ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

2 side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN KLASSE 4 FORSKNING OG UTVIKLING KLASSE 5 STUDENTER. STUDENTFORHOLD KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 BIBLIOTEK. MUSEUM. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT KLASSE 9 ANDRE SAKSOMRÅDER

3 side 3 av 57 KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 01 UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR OG UTSTYR. TRANSPORTMIDLER 06 FORBRUKSVARER REKVISITA 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

4 side 4 av GENERELT OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder saksbehandlingsregler, forvaltningslov, offentlighetslov, personopplysningslov, personvern, flagging, målbruk, emblemer o.l. 001 Stortinget og statsforvaltningen - organisasjon og administrasjon Beredskap, beredskapsplaner og krisehåndtering - jf Generelle kontrollordninger - jf bl.a. legitimasjon 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger, høringsuttalelser som ikke kan plasseres under andre emner i arkivnøkkelen 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

5 side 5 av UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 010 Generelt universitetspolitikk, universitets- og høgskoleloven, o.l. 011 UiT - Organisasjonsmessig oppbygging Generelt om UiT organisering og ledelse, regler for styringsorganene, organisasjonskart o.l Universitetsstyret (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Administrasjonen, administrative avdelinger Fakultetene m/underliggende enheter UB, Tromsø Museum og andre enheter under styret Feltstasjoner. Forskningsstasjoner Stiftelser og aksjeselskap (utgått fra UiT) Andre organisatoriske enheter ved UiT 012 UiT - Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer - også valg av verneombud 013 UiT Midlertidige råd, utvalg, komiteer 014 Tjenestemannsorganisasjonene 015 Institusjoner med spesiell tilknytning til UiT SiTø, Akademisk kvarter, NUV, Utdanning.no, KUN, NNV o.l. 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg og prosjekter o.l. nedsatt av andre også nasjonale fagråd, fakultetsmøter, dekanmøter, Universitets- og høgskolerådet med underutvalg o.l. 019 Annet om UiTs organisasjonsmessige oppbygging

6 side 6 av INTERN PLANLEGGING jf. budsjettarbeidet Generelt 021 Strategiske planer. Langtidsplaner. 022 Virksomhetsplaner. Årsplaner - jf Handlingsplaner f.eks. for likestilling, informasjonssikkerhet m.m. 024 Årsrapporter. Årsmeldinger Evaluering av virksomheten jf. 332 evaluering av utdanninger og 465 evaluering av forskning Annet om intern planlegging

7 side 7 av EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 030 Generelt forskrifter, offentlige bestemmelser 031 Eiendomsforhold. Tomteinteresser grunnervervelse/grunnavståelse, nabointeresser, disposisjonsplan universitetsområdet, landskapsplaner, trafikkplaner, veger/gater o.l. 032 Byggeprosjekter UiTs bygg og anlegg planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 033 Byggeprosjekter bygg/anlegg eid av andre planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 034 Eiendomsforvaltning, drift Generelt Universitetets bygg og anlegg drift, sørviskontrakter, vedlikehold, ominnredninger o.l. jf. 032 for store ombyggingsprosjekter Leide lokaler, bygg og anlegg kontrakter, husleie, drift, vedlikehold, ombygging Disponering og bruk av lokaler (egne og leide) kontorplass, romfordeling,, utlån/utleie o.l Renhold Sikring av bygninger og områder. vakttjeneste, id-kort/nøkler, brannvern o.l. også innbrudd og hærverk/tyveri Vann/avløp. Energi/el.-forsyning Annet om eiendomsforvaltning og drift bl.a. gjenvinning, returordninger, snørydding, sandstrøing o.l. 035 Velferdsbygg. Kantiner. Idrettsanlegg. Barnehager jf Utenomhusanlegg park-/grøntanlegg, hage-/gartnerarbeid, universitetsplassen, parkeringsplasser og parkeringsordninger o.l. 037 Kunstnerisk utsmykning - jf. også 032 for nybygg 038 Boliger, leiligheter (egne og leide) bygging, kjøp/salg, leie/utleie, husleie o.l. 039 Annet om eiendommer, bygg, anlegg, lokaler

8 side 8 av TJENESTER 040 Generelt 041 Arkivtjeneste. Posttjeneste. Kontorstøtte 042 IKT-tjenester og telefoni - jf interne/eksterne IKT-tjenester, f.eks. IKT-planer og sikkerhet, nettverk, systemdrift, brukerstøtte, samarbeid med andre, UNINETT tjenestetelefoner, sentralbord 044 Bibliotektjenester jf. 81 for UB 045 Tekniske tjenester. Laboratorietjenester. 1 Trykkeritjenester. AVtjenester Kjøp av tjenester konsulenttjenester, vikarbyråer, reisebyråtjenester, hotellavtaler o.l. 049 Annet om tjenester 1 Nytt fra mars 2010.

9 side 9 av INVENTAR, UTSTYR OG TRANSPORTMIDLER anskaffelse, kontrakter, leie, 1 brukstillatelser, 2 vedlikehold, avgang, salg o.l. 050 Generelt sentrale og lokale bestemmelser om anskaffelser, også utstyrsregistrering 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr kopimaskiner, printere, skannere, faks o.l. 053 IKT-utstyr. AV-utstyr. Fotoutstyr - jf. 042 utstyr og programvare 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr. Undervisningsutstyr. Laboratorieutstyr. Feltutstyr 055 Forskningsfartøyer - jf også leie og drift 057 Transportmidler, maskiner Annet om inventar, utstyr og transportmidler 1 Nytt fra mars Nytt fra mars 2010

10 side 10 av FORBRUKSVARER. REKVISITA anskaffelse, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr o.l. Kontor- og datarekvisita Sanitær- og renholdsmidler Laboratorierekvisita Andre forbruksvarer eller rekvisita

11 side 11 av NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID jf. 34, 36 og Generelt 071 Nasjonalt samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 072 Europeisk samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 073 Øvrig samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 074 Samarbeid i Nordområdene Samarbeid med utviklingsland 077 bl.a. under NUFU-avtalen og NORAD/NOMA Annet nasjonalt og internasjonalt samarbeid også internasjonalt solidaritetsarbeid

12 side 12 av ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 Generelt 091 Interne administrasjonsspørsmål For dokumenter av kortvarig interesse, som f.eks. blomster og takkeskriv, underlige brev, informasjon til kataloger og adresseregistre o.l. 092 Møter, konferanser, seminarer, jubileer o.l. arrangert av andre jf. 867 av kortvarig interesse (kasseres) Gaver, arv og donasjoner gjenstander, bøker, bilder, o.l. også testamenter og kapitalgaver som inngår i fond/legater - jf Priser 097 priser ved UiT - opprettelse, statutter, utdeling o.l. kunngjøring av eksterne priser (kan kasseres) Annet

13 side 13 av 57 KLASSE 1: ØKONOMI 10 GENERELT 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 16 FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI

14 side 14 av GENERELT 11 BUDSJETT 110 Generelt om budsjett 111 bevilgningsreglement, generelle budsjettretningslinjer, budsjett- og fordelingsmodeller o.l Budsjettarbeid årlig budsjettdokument årlige budsjettretningslinjer, innspill til fordeling, forslag til satsingsområder rapport om virksomheten siste budsjettår, planer og prioriteringer inneværende budsjettår (rapport og planer på UiT-nivå) endelig budsjettdokument for UiT 115 Tildelt budsjett Kap (tidl. 271) og 281 det enkelte budsjettår - jf. 123 tildelt budsjett Kap. 260 Universiteter og Kap. 281 Fellesutg. for u&h endringer til tildelt budsjett, tilleggsbevilgninger Bevilgninger og tilskott fra andre jf. 128 fra andre kapitler på statsbudsjettet og andre finansieringskilder 119 Annet om budsjett 1 Endret fra Kap. 271 jan. 2010

15 side 15 av ØKONOMIFORVALTNING - gjelder bruk av Stortingets bevilgninger 120 Generelt krav til økonomiforvaltningen i staten, herunder også UiTs økonomireglement 121 Økonomiforvaltning ved UiT Ivaretakelse av funksjonelle krav til økonomiforvaltningen, herunder instrukser og bestemmelser for økonomistyring og regnskapsordning attestasjons- og anvisningsmyndighet, fullmakter plassering av midler oppfølging av stiftelser, aksjeselskap, statsforetak oppgjørs- og konsernkontoordninger Disponering av gitt bevilgning over Kap. 260 og 281- jf. 115 bl.a. hovedfordeling (i universitetsstyret) enhetenes disponering av gitt bevilgning (også årsplaner m/budsjettfordeling) fordeling av midler til satsingsområder/strategiske midler 124 Søknader om økonomiske tilskott fra UiT - enkelttilskott 125 Budsjettoppfølging Forvaltning av midler fra andre finansieringskilder jf. 118 bl.a. utlysing/fordeling av midler fra eksterne finansieringskilder, f.eks. NFR, HOD og SHD 129 Annet om økonomiforvaltning

16 side 16 av REGNSKAP OG REVISJON 130 Generelt herunder retningslinjer og bestemmelser om regnskaps- og lønnsarbeid 131 Regnskapssaker og økonomioppfølging regnskaps- og økonomirapporter (tertialrapportering, likviditetsrapportering) utgifter/inntekter, utestående fordringer (inkasso) 132 Ettersyn. Kontrolltiltak (også interne kontrolltiltak) 133 Årsregnskap. Konsernregnskap 134 Revisjon, antegnelser, desisjoner 135 Skatter. Toll og avgifter Annet om regnskap og revisjon 14

17 side 17 av TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 150 Generelt 151 Tilskottsregler. Tilskottsordninger 152 Refusjoner også private utlegg samt avtaler om refusjon av utgifter til Kopinor og BONO 153 Tilskott til spesielle formål f.eks. utgiftsfordeling kommune/fylkeskommune til sykehus og klinikkfunksjoner Erstatninger. Forsikring også erstatningskrav knyttet til universitetets kjøretøyer, reiseforsikring o.l Annet om tilskott, refusjoner, erstatninger, forsikring

18 side 18 av FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 160 Generelt 161 Fond og legater som administreres av UiT jf. 095 for kapitalgaver som kan inngå i fond 162 Stipend/støtte fra UiTs fond og legater 163 Fond og legater som administreres av andre 164 Lån også boliglån fra fonds- og legatmidler 165 Garantier Annet om fond, legater, lån og garantier 17 PLASSERING AV MIDLER bankgiro/postgiro ANNET OM ØKONOMI

19 side 19 av 57 KLASSE 2: STILLINGER OG PERSONALE 20 GENERELT 21 STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE. FLYTTING. BEORDRINGER O.L. 25 ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING OG OPPLÆRING ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

20 side 20 av GENERELT OM STILLINGER OG PERSONALE 200 Generelt 201 Lover og reglementer om tjenestemenn, læringer o.l. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 203 Lover om tjeneste- og arbeidstvister - jf Avtaleverket - herunder hovedavtalen med særavtaler og suppleringsavtaler også frikjøp av lokale tillitsvalgte og forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter (FDI-møter) Personalstatistikk herunder fraværsstatistikk 209 Annet generelt om stillinger og personale

21 side 21 av STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 210 Generelt bl.a. personalreglement, tilsettingsmyndighet 211 Bemanningsplaner. Stillingsbeskrivelser og -instrukser 212 Tilsetting Generelt om tilsetting om kunngjøring, betenkninger, bedømmelse o.l Tilsetting i vitenskapelige/faglige stillinger faste, vikarer, direkte tilsettinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger faste, vikarer og direkte tilsettinger Engasjementer, ekstrahjelp Arbeidsmarkedstiltak, utplassering, hospitanter, sivilarbeidere o.l Fortrinnsrett. Overgangsstatus Klage, anke i tilsettingssaker Annet om tilsetting 213 Avskjed, oppsigelse 214 Permisjoner, fravær Generelt om permisjoner, fravær Sykefravær Fødsels- og omsorgspermisjoner Militærtjeneste, sivilarbeidstjeneste Utdannelsespermisjoner, permisjoner for å gå over i annen stilling Permisjoner for å utføre offentlige verv og organisasjonsmessige oppdrag Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Permisjoner for å delta i internasjonalt samarbeid Annet om permisjoner og fravær 215 Bistillinger egne ansattes bistilling ved andre institusjoner 219 Annet om stillinger, tilsetting, avskjed og permisjoner 1 Revidert tekst mars 2012

22 side 22 av PERSONALE 220 Generelt 221 Personalmapper 222 Opprykk etter kvalifisering også nasjonale søknadsrunder om personlig opprykk til professor 223 Arbeidsplikt. Undervisningsplikt herunder timeregnskap for undervisning 224 Uttalelser om personale (attester) 225 Særlige påskjønnelser - jf. 096 for priser ordener o.l. påskjønnelser, bl.a. St.Olavs Orden 226 Ordensstraff Annet om personale

23 side 23 av LØNN OG PENSJON 230 Generelt 231 Regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen Særavtaler og overenskomster f.eks. toktavtale, feltavtale, overenskomst for fartøy o.l Sentrale normeringer og justeringer Lokale lønnsforhandlinger - årlige lønnsoppgjør Lokale forhandlinger på særlige vilkår iht. hovedtariffavtalen Annet om regulativer og tariffer 232 Særlige tillegg og godtgjøringer stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse, godtgjørelse for arbeid som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg, godtgjørelse for/eiendomsrett til oppfinnelser gjort av arbeidstaker, uniformsgodtgjørelse, godtgjørelse for vareklær o.l Honorarer regler/bestemmelser, honorarsatser, utbetalinger o.l. 234 Regler for utbetaling av lønn, fradrag i lønn tidspunkt for utbetaling, utbetalingsform, forskudd, foreldelse av lønnskrav, lønn etter døden, lønnstrekk, adgang til trekk i lønn, feriepenger o.l. 235 Pensjon, trygder medlemskap i Statens pensjonskasse, trygd under utenlandsopphold o.l. 236 Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon

24 side 24 av REISE. FLYTTING. BEORDRING 241 Generelt 241 Tjenestereiser innland og utland også reiseforskudd 242 Flytting og beordring flyttegodtgjørelse, kompensasjonstillegg, beordringstillegg o.l Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting og beordring

25 side 25 av ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER 250 Generelt 251 Arbeidstid 252 Ferie også fleksitid, vakt-, turnus- og skiftordninger, overtid, avspasering o.l. ferielov, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie, godtgjørelse o.l. 253 Aldersgrensebestemmelser 254 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Generelt - retningslinjer for HMS-arbeidet også om varsling, mobbing o.l. jf. 004 for beredskap og krisehåndtering Bedriftshelsetjenesten herunder arbeidsplassbesøk og tilrettelegging av arbeidsplasser HMS-opplæring grunnopplæring HMS, sikkerhetsopplæring for lab/tokt/felt Målinger, analyser og forbedringer HMS tilsyn, revisjoner, kartlegginger, risikovurderinger, handlingsplaner, avvikshåndtering o.l Løpende rapportering av ulykker/uhell, skademeldinger Strålevern. Stoffkartoteket. Farlige stoffer og avfall Annet om helse, miljø og sikkerhet 255 Velferdstiltak for tilsatte jf. 035 disponering av velferdsmidler, kantinetilbud, idrett/trim o.l. 256 Barnehageplasser - jf. 035 behov for plasser, regler for tildeling av plasser o.l. 257 Tjenestetvister, arbeidstvister - jf Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister

26 side 26 av PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING. OPPLÆRING 270 Generelt 271 Personalpolitikk. Rekrutteringspolitikk. Likestillingspolitikk også medarbeidersamtaler, karriereplaner og personalutvikling o.l. 272 Introduksjon for nytilsatte 273 Internopplæring, kurs og egenutvikling 274 Opplæring, kurs og egenutvikling i regi av andre 275 Studiereiser, utdanningsstipend. Utveksling og hospitering, 276 Lærlingebedrift jf. personalmappe 277 opplæringsplaner, godkjenning som lærlingebedrift, fagansvarlige o.l Annet om personalpolitikk, personalutvikling og opplæring ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

27 side 27 av 57 KLASSE 3: UTDANNING. LÆRING. VURERING OG EKSAMEN 30 GENERELT 31 LÆRINGSMIDLER. UNDERVISNINGSPERSONELL. LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 32 LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER. 33 UTDANNINGER. STUDIEPROGRAMMER. EMNER 34 INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE 35 EKSTERNT FINANSIERTE OG OPPDRAGSFINANSIERTE UTDANNINGSTILBUD 36 GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 37 EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG SENSUR

28 side 28 av GENERELT OM UTDANNING, LÆRING OG VURDERING OG EKSAMEN 300 Generelt 301 Nasjonal utdanningspolitikk bl.a. planer og utredninger om høyere utdanning 302 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten - jf. 332 også forskrifter, sentrale bestemmelser for dette Bruk av karakterskalaen. Karakterpaneler o.l Utdanningsstatistikk 309 Annet generelt om utdanning, læring og vurderinger/eksamen

29 side 29 av LÆRINGSMIDLER, UNDERVISNINGSPERSONELL, LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 310 Generelt 311 Læringsmidler skriftlige, audiovisuelle, legemer, skjeletter, tenner, stein- og plantesamlinger o.l. 312 Læringsutstyr og digitale læringsressurser auditorie- og lesesalsutstyr, laboratorieutstyr, datautstyr, digitale læringsressurser, bl.a. Fronter o.l. 313 Undervisningspersonell, veiledere, praksislærere o.l. også gjesteforelesere, kjøp av undervisningstjenester, undervisningsavtaler Læringsrom og lokaler - jf studentarbeidsplasser, lesesaler, grupperom, auditorier o.l. 317 Eksamenslokaler Annet om læringsmidler, undervisningspersonell, læringsrom og - lokaler

30 side 30 av LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER 320 Generelt bl.a. organisering av undervisningen 321 Tilrettelegging for læring. Læringsmiljø. bl.a. læringsmiljøhåndbok, handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser jf. 521 for enkeltsaker for studenter Fleksible undervisningsformer om desentralisert undervisning, fjernundervisning og nettbaserte studier o.l. 324 Praksis i utdanningene praksisplasser, turnustjeneste o.l. 325 Andre undervisnings- og læringsaktiviteter veiledning, seminarer, grupper, øvinger, ekskursjoner, spesielle kurs o.l. 326 Klage på undervisnings- og læringsaktiviteter 327 Sommeruniversitet, sommerskoler - jf Annet om læringsmiljø, undervisnings- og læringsaktiviteter

31 side 31 av UTDANNINGER, STUDIEPROGRAMMER, EMNER 330 Generelt bl.a. forskrifter og bestemmelser for utdanninger og grader, utdanningsmeldinger for UiT (jf. 460) 331 Utredninger om nye utdanninger ved UiT flyttes til 333 hvis programmer igangsettes 332 Evaluering av utdanninger ved UiT jf. 302 Nokuts evalueringer og reakkreditering av utdanninger andre interne og eksterne evalueringer 333 Studieprogrammer ved UiT programportefølje, opprettelse/nedleggelse av programmer, faglig innhold, studieretninger, studieplaner, fagplaner m.m. 334 Emner, emnegrupper, årsstudier m.m. ved UiT opprettelse/nedleggelse av emner, emnebeskrivelser, pensumlister m.m Samarbeid om utdanning og undervisning jf. 07, 343 og Dispensasjoner fra gradsreglement og studieplaner disp. fra/utsettelse med eksamen/prøve, arbeidskrav, praksiskrav o.l Annet om utdanninger, studieprogrammer, emner

32 side 32 av INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE jf. 07 for rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. opptak av internasjonale studenter se 513 utveksling forskere se 418 studentstipend se Generelt om internasjonalisering av studier, strategiske planer, statistikk o.l. 341 Forvaltning av stipendprogrammer Erasmus, Barentsplus, Nordplus, Nordområdestipendordningen, North2North o.l. 342 Forvaltning av stipendprogrammer for samarbeid med Sør (utviklingsland) under kvoteordningen, NOMA, NUFU o.l. 343 Forvaltning av internasjonale utdanningsprosjekter jf. 336, 426 fellesgrader, Arktisk universitet, NOMA o.l. 344 Utvekslingsstudenter utvekslingsstudenter inn/ut, stipendforvaltning, utbetaling av stipend o.l Gjestestudenter. Freemovere Internasjonale sommerskoler jf Annet om internasjonalisering av utdanningene

33 side 33 av EKSTERNT FINANSIERTE STUDIETILBUD 350 Generelt 351 Bidragsfinansierte studietilbud (studietilbud med egenbetaling) utvikling, finansiering og godkjenning av studietilbudene 352 Oppdragsfinansierte studietilbud (studietilbud tilrettelagt for offentlige eller private oppdragsgivere) avtaler, utvikling og godkjenning av studietilbudene Finansiering av utviklingsprosjekter for fleksibel og livslang læring midler fra Norgesuniversitetet Annet om eksternt finansierte og oppdragsfinansierte studietilbud

34 side 34 av GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 360 Generelt bl.a. ekvivalering og overføring av studiepoeng og karakterer (European Credit Transfer System ECTS) 361 Godskriving og godkjenning av utdanning fra norske og utenlandske læresteder 362 Fritak fra eksamen eller prøve fra norske og utenlandske læresteder Annet om godskriving/godkjenning av utdanning og fritak fra eksamen/prøve

35 side 35 av EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR. 370 Generelt reglement, forskrift og bestemmelser om eksamen 371 Eksamensavvikling ved UiT eksamensavvikling i og utenfor Tromsø også særlig tilrettelegging under eksamen 372 Dispensasjon fra eksamensforskriften fra registreringsfristen/melding til eksamen, fra tre-gangersregelen o.l. 373 Klage over formelle feil ved vurdering, eksamen og prøve 374 Eksamensoppgaver og -besvarelser om oppgaver og besvarelser, også klausulering. 375 Eksamenskommisjoner, sensorer. Sensur og karakterer oppnevning av eksamenskommisjoner og sensorer, korrespondanse om sensur og frister o.l. 376 Begrunnelse for sensur. Klage på sensur Gradsforvaltningen vitnemålsformular, Diploma Supplement og spørsmål om vitnemål og karakterer o.l. 379 Annet om eksamensarbeid, vurdering og sensur ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG EKSAMEN

36 side 36 av 57 KLASSE 4: FORSKNING OG UTVIKLING 40 GENERELT 41 FORSKNINGSORGANER. FORSKNINGSNETTVERK OG SAMARBEID 42 FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 43 FORSKNINGSTERMIN. INTERNASJONALISERING. FORSKERMOBILITET INNOVASJON OG KOMMERSIALISERING 46 FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 47 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING ANNET OM FORSKNING OG VITENSKAP

37 side 37 av GENERELT OM FORSKNING OG UTVIKLING 400 Generelt 401 Nasjonal forskningspolitikk bl.a. planer og utredninger om norsk forskning 402 Forskningsetikk rettigheter til forskningsdata for medforfattere, fusk og uredelighet, personvern o.l. 403 Publiseringspolitikk. Tilgang til forskningsdata publisering av forskningsresultater i åpne kanaler, tilgang til offentlig finansierte forskningsdata o.l Forskningsstatistikk 409 Annet generelt om forskning og utvikling

38 side 38 av FORSKNINGSORGANER. SAMARBEID OM FORSKNING 410 Generelt 411 Norges forskningsråd - jf. 471 organisering, områder og programmer 412 Andre organer for forskning og forskningsfinansiering jf Forskningsnettverk, forskernettverk 416 Samarbeid om forskning og utvikling - jf. 07 også deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer Annet om forskningsorganer og forskningssamarbeid

39 side 39 av FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 420 Generelt bl.a. doktorgradsreglement med forskrifter 421 Forskerutdanning ved UiT bl.a. rekruttering, doktorgradsprogram, førstelektorprogram, 1 forskerskoler ved UiT, 8000-emner o.l. 422 Studentmapper for doktorgradsstudenter / kandidatarkiv kreerte doktorer se egne bestemmelser for dette 423 Frie doktorgrader bl.a. dr.philos 424 Forskningsstipend også UiTs overgangsstipend Samarbeid om forskerutdanning jf. 336, 343 nasjonale forskerskoler, fellesgrader o.l. 427 Godkjenning av utenlandske doktorgrader 428 Æresdoktorer 429 Annet om forskerutdanning og doktorgrader 1 Nytt fra januar 2010

40 side 40 av FORSKNINGSTERMINER. FORSKERMOBILITET 430 Generelt bl.a. regler for forskningsterminer 431 Forskningsterminer 432 Rapporter fra forskningsopphold ved andre institusjoner også fra forskningsterminer Forskermobilitet bl.a. utveksling av forskere og ph.d.-studienter Annet om forskningsterminer og forskermobilitet 44

41 side 41 av INNOVASJON. NYSKAPING. KOMMERSIALISERING 450 Generelt 451 Rettighetspolitikk og bestemmelser om innovasjon og kommersialisering nasjonalt og ved UiT 452 Melding om oppfinnelser og nyskaping oppfinnelser (DOFI I) og nyskaping (DOFI II) 453 TTO Nord AS Technology Transfer Office - UiTs kommersialiseringsaktør jf for organisering Virkemidler for innovasjon, nyskaping og kommersialisering bl.a. Gründerskole, stipendordninger o.a. 456 Samarbeid om innovasjon, nyskaping og kommersialisering Annet om innovasjon, nyskaping og kommersialisering

42 side 42 av FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 460 Generelt bl.a. forskningsstrategier og forskningsmeldinger for UiT 461 Forskning og utvikling (FoU) ved UiT også tverrfaglig forskning 462 Strategiske satsningsområder for forskning ved UiT bl.a. sentra for fremragende forskning (SFF) og forskning og innovasjon (SFI) søknader, etablering og aktiviteter jf for organiseringer Evaluering av forskning og utvikling også fagevalueringer Annet om forskning og utvikling ved UiT

43 side 43 av BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING 470 Generelt bestemmelser for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning o.l. 471 Forskning finansiert av Norges forskningsråd (NFR) jf. 411 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 472 Forskning finansiert gjennom EUs rammeprogram jf. 072 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 473 Forskning finansiert av andre finansieringskilder jf. 412 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l Oppdragsfinansiert forskning og utvikling det enkelte oppdrag: kontrakter/avtaler, finansiering, rapporter o.l Avslåtte søknader om bidrags- og oppdragsfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter 479 Annet om bidrags- og oppdragsfinansiert forskning ANNET OM FORSKNING OG UTVIKLING 1 Ny arkivkode fra juni 2011

44 side 44 av 57 KLASSE 5: STUDENTER. STUDENTFORHOLD 50 GENERELT 51 STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 52 SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 53 STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER 54 STUDENTORGANGER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK FOR STUDENTER 56 ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

45 side 45 av GENERELT OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD Generelt 501 Utredninger og prognoser om studenter og studentforhold f.eks. om tidsbruk, frafall, prognoser over studenttilgang o.l Studieteknikk 508 Studentstatistikk 509 Annet generelt om studenter og studentforhold

46 side 46 av STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 510 Generelt samordning av opptak til høyere utdanning 511 Regler for opptak til studier ved UiT generelle og spesielle regler, bestemmelser, også adgangsbegrensning og økt opptak i bestemte fag 512 Vurdering av studiekompetanse og realkompetanse 513 Opptak til studier ved UiT opptak til programmer og emner, dispensasjon fra søknadsfrist, forhåndsløfte om opptak, overflytting fra andre læresteder o.l. 514 Klage på avgjørelser om opptak 515 Studentforvaltning - Studenter lavere grad, årsstudier, enkeltemner o.a. (som ikke får studentmappe) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l. 516 Studentforvaltning - Studentmapper master- og profesjonsstudier og tilsvarende (se egne regler for dette) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l 517 Studentregistrering. Felles studentsystem (FS) administrative rutiner, semesteravgift, dispensasjon o.l. om registrering også om utlevering av opplysninger fra FS Annet om studiekompetanse, opptak og registrering

47 side 47 av SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 520 Generelt 521 Tilrettelegging for studenter med spesielle behov jf. 321 enkeltsaker 522 Skikkethetsvurdering 523 Innsyn, taushetsplikt og personvern - studenter Disiplinære forhold - studenter Andre spesielle studentforhold

48 side 48 av STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER Informasjon om utdanningstilbudet ved UiT Studieveiledning, karriereveiledning Informasjon til nye studenter Mottak av nye studenter 54 STUDENTORGANER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG Studentorganene ved UiT: studentstyret/nsu, AU o.l. Studentforeninger og lag Studentstyrte organisasjoner, f.eks. Jusshjelpa Alumnivirksomhet og alumniforeninger 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK Helse- og sosialtjeneste for studenter Studentboliger, barnehager, kantiner, idrettsanlegg Studentsamfunnet, studenthus Bolighjelpa Studentradio og studentavis Tiltak ved semesterstart Dødsfall og krisehåndtering jf. også 004

49 side 49 av ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER 560 Generelt 561 Studiefinansiering - Statens lånekasse 562 Studentstipend jf. 162 for stipend/støtte fra fonds- og legatmidler Støtte til spesielle utgifter i forbindelse med studiene/eksamen Godtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg 567 Støtte til reiser, konferanse o.l Annet om økonomiske forhold for studenter ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 58 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 12/14 SAK M 12/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008 1 Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter 044 Adgang, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 034.6 Adgangsbegrensninger og opptaksregler 411 Adgangskontroll sikring av bygninger og /eller større områder

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag U i T N 0 R G E s ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 1W0000 Dato:20.02.2014 SakJF 12-14 SAK JF 12-14 Til: Fakulteisstyret Møtedato: 3. mars 2014 JF 12-14 Årspian 2014 for Det

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Årsplan Studieåret 2015/2016

Årsplan Studieåret 2015/2016 Årsplan Studieåret 2015/2016 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 09.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4 Praksis Sikre at plandokument og rutiner følges 1 Skaffe og fordele praksisplasser 2 Håndtere praksisutgifter 5 Kvalitetssikre praksis 6 Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger Sikre

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Side 1 av 10 LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE Innholdsfortegnelse 1. OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER... 2 1.1. Strategiplan for NHH... 2 1.2. Overordnede prinsipper for NHHs lønnspolitikk...

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer