ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

2 side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN KLASSE 4 FORSKNING OG UTVIKLING KLASSE 5 STUDENTER. STUDENTFORHOLD KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 BIBLIOTEK. MUSEUM. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT KLASSE 9 ANDRE SAKSOMRÅDER

3 side 3 av 57 KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 01 UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR OG UTSTYR. TRANSPORTMIDLER 06 FORBRUKSVARER REKVISITA 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

4 side 4 av GENERELT OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder saksbehandlingsregler, forvaltningslov, offentlighetslov, personopplysningslov, personvern, flagging, målbruk, emblemer o.l. 001 Stortinget og statsforvaltningen - organisasjon og administrasjon Beredskap, beredskapsplaner og krisehåndtering - jf Generelle kontrollordninger - jf bl.a. legitimasjon 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger, høringsuttalelser som ikke kan plasseres under andre emner i arkivnøkkelen 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

5 side 5 av UIT ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 010 Generelt universitetspolitikk, universitets- og høgskoleloven, o.l. 011 UiT - Organisasjonsmessig oppbygging Generelt om UiT organisering og ledelse, regler for styringsorganene, organisasjonskart o.l Universitetsstyret (valg og sammensetning) Rektor, prorektor (også valg) Administrasjonen, administrative avdelinger Fakultetene m/underliggende enheter UB, Tromsø Museum og andre enheter under styret Feltstasjoner. Forskningsstasjoner Stiftelser og aksjeselskap (utgått fra UiT) Andre organisatoriske enheter ved UiT 012 UiT - Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer - også valg av verneombud 013 UiT Midlertidige råd, utvalg, komiteer 014 Tjenestemannsorganisasjonene 015 Institusjoner med spesiell tilknytning til UiT SiTø, Akademisk kvarter, NUV, Utdanning.no, KUN, NNV o.l. 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg og prosjekter o.l. nedsatt av andre også nasjonale fagråd, fakultetsmøter, dekanmøter, Universitets- og høgskolerådet med underutvalg o.l. 019 Annet om UiTs organisasjonsmessige oppbygging

6 side 6 av INTERN PLANLEGGING jf. budsjettarbeidet Generelt 021 Strategiske planer. Langtidsplaner. 022 Virksomhetsplaner. Årsplaner - jf Handlingsplaner f.eks. for likestilling, informasjonssikkerhet m.m. 024 Årsrapporter. Årsmeldinger Evaluering av virksomheten jf. 332 evaluering av utdanninger og 465 evaluering av forskning Annet om intern planlegging

7 side 7 av EIENDOMMER. BYGG OG ANLEGG. LOKALER 030 Generelt forskrifter, offentlige bestemmelser 031 Eiendomsforhold. Tomteinteresser grunnervervelse/grunnavståelse, nabointeresser, disposisjonsplan universitetsområdet, landskapsplaner, trafikkplaner, veger/gater o.l. 032 Byggeprosjekter UiTs bygg og anlegg planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 033 Byggeprosjekter bygg/anlegg eid av andre planlegging, programmering, prosjektering, bygging, ombygging 034 Eiendomsforvaltning, drift Generelt Universitetets bygg og anlegg drift, sørviskontrakter, vedlikehold, ominnredninger o.l. jf. 032 for store ombyggingsprosjekter Leide lokaler, bygg og anlegg kontrakter, husleie, drift, vedlikehold, ombygging Disponering og bruk av lokaler (egne og leide) kontorplass, romfordeling,, utlån/utleie o.l Renhold Sikring av bygninger og områder. vakttjeneste, id-kort/nøkler, brannvern o.l. også innbrudd og hærverk/tyveri Vann/avløp. Energi/el.-forsyning Annet om eiendomsforvaltning og drift bl.a. gjenvinning, returordninger, snørydding, sandstrøing o.l. 035 Velferdsbygg. Kantiner. Idrettsanlegg. Barnehager jf Utenomhusanlegg park-/grøntanlegg, hage-/gartnerarbeid, universitetsplassen, parkeringsplasser og parkeringsordninger o.l. 037 Kunstnerisk utsmykning - jf. også 032 for nybygg 038 Boliger, leiligheter (egne og leide) bygging, kjøp/salg, leie/utleie, husleie o.l. 039 Annet om eiendommer, bygg, anlegg, lokaler

8 side 8 av TJENESTER 040 Generelt 041 Arkivtjeneste. Posttjeneste. Kontorstøtte 042 IKT-tjenester og telefoni - jf interne/eksterne IKT-tjenester, f.eks. IKT-planer og sikkerhet, nettverk, systemdrift, brukerstøtte, samarbeid med andre, UNINETT tjenestetelefoner, sentralbord 044 Bibliotektjenester jf. 81 for UB 045 Tekniske tjenester. Laboratorietjenester. 1 Trykkeritjenester. AVtjenester Kjøp av tjenester konsulenttjenester, vikarbyråer, reisebyråtjenester, hotellavtaler o.l. 049 Annet om tjenester 1 Nytt fra mars 2010.

9 side 9 av INVENTAR, UTSTYR OG TRANSPORTMIDLER anskaffelse, kontrakter, leie, 1 brukstillatelser, 2 vedlikehold, avgang, salg o.l. 050 Generelt sentrale og lokale bestemmelser om anskaffelser, også utstyrsregistrering 051 Inventar 052 Kontorteknisk utstyr kopimaskiner, printere, skannere, faks o.l. 053 IKT-utstyr. AV-utstyr. Fotoutstyr - jf. 042 utstyr og programvare 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr. Undervisningsutstyr. Laboratorieutstyr. Feltutstyr 055 Forskningsfartøyer - jf også leie og drift 057 Transportmidler, maskiner Annet om inventar, utstyr og transportmidler 1 Nytt fra mars Nytt fra mars 2010

10 side 10 av FORBRUKSVARER. REKVISITA anskaffelse, kontrakter, vedlikehold, avgang, salg o.l. Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr o.l. Kontor- og datarekvisita Sanitær- og renholdsmidler Laboratorierekvisita Andre forbruksvarer eller rekvisita

11 side 11 av NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID jf. 34, 36 og Generelt 071 Nasjonalt samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 072 Europeisk samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 073 Øvrig samarbeid om utdanning, forskning og formidling forespørsler om samarbeid, rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. 074 Samarbeid i Nordområdene Samarbeid med utviklingsland 077 bl.a. under NUFU-avtalen og NORAD/NOMA Annet nasjonalt og internasjonalt samarbeid også internasjonalt solidaritetsarbeid

12 side 12 av ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 Generelt 091 Interne administrasjonsspørsmål For dokumenter av kortvarig interesse, som f.eks. blomster og takkeskriv, underlige brev, informasjon til kataloger og adresseregistre o.l. 092 Møter, konferanser, seminarer, jubileer o.l. arrangert av andre jf. 867 av kortvarig interesse (kasseres) Gaver, arv og donasjoner gjenstander, bøker, bilder, o.l. også testamenter og kapitalgaver som inngår i fond/legater - jf Priser 097 priser ved UiT - opprettelse, statutter, utdeling o.l. kunngjøring av eksterne priser (kan kasseres) Annet

13 side 13 av 57 KLASSE 1: ØKONOMI 10 GENERELT 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 16 FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI

14 side 14 av GENERELT 11 BUDSJETT 110 Generelt om budsjett 111 bevilgningsreglement, generelle budsjettretningslinjer, budsjett- og fordelingsmodeller o.l Budsjettarbeid årlig budsjettdokument årlige budsjettretningslinjer, innspill til fordeling, forslag til satsingsområder rapport om virksomheten siste budsjettår, planer og prioriteringer inneværende budsjettår (rapport og planer på UiT-nivå) endelig budsjettdokument for UiT 115 Tildelt budsjett Kap (tidl. 271) og 281 det enkelte budsjettår - jf. 123 tildelt budsjett Kap. 260 Universiteter og Kap. 281 Fellesutg. for u&h endringer til tildelt budsjett, tilleggsbevilgninger Bevilgninger og tilskott fra andre jf. 128 fra andre kapitler på statsbudsjettet og andre finansieringskilder 119 Annet om budsjett 1 Endret fra Kap. 271 jan. 2010

15 side 15 av ØKONOMIFORVALTNING - gjelder bruk av Stortingets bevilgninger 120 Generelt krav til økonomiforvaltningen i staten, herunder også UiTs økonomireglement 121 Økonomiforvaltning ved UiT Ivaretakelse av funksjonelle krav til økonomiforvaltningen, herunder instrukser og bestemmelser for økonomistyring og regnskapsordning attestasjons- og anvisningsmyndighet, fullmakter plassering av midler oppfølging av stiftelser, aksjeselskap, statsforetak oppgjørs- og konsernkontoordninger Disponering av gitt bevilgning over Kap. 260 og 281- jf. 115 bl.a. hovedfordeling (i universitetsstyret) enhetenes disponering av gitt bevilgning (også årsplaner m/budsjettfordeling) fordeling av midler til satsingsområder/strategiske midler 124 Søknader om økonomiske tilskott fra UiT - enkelttilskott 125 Budsjettoppfølging Forvaltning av midler fra andre finansieringskilder jf. 118 bl.a. utlysing/fordeling av midler fra eksterne finansieringskilder, f.eks. NFR, HOD og SHD 129 Annet om økonomiforvaltning

16 side 16 av REGNSKAP OG REVISJON 130 Generelt herunder retningslinjer og bestemmelser om regnskaps- og lønnsarbeid 131 Regnskapssaker og økonomioppfølging regnskaps- og økonomirapporter (tertialrapportering, likviditetsrapportering) utgifter/inntekter, utestående fordringer (inkasso) 132 Ettersyn. Kontrolltiltak (også interne kontrolltiltak) 133 Årsregnskap. Konsernregnskap 134 Revisjon, antegnelser, desisjoner 135 Skatter. Toll og avgifter Annet om regnskap og revisjon 14

17 side 17 av TILSKOTT. REFUSJONER. ERSTATNINGER. FORSIKRING 150 Generelt 151 Tilskottsregler. Tilskottsordninger 152 Refusjoner også private utlegg samt avtaler om refusjon av utgifter til Kopinor og BONO 153 Tilskott til spesielle formål f.eks. utgiftsfordeling kommune/fylkeskommune til sykehus og klinikkfunksjoner Erstatninger. Forsikring også erstatningskrav knyttet til universitetets kjøretøyer, reiseforsikring o.l Annet om tilskott, refusjoner, erstatninger, forsikring

18 side 18 av FOND OG LEGATER. LÅN. GARANTIER 160 Generelt 161 Fond og legater som administreres av UiT jf. 095 for kapitalgaver som kan inngå i fond 162 Stipend/støtte fra UiTs fond og legater 163 Fond og legater som administreres av andre 164 Lån også boliglån fra fonds- og legatmidler 165 Garantier Annet om fond, legater, lån og garantier 17 PLASSERING AV MIDLER bankgiro/postgiro ANNET OM ØKONOMI

19 side 19 av 57 KLASSE 2: STILLINGER OG PERSONALE 20 GENERELT 21 STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE. FLYTTING. BEORDRINGER O.L. 25 ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING OG OPPLÆRING ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

20 side 20 av GENERELT OM STILLINGER OG PERSONALE 200 Generelt 201 Lover og reglementer om tjenestemenn, læringer o.l. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 203 Lover om tjeneste- og arbeidstvister - jf Avtaleverket - herunder hovedavtalen med særavtaler og suppleringsavtaler også frikjøp av lokale tillitsvalgte og forhandlings-, drøftings- og informasjonsmøter (FDI-møter) Personalstatistikk herunder fraværsstatistikk 209 Annet generelt om stillinger og personale

21 side 21 av STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 210 Generelt bl.a. personalreglement, tilsettingsmyndighet 211 Bemanningsplaner. Stillingsbeskrivelser og -instrukser 212 Tilsetting Generelt om tilsetting om kunngjøring, betenkninger, bedømmelse o.l Tilsetting i vitenskapelige/faglige stillinger faste, vikarer, direkte tilsettinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger faste, vikarer og direkte tilsettinger Engasjementer, ekstrahjelp Arbeidsmarkedstiltak, utplassering, hospitanter, sivilarbeidere o.l Fortrinnsrett. Overgangsstatus Klage, anke i tilsettingssaker Annet om tilsetting 213 Avskjed, oppsigelse 214 Permisjoner, fravær Generelt om permisjoner, fravær Sykefravær Fødsels- og omsorgspermisjoner Militærtjeneste, sivilarbeidstjeneste Utdannelsespermisjoner, permisjoner for å gå over i annen stilling Permisjoner for å utføre offentlige verv og organisasjonsmessige oppdrag Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Permisjoner for å delta i internasjonalt samarbeid Annet om permisjoner og fravær 215 Bistillinger egne ansattes bistilling ved andre institusjoner 219 Annet om stillinger, tilsetting, avskjed og permisjoner 1 Revidert tekst mars 2012

22 side 22 av PERSONALE 220 Generelt 221 Personalmapper 222 Opprykk etter kvalifisering også nasjonale søknadsrunder om personlig opprykk til professor 223 Arbeidsplikt. Undervisningsplikt herunder timeregnskap for undervisning 224 Uttalelser om personale (attester) 225 Særlige påskjønnelser - jf. 096 for priser ordener o.l. påskjønnelser, bl.a. St.Olavs Orden 226 Ordensstraff Annet om personale

23 side 23 av LØNN OG PENSJON 230 Generelt 231 Regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen Særavtaler og overenskomster f.eks. toktavtale, feltavtale, overenskomst for fartøy o.l Sentrale normeringer og justeringer Lokale lønnsforhandlinger - årlige lønnsoppgjør Lokale forhandlinger på særlige vilkår iht. hovedtariffavtalen Annet om regulativer og tariffer 232 Særlige tillegg og godtgjøringer stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse, godtgjørelse for arbeid som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg, godtgjørelse for/eiendomsrett til oppfinnelser gjort av arbeidstaker, uniformsgodtgjørelse, godtgjørelse for vareklær o.l Honorarer regler/bestemmelser, honorarsatser, utbetalinger o.l. 234 Regler for utbetaling av lønn, fradrag i lønn tidspunkt for utbetaling, utbetalingsform, forskudd, foreldelse av lønnskrav, lønn etter døden, lønnstrekk, adgang til trekk i lønn, feriepenger o.l. 235 Pensjon, trygder medlemskap i Statens pensjonskasse, trygd under utenlandsopphold o.l. 236 Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon

24 side 24 av REISE. FLYTTING. BEORDRING 241 Generelt 241 Tjenestereiser innland og utland også reiseforskudd 242 Flytting og beordring flyttegodtgjørelse, kompensasjonstillegg, beordringstillegg o.l Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting og beordring

25 side 25 av ARBEIDSVILKÅR. ARBEIDSFORHOLD. TJENESTETVISTER 250 Generelt 251 Arbeidstid 252 Ferie også fleksitid, vakt-, turnus- og skiftordninger, overtid, avspasering o.l. ferielov, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie, godtgjørelse o.l. 253 Aldersgrensebestemmelser 254 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Generelt - retningslinjer for HMS-arbeidet også om varsling, mobbing o.l. jf. 004 for beredskap og krisehåndtering Bedriftshelsetjenesten herunder arbeidsplassbesøk og tilrettelegging av arbeidsplasser HMS-opplæring grunnopplæring HMS, sikkerhetsopplæring for lab/tokt/felt Målinger, analyser og forbedringer HMS tilsyn, revisjoner, kartlegginger, risikovurderinger, handlingsplaner, avvikshåndtering o.l Løpende rapportering av ulykker/uhell, skademeldinger Strålevern. Stoffkartoteket. Farlige stoffer og avfall Annet om helse, miljø og sikkerhet 255 Velferdstiltak for tilsatte jf. 035 disponering av velferdsmidler, kantinetilbud, idrett/trim o.l. 256 Barnehageplasser - jf. 035 behov for plasser, regler for tildeling av plasser o.l. 257 Tjenestetvister, arbeidstvister - jf Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister

26 side 26 av PERSONALPOLITIKK. PERSONALUTVIKLING. OPPLÆRING 270 Generelt 271 Personalpolitikk. Rekrutteringspolitikk. Likestillingspolitikk også medarbeidersamtaler, karriereplaner og personalutvikling o.l. 272 Introduksjon for nytilsatte 273 Internopplæring, kurs og egenutvikling 274 Opplæring, kurs og egenutvikling i regi av andre 275 Studiereiser, utdanningsstipend. Utveksling og hospitering, 276 Lærlingebedrift jf. personalmappe 277 opplæringsplaner, godkjenning som lærlingebedrift, fagansvarlige o.l Annet om personalpolitikk, personalutvikling og opplæring ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

27 side 27 av 57 KLASSE 3: UTDANNING. LÆRING. VURERING OG EKSAMEN 30 GENERELT 31 LÆRINGSMIDLER. UNDERVISNINGSPERSONELL. LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 32 LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER. 33 UTDANNINGER. STUDIEPROGRAMMER. EMNER 34 INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE 35 EKSTERNT FINANSIERTE OG OPPDRAGSFINANSIERTE UTDANNINGSTILBUD 36 GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 37 EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG SENSUR

28 side 28 av GENERELT OM UTDANNING, LÆRING OG VURDERING OG EKSAMEN 300 Generelt 301 Nasjonal utdanningspolitikk bl.a. planer og utredninger om høyere utdanning 302 Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten - jf. 332 også forskrifter, sentrale bestemmelser for dette Bruk av karakterskalaen. Karakterpaneler o.l Utdanningsstatistikk 309 Annet generelt om utdanning, læring og vurderinger/eksamen

29 side 29 av LÆRINGSMIDLER, UNDERVISNINGSPERSONELL, LÆRINGSROM OG LOKALER. EKSAMENSLOKALER 310 Generelt 311 Læringsmidler skriftlige, audiovisuelle, legemer, skjeletter, tenner, stein- og plantesamlinger o.l. 312 Læringsutstyr og digitale læringsressurser auditorie- og lesesalsutstyr, laboratorieutstyr, datautstyr, digitale læringsressurser, bl.a. Fronter o.l. 313 Undervisningspersonell, veiledere, praksislærere o.l. også gjesteforelesere, kjøp av undervisningstjenester, undervisningsavtaler Læringsrom og lokaler - jf studentarbeidsplasser, lesesaler, grupperom, auditorier o.l. 317 Eksamenslokaler Annet om læringsmidler, undervisningspersonell, læringsrom og - lokaler

30 side 30 av LÆRINGSMILJØ. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER 320 Generelt bl.a. organisering av undervisningen 321 Tilrettelegging for læring. Læringsmiljø. bl.a. læringsmiljøhåndbok, handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser jf. 521 for enkeltsaker for studenter Fleksible undervisningsformer om desentralisert undervisning, fjernundervisning og nettbaserte studier o.l. 324 Praksis i utdanningene praksisplasser, turnustjeneste o.l. 325 Andre undervisnings- og læringsaktiviteter veiledning, seminarer, grupper, øvinger, ekskursjoner, spesielle kurs o.l. 326 Klage på undervisnings- og læringsaktiviteter 327 Sommeruniversitet, sommerskoler - jf Annet om læringsmiljø, undervisnings- og læringsaktiviteter

31 side 31 av UTDANNINGER, STUDIEPROGRAMMER, EMNER 330 Generelt bl.a. forskrifter og bestemmelser for utdanninger og grader, utdanningsmeldinger for UiT (jf. 460) 331 Utredninger om nye utdanninger ved UiT flyttes til 333 hvis programmer igangsettes 332 Evaluering av utdanninger ved UiT jf. 302 Nokuts evalueringer og reakkreditering av utdanninger andre interne og eksterne evalueringer 333 Studieprogrammer ved UiT programportefølje, opprettelse/nedleggelse av programmer, faglig innhold, studieretninger, studieplaner, fagplaner m.m. 334 Emner, emnegrupper, årsstudier m.m. ved UiT opprettelse/nedleggelse av emner, emnebeskrivelser, pensumlister m.m Samarbeid om utdanning og undervisning jf. 07, 343 og Dispensasjoner fra gradsreglement og studieplaner disp. fra/utsettelse med eksamen/prøve, arbeidskrav, praksiskrav o.l Annet om utdanninger, studieprogrammer, emner

32 side 32 av INTERNASJONALISERING AV UTDANNINGENE jf. 07 for rammeavtaler, institusjonsavtaler o.l. opptak av internasjonale studenter se 513 utveksling forskere se 418 studentstipend se Generelt om internasjonalisering av studier, strategiske planer, statistikk o.l. 341 Forvaltning av stipendprogrammer Erasmus, Barentsplus, Nordplus, Nordområdestipendordningen, North2North o.l. 342 Forvaltning av stipendprogrammer for samarbeid med Sør (utviklingsland) under kvoteordningen, NOMA, NUFU o.l. 343 Forvaltning av internasjonale utdanningsprosjekter jf. 336, 426 fellesgrader, Arktisk universitet, NOMA o.l. 344 Utvekslingsstudenter utvekslingsstudenter inn/ut, stipendforvaltning, utbetaling av stipend o.l Gjestestudenter. Freemovere Internasjonale sommerskoler jf Annet om internasjonalisering av utdanningene

33 side 33 av EKSTERNT FINANSIERTE STUDIETILBUD 350 Generelt 351 Bidragsfinansierte studietilbud (studietilbud med egenbetaling) utvikling, finansiering og godkjenning av studietilbudene 352 Oppdragsfinansierte studietilbud (studietilbud tilrettelagt for offentlige eller private oppdragsgivere) avtaler, utvikling og godkjenning av studietilbudene Finansiering av utviklingsprosjekter for fleksibel og livslang læring midler fra Norgesuniversitetet Annet om eksternt finansierte og oppdragsfinansierte studietilbud

34 side 34 av GODSKRIVING OG GODKJENNING AV UTDANNING. FRITAK FRA EKSAMEN/PRØVE 360 Generelt bl.a. ekvivalering og overføring av studiepoeng og karakterer (European Credit Transfer System ECTS) 361 Godskriving og godkjenning av utdanning fra norske og utenlandske læresteder 362 Fritak fra eksamen eller prøve fra norske og utenlandske læresteder Annet om godskriving/godkjenning av utdanning og fritak fra eksamen/prøve

35 side 35 av EKSAMENSARBEID. VURDERING OG SENSUR. 370 Generelt reglement, forskrift og bestemmelser om eksamen 371 Eksamensavvikling ved UiT eksamensavvikling i og utenfor Tromsø også særlig tilrettelegging under eksamen 372 Dispensasjon fra eksamensforskriften fra registreringsfristen/melding til eksamen, fra tre-gangersregelen o.l. 373 Klage over formelle feil ved vurdering, eksamen og prøve 374 Eksamensoppgaver og -besvarelser om oppgaver og besvarelser, også klausulering. 375 Eksamenskommisjoner, sensorer. Sensur og karakterer oppnevning av eksamenskommisjoner og sensorer, korrespondanse om sensur og frister o.l. 376 Begrunnelse for sensur. Klage på sensur Gradsforvaltningen vitnemålsformular, Diploma Supplement og spørsmål om vitnemål og karakterer o.l. 379 Annet om eksamensarbeid, vurdering og sensur ANNET OM UTDANNING, LÆRING, VURDERING OG EKSAMEN

36 side 36 av 57 KLASSE 4: FORSKNING OG UTVIKLING 40 GENERELT 41 FORSKNINGSORGANER. FORSKNINGSNETTVERK OG SAMARBEID 42 FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 43 FORSKNINGSTERMIN. INTERNASJONALISERING. FORSKERMOBILITET INNOVASJON OG KOMMERSIALISERING 46 FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 47 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING ANNET OM FORSKNING OG VITENSKAP

37 side 37 av GENERELT OM FORSKNING OG UTVIKLING 400 Generelt 401 Nasjonal forskningspolitikk bl.a. planer og utredninger om norsk forskning 402 Forskningsetikk rettigheter til forskningsdata for medforfattere, fusk og uredelighet, personvern o.l. 403 Publiseringspolitikk. Tilgang til forskningsdata publisering av forskningsresultater i åpne kanaler, tilgang til offentlig finansierte forskningsdata o.l Forskningsstatistikk 409 Annet generelt om forskning og utvikling

38 side 38 av FORSKNINGSORGANER. SAMARBEID OM FORSKNING 410 Generelt 411 Norges forskningsråd - jf. 471 organisering, områder og programmer 412 Andre organer for forskning og forskningsfinansiering jf Forskningsnettverk, forskernettverk 416 Samarbeid om forskning og utvikling - jf. 07 også deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer Annet om forskningsorganer og forskningssamarbeid

39 side 39 av FORSKERUTDANNING. DOKTORGRADER 420 Generelt bl.a. doktorgradsreglement med forskrifter 421 Forskerutdanning ved UiT bl.a. rekruttering, doktorgradsprogram, førstelektorprogram, 1 forskerskoler ved UiT, 8000-emner o.l. 422 Studentmapper for doktorgradsstudenter / kandidatarkiv kreerte doktorer se egne bestemmelser for dette 423 Frie doktorgrader bl.a. dr.philos 424 Forskningsstipend også UiTs overgangsstipend Samarbeid om forskerutdanning jf. 336, 343 nasjonale forskerskoler, fellesgrader o.l. 427 Godkjenning av utenlandske doktorgrader 428 Æresdoktorer 429 Annet om forskerutdanning og doktorgrader 1 Nytt fra januar 2010

40 side 40 av FORSKNINGSTERMINER. FORSKERMOBILITET 430 Generelt bl.a. regler for forskningsterminer 431 Forskningsterminer 432 Rapporter fra forskningsopphold ved andre institusjoner også fra forskningsterminer Forskermobilitet bl.a. utveksling av forskere og ph.d.-studienter Annet om forskningsterminer og forskermobilitet 44

41 side 41 av INNOVASJON. NYSKAPING. KOMMERSIALISERING 450 Generelt 451 Rettighetspolitikk og bestemmelser om innovasjon og kommersialisering nasjonalt og ved UiT 452 Melding om oppfinnelser og nyskaping oppfinnelser (DOFI I) og nyskaping (DOFI II) 453 TTO Nord AS Technology Transfer Office - UiTs kommersialiseringsaktør jf for organisering Virkemidler for innovasjon, nyskaping og kommersialisering bl.a. Gründerskole, stipendordninger o.a. 456 Samarbeid om innovasjon, nyskaping og kommersialisering Annet om innovasjon, nyskaping og kommersialisering

42 side 42 av FORSKNING OG UTVIKLING VED UIT 460 Generelt bl.a. forskningsstrategier og forskningsmeldinger for UiT 461 Forskning og utvikling (FoU) ved UiT også tverrfaglig forskning 462 Strategiske satsningsområder for forskning ved UiT bl.a. sentra for fremragende forskning (SFF) og forskning og innovasjon (SFI) søknader, etablering og aktiviteter jf for organiseringer Evaluering av forskning og utvikling også fagevalueringer Annet om forskning og utvikling ved UiT

43 side 43 av BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT FORSKNING 470 Generelt bestemmelser for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning o.l. 471 Forskning finansiert av Norges forskningsråd (NFR) jf. 411 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 472 Forskning finansiert gjennom EUs rammeprogram jf. 072 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l. 473 Forskning finansiert av andre finansieringskilder jf. 412 prosjektsøknader, kontrakter/avtaler, rapporter o.l Oppdragsfinansiert forskning og utvikling det enkelte oppdrag: kontrakter/avtaler, finansiering, rapporter o.l Avslåtte søknader om bidrags- og oppdragsfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter 479 Annet om bidrags- og oppdragsfinansiert forskning ANNET OM FORSKNING OG UTVIKLING 1 Ny arkivkode fra juni 2011

44 side 44 av 57 KLASSE 5: STUDENTER. STUDENTFORHOLD 50 GENERELT 51 STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 52 SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 53 STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER 54 STUDENTORGANGER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK FOR STUDENTER 56 ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

45 side 45 av GENERELT OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD Generelt 501 Utredninger og prognoser om studenter og studentforhold f.eks. om tidsbruk, frafall, prognoser over studenttilgang o.l Studieteknikk 508 Studentstatistikk 509 Annet generelt om studenter og studentforhold

46 side 46 av STUDIEKOMPETANSE. OPPTAK. REGISTRERING 510 Generelt samordning av opptak til høyere utdanning 511 Regler for opptak til studier ved UiT generelle og spesielle regler, bestemmelser, også adgangsbegrensning og økt opptak i bestemte fag 512 Vurdering av studiekompetanse og realkompetanse 513 Opptak til studier ved UiT opptak til programmer og emner, dispensasjon fra søknadsfrist, forhåndsløfte om opptak, overflytting fra andre læresteder o.l. 514 Klage på avgjørelser om opptak 515 Studentforvaltning - Studenter lavere grad, årsstudier, enkeltemner o.a. (som ikke får studentmappe) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l. 516 Studentforvaltning - Studentmapper master- og profesjonsstudier og tilsvarende (se egne regler for dette) utsatt studiestart, bytte av program, permisjon og avbrudd, endret studieprogresjon, nedflytting o.l 517 Studentregistrering. Felles studentsystem (FS) administrative rutiner, semesteravgift, dispensasjon o.l. om registrering også om utlevering av opplysninger fra FS Annet om studiekompetanse, opptak og registrering

47 side 47 av SPESIELLE STUDENTFORHOLD. DISIPLINÆRE FORHOLD 520 Generelt 521 Tilrettelegging for studenter med spesielle behov jf. 321 enkeltsaker 522 Skikkethetsvurdering 523 Innsyn, taushetsplikt og personvern - studenter Disiplinære forhold - studenter Andre spesielle studentforhold

48 side 48 av STUDIEINFORMASJON. STUDIEVEILEDNING. MOTTAK AV NYE STUDENTER Informasjon om utdanningstilbudet ved UiT Studieveiledning, karriereveiledning Informasjon til nye studenter Mottak av nye studenter 54 STUDENTORGANER. STUDENTORGANISASJONER, FORENINGER OG LAG Studentorganene ved UiT: studentstyret/nsu, AU o.l. Studentforeninger og lag Studentstyrte organisasjoner, f.eks. Jusshjelpa Alumnivirksomhet og alumniforeninger 55 HELSE- OG SOSIALTJENESTE, VELFERDS- OG KULTURTILTAK Helse- og sosialtjeneste for studenter Studentboliger, barnehager, kantiner, idrettsanlegg Studentsamfunnet, studenthus Bolighjelpa Studentradio og studentavis Tiltak ved semesterstart Dødsfall og krisehåndtering jf. også 004

49 side 49 av ØKONOMISKE FORHOLD FOR STUDENTER 560 Generelt 561 Studiefinansiering - Statens lånekasse 562 Studentstipend jf. 162 for stipend/støtte fra fonds- og legatmidler Støtte til spesielle utgifter i forbindelse med studiene/eksamen Godtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg 567 Støtte til reiser, konferanse o.l Annet om økonomiske forhold for studenter ANNET OM STUDENTER OG STUDENTFORHOLD

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Enhetens ansvarsområder ved sentraladministrasjonen (per 01.07.2011)

Enhetens ansvarsområder ved sentraladministrasjonen (per 01.07.2011) Enhetens ansvarsområder ved sentraladministrasjonen (per 01.07.2011) UDIR: Universitetsledelsen Øverste organ for Universitetet i Oslo er universitetsstyret. Styret består av 11 medlemmer og ledes av rektor.

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer