Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005."

Transkript

1 ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005

2 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar Arkivnøkkelen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt i september Arbeidsgruppens medlemmer har vært: Janice M. Brekke, koordinator, arkivansvarlig delarkiv MS, Gunn B. Sæther, arkivansvarlig delarkiv OD, Karin Lehn, delarkiv SA (gikk ut av gruppa høsten 2003), Vilborg H. Isaksdottir, arkivansvarlig delarkiv SA, Ingebjørg H. Lyngdal, arkivansvarlig delarkiv UB, Brit Opheim, arkivansvarlig delarkiv MN og Aud-Jorunn Sandal, arkivansvarlig delarkiv SV. Arkivnøkkelen bygger på UiOs arkivnøkkel av 01. juni 1999, og det er foretatt til dels store endringer i forhold til tidligere arkivnøkkel, bl.a. på grunn av innføringen av kvalitetsreformen. Arkivleder har ansvar for ajourhold og revisjon av arkivnøkkelen. Oslo, INNHOLD INNLEDNING Som statlig virksomhet er UiO pålagt å legge "Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen" til grunn for sin arkivnøkkel. Den foreliggende nøkkel bygger på siste versjon av "Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen" gitt av Riksarkivaren Ordningsprinsipper Arkivnøkkelens primære ordningsprinsipp er desimalklassifikasjonssystemet. Materialet er ordnet etter emner med utgangspunkt i UiOs fagområder. Emneinndelingen er hierarkisk, dvs store omfattende emner deles i mindre emner etter behov. Man starter med det generelle og går over til det mer spesielle. Emneområdene grovinndeles i 10 klasser (ett siffer) som nummereres med sifrene 0-9. Hver av disse klassene inndeles i 10 hovedgrupper (to siffer). Hver hovedgruppe deles i 10 grupper (tre siffer), som igjen deles i 10 undergrupper (fire siffer). Etter hvert tredje siffer settes punktum. Grafisk kan en arkivkode fremstilles slik: 1

3 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Masse (Forskning og vitenskap) Hovedgruppe (Doktorgradskandidater ved Ui0 og høyere akademiske grader) Gruppe (Doktorgrader og doktorgradskandidater) Undergruppe (Doktorgradsbedømmelse (dr.philos) Klassene 0, 1 og 2 er i utgangspunktet identiske med fellesnøkkelen, med enkelte lokale tilpasninger, og dekker universitetets egenforvaltning. Universitetets fagsaker er gruppert i klassene 3, 4, 5, 7 og 8. Klasse 0 Organisasjon og administrasjon Klasse I Økonomi Klasse 2 Stillinger og personale Klasse 3 Undervisning, studier, eksamen Klasse 4 Studenter. Studentforhold Klasse 5 Forskning og vitenskap Klasse 6 Klasse 7 Samlinger ogforvaltning Klasse 8 Utadrettet virksomhet. Informasjonsvirksomhet (herunder også studentinformasjon) Klasse 9 I samtlige klasser er den første gruppen (0) gitt betegnelsen "generelt" og reserveres for generelt om emneområdet. Den siste gruppen (9) gis betegnelsen "annet om" og reserveres for saker innen emneområdet som ikke har fått plass i gruppene 0-8. Sekundærsystemer Sekundærsystemer er det andre ordningsprinsippet brukt i kombinasjon med desimalklassifikasjonssystemet, dvs videre inndeling innenfor en arkivkode etter objekter f.eks. personer el eiendommer. Foreliggende nøkkel åpner for bruk av sekundærsystemer. Hvilke koder som er ordnet etter sekundærsystemer må fremgå i de lokale arkivplanene. Vi har bevisst valgt å ikke bygge nøkkelen for mye ut. Dette gjør nøkkelen mer brukervennlig. Skulle det likevel være behov for videre inndeling av allerede eksisterende emner må dette forelegges arkivleder. 2

4 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Endringer i den nye utgaven "Klasse 0 Organisasjon og administrasjon" er bygget ut med hovedgruppe 09 Annet om organisasjon og administrasjon. "Klasse 1 Økonomi" er endret hovedsakelig for å følge "Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen". Hovedgruppe 12 er forandret til økonomiforvaltning. Regnskap og revisjon er derfor forskjøvet til hovedgruppe 13 hvor utgifter og inntekter er blitt en gruppe. "Klasse 3 Undervisning, studier, eksamen" og "Klasse 5 Forskning og vitenskap" er endret for å tilpasse seg kvalitetsreformen. Begge klassene har fått egne arkivkoder for kvalitetssikring. "Klasse 4 Forskning og vitenskap" har byttet plass med "Klasse 5 Studenter. Studentforhold" som nå er klasse 4. Kommentarer knyttet til emnene i den systematiske delen Det er ønskelig å knytte noen kommentarer til enkelte emner i UiOs saksbehandling. Dette gjelder spesielt emner der det er uklart hvilken arkivkode som skal brukes. En del saker vil kunne legges på flere steder og det er derfor naturlig å ha noen kjøreregler på de vanligste problemsakene. Lovsaker Lovsaker er ikke gjort til egen gruppe i arkivnøkkelen, men plassert under gruppen "generelt" for det emnet den omhandler. Enkelte lover er likevel av så generell karakter at man har valgt å plassere dem i gruppe 000. Utrednin er og høringsuttalelser Alle eksterne høringer og utredninger skal ligge på 008. Interne høringer og utredninger skal legges på det emnet i nøkkelen som passer saken. Avtaler vedrørende nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling Avtaler som dekker mer enn ett fagområde legges på hovedgruppe 07. Andre avtaler skal ligge under klasse 3 eller 5. Eksternt finansiert virksomhet Eksternt finansiert virksomhet er mangelfull i første utgave av arkivnøkkelen. Inntil rutiner for journalføring av saker på dette området er klarlagt skal NFR prosjekter journalføres på 563 eller Andre eksternt finansierte prosjekter journalføres på 541 eller Dette gjelder også de prosjekter som ikke kommer inn under kategorien eksternt finansiert virksomhet. 3

5 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Kommentarer knyttet til enkelte arkivkoder i den systematiske delen Klage, anke i tilsettingssaker Vanligvis vil klagelanke ligge på selve tilsettingssaken, men i spesielle tilfeller vil klagen/anken gå videre til klagenemnda. I de tilfellene skal det opprettes en egen sak sentralt. 221 Personalmapper Disse sakene vil i det fysiske arkivet ikke ligge etter saksnummer, men være ordnet alfabetisk etter etternavn. 421 Studentmapper I enkelte delarkiv vil disse sakene i det fysiske arkivet ikke ligge etter saksnummer, men være ordnet alfabetisk etter etternavn Doktomradskandidater (P ld) I enkelt delarkiv vil disse sakene i det fysiske arkivet ikke ligge etter saksnummer, men være ordnet alfabetisk etter etternavn. 4

6 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og Økonomi Stillinger og Undervisning, studier, Studenter, administrasjon personale eksamen studentforhold Generelt Generelt Generelt Generelt Generelt UiO-Oppbygging, Budsjett Stillinger, tilsetting, Undervisningslokaler. Vurdering av gen. Adm. enheter og avskjed, permisjoner Undervisningsmateriell studiekompetanse/ samarbeid med andre Lærebøker realkompetanse. institusjoner Opptak. Registrering Intern planlegging Økonomiforvaltning Personale Undervisnings- Studentforhold. personell Disiplinærforhold Eiendommer, anlegg, Regnskap og revisjon Lønn og pensjon Undervisning. Informasjon til bygninger, lokaler Studieprogrammer, studenter ved UiO. emner Studieveiledning Tjenester Reise, flytting, Spesielle Studentorganer. beordring m.v. undervisningstiltak og Studentorganisasjoner -metoder og -foreninger Inventar, utstyr, Tilskudd, refusjoner, Arbeidsvilkår, Kvalitetssikringssystem Sosiale og kulturelle transportmidler erstatninger og arbeidsforhold, for studiet forhold forsikringer tjenestetvister Forbruksvarer - Fond, legater, lån, Økonomiske forhold rekvisita garantier (stønad, stipend, lån) Nasjonalt og Plassering av midler Personalpolitikk, Eksamen, sensur, internasjonalt -utvikl. og -opplæring, vitnemål samarbeid videre- og etterutd. for personal Annet om organisasjon Annet om økonomi Annet om stillinger og Annet om Annet om studenter og og administrasjon personale undervisning, studentforhold studier, eksamen

7 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasser o2 hovedt!ruvver, side Forskning og Samlinger og Utadrettet virksomhet vitenskap forvaltning Informasjonsvirksomhet Generelt Generelt Generelt Forskningsråd og Samlinger Profilering av UiO forskningsorganer Organisert Studentrekruttering forskerutdanning og forskerrekruttering Publikumstjenester Eksternt finansiert Utstillinger virksomhet Kulturminnevern Samfunnskontakt Forskningsvirksomhet. Naturvern/Miljøvern Forsøksresultater Doktorgradskandidater ved UiO og høyere akademiske grader Annet om forskning og Annet om samlinger og Annet om utadrettet vitenskap forvaltning virksomhet og informasjonsvirksomhet

8 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Generelt UIO-Oppbygging. Intern planlegging Eiendommer, anlegg, Tjenester Adm. enheter og bygninger, lokaler samarbeid med andre institusjoner Generelle instrukser Generelt Generelt Generelt Generelt og bestemmelser Stortinget og Organisasjonsmessig Strategiske planer. Eiendomsforhold. Arkiv og posttjeneste statsforvaltningen oppbygging og Langtidsplaner Tomteinteresser omorganisering UiO UiOs faste adm. Årsplaner. Byggeprosjekter - IKT-tjenester enheter, råd, utvalg, Virksomhetsplaner UiOs bygg og anlegg komiteer o.l Midlertidige råd, Byggeprosjekter - Kjøp av tjenester utvalg, komiteer o.l. Andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker Beredskap Tjenestemannsorg. Årsrapporter Eiendomsforvaltning Bøker, aviser, og drift tidsskrifter Generelle Samarbeid med andre Boliger og Kontorstøtte kontrollordninger institusjoner, tjenesteleiligheter. organisasj on, Velferdsbygg oppbygging o.l Generelle Deltakelse i styrer, Utenomhusanlegg. Intern informasjon og rasjonaliserings- og råd, utvalg, prosjekter Tilfluktsrom, kulvert intern møtevirksomhet effektiviseringstiltak m.v. nedsatt av andre Evaluering av Kunstnerisk virksomheten utsmykning Eksterne utredninger, høringsuttalelser Annet generelt om Annet om UiO - Annet om intern Annet om eiendommer, Annet om tjenester organisasjon og Oppbygging, adm. planlegging anlegg, bygninger og administrasjon enheter og samarbeid lokaler med andre institusjon

9 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 0, side Inventar, utstyr, Forbruksvarer - Nasjonalt og Annet om transportmidler Rekvisita internasjonalt organisasjon og samarbeid administrasjon Generelt Generelt Generelt Generelt Inventar Arbeidstøy, Nasjonalt samarbeid Interne uniformer, verneutstyr om undervisning, administrasjonso.l. forskning, formidling spørsmål Kontorteknisk utstyr Kontor- og Kulturavtalene med datarekvisita andre land IKT-utstyr Laboratorieutstyr Nordisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling Teknisk-vitenskapelig Feltutstyr Europeisk samarbeid utstyr om undervisning, forskning, formidling Audiovisuelt utstyr Internasj. samarbeid om undervisning, forskning, formidling Transportmidler, Sanitær- og Samarbeid med maskiner, forsknings- renholdsmidler utviklingsland fartøyer Kassering og Internasjonal avhending av teknisk solidaritet. utstyr Akademisk boikott Annet om inventar, Annet om Annet om nasjonalt og Annet om organisasjon utstyr og forbruksvarer og internasjonalt og administrasjon transportmidler rekvisita samarbeid

10 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 1 ØKONOMI Generelt Budsjett Økonomiforvaltning Regnskap og revisjon Generelt Generelt Generelt Generelt Reglementer Økonomiforvaltning Regnskapssaker/ ved UiO Økonomioppfølging Overføring av midler Ettersyn/kontrolltiltak fra foregående år Budsjettinnspill Fordeling og tildeling Avsluttet regnskap av gitt bevilgning Eksternt finansiert Revisjon, antegnelser, virksomhet desisjoner Endringer i årets Utgifter og inntekter budsjett Stønader og stipend Annet generelt om Annet om budsjett Annet om Annet om økonomi Økonomiforvaltning regnskap og revisjon

11 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 1, side Tilskudd, refusjoner, Fond, legater, lån Plassering av midler Annet om økonomi erstatninger og garantier forsikringer Generelt Generelt Generelt Generelt Tilskuddregler/ Fond og legater Universitetets bank- Tilskuddsordningen konti, verdipapirer, aksjer rn.v Tilskudd Tildeling av vitensk. Lønnsoverføringer stipendier av fondsog legatmidler Refusjoner Lån Garantier Erstatninger Forsikringer Ordninger for Saldokontroll selvassuranse Annet om tilskudd Annet om fond, Annet om plassering Annet om økonomi refusjoner, erstatninger legater, lån, garantier av midler og forsikringer

12 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE Generelt Stillinger, tilsetting, Personale Lønn og pensjon Reise, flytting, avskjed, permisjoner beordring m.v Generelt Generelt Generelt Generelt Generelt Lover og reglementer Stillingsbeskrivelser, Personalmapper Avtaler, forhandlinger, Tjenestereiser om tjenestemenn, instrukser, regulativer og tariffer lærlinger o.l. bemanningsplaner : Lover om arbeidervern Tilsetting Ansiennitet. Opprykk Særlige tillegg og Flytting og beordring og arbeidsmiljø godtgjørelser M.V Lover om tjeneste- og Avskjed, oppsigelse Kvalifikasjonsopprykk Honorarer arbeidstvister Avtaleverk Permisjon, fravær Uttalelser om Utbetalingsregler. Eget skyssmiddel personale Fradrag i lønn Bistillinger Særlige påskjønnelser Pensjon, trygder, medlemskap i Statens pensjonskasse Prosjektstillinger Ordensstraff m.v. Arbeidsgiveravgift Statistikk om stillinger og personale Annet generelt om Annet om stillinger, Annet om personale Annet om lønn og Annet om reise, stillinger og personale tilsetting, avskjed og pensjon flytting, beordring m.v. permisjoner

13 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 2, side Arbeidsvilkår, Personalpolitikk, Annet om stillinger og arbeidsforhold, -utvikling, -opplæring personale tjenestetvister Etter- og videreutd. for personale Generelt Generelt Generelt Arbeidstid Personalpolitikk Ferie Introduksjon av nytilsatte Aldersgrense- Intern opplæring/ bestemmelser kursvirksomhet Helse, miljø og Ekstern opplæring, sikkerhet kurs m.v Velferdstiltak Studiereiser, stipend, utveksling Barnehageplasser Lærlingbedrift Tjenestetvister, arbeidstvister Annet om arbeids- Annet om personal- Annet om stillinger og vilkår, arbeidsforhold, politikk, -utvikling, personale tjenestetvister -opplæring. Etter- og videreutd for personale

14 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 3 UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN Generelt Undervisn.lokaler. Undervisnings- Undervisning, Spesielle Undervisn. materiell. personell studieprogrammer, undervisningstiltak og Lærebøker emner -metoder Generelt Generelt Generelt Generelt Generelt Statistikk om Disponering av Undervisnings-, Planlegging av evt. Spesielle kurser og utdanning, undervisn. undervisningslokaler eksamens- og nye program. seminarer og eksamener sensurplikt Omorganisering ` Undervisnings- Lesesals-, auditorie- PBL (Problembasert Studieprogrammer Fleksibel læring (IKT), kompetanse for og laboratorieutstyr, læring) - veiledere nettbasert fjernskoleverket datautstyr o.l. undervisning, korres ondanseunderv Audiovisuelle Praksisveiledere/ Emner, emnegrupper, Praktisk undervisning. hjelpemidler Øvingslære undervisning ved Praktikanttjeneste og (lyd, bilde) emnene -utveksling. Turnus- 'eneste. Klinisk underv Andre læremidler Gjesteforelesere, Undervisningsfag. De Gruppeundervisning, gjesteforelesninger enkelte fag. Gammel kollokvier, nettbasert studieordning gruppeundervisning Skriftlig undervisn. Undervisningsregnskap Klage, anke i Hospitering, materiell/ undervisningsspørsmål hospitanter læremateriell Nasjonalt Norsk undervisnings- Etter- og videreundervisnings- personell i utlandet. etterutdanning (EVU). samarbeid Utenlandsk undervisn. Spesialistutdanning. personell i Nore Voksen lænn Internasjonalt undervisningssamarbeid Norsk og utenlandsk skoleverk - lover, utredninger m.v Annet generelt om Annet om Annet om Annet om Annet om spesielle undervisning, studier undervisningslokaler, undervisnings- undervisning, undervisningstiltak og og eksamen undervisn. materiell personell studieprogrammer og -metoder og lærebøker emner

15 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 3, side Kvalitetssikrings- Eksamen, sensur, Annet om system for studiet vitnemål undervisning, studier, eksamen Generelt Generelt Generelt Styringskvalitet og Eksamensrammekvalitet administrasjon og -avvikling Kvalitetssikring av Eksamensoppgaver Priser, særlige studietilbud på (også klager) påskjønnelser programnivå Kvalitetssikring av Sensur, sensorer. studietilbud på Eksaminasjon, emnenivå eksaminator Karakter. Vitnemål. Eksamensgrader Faglig innpassing/ fritak av utdanning. Godkjenning av utenlandsk utdanning Dispensasjon fra eksamensreglementet (enkeltsaker) Innpassing av utdanninger/ eksamener Annet om Annet om eksamen, Annet om kvalitetssikringssystem sensur og vitnemål undervisning, studier for studiet og eksamen

16 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 4 STUDENTER, STUDENTFORHOLD 40 Generelt 41 Vurdering av gen. studiekompetanse/ realkompetanse. Opptak Registrering 42 Studentforhold. Disiplinærforhold 43 Informasjon til studenter ved UiO. Studieveiledning 44 Studentorganer. Studentorganisasjoner -foreninger 400 Generelt 410 Generelt 420 Generelt 430 Generelt 440 Generelt 401 Studentstatistikk. Prognoser 411 Opptaksregler og adgangsbegrensinger ved UiO 421 Studentmapper 431 Informasjon til studenter ved Ui0 441 Studentorganene ved Ui0 402 Rekrutteringspolirikk 412 Vurdering av studiekompetanse 422 Norske studenter i utlandet 432 Studieveiledning for studenter ved UiO 442 Studentorganisasjoner og -foreninger Opptak 423 Utenlandske studenter i Norge Alumniorganisasj oner Studieforhold for studenter med spesielle behov Studentaviser Klage på opptak / generell studiekompetanse / realkompetanse Disiplinærforhold Studentregistrering Annet generelt om studenter og studentforhold 419 Annet om vurdering av gen. studiekomp./ realkompetanse, opptak og registrering 429 Annet om studentforhold og disiplinærforhold 439 Annet om informasjon til studenter ved UiO og studieveiledning 449 Annet om studentorganer studentorganisasjoner og -foreninger

17 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 4, side Sosiale og kulturelle Økonomiske forhold Annet om studenter forhold (stønader, stipend, og studentforhold lån) Generelt Generelt Generelt Sosiale og kulturelle Statens lånekasse for aktiviteter utdanning 452 ' Helsetjeneste " Studentboliger Studentstipend, fond, legatmidler Barnehager Annet om sosiale og Annet om Annet om studenter og kulturelle forhold økonomiske forhold studentforhold

18 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 5 FORSKNING OG VITENSKAP Generelt Forskningsråd og Organisert Eksternt finansiert forskningsorganer forskerutdanning og forskning forskerrekruttering Generelt Generelt Generelt Generelt Utredninger om Norges forskningsråd Rammer og regelverk Prosjekter finansiert av forskning og NFR for organisert forsker- andre organer forskerutdanning. utdanning ved UiO Statistikk IFU, FolJ) Forskningsplaner, Andre eksterne Organisert strategi, utredninger, organer for forskning forskerutdanning ved aktiviteter, langtids- Ui0 planlegging ved UiO Forskningsformidling Forskningsorganer Organisert ved UiO forskerrekruttering Forskningsevaluering Forskningsorganer og Forskningsstipend og nettverk - eksterne forskningsstøtte Samarbeid om Utveksling av forskere forskning innen UiO Nasjonalt forskningssamarbeid Internasjonalt forskningssamarbeid Annet generelt om Annet om forsknings- Annet orn organisert Annet om eksternt forskning og vitenskap råd og forsknings- forskerutdanning og finansiert forskning organer forskerrekruttering

19 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 5, side Forsknings- Doktorgrads- Annet om forskning virksomhet. kandidater ved UiO og vitenskap Forsøksresultater og høyere akademiske rader Generelt Generelt Generelt Forskning ved de Doktorgrader og enkelte fakulteter, doktorgradsinstitutter, sentre, kandidater enheter Tverrfaglig / Fellesgrad - tvexrfakultær forskning Co-Tutelle ved UiO (Joint degrees) NFR prosjekter/ oppdrag prosjektmapper Forskningsbasert nyskaping og kommersialisering Forskningstermin Utenlandske akademiske grader Deltakelse i Æresdoktorer forskningsprogrammer Prisoppgaver. Medaljer. (Vitenskap. priser) Annet om forsknings- Annet om Annet om forskning og virksomhet og doktorgrads- vitenskap forsøksresultater kandidater ved UiO og høyere akademiske rader

20 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 7 SAMLINGER OG FORVALTNING Generelt Samlinger Publikumstjenester Utstillinger Generelt Generelt Generelt Generelt Samlingene Salgsvirksomhet Permanente utstillinger Tilvekst Temporære utstillinger Lån Arrangementer. Vandreutstillinger Foredrag. Guiding. Omvisninger. Studiebesøk Digitale medier Bevaring/ Undervisningsopplegg Konservering for skoler Henvendelser om Foreninger, o.l. Samarbeidsprosjekter samlingene Annet generelt om Annet om samlingene Annet om Annet om utstillinger samlinger og publikumstjenester forvaltning

21 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 7, side Kulturminnevern Naturvern/ Annet om samlinger Miljøvern og forvaltning Generelt Generelt Generelt Frednings-/ vernesaker Frednings-/ Utredninger/høringer vernesaker Utredninger/høringer Sikring/kjøp av Fredete områder/arter kulturminner (etter høringsrunder) Marint Vannkraftutbygging kulturminnevem Samisk Naturforvaltning kulturminnevern Vedlikehold av Forurensning kulturminner Offentlig planlegging Dispensasjon og spesialtillatelser Annet om Annet om naturvern/ Annet om samlinger og kulturminnevern Miljøvern forvaltning

22 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper KLASSE 8 UTADRETTET VIRKSOMHET. INFORMASJONSVIRKSOMHET Generelt Profilering av UiO Studentrekruttering Generelt Generelt Generelt Dokumentasjon over Kontakt med skoler publisert materiell ved Ui Dokumentasjon og Åpen dag ved UiO informasjon over nettbasert informasjon om studier, forskning, formidling ved UiO Nyhetsbrev/ Utdanningsmesser pressemeldinger Korrespondanse og annet om pliktavlevering Evaluering Evaluering Generelt om utadrettet Annet om profilering Annet om virksomhet og av UiO studentrekruttering informasjonsvirksomhet

23 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober Oversiktsplansjer for klasser og hovedgrupper Klasse 8, side Samfunnskontakt Annet om utadrettet virksomhet og informasjonsvirksomhet Generelt Generelt Kontakt med media og kringkasting Kontakt med ulike samfunnsgrupper Formidlingstiltak Utadrettet profilering av forelesere Særskilt saker om innsynsbegj æringer i saksdokumenter Evaluering Annet om Annet om utadrettet samfunnskontakt virksomhet og informasj onsvirksomhet

24 Klasse Endelig versjon november KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 01 UNIVERSITETET I OSLO OPPBYGGING, ADMINISTRATIVE ENHETER OG SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER, LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR, UTSTYR, TRANSPORTMIDLER 06 FORBRUKSVARER - REKVISITA 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 Generelle instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder (se innledningen) -saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, tenninologibruk -lov om personopplysninger -lov om opphavsrett til åndsverk -flagging -målbruk -heraldikk, emblemer, logo o.l. -grafisk profil o.l. 001 Stortinget og statsforvaltningen Beredskap 005 Generelle kontrollordninger (bl.a. legitimasjon, hærverk og tyveri) (jfr enkelt saker) (se innledningen) 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak (Også omstillinger. Omstillingsavtalen legges på 204 ) 007

25 Klasse Endelig versjon november Eksterne utredninger, høringsuttalelser (se innledningen) 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 01 UNIVERSITETET I OSLO OPPBYGGING, ADMINISTRATIVE ENHETER OG SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER 010 Generelt (Universitetsloven, synspunkter på universitetenes situasjon o.l.) 011 Organisasjonsmessig oppbygging og omorganisering ved UiO Generelt (organisasjonskart, regler for UiOs styringsorganer) Universitetsstyret (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Universitetsadministrasjonen og de administrative avdelingene Enhetene (Fakulteter og underliggende institutter, sentre og enheter, Universitetsbiblioteket, fakultetsbibliotekene, museene) Dekan, prodekan, forskningsdekan, studiedekan (også valg) Sentra, stiftelser under Universitetsstyret (nevnes alfabetisk) Feltstasjoner, forskningsstasjoner Annet om organisasjonsmessig oppbygging og omorganisering ved UiO 012 UiO - Faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer o.l. 013 UiO - Midlertidige råd, utvalg, komiteer o.l. 014 Tjenestemannsorganisasjonene 015 Samarbeid med andre institusjoner, organisasjon, oppbygging o.l Generelt Institusjoner med spesiell tilknytning til UiO Norske universiteter og vitenskapelige høgskoler Andre norske undervisningsinstitusjoner Andre norske forskningsinstitusjoner Museale organisasjoner Bibliotek Annet om andre institusjoner, organisasjon, oppbygging o.l. 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg, prosjekter rn.v. nedsatt av andre Generelt Representasjon i faste enheter Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter o.l Annet om deltakelse i styrer, råd, utvalg, prosjekter m.v. nedsatt av andre

26 Klasse Endelig versjon november Annet om UiO - oppbygging, administrative enheter og samarbeid med andre institusjoner 02 INTERN PLANLEGGING 020 Generelt 021 Strategiske planer. Langtidsplaner (Ny sak pr. periode. Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) 022 Årsplaner. Virksomhetsplaner (jfr. 123 og 115) (Ny sak pr. år. Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) Generelt Årsplan (Herunder budsjettramme, innspill, vedtak) Styringsdialog/tilstandsrapporter Hovedfordeling/årsplan Virksomhetsplaner Annet om årsplaner og virksomhetsplaner Årsrapporter (Nye saker pr. år) Generelt Virksomhetsrapportering (Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) Rapporten til Database for høyere utdanning (DBH) (Kun en sak pr. år for hver av disse) Kortrapporter med diverse rapportopplysninger (Kun en sak pr. år for hver av disse) Annet om årsrapporter Evaluering av virksomheten Generelt Intern virksomhet Ekstern virksomhet

27 Klasse Endelig versjon november Annet om evaluering av virksomheten Annet om intern planlegging 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER, LOKALER 030 Generelt -byggforskrifter -offentlige bestemmelser. Plandata -landsdelsplanlegging, regionplanlegging, byplanlegging o.l. 031 Eiendomsforhold. Tomteinteresser Generelt Nabointeresser Eiendomsforhold (grunnervervelser, grunnavståelser, bruksendring o.l.) Landskapsplaner. Parkanlegg. Friarealer Trafikkplaner Parkeringsplasser. Garasjer Annet om eiendomsforhold, tomteinteresser 032 Byggeprosjekter - UiOs bygg og anlegg -planlegging/programmering -prosjektering/bygging -påbygging 033 Byggeprosjekter - andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker -planlegging/programmering -prosjektering/bygging -påbygging 034 Eiendomsforvaltning og drift Generelt -retningslinjer for forvaltning/drift avbygninger -romsituasjonen/rombehov -sikring -o.l Universitetets bygg og anlegg -vedlikehold -reparasjoner, ominnredninger -sikring av det enkelte bygg -o.l.

28 Klasse Endelig versjon november Leide bygg og anlegg -leiekontrakter, husleie -vedlikehold -reparasjoner, ominnredninger m.v Disponering og bruk av egne og leide lokaler -leiekontrakter, husleie -romfordeling, kontorplass -utlån/utleie -o.l Renhold, renholdskontrakter Sikring av bygninger (jfr. 005, kontrollordninger) (flere bygninger eller større områder. Sikring av det enkelte bygg - se 034.1) -vakttjeneste -brannvern -hærverk/tyveri -alarm -nøkkelsystem/nøkkelkort -adgangskontroll Vann/avløp. Energi/el.forsyning. Ventilasjon (avtaler, kjøp og vedlikehold) Annet om eiendomsforvaltning og drift 035 Boliger og tjenesteleiligheter. Velferdsbygg 036 Utenomhusanlegg. Tilfluktsrom, kulvert 037 Kunstnerisk utsmykning (jfr. 032, det enkelte nybygg) Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 TJENESTER 040 Generelt 041 Arkiv og posttjeneste Generelt Arkivplan (henvisninger til og informasjon om) Saker om arkiv og arkivordningen Elektronisk arkiv Post-, budtjeneste, e-post-adresser Annet om arkiv og posttjeneste

29 Klasse Endelig versjon november IKT-tjenester Generelt Utførelse av IKT-tjenester IKT-samarbeid med andre institusjoner Brukerstøtte IKT-planlegging Teletjenester Annet om IKT-tjenester 043 Kjøp at tjenester (konsulenttjenester/avtaler med hoteller m.m.) 044 Bøker, aviser, tidsskrifter (jfr. 711, Samlingene) 045 Kontorstøtte 046 Intern informasjon og intern møtevirksomhet Tiltak om intern informasjon. Samarbeidsprosjekter internt ved UiO. (se innledningen) (jfr. Klasse 8 ) Annet om tjenester 05 INVENTAR, UTSTYR. TRANSPORTMIDLER (Herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l.) 050 Generelt (anbudsforskrifter, innkjøpsregler o.l.) (se innledningen) 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr -kopieringsmaskiner -skrivemaskiner -makuleringsmaskiner o.l. 053 IKT-utstyr -maskinvare, programvare 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr 055 Audiovisuelt utstyr (jfr bruk) Transportmidler, maskiner, forskningsfartøyer

30 Klasse Endelig versjon november Kassering og avhending av teknisk utstyr 059 Annet om inventar, utstyr og transportmidler 06 FORBRUKSVARER - REKVISITA (Herunder innkjøpsavtaler) 060 Generelt 061 Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr o.l. 062 Kontor- og datarekvisita 063 Laboratorieutstyr 064 Feltutstyr Sanitær- og renholdsmidler Annet om forbruksvarer og rekvisita 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID 070 Generelt (internasjonalisering o.l.) 071 Nasjonalt samarbeid om undervisning, forskning, formidling (se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler/rammeavtaler -medlemskap/deltakelse i samarbeidsfora/-organer -o.l. 072 Kulturavtalene med andre land 073 Nordisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling (se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler/rammeavtaler -medlemskap/deltakelse i samarbeidsfora/-organer -o.l. 074 Europeisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling (se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler/rammeavtaler -medlemskap/deltakelse i samarbeidsforal-organer -o.l.

31 Klasse Endelig versjon november Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling (se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler/rammeavtaler -medlemskap/deltakelse i samarbeidsfora/-organer Samarbeid med utviklingsland (bl.a, under NUFU- avtalen, NORAD, KASS-avtalen, UD, NORD/ SØR-avtalen) 078 Internasjonal solidaritet. Akademisk boikott 079 Annet om nasjonalt og internasjonalt samarbeid -nordisk (Nordisk råd, Nordisk ministerråd o.l.) -europeisk (Europarådet, EU, EFTA o.l.) -internasjonalt (FN, NATO, OECD, GATT o.l.) ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 Generelt 091 Interne administrasjonsspørsmål (se innledningen) (Herunder rundskriv og UiO-dokumenter som har kortvarig interesse) Annet om organisasjon og administrasjon

32 Klasse Endelig versjon november KLASSE 1 ØKONOMI 10 GENERELT 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRINGER 16 FOND, LEGATER, LÅN, GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI 10 GENERELT 100 Generelt (Herunder generelle økonomisaker som ikke kan henføres til bare budsjett eller bare regnskap, så som generelle økonomistyringssaker, økonomisk langtidsplanlegging og nasjonalbudsjettet, budsjettrundskriv, budsjett-tekniske retningslinjer o.l.) 101 Reglementer Generelt Statens Bevilgningsreglement Statens Økonomireglement m/funksjonelle krav Departementets hovedinstruks UiO's hovedinstruks UiO' s delinstrukser Rutinebeskrivelser Annet om reglementer

33 Klasse Endelig versjon november Annet generelt om økonomi 11 BUDSJETT 110 Generelt Budsj ettinnspill (Herunder budsjettrundskriv (jfr. 022)) Generelt UiOs budsjettinnspill til Departementet Fakultetenes og tilsvarende enheters budsjettinnspill Instituttenes og tilsvarende grunnenheters budsjettinnspill (jfr ) Annet om budsjettinnspill 114 Eksternt finansiert virksomhet (jfr. 540) Generelt Eksternt finansierte prosjekter (Herunder planer, finansieringskilder, bevilgninger, konti, regnskaper og revisjoner (jfr. 541)) (se innledningen) Dekningsbidrag/Overhead Annet om eksternt finansiert virksomhet 115 Endringer i årets budsjett - tildelingsbrev fra departementet, bevilgning - disposisjonsskriv - revidert nasjonalbudsjett - innsparinger - tilleggsbevilgninger - posteringsfullmakter - søknad fra UiO til departementet om ekstra midler

34 Klasse Endelig versjon november Annet om budsjett 12 ØKONOMIFORVALTNING 120 Generelt - Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten fastsatt av Finansdepartement Økonomiforvaltningen ved UiO Ivaretakelsen av de funksjonelle kravene til økonomiforvaltningen i staten. - regelverk og instrukser om økonomistyring- og regnskapsordninger i underliggende enheter - attestasjon - anvisningsmyndighet - fullmakter - plassering av midler - oppfølgning av aksjeselskap - statsforetak - oppgjørskontoordninger 122 Overføring av midler fra foregående år (Herunder søknad til Finansdepartementet om overføring av ubrukte bevilgninger til neste år (jfr. 115» 123 Fordeling og tildeling av gitt bevilgning Gjelder disponering og videre tildeling av bevilgninger fordelt på kapitler og poster. (Herunder justering av bevilgning i løpet av året (jfr. 153)) Generelt Fordeling ved UiO (Herunder Stortingets tildelingsbrev o.l.) Fakultetenes og tilsvarende enheters hovedfordeling (Herunder bl.a. tildelings- og overføringsbrev) Instituttenes og tilsvarende enheters disponering (Herunder disponering av hovedpostene) Justering av bevilgning internt ved UiO Tildeling til tiltaklårsplanavsetninger Fellestjenesten og fellesfakultære tiltak Annet om fordeling og tildeling av gitt bevilgning

35 Klasse Endelig versjon november Stønader og stipend (Søknader, se innledningen) Generelt Støtte til reiser, konferanser, seminarer for studenter Støtte til reiser, konferanser, seminarer for ansatte (jfr. 275) Støtte til kontorhold o.l. for studentutvalg og fagutvalg Støtte til forskningsrelaterte støttefunksjoner Annet om stønader og stipend 129 Annet om økonomiforvaltning 13 REGNSKAP OG REVISJON 130 Generelt (Herunder retningslinjer og rutiner for regnskap, lønn, honorarer og godtgjøringer) 131 Regnskapssaker/Økonomioppfølging (Herunder økonomirapporter (interne og eksterne), periodiske rapporter, regnskap og årsrapporter fra underliggende enheter, rapportering til det sentrale statsregnskapet) 132 Ettersyn/kontrolltiltak (Herunder kontrollordninger om underliggende enheter) 133 Avsluttet regnskap Omfatter saker om regnskapsavslutningen hvert år, omposteringer i avsluttet regnskap 134 Revisjon, antegnelser, desisjoner (Herunder saker rettet mot Riksrevisjonen, gjennomgang av institusjonens regnskap, gjennomgang av regnskaper for underliggende enheter) 135 Utgifter og inntekter Generelt Utgifter Inntekter Skatter Toll og avgifter Annet om utgifter og inntekter Annet om regnskap og revisjon

36 Klasse Endelig versjon november TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRINGER 150 Generelt 151 Tilskuddsregler/Tilskuddsordningen (Herunder kunngjøring av tilskudd, forvaltning- og evaluering av tilskuddsordningene) 152 Tilskudd (Herunder øremerkede tilskudd til spesielle formål, kontingent og andre bidrag til internasjonale organisasjoner) 153 Refusjoner Erstatninger (Herunder erstatning i forbindelse med rettssak, dersom erstatningen utbetales over institusjonens budsjett) 156 Forsikringer 157 Ordninger for selvassuranse Annet om tilskudd, refusjoner, erstatninger og forsikringer 16 FOND, LEGATER, LÅN, GARANTIER 160 Generelt 161 Fond og legater 162 Tildeling av vitenskapelige stipendier av fonds- og legatmidler 163 Lån 164 Garantier Annet om fond, legater, lån, garantier

37 Klasse Endelig versjon november PLASSERING AV MIDLER 170 Generelt 171 Universitetets bankkonti, verdipapirer, aksjer m.m. 172 Lønnsoverføringer Saldokontroll Annet om plassering av midler ANNET OM ØKONOMI

38 Klasse Endelig versjon november KLASSE 2 STILLINGER. OG PERSONALE 20 GENERELT 21 STILLINGER. TILSETTING, AVSKJED, PERMISJONER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE, FLYTTING, BEORDRING M.V. 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD, TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK, -UTVIKLING OG -OPPLÆRING, VIDERE- OG ETTERUTDANNING FOR PERSONALE ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE 20 GENERELT 200 Generelt 201 Lover og reglementer om tjenestemenn, lærlinger o.l. (Herunder likestillingsloven) 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 203 Lover om tjeneste- og arbeidstvister (jfr. 257) 204 Avtaleverk - hovedavtalen/tilpasningsavtalen - omstillingsavtalen - særavtaler - andre suppleringsavtaler Statistikk om stillinger og personale 209 Annet generelt om stillinger og personale

39 Klasse Endelig versjon november STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 210 Generelt (Herunder stillingsoversikter) 211 Stillingsbeskrivelser, instrukser, bemanningsplaner 212 Tilsetting (Herunder kunngjøringer og søknader) Generelt -personalreglement -arbeidsgiveransvar -andre bestemmelser om kunngjøring, betenkninger, bedømmelse og tilsetting -tilsettingsordninger Tilsetting i vitenskapelige stillinger - faste og åremål (også vikariater og konstitusjoner) -toppstillinger (inkl. professorstipend) -mellomstillinger -universitetsstipendiater og andre utdanningsstillinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger - faste og åremål (også vikariater og konstitusjoner) Engasjementer, ekstrahjelp o.l. -gjesteprofessorer, gjesteforelesere -museumsvakter -lesesalsinspektører/studentbetj enter Tilsetting av eksternt finansiert personale (bl.a. personer på arbeidsmarkedstiltak, arbeid for trygd o.l.) Tilsetting av sivilarbeidere, lærlinger, hospitanter, praksisplasser Klage, anke i tilsettingssaker (se innledning) Fortrinnsrett. Overgangstatus Annet om tilsetting 213 Avskjed, oppsigelse 214 Permisjon, fravær (Herunder regler og bestemmelser ved UiO for syke-, fødsels-, omsorgs-, velferdsutdannelses-, forskning- og andre former for permisjoner) 215 Bistillinger (egne ansattes bistilling ved andre institusjoner) 216 Prosjektstillinger Annet om stillinger, tilsetting, avskjed og permisjoner

40 Klasse Endelig versjon november PERSONALE 220 Generelt 221 Personalmapper 222 Ansiennitet. Opprykk (jfr og 231.4) 223 Kvalifikasjonsopprykk Generelt (Herunder bedømmelsesinstitusjoner) Søker tilsatt ved UiO Søker ikke tilsatt ved UiO Annet om kvalifikasjonsopprykk 224 Uttalelser om personale 225 Særlige påskjønnelser (priser, ordener og andre påskjønnelser) 226 Ordensstraff m.v Annet om personale 23 LØNN OG PENSJON 230 Generelt 231 Avtaler, forhandlinger, regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen (Herunder sentrale forhandlinger) Særavtaler Normeringer og justeringer Lokale forhandlinger Annet om avtaler, forhandlinger, regulativer og tariffer

41 Klasse Endelig versjon november Særlige tillegg og godtgjørelser Generelt Stedfortredergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg Godtgjørelse for og eiendomsrett til oppfinnelser gjort av arbeidstakere Uniformsgodtgjørelse, godtgjørelse for vareklær, arbeidstøy o.l Annet om særlige tillegg og godtgjørelser 233 Honorarer -sentrale honorarsatser, regler og bestemmelser -UiOs egne regler og bestemmelser -enkeltsaker om forelesere, hjelpe-(timelærere, sensorer/kommisjoner, sakkyndige o.l. 234 Utbetalingsregler - fradrag i lønn -tidspunkt for utbetaling, utbetalingsform, forskudd o.l. -foreldelse av lønnskrav -lønn etter dødsfall -adgang til trekk i lønn o.l. 235 Pensjoner, trygder, medlemskap i Statens pensjonskasse -pensjonsordninger -samordning av pensjon og trygd -trygd under utenlandsopphold 236 Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon 24 REISE, FLYTTING, BEORDRING M.V. (Herunder godtgjørelse) 240 Generelt 241 Tjenestereiser (Herunder faglige og vitenskaplige reiser) Generelt Reiser innenlands Reiser utenlands Reiseforskudd Reiseforsikring Utgifter til barnepass ved tjenestereiser, kurs o.l Annet om tjenestereiser

42 Klasse Endelig versjon november Flytting og beordring m.v. (Herunder flyttegodtgjørelse, kompensasjonstillegg og beordringstillegg) Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting, beordring m.v. 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD, TJENESTETVISTER 250 Generelt 251 Arbeidstid (Herunder ordinær arbeidstid, fleksitid, vaktordninger, turnus- og skifttjeneste, overtid, avspasering o.l.) 252 Ferie (Herunder ferie, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie, godtgjørelse o.l.) 253 Aldersgrensebestemmelser (Herunder Statens Pensjonskasses aldersgrensebestemmelser) 254 Helse, miljø og sikkerhet Generelt (bl.a. internkontroll og beredskapsplaner) Helsetjeneste (bedriftshelsetjenesten). Attføring AKAN-arbeid Hovedvernombud/verneombud Tilrettelegging av arbeidsplassen (arbeidsmiljøundersøkelser, arbeidsplassbesøk) Yrkesskader, ulykker, skademeldinger Håndtering av kjemiske stoffer, spesialavfall o.l., strålevern Annet om helse, miljø og sikkerhet 255 Velferdstiltak (bl.a. disponering av velferdsmidler, kantinetilbud, bedriftsidrett/trim o.l.) 256 Barnehageplasser, ansatte (behov, regler for tildeling av plasser, tildeling/anke o.l.) 257 Tjenestetvister, arbeidstvister (jfr. 203) Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister

43 Klasse Endelig versjon november PERSONALPOLITIKK, -UTVIKLING, -OPPLÆRING, VIDERE- OG ETTERUTDANNING FOR PERSONALE 270 Generelt (Herunder medarbeidersamtaler, karriereplaner, personalutvikling) 271 Personalpolitikk (Herunder også rekrutteringspolitikk (jfr. 523). Likestillingspolitikk) 272 Introduksjon av nytilsatte 273 Intern opplæring/kursvirksomhet 274 Ekstern opplæring, kurs m.v. 275 Studiereiser, stipend, utveksling (også hospitering for tilsatte) 276 Lærlingbedrift Generelt Opplæringsplan, godkjenning Fagansvarlig, oppnevning Annet om lærlingbedrift Annet om personalpolitikk, -utvikling, -opplæring. Videre- og etterutdanning for personale ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

44 Klasse Endelig versjon november 2004 KLASSE 3 UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN 30 GENERELT 31 UNDERVISNINGSLOKALER. UNDERVISNINGSMATERIELL. LÆREBØKER 32 UNDERVISNINGSPERSONELL 33 UNDERVISNING. STUDIEPROGRAMMER, EMNER 34 SPESIELLE UNDERVISNINGSTILTAK OG -METODER 35 KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR STUDIET EKSAMEN, SENSUR, VITNEMÅL ANNET OM UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN 30 GENERELT 300 Generelt. (Herunder utdanningspolitikk, felles reglement for studier og eksamen) 301 Statistikk om utdanning, undervisning og eksamener 302 Undervisningskompetanse for skoleverket Nasjonalt undervisningssamarbeid (se innledningen) Generelt Nasjonale fagråd Undervisningssamarbeid med andre høyere undervisningsinstitusjoner Undervisningssamarbeid med andre institusjoner Annet om nasjonalt undervisningssamarbeid

45 Klasse Endelig versjon november Internasjonalt undervisningssamarbeid (se innledningen) - nordisk - europeisk - internasjonalt 308 Norsk og utenlandsk skoleverk - lover, utredninger m.v. om - grunnskole - videregående skole - høyere utdanning 309 Annet generelt om undervisning, studier, eksamen 31 UNDERVISNINGSLOKALER. UNDERVISNINGSMATERIELL. LÆREBØKER (Disponering og bruk. For anskaffelse innkjøp se 05) 310 Generelt 311 Disponering av undervisningslokaler (jfr 034.3) - studentarbeidsplasser, lesesaler - seminarrom, kollokvierom - auditorier 312 Lesesals-, auditorie- og laboratorieutstyr, datautstyr o.l. 313 Audiovisuelle hjelpemidler (lyd/bilde) - film, TV, overhead, slides o.l. 314 Andre læremidler - lik, skjeletter, steinsamlinger, plantesamlinger o.l. 315 Skriftlig undervisningsmateriell / læremateriell - lærebøker, tidsskrifter, artikler, kompendier o.l Annet om undervisningslokaler, undervisningsmateriell og lærebøker 32 UNDERVISNINGSPERSONELL 320 Generelt - oversikter, lærerbehov 321 Undervisnings-, eksamens- og sensurplikt (jfr. 233) 322 PBL (Problembasert læring)-veiledere 323 Praksisveiledere/Øvingslærer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008 1 Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter 044 Adgang, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 034.6 Adgangsbegrensninger og opptaksregler 411 Adgangskontroll sikring av bygninger og /eller større områder

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Veileder for registrering av generelle saker i P360

Veileder for registrering av generelle saker i P360 Veileder for registrering av generelle saker i P360 UiS 2016 Saker som ikke omhandler student eller personal legges som saker i arkivdel Sak. Disse sakene er ofte ikke rutinemessige saker, og det er derfor

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 58 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE FAKULTET Sist endret i styremøte 30.april 2014 1 Fakultetets organer Fakultetet har disse organer: Et styre En dekan

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

0 Organisasjon og administrasjon 1 Okonomi 2 Stillinger og personell 3 Samfunnsovergripende emner 4 Naturressurser og naturmiljo 5 Personrelaterte forhold 6 Priser og nasjonal skonomi 7 Nreringer 8 9 Annet

Detaljer

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll Møtebøker/saksdokumenter/referater 1 1986-1991 Protokoll høgskoleråd 2 1991-1994 Protokoll høgskoleråd 3 1992 Vaktprotokoll 4 1990-1991 Fleksibok 5 1991-1994 Fleksibok 6 1987-1988 Lærerråd saksdokumenter

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE FAKULTET Sist endret i styremøte 1.november 2012 1 Fakultetets organer Fakultetet har disse organer: Et styre En

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket Styresak: 42/2014 Sak nr.: 2014/85 Møte: 04.11.2014 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket I UiB- styresak 60/2013 var Universitetsbibliotekets styringsorgan

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 Årsmelding og statistikk 001 Regelverk, instruks, føresegn 002 Rammekonsesjon for personregister 003 Høyringsfråsegn 004

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam) Utarbeidet av instituttleder i samarbeid med administrasjonssjef og ledergruppen, behandlet i instituttrådet og

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer