ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

2 side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN KLASSE 4 FORSKNING OG UTVIKLING KLASSE 5 STUDENTER. STUDENTFORHOLD KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 BIBLIOTEK. MUSEUM. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT KLASSE 9 ANDRE SAKSOMRÅDER

3 side 3 av 57 KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 01 UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR OG UTSTYR. TRANSPORTMIDLER 06 FORBRUKSVARER REKVISITA 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

4 side 4 av GENERELT OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder saksbehandlingsregler, forvaltningslov, offentlighetslov, personopplysningslov, personvern, flagging, målbruk, emblemer o.l. 001 Stortinget og statsforvaltningen - organisasjon og administrasjon Beredskap, beredskapsplaner og krisehåndtering - jf Generelle kontrollordninger - jf bl.a. legitimasjon 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger, høringsuttalelser som ikke kan plasseres under andre emner i arkivnøkkelen 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

5 side 5 av UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 010 Generelt universitetspolitikk, universitets- og høgskoleloven, o.l. 011 UiT - Organisasjonsmessig oppbygging Generelt om UiT organisering og ledelse, regler for styringsorganene, organisasjonskart o.l Universitetsstyret (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Administrasjonen, administrative avdelinger Fakultetene m/underliggende enheter UB, Tromsø Museum og andre enheter under styret Feltstasjoner. Forskningsstasjoner Stiftelser og aksjeselskap (utgått fra UiT) Andre organisatoriske enheter ved UiT 012 UiT - Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer - også valg av verneombud 013 UiT Midlertidige råd, utvalg, komiteer 014 Tjenestemannsorganisasjonene 015 Institusjoner med spesiell tilknytning til UiT SiTø, Akademisk kvarter, NUV, Utdanning.no, KUN, NNV o.l. 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg og prosjekter o.l. nedsatt av andre også nasjonale fagråd, fakultetsmøter, dekanmøter, Universitets- og høgskolerådet med underutvalg o.l. 019 Annet om UiTs organisasjonsmessige oppbygging

6 side 6 av INTERN PLANLEGGING jf. budsjettarbeidet Generelt 021 Strategiske planer. Langtidsplaner. 022 Virksomhetsplaner. Årsplaner - jf Handlingsplaner f.eks. for likestilling, informasjonssikkerhet m.m. 024 Årsrapporter. Årsmeldinger Evaluering av virksomheten jf. 332 evaluering av utdanninger og 465 evaluering av forskning Annet om intern planlegging

7 side 7 av EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 030 Generelt forskrifter, offentlige bestemmelser 031 Eiendomsforhold. Tomteinteresser grunnervervelse/grunnavståelse, nabointeresser, disposisjonsplan universitetsområdet, landskapsplaner, trafikkplaner, veger/gater o.l. 032 Byggeprosjekter UiTs bygg og anlegg planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 033 Byggeprosjekter bygg/anlegg eid av andre planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 034 Eiendomsforvaltning, drift Generelt Universitetets bygg og anlegg drift, sørviskontrakter, vedlikehold, ominnredninger o.l. jf. 032 for store ombyggingsprosjekter Leide lokaler, bygg og anlegg kontrakter, husleie, drift, vedlikehold, ombygging Disponering og bruk av lokaler (egne og leide) kontorplass, romfordeling,, utlån/utleie o.l Renhold Sikring av bygninger og områder. vakttjeneste, id-kort/nøkler, brannvern o.l. også innbrudd og hærverk/tyveri Vann/avløp. Energi/el.-forsyning Annet om eiendomsforvaltning og drift bl.a. gjenvinning, returordninger, snørydding, sandstrøing o.l. 035 Velferdsbygg. Kantiner. Idrettsanlegg. Barnehager jf Utenomhusanlegg park-/grøntanlegg, hage-/gartnerarbeid, universitetsplassen, parkeringsplasser og parkeringsordninger o.l. 037 Kunstnerisk utsmykning - jf. også 032 for nybygg 038 Boliger, leiligheter (egne og leide) bygging, kjøp/salg, leie/utleie, husleie o.l. 039 Annet om eiendommer, bygg, anlegg, lokaler

8 side 8 av TJENESTER 040 Generelt 041 Arkivtjeneste. Posttjeneste. Kontorstøtte 042 IKT-tjenester og telefoni - jf interne/eksterne IKT-tjenester, f.eks. IKT-planer og sikkerhet, nettverk, systemdrift, brukerstøtte, samarbeid med andre, UNINETT tjenestetelefoner, sentralbord 044 Bibliotektjenester jf. 81 for UB 045 Tekniske tjenester. Laboratorietjenester. 1 Trykkeritjenester. AVtjenester Kjøp av tjenester konsulenttjenester, vikarbyråer, reisebyråtjenester, hotellavtaler o.l. 049 Annet om tjenester 1 Nytt fra mars 2010.

9 side 9 av INVENTAR, UTSTYR OG TRANSPORTMIDLER anskaffelse, kontrakter, leie, 1 brukstillatelser, 2 vedlikehold, avgang, salg o.l. 050 Generelt sentrale og lokale bestemmelser om anskaffelser, også utstyrsregistrering 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr kopimaskiner, printere, skannere, faks o.l. 053 IKT-utstyr. AV-utstyr. Fotoutstyr - jf. 042 utstyr og programvare 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr. Undervisningsutstyr. Laboratorieutstyr. Feltutstyr 055 Forskningsfartøyer - jf også leie og drift 057 Transportmidler, maskiner Annet om inventar, utstyr og transportmidler 1 Nytt fra mars Nytt fra mars 2010

10 side 10 av FORBRUKSVARER. REKVISITA anskaffelse, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr o.l. Kontor- og datarekvisita Sanitær- og renholdsmidler Laboratorierekvisita Andre forbruksvarer eller rekvisita

11 side 11 av NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID jf. 34, 36 og Generelt 071 Nasjonalt samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 072 Europeisk samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 073 Øvrig samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 074 Samarbeid i Nordområdene Samarbeid med utviklingsland 077 bl.a. under NUFU-avtalen og NORAD/NOMA Annet nasjonalt og internasjonalt samarbeid også internasjonalt solidaritetsarbeid

12 side 12 av ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 Generelt 091 Interne administrasjonsspørsmål For dokumenter av kortvarig interesse, som f.eks. blomster og takkeskriv, underlige brev, informasjon til kataloger og adresseregistre o.l. 092 Møter, konferanser, seminarer, jubileer o.l. arrangert av andre jf. 867 av kortvarig interesse (kasseres) Gaver, arv og donasjoner gjenstander, bøker, bilder, o.l. også testamenter og kapitalgaver som inngår i fond/legater - jf Priser 097 priser ved UiT - opprettelse, statutter, utdeling o.l. kunngjøring av eksterne priser (kan kasseres) Annet

13 side 13 av 57 KLASSE 1: ØKONOMI 10 GENERELT 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 16 FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI

14 side 14 av GENERELT 11 BUDSJETT 110 Generelt om budsjett 111 bevilgningsreglement, generelle budsjettretningslinjer, budsjett- og fordelingsmodeller o.l Budsjettarbeid årlig budsjettdokument årlige budsjettretningslinjer, innspill til fordeling, forslag til satsingsområder rapport om virksomheten siste budsjettår, planer og prioriteringer inneværende budsjettår (rapport og planer på UiT-nivå) endelig budsjettdokument for UiT 115 Tildelt budsjett Kap (tidl. 271) og 281 det enkelte budsjettår - jf. 123 tildelt budsjett Kap. 260 Universiteter og Kap. 281 Fellesutg. for u&h endringer til tildelt budsjett, tilleggsbevilgninger Bevilgninger og tilskott fra andre jf. 128 fra andre kapitler på statsbudsjettet og andre finansieringskilder 119 Annet om budsjett 1 Endret fra Kap. 271 jan. 2010

15 side 15 av ØKONOMIFORVALTNING - gjelder bruk av Stortingets bevilgninger 120 Generelt krav til økonomiforvaltningen i staten, herunder også UiTs økonomireglement 121 Økonomiforvaltning ved UiT Ivaretakelse av funksjonelle krav til økonomiforvaltningen, herunder instrukser og bestemmelser for økonomistyring og regnskapsordning attestasjons- og anvisningsmyndighet, fullmakter plassering av midler oppfølging av stiftelser, aksjeselskap, statsforetak oppgjørs- og konsernkontoordninger Disponering av gitt bevilgning over Kap. 260 og 281- jf. 115 bl.a. hovedfordeling (i universitetsstyret) enhetenes disponering av gitt bevilgning (også årsplaner m/budsjettfordeling) fordeling av midler til satsingsområder/strategiske midler 124 Søknader om økonomiske tilskott fra UiT - enkelttilskott 125 Budsjettoppfølging Forvaltning av midler fra andre finansieringskilder jf. 118 bl.a. utlysing/fordeling av midler fra eksterne finansieringskilder, f.eks. NFR, HOD og SHD 129 Annet om økonomiforvaltning

16 side 16 av REGNSKAP OG REVISJON 130 Generelt herunder retningslinjer og bestemmelser om regnskaps- og lønnsarbeid 131 Regnskapssaker og økonomioppfølging regnskaps- og økonomirapporter (tertialrapportering, likviditetsrapportering) utgifter/inntekter, utestående fordringer (inkasso) 132 Ettersyn. Kontrolltiltak (også interne kontrolltiltak) 133 Årsregnskap. Konsernregnskap 134 Revisjon, antegnelser, desisjoner 135 Skatter. Toll og avgifter Annet om regnskap og revisjon 14

17 side 17 av TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 150 Generelt 151 Tilskottsregler. Tilskottsordninger 152 Refusjoner også private utlegg samt avtaler om refusjon av utgifter til Kopinor og BONO 153 Tilskott til spesielle formål f.eks. utgiftsfordeling kommune/fylkeskommune til sykehus og klinikkfunksjoner Erstatninger. Forsikring også erstatningskrav knyttet til universitetets kjøretøyer, reiseforsikring o.l Annet om tilskott, refusjoner, erstatninger, forsikring

18 side 18 av FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 160 Generelt 161 Fond og legater som administreres av UiT jf. 095 for kapitalgaver som kan inngå i fond 162 Stipend/støtte fra UiTs fond og legater 163 Fond og legater som administreres av andre 164 Lån også boliglån fra fonds- og legatmidler 165 Garantier Annet om fond, legater, lån og garantier 17 PLASSERING AV MIDLER bankgiro/postgiro ANNET OM ØKONOMI

19 side 19 av 57 KLASSE 2: STILLINGER OG PERSONALE 20 GENERELT 21 STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE. FLYTTING. BEORDRINGER O.L. 25 ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING OG OPPLÆRING ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

20 side 20 av GENERELT OM STILLINGER OG PERSONALE 200 Generelt 201 Lover og reglementer om tjenestemenn, læringer o.l. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 203 Lover om tjeneste- og arbeidstvister - jf Avtaleverket - herunder hovedavtalen med særavtaler og suppleringsavtaler også frikjøp av lokale tillitsvalgte og forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter (FDI-møter) Personalstatistikk herunder fraværsstatistikk 209 Annet generelt om stillinger og personale

21 side 21 av STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 210 Generelt bl.a. personalreglement, tilsettingsmyndighet 211 Bemanningsplaner. Stillingsbeskrivelser og -instrukser 212 Tilsetting Generelt om tilsetting om kunngjøring, betenkninger, bedømmelse o.l Tilsetting i vitenskapelige/faglige stillinger faste, vikarer, direkte tilsettinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger faste, vikarer og direkte tilsettinger Engasjementer, ekstrahjelp Arbeidsmarkedstiltak, utplassering, hospitanter, sivilarbeidere o.l Fortrinnsrett. Overgangsstatus Klage, anke i tilsettingssaker Annet om tilsetting 213 Avskjed, oppsigelse 214 Permisjoner, fravær Generelt om permisjoner, fravær Sykefravær Fødsels- og omsorgspermisjoner Militærtjeneste, sivilarbeidstjeneste Utdannelsespermisjoner, permisjoner for å gå over i annen stilling Permisjoner for å utføre offentlige verv og organisasjonsmessige oppdrag Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Permisjoner for å delta i internasjonalt samarbeid Annet om permisjoner og fravær 215 Bistillinger egne ansattes bistilling ved andre institusjoner 219 Annet om stillinger, tilsetting, avskjed og permisjoner 1 Revidert tekst mars 2012

22 side 22 av PERSONALE 220 Generelt 221 Personalmapper 222 Opprykk etter kvalifisering også nasjonale søknadsrunder om personlig opprykk til professor 223 Arbeidsplikt. Undervisningsplikt herunder timeregnskap for undervisning 224 Uttalelser om personale (attester) 225 Særlige påskjønnelser - jf. 096 for priser ordener o.l. påskjønnelser, bl.a. St.Olavs Orden 226 Ordensstraff Annet om personale

23 side 23 av LØNN OG PENSJON 230 Generelt 231 Regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen Særavtaler og overenskomster f.eks. toktavtale, feltavtale, overenskomst for fartøy o.l Sentrale normeringer og justeringer Lokale lønnsforhandlinger - årlige lønnsoppgjør Lokale forhandlinger på særlige vilkår iht. hovedtariffavtalen Annet om regulativer og tariffer 232 Særlige tillegg og godtgjøringer stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse, godtgjørelse for arbeid som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg, godtgjørelse for/eiendomsrett til oppfinnelser gjort av arbeidstaker, uniformsgodtgjørelse, godtgjørelse for vareklær o.l Honorarer regler/bestemmelser, honorarsatser, utbetalinger o.l. 234 Regler for utbetaling av lønn, fradrag i lønn tidspunkt for utbetaling, utbetalingsform, forskudd, foreldelse av lønnskrav, lønn etter døden, lønnstrekk, adgang til trekk i lønn, feriepenger o.l. 235 Pensjon, trygder medlemskap i Statens pensjonskasse, trygd under utenlandsopphold o.l. 236 Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon

24 side 24 av REISE. FLYTTING. BEORDRING 241 Generelt 241 Tjenestereiser innland og utland også reiseforskudd 242 Flytting og beordring flyttegodtgjørelse, kompensasjonstillegg, beordringstillegg o.l Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting og beordring

25 side 25 av ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER 250 Generelt 251 Arbeidstid 252 Ferie også fleksitid, vakt-, turnus- og skiftordninger, overtid, avspasering o.l. ferielov, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie, godtgjørelse o.l. 253 Aldersgrensebestemmelser 254 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Generelt - retningslinjer for HMS-arbeidet også om varsling, mobbing o.l. jf. 004 for beredskap og krisehåndtering Bedriftshelsetjenesten herunder arbeidsplassbesøk og tilrettelegging av arbeidsplasser HMS-opplæring grunnopplæring HMS, sikkerhetsopplæring for lab/tokt/felt Målinger, analyser og forbedringer HMS tilsyn, revisjoner, kartlegginger, risikovurderinger, handlingsplaner, avvikshåndtering o.l Løpende rapportering av ulykker/uhell, skademeldinger Strålevern. Stoffkartoteket. Farlige stoffer og avfall Annet om helse, miljø og sikkerhet 255 Velferdstiltak for tilsatte jf. 035 disponering av velferdsmidler, kantinetilbud, idrett/trim o.l. 256 Barnehageplasser - jf. 035 behov for plasser, regler for tildeling av plasser o.l. 257 Tjenestetvister, arbeidstvister - jf Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister

26 side 26 av PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING. OPPLÆRING 270 Generelt 271 Personalpolitikk. Rekrutteringspolitikk. Likestillingspolitikk også medarbeidersamtaler, karriereplaner og personalutvikling o.l. 272 Introduksjon for nytilsatte 273 Internopplæring, kurs og egenutvikling 274 Opplæring, kurs og egenutvikling i regi av andre 275 Studiereiser, utdanningsstipend. Utveksling og hospitering, 276 Lærlingebedrift jf. personalmappe 277 opplæringsplaner, godkjenning som lærlingebedrift, fagansvarlige o.l Annet om personalpolitikk, personalutvikling og opplæring ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

27 side 27 av 57 KLASSE 3: UTDANNING. LÆRING. VURERING OG EKSAMEN 30 GENERELT 31 LÆRINGSMIDLER. UNDERVISNINGSPERSONELL. LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 32 LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER. 33 UTDANNINGER. STUDIEPROGRAMMER. EMNER 34 INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE 35 EKSTERNT FINANSIERTE OG OPPDRAGSFINANSIERTE UTDANNINGSTILBUD 36 GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 37 EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG SENSUR

28 side 28 av GENERELT OM UTDANNING, LÆRING OG VURDERING OG EKSAMEN 300 Generelt 301 Nasjonal utdanningspolitikk bl.a. planer og utredninger om høyere utdanning 302 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten - jf. 332 også forskrifter, sentrale bestemmelser for dette Bruk av karakterskalaen. Karakterpaneler o.l Utdanningsstatistikk 309 Annet generelt om utdanning, læring og vurderinger/eksamen

29 side 29 av LÆRINGSMIDLER, UNDERVISNINGSPERSONELL, LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 310 Generelt 311 Læringsmidler skriftlige, audiovisuelle, legemer, skjeletter, tenner, stein- og plantesamlinger o.l. 312 Læringsutstyr og digitale læringsressurser auditorie- og lesesalsutstyr, laboratorieutstyr, datautstyr, digitale læringsressurser, bl.a. Fronter o.l. 313 Undervisningspersonell, veiledere, praksislærere o.l. også gjesteforelesere, kjøp av undervisningstjenester, undervisningsavtaler Læringsrom og lokaler - jf studentarbeidsplasser, lesesaler, grupperom, auditorier o.l. 317 Eksamenslokaler Annet om læringsmidler, undervisningspersonell, læringsrom og - lokaler

30 side 30 av LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER 320 Generelt bl.a. organisering av undervisningen 321 Tilrettelegging for læring. Læringsmiljø. bl.a. læringsmiljøhåndbok, handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser jf. 521 for enkeltsaker for studenter Fleksible undervisningsformer om desentralisert undervisning, fjernundervisning og nettbaserte studier o.l. 324 Praksis i utdanningene praksisplasser, turnustjeneste o.l. 325 Andre undervisnings- og læringsaktiviteter veiledning, seminarer, grupper, øvinger, ekskursjoner, spesielle kurs o.l. 326 Klage på undervisnings- og læringsaktiviteter 327 Sommeruniversitet, sommerskoler - jf Annet om læringsmiljø, undervisnings- og læringsaktiviteter

31 side 31 av UTDANNINGER, STUDIEPROGRAMMER, EMNER 330 Generelt bl.a. forskrifter og bestemmelser for utdanninger og grader, utdanningsmeldinger for UiT (jf. 460) 331 Utredninger om nye utdanninger ved UiT flyttes til 333 hvis programmer igangsettes 332 Evaluering av utdanninger ved UiT jf. 302 Nokuts evalueringer og reakkreditering av utdanninger andre interne og eksterne evalueringer 333 Studieprogrammer ved UiT programportefølje, opprettelse/nedleggelse av programmer, faglig innhold, studieretninger, studieplaner, fagplaner m.m. 334 Emner, emnegrupper, årsstudier m.m. ved UiT opprettelse/nedleggelse av emner, emnebeskrivelser, pensumlister m.m Samarbeid om utdanning og undervisning jf. 07, 343 og Dispensasjoner fra gradsreglement og studieplaner disp. fra/utsettelse med eksamen/prøve, arbeidskrav, praksiskrav o.l Annet om utdanninger, studieprogrammer, emner

32 side 32 av INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE jf. 07 for rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. opptak av internasjonale studenter se 513 utveksling forskere se 418 studentstipend se Generelt om internasjonalisering av studier, strategiske planer, statistikk o.l. 341 Forvaltning av stipendprogrammer Erasmus, Barentsplus, Nordplus, Nordområdestipendordningen, North2North o.l. 342 Forvaltning av stipendprogrammer for samarbeid med Sør (utviklingsland) under kvoteordningen, NOMA, NUFU o.l. 343 Forvaltning av internasjonale utdanningsprosjekter jf. 336, 426 fellesgrader, Arktisk universitet, NOMA o.l. 344 Utvekslingsstudenter utvekslingsstudenter inn/ut, stipendforvaltning, utbetaling av stipend o.l Gjestestudenter. Freemovere Internasjonale sommerskoler jf Annet om internasjonalisering av utdanningene

33 side 33 av EKSTERNT FINANSIERTE STUDIETILBUD 350 Generelt 351 Bidragsfinansierte studietilbud (studietilbud med egenbetaling) utvikling, finansiering og godkjenning av studietilbudene 352 Oppdragsfinansierte studietilbud (studietilbud tilrettelagt for offentlige eller private oppdragsgivere) avtaler, utvikling og godkjenning av studietilbudene Finansiering av utviklingsprosjekter for fleksibel og livslang læring midler fra Norgesuniversitetet Annet om eksternt finansierte og oppdragsfinansierte studietilbud

34 side 34 av GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 360 Generelt bl.a. ekvivalering og overføring av studiepoeng og karakterer (European Credit Transfer System ECTS) 361 Godskriving og godkjenning av utdanning fra norske og utenlandske læresteder 362 Fritak fra eksamen eller prøve fra norske og utenlandske læresteder Annet om godskriving/godkjenning av utdanning og fritak fra eksamen/prøve

35 side 35 av EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR. 370 Generelt reglement, forskrift og bestemmelser om eksamen 371 Eksamensavvikling ved UiT eksamensavvikling i og utenfor Tromsø også særlig tilrettelegging under eksamen 372 Dispensasjon fra eksamensforskriften fra registreringsfristen/melding til eksamen, fra tre-gangersregelen o.l. 373 Klage over formelle feil ved vurdering, eksamen og prøve 374 Eksamensoppgaver og -besvarelser om oppgaver og besvarelser, også klausulering. 375 Eksamenskommisjoner, sensorer. Sensur og karakterer oppnevning av eksamenskommisjoner og sensorer, korrespondanse om sensur og frister o.l. 376 Begrunnelse for sensur. Klage på sensur Gradsforvaltningen vitnemålsformular, Diploma Supplement og spørsmål om vitnemål og karakterer o.l. 379 Annet om eksamensarbeid, vurdering og sensur ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG EKSAMEN

36 side 36 av 57 KLASSE 4: FORSKNING OG UTVIKLING 40 GENERELT 41 FORSKNINGSORGANER. FORSKNINGSNETTVERK OG SAMARBEID 42 FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 43 FORSKNINGSTERMIN. INTERNASJONALISERING. FORSKERMOBILITET INNOVASJON OG KOMMERSIALISERING 46 FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 47 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING ANNET OM FORSKNING OG VITENSKAP

37 side 37 av GENERELT OM FORSKNING OG UTVIKLING 400 Generelt 401 Nasjonal forskningspolitikk bl.a. planer og utredninger om norsk forskning 402 Forskningsetikk rettigheter til forskningsdata for medforfattere, fusk og uredelighet, personvern o.l. 403 Publiseringspolitikk. Tilgang til forskningsdata publisering av forskningsresultater i åpne kanaler, tilgang til offentlig finansierte forskningsdata o.l Forskningsstatistikk 409 Annet generelt om forskning og utvikling

38 side 38 av FORSKNINGSORGANER. SAMARBEID OM FORSKNING 410 Generelt 411 Norges forskningsråd - jf. 471 organisering, områder og programmer 412 Andre organer for forskning og forskningsfinansiering jf Forskningsnettverk, forskernettverk 416 Samarbeid om forskning og utvikling - jf. 07 også deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer Annet om forskningsorganer og forskningssamarbeid

39 side 39 av FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 420 Generelt bl.a. doktorgradsreglement med forskrifter 421 Forskerutdanning ved UiT bl.a. rekruttering, doktorgradsprogram, førstelektorprogram, 1 forskerskoler ved UiT, 8000-emner o.l. 422 Studentmapper for doktorgradsstudenter / kandidatarkiv kreerte doktorer se egne bestemmelser for dette 423 Frie doktorgrader bl.a. dr.philos 424 Forskningsstipend også UiTs overgangsstipend Samarbeid om forskerutdanning jf. 336, 343 nasjonale forskerskoler, fellesgrader o.l. 427 Godkjenning av utenlandske doktorgrader 428 Æresdoktorer 429 Annet om forskerutdanning og doktorgrader 1 Nytt fra januar 2010

40 side 40 av FORSKNINGSTERMINER. FORSKERMOBILITET 430 Generelt bl.a. regler for forskningsterminer 431 Forskningsterminer 432 Rapporter fra forskningsopphold ved andre institusjoner også fra forskningsterminer Forskermobilitet bl.a. utveksling av forskere og ph.d.-studienter Annet om forskningsterminer og forskermobilitet 44

41 side 41 av INNOVASJON. NYSKAPING. KOMMERSIALISERING 450 Generelt 451 Rettighetspolitikk og bestemmelser om innovasjon og kommersialisering nasjonalt og ved UiT 452 Melding om oppfinnelser og nyskaping oppfinnelser (DOFI I) og nyskaping (DOFI II) 453 TTO Nord AS Technology Transfer Office - UiTs kommersialiseringsaktør jf for organisering Virkemidler for innovasjon, nyskaping og kommersialisering bl.a. Gründerskole, stipendordninger o.a. 456 Samarbeid om innovasjon, nyskaping og kommersialisering Annet om innovasjon, nyskaping og kommersialisering

42 side 42 av FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 460 Generelt bl.a. forskningsstrategier og forskningsmeldinger for UiT 461 Forskning og utvikling (FoU) ved UiT også tverrfaglig forskning 462 Strategiske satsningsområder for forskning ved UiT bl.a. sentra for fremragende forskning (SFF) og forskning og innovasjon (SFI) søknader, etablering og aktiviteter jf for organiseringer Evaluering av forskning og utvikling også fagevalueringer Annet om forskning og utvikling ved UiT

43 side 43 av BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING 470 Generelt bestemmelser for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning o.l. 471 Forskning finansiert av Norges forskningsråd (NFR) jf. 411 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 472 Forskning finansiert gjennom EUs rammeprogram jf. 072 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 473 Forskning finansiert av andre finansieringskilder jf. 412 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l Oppdragsfinansiert forskning og utvikling det enkelte oppdrag: kontrakter/avtaler, finansiering, rapporter o.l Avslåtte søknader om bidrags- og oppdragsfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter 479 Annet om bidrags- og oppdragsfinansiert forskning ANNET OM FORSKNING OG UTVIKLING 1 Ny arkivkode fra juni 2011

44 side 44 av 57 KLASSE 5: STUDENTER. STUDENTFORHOLD 50 GENERELT 51 STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 52 SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 53 STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER 54 STUDENTORGANGER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK FOR STUDENTER 56 ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

45 side 45 av GENERELT OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD Generelt 501 Utredninger og prognoser om studenter og studentforhold f.eks. om tidsbruk, frafall, prognoser over studenttilgang o.l Studieteknikk 508 Studentstatistikk 509 Annet generelt om studenter og studentforhold

46 side 46 av STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 510 Generelt samordning av opptak til høyere utdanning 511 Regler for opptak til studier ved UiT generelle og spesielle regler, bestemmelser, også adgangsbegrensning og økt opptak i bestemte fag 512 Vurdering av studiekompetanse og realkompetanse 513 Opptak til studier ved UiT opptak til programmer og emner, dispensasjon fra søknadsfrist, forhåndsløfte om opptak, overflytting fra andre læresteder o.l. 514 Klage på avgjørelser om opptak 515 Studentforvaltning - Studenter lavere grad, årsstudier, enkeltemner o.a. (som ikke får studentmappe) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l. 516 Studentforvaltning - Studentmapper master- og profesjonsstudier og tilsvarende (se egne regler for dette) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l 517 Studentregistrering. Felles studentsystem (FS) administrative rutiner, semesteravgift, dispensasjon o.l. om registrering også om utlevering av opplysninger fra FS Annet om studiekompetanse, opptak og registrering

47 side 47 av SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 520 Generelt 521 Tilrettelegging for studenter med spesielle behov jf. 321 enkeltsaker 522 Skikkethetsvurdering 523 Innsyn, taushetsplikt og personvern - studenter Disiplinære forhold - studenter Andre spesielle studentforhold

48 side 48 av STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER Informasjon om utdanningstilbudet ved UiT Studieveiledning, karriereveiledning Informasjon til nye studenter Mottak av nye studenter 54 STUDENTORGANER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG Studentorganene ved UiT: studentstyret/nsu, AU o.l. Studentforeninger og lag Studentstyrte organisasjoner, f.eks. Jusshjelpa Alumnivirksomhet og alumniforeninger 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK Helse- og sosialtjeneste for studenter Studentboliger, barnehager, kantiner, idrettsanlegg Studentsamfunnet, studenthus Bolighjelpa Studentradio og studentavis Tiltak ved semesterstart Dødsfall og krisehåndtering jf. også 004

49 side 49 av ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER 560 Generelt 561 Studiefinansiering - Statens lånekasse 562 Studentstipend jf. 162 for stipend/støtte fra fonds- og legatmidler Støtte til spesielle utgifter i forbindelse med studiene/eksamen Godtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg 567 Støtte til reiser, konferanse o.l Annet om økonomiske forhold for studenter ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 58 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket Styresak: 42/2014 Sak nr.: 2014/85 Møte: 04.11.2014 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket I UiB- styresak 60/2013 var Universitetsbibliotekets styringsorgan

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.08.2014 Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Internasjonal handlingsplan

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/05633 Vedlegg: 1. Delegasjonsreglement

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan:

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan: Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. desember 2009 Arkivref: 2009/8120 SAK KF 23-2009 DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Vedlagt følger universitetets fastsatte instrukser for fakultetsstyrer,

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger BEMANNINGSPLAN for Rektors stab Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Styret vedtok i Ssak 32/16 å opprette en egen felles stab lagt under rektor. I styresaken

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008 1 Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter 044 Adgang, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 034.6 Adgangsbegrensninger og opptaksregler 411 Adgangskontroll sikring av bygninger og /eller større områder

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Forslag til mandater og instrukser

Forslag til mandater og instrukser VEDLEGG 1 Forslag til mandater og instrukser Endringer i mandatene er kommentert i rapporten. Dagens gjeldende mandat ligger på NMHs nettsider. Forslag til mandat for studie- og FoU-utvalget 1. Styret

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 12/14 SAK M 12/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer