oppslagstavler, Internett osv.) - Overholder de ulike tidsfrister - Opptrer i samsvar med etiske regler for god praksis og de yrkesetiske retningslinjer for det yrket du skal gå inn i - Deltar i evaluering av undervisning og pedagogiske opplegg (fagkritisk gruppe o.l.) Undervisningspersonalet har ansvaret for at: - Studentene ved studieårets start får utlevert undervisningsplaner med oversikt over tidspunkt for undervisning i de ulike emner, pensumlister og tidsfrister for innlevering av eventuelle obligatoriske arbeidsoppgaver, hjemmeeksamener osv - Studentene får informasjonen om når det er obligatorisk frammøte i undervisningen, og hvilke andre pedagogiske undervisningsmetoder som brukes 4 5

4 ADMINISTRASJONEN - hva kan du forvente av administrasjonen ved HiG? Som søker til HiG kan du forvente: - Rask og korrekt saksbehandling av din søknad - Tilsendt informasjon om studiestart, boliginformasjon, Lånekassen og annet relevant materiale - Å snakke med saksbehandler på telefon, kommmunisere via e-post eller ved personlig oppmøte - Klager skal videresendes til Samordna opptaks klagenemnd eller høgskolens klagenemnd (lokalt opptak) senest innen tre uker etter mottak Når du søker til HiG ønsker vi at du: - Svarer på tilbud om studieplass innen angitt frist - Møter fram til angitt studiestart, eller gir oss beskjed om du ikke kan møte - Betaler semesteravgiften etter at du har mottatt blanketten - Oppbevarer studiebeviset/adgangskortet slik at det ikke kan misbrukes av uvedkommende - Medbringer studiebeviset til eksamen slik at du kan legitimere deg under eksamen Avdelingsadministrasjonenes ansvar (AH = Avdeling for helsefag, AT = Avdeling for teknologi) Som student ved HiG kan du forvente at avdelingene tar ansvar for: - Studieveiledning og studentveiledning - Karakterutskrifter - Bekreftelse på studentstatus - Henvisninger til studieleder/dekanus eller andre i faglige spørsmål - Litteraturlister - Salg av kompendier som benyttes i undervisningen - Hovedprosjekter (underskrifter på kontrakt) - Å motta påmelding til valgfag og spesialkurs - Søknad om tildeling av praksisplass på spesielt grunnlag (AH) - Refusjon av bo- og reiseutgifter i forbindelse med praksis (AH) Andre studentsaker som avdelingsadministrasjonen har ansvar for å behandle: - Krav om begrunnelse og klage på sensur på eksamen - Søknader om fritak for eksamener - Søknad om permisjon fra studiet - Søknad om overflytting til HiG fra en annen høgskole - Søknad om å ta deler av utdanningen i utlandet 6 7

5 BIBLIOTEKET Som student kan du forvente at biblioteket vil arbeide for å: - Sikre god tilgang til litteratur og elektroniske informasjonstjenester - Gi brukerne faglig veiledning - Øke opplæringstilbudet i bruk av informasjonsteknologi og andre bibliotektjenester - Informere om nye tjenester ved bruk av e-post og via bibliotekets hjemmesider - Bidrar til å opprettholde og videreutvikle biblioteket som et attraktivt studiemiljø og bruker de muligheter som biblioteket gir - Møter opp for å følge de opplæringstilbudene biblioteket tilbyr - Følger de regler biblioteket har nedfelt til felles beste for alle brukere (se Studiehåndboken) IT-TJENESTEN IT- tjenesten ved HiG vil sørge for at: - Du som student får tilgang til datautstyr, datalagringsplass og IT-tjenester som er nødvendig for studiet - Datanettet og datatjenestene er høgt utviklet og fungerer til enhver tid - Brukerne får råd og hjelp når de ber om det - Utstyret til fjernundervisning har god standard - Utstyret i auditoriene er i orden til enhver tid - Respekterer de regler og begrensninger som gjelder for IT - Setter deg inn IT-reglementet ved høgskolen (se Studiehåndboken ) 8 9

6 STUDENTVELFERD Statens lånekasse Som student ved HiG kan du forvente at vi: - Slår opp lister over tildelt lån og stipend så snart de kommer til høgskolen - Gir deg nødvendig veiledning og orientering om hvordan du går fram for å søke lån og stipend - Fyller ut søknaden fullstendig og med korrekte opplysninger - Kan legitimere deg og har betalt studieavgift når du kommer for å hente lånet Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) I henhold til «Lov om universiteter og høgskoler» og «Lov om studentsamskipnader» har HiG et totalansvar for studentenes helhetlige læringsmiljø. Dette innebærer at HiG også har et overordnet ansvar for all studentservice, selv om denne i hovedsak ytes og administreres av SOPP. SOPP forplikter seg til å: - Ha et variert, tilstrekkelig og konkurransedyktig boligtilbud - Tilby et variert, ernæringsriktig og rimelig mattilbud - Ha et godt tilrettelagt og tilstrekkelig barnehagetilbud i samsvar med «Lov om barnehager» - Skaffe relevant pensumlitteratur til konkurransedyktige priser - Ha tilbud som ivaretar studentenes fysiske og psykiske helse og gir muligheter for fysisk og sosial aktivitet og utvikling - Gjennomføre forbedringstiltak med bakgrunn i brukerundersøkelser SOPP ønsker at studentene: - Engasjerer seg og bidrar til et godt miljø,både materielt og sosialt - Bidrar til et studentmiljø som fremmer god fysisk og psykisk helse 10 11

7 RETTSSIKKERHET OG KLAGEMULIGHETER HiG vil at studentenes rettigheter, som er sikret gjennom lover og forskrifter, skal følges opp. Som student ved HiG kan du forvente at: - Du alltid får informasjon om at enkeltvedtak eller beslutninger som berører deg, kan påklages til høgskolens klagenemnd eller et annet overordnet beslutningsorgan - Bestemmelser som gjelder eksamen i lov og forskrift er gjort kjent gjennom Studiehåndboken. Dette gjelder både krav om begrunnelse og klage over sensur, eksamen under særlige vilkår o.l. - Du får nødvendig veiledning i forhold til eventuelle klager - Klager som skal behandles i styrets klagenemnd, blir behandlet uten ugrunnet opphold, og at du blir skriftlig meddelt vedtaket i klagenemnda så snart det foreligger - Setter deg inn i de bestemmelser som gjelder eksamen og klage i lov og forskrift - Overholder de frister som er satt for oppmelding til eksamen, begrunnelse for og klage på sensur og andre saksforhold - Fremmer eventuelle klager stilet til klagenemnda skriftlig Klagen skal være begrunnet 12 Mer informasjon finnes i Studiehåndboken

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer