Al A. Telefon: Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen Seksjon for arkiv, Delarkiv SA Postboks 1071 Telefon: Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, Telefaks: E-post: Dato : Saksnr.: 05/17052 Sakseier : Nettadresse:www.admin. uio.no/opa/ark justering av UiO s arkivnøkkel I arkivansvarligmøtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle foreta justering av arkivnøkkelen. Arbeidsgruppen har bestått av Vilborg Halldfs fsaksdottir, Iwona R. Langdalen og Gunn Bjella Sæther. Gruppen har i alt hatt 8 møter. Det ble innhentet innspill til dette arbeidet fra delarkivene. justeringen av nøkkelen er i tråd med hovedregelen om vedlikehold av statsforvaltningens arkivnøkler som fremgår av Fellesnøkkelen punkt 5. Endringer i nøkkelen har kun unntaksvis ført til omklasseringer av saksdokumenter. Ganske få hovedgrupper, grupper og undergrupper er føyet til og noen få er strøket. Det er foretatt språkvask i form av endrede formuleringer og tegnsettinger. Enkelte overskrifter er endret og noen få forandringer er foretatt i stikkordregisteret. Gruppen ser at det er behov for å forbedre nøkkelen på en rekke områder. Dette må evt. gjøres ved revisjon av nøkkelen i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling. Nøkkelens oppbygging bør gjennomgås med tanke på forenkling og forholdet mellom egenforvaltningssaker og fagsaker må avklares. Språkvask er fortsatt nødvendig og layouten kan forbedres. Med vennlig hilsen Vilborg H. Isaksdottir Gunn Bjella Sæther Iwona R. Langdalen Vedlegg: justert arkivnøkkel med stikkordsliste. Liste over endringer.

2 Følgende endringer er gjort: Klasse Overskriften endret til: Organisasjonsmessig oppbygging, omorganisering ved UiO 021 Overskriften endret til: Strategiske planer, langtidsplaner (Ny sak pr. planperiode...) 05 Overskriften endret: til INVENTAR, UTSTYR, TRANSPORTMIDLER (Herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avhending, salg) (052 Strekpunkt "skrivemaskiner" fjernet) 091 Overskriften endret til: Interne administrasjonsspørsmål (Bl.a. rundskriv og dokumenter av kortvarig interesse) Klasse Overskriften endret til: Økonomisk støtte via sentrale midler 177 Utgår Klasse Ny gruppe: Personvern tilsatte 233 Overskriften endret til: Honorsatser Klasse Overskriften endret til: Studieprogrammer (studieretninger, emnegrupper) 334 Overskriften endret til: Undervisningsfag. De enkelte fag. Gammel studieordning til og med Overskriften endret til: Kvalitetssikring av studiet

3 376 Overskriften endret til: Godkjenning av utenlandsk utdanning, faglig innpassing/fritak for utdanning Klasse Overskriften endret til: Opptaksregler og adgangsbegrensninger ved UiO. Administrasjon av opptak Overskriften endret til: Vurdering av utdanning. Statens lånekasse for utdanning. 426 Ny gruppe: Personvern, studenter 453 Utgår 454 Utgår 46 Overskriften endret til: Økonomiske forhold (lån stipend, stønader) Klasse 5: 505 Overskriften endret til: Internt forskningssamarbeid om forskning innen UiO Ny undergruppe: Klage på doktorgradsbedømmelse Ny undergruppe: Klage på avgjørelser om opptak til doktorgradsprogram Klasse 7: 715 Overskriften endret til: Bevaring, konservering, skader Klasse 8: Overskriften endret til: UTADRETTET VIRKSOMHET. INFORMASJONSVIRKSOMHET. (Bl.a. studieinformasjon, Universitetets høytidligheter)

4 811 Overskriften endret til: Publisert materiell ved UiO 812 Overskriften endret til: Nettbasert informasjon o studier, forskning og formidling ved UiO 852 Alt som sto i parentes utgår 88 Ny hovedgruppe : Universitetets feiringer Nye grupper: 880 Generelt 881 Universitetets årsfest 882 Doktorgradskreeringer 889 Annet om universitetets feiringer

5 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 01 UNIVERSITETET I OSLO OPPBYGGING, ADMINISTRATIVE ENHETER OG SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER, LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR, UTSTYR, TRANSPORTMIDLER 06 FORBRUKSVARER - REKVISITA 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 Generelle instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder (Se innledningen) -saksbehandlingsregler, terminologibruk, forvaltningsloven, offentlighetsloven, -lov om personopplysninger -lov om opphavsrett til åndsverk -flagging -målbruk -heraldikk, emblemer, logo -grafisk profil 001 Stortinget og statsforvaltningen Beredskap 005 Generelle kontrollordninger (Jf enkelt saker) (Bl.a. legitimasjon, hærverk og tyveri) 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak (Bl.a. omstillinger. Omstillingsavtalen legges på 204 ) 007

6 008 Eksterne utredninger, høringsuttalelser (Se innledningen) 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 01 UNIVERSITETET I OSLO OPPBYGGING, ADMINISTRATIVE ENHETER OG SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER 010 Generelt 011 Organisasjonsmessig oppbygging, omorganisering ved UiO Generelt (Organisasjonskart, regler for UiOs styringsorganer Universitetsstyret (Valg og sammensetning) Rektor, prorektor (Bl.a. valg) Universitetsadministrasjonen og de administrative avdelingene Enhetene (Fakulteter og underliggende institutter, sentre og enheter, Universitetsbiblioteket, fakultetsbibliotekene, museene) Dekan, prodekan, forskningsdekan, studiedekan (Bl.a. valg) Sentra, stiftelser under Universitetsstyret Feltstasjoner, forskningsstasjoner Annet om organisasjonsmessig oppbygging, omorganisering ved UiO 012 UiO Faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer 013 UiO Midlertidige råd, utvalg, komiteer 014 Tjenestemannsorganisasjonene 015 Samarbeid med andre institusjoner, organisasjon, oppbygging Generelt Institusjoner med spesiell tilknytning til UiO Norske universiteter og vitenskapelige høgskoler Andre norske undervisningsinstitusjoner Andre norske forskningsinstitusjoner Museale organisasjoner Bibliotek Annet om andre institusjoner, organisasjon, oppbygging 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg, prosjekter m.v. nedsatt av andre Generelt Representasjon i faste enheter Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter Annet om deltakelse i styrer, råd, utvalg, prosjekter m.v. nedsatt av andre

7 Annet om UiO, oppbygging, administrative enheter og samarbeid med andre institusjoner 02 INTERN PLANLEGGING 020 Generelt 021 Strategiske planer, langtidsplaner (Ny sak pr. planperiode. Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) 022 Årsplaner, virksomhetsplaner (Jf. 123 og 115) (Ny sak pr. år. Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) Generelt Årsplan (Bl.a. budsjettramme, innspill, vedtak) Styringsdialog, tilstandsrapporter Hovedfordeling, årsplan Virksomhetsplaner Annet om årsplaner og virksomhetsplaner Årsrapporter (Nye saker pr. år) Generelt Virksomhetsrapportering (Hvert ansvarssted skal ha sitt eget saksnummer) Rapporten til Database for høyere utdanning (DBH) (Kun en sak pr. år for hver av disse) Kortrapporter med diverse rapportopplysninger (Kun en sak pr. år for hver av disse) Annet om årsrapporter

8 027 Evaluering av virksomheten Generelt Intern virksomhet Ekstern virksomhet Annet om evaluering av virksomheten 029 Annet om intern planlegging 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER, LOKALER 030 Generelt -byggforskrifter -offentlige bestemmelser, plandata -landsdelsplanlegging, regionplanlegging, byplanlegging 031 Eiendomsforhold, tomteinteresser Generelt Nabointeresser Eiendomsforhold (Grunnervervelser, grunnavståelser, bruksendring) Landskapsplaner, parkanlegg, friarealer Trafikkplaner Parkeringsplasser, garasjer Annet om eiendomsforhold, tomteinteresser 032 Byggeprosjekter, UiOs bygg og anlegg -planlegging, programmering -prosjektering, bygging -påbygging 033 Byggeprosjekter, andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker -planlegging, programmering -prosjektering, bygging -påbygging 034 Eiendomsforvaltning og drift Generelt -retningslinjer for forvaltning, drift av bygninger -romsituasjonen, rombehov -sikring

9 034.1 Universitetets bygg og anlegg -vedlikehold -reparasjoner, ominnredninger -sikring av det enkelte bygg Leide bygg og anlegg -leiekontrakter, husleie -vedlikehold -reparasjoner, ominnredninger Disponering og bruk av egne og leide lokaler -leiekontrakter, husleie -romfordeling, kontorplass -utlån, utleie Renhold, renholdskontrakter Sikring av bygninger (Jf. 005, kontrollordninger) (Flere bygninger eller større områder. Sikring av det enkelte bygg - se 034.1) -vakttjeneste -brannvern -hærverk, tyveri -alarm -nøkkelsystem, nøkkelkort -adgangskontroll Vann, avløp, energi, el.forsyning, ventilasjon (Avtaler, kjøp og vedlikehold) Annet om eiendomsforvaltning og drift 035 Boliger og tjenesteleiligheter. Velferdsbygg 036 Utenomhusanlegg, tilfluktsrom, kulvert 037 Kunstnerisk utsmykning (Jf. 032, det enkelte nybygg) Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler

10 04 TJENESTER 040 Generelt 041 Arkiv og posttjeneste Generelt Arkivplan (Henvisninger til og informasjon om) Saker om arkiv og arkivordningen Elektronisk arkiv Post-, budtjeneste, e-postadresser Annet om arkiv og posttjenes 042 IKT-tjenester Generelt Utførelse av IKT-tjenester IKT-samarbeid med andre institusjoner Brukerstøtte IKT-planlegging Teletjenester Annet om IKT-tjenester 043 Kjøp at tjenester (Konsulenttjenester, avtaler med hoteller) 044 Bøker, aviser, tidsskrifter (Jf. 711, Samlingene) 045 Kontorstøtte 046 Intern informasjon og intern møtevirksomhet Tiltak om intern informasjon. Samarbeidsprosjekter internt ved UiO. (Jf. Klasse 8 ) Annet om tjenester 05 INVENTAR, UTSTYR. TRANSPORTMIDLER (Herunder anskaffelser, kontrakter, vedlikehold, avhending, salg) 050 Generelt (Anbudsforskrifter, innkjøpsregler) 051 Inventar

11 052 Kontorteknisk utstyr -kopieringsmaskiner -makuleringsmaskiner 053 IKT-utstyr -maskinvare, programvare 054 Teknisk-vitenskapelig utstyr 055 Audiovisuelt utstyr (Jf bruk) Transportmidler, maskiner, forskningsfartøyer 058 Kassering og avhending av teknisk utstyr 059 Annet om inventar, utstyr og transportmidler 06 FORBRUKSVARER - REKVISITA (Herunder innkjøpsavtaler) 060 Generelt 061 Arbeidstøy, uniformer, verneutstyr 062 Kontor- og datarekvisita 063 Laboratorieutstyr 064 Feltutstyr Sanitær- og renholdsmidler Annet om forbruksvarer og rekvisita 07 NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID 070 Generelt (internasjonalisering) 071 Nasjonalt samarbeid om undervisning, forskning, formidling (Se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler, rammeavtaler -medlemskap, deltakelse i samarbeidsfora/-organer 072 Kulturavtalene med andre land

12 073 Nordisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling (Se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler, rammeavtaler -medlemskap, deltakelse i samarbeidsfora/-organer 074 Europeisk samarbeid om undervisning, forskning og formidling (Se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler, rammeavtaler -medlemskap, deltakelse i samarbeidsfora/-organer 075 Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning og formidling (Se innledningen) -forespørsler om samarbeid -samarbeidsavtaler, rammeavtaler -medlemskap, deltakelse i samarbeidsfora/-organer Samarbeid med utviklingsland (Bl.a.under NUFU-avtalen, NORAD, KASS-avtalen, UD, NORD/SØR-avtalen) 078 Internasjonal solidaritet -akademisk boikott 079 Annet om nasjonalt og internasjonalt samarbeid -nordisk (Nordisk råd, Nordisk ministerråd) -europeisk (Europarådet, EU, EØS) -internasjonalt (FN, NATO, OECD, WTO) ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 Generelt 091 Interne administrasjonsspørsmål ( Bl.a. rundskriv, dokumenter av kortvarig interesse) Annet om organisasjon og administrasjon

13 KLASSE 1 ØKONOMI 10 GENERELT 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRINGER 16 FOND, LEGATER, LÅN, GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI 10 GENERELT 100 Generelt (Bl.a. generelle økonomisaker som ikke kan henføres til bare budsjett eller bare regnskap, så som generelle økonomistyringssaker, økonomisk langtidsplanlegging og nasjonalbudsjettet, budsjettrundskriv og budsjett-tekniske retningslinjer) 101 Reglementer Generelt Statens bevilgningsreglement Statens økonomireglement m/funksjonelle krav Departementets hovedinstruks UiOs hovedinstruks UiOs delinstrukser Rutinebeskrivelser Annet om reglementer

14 Annet generelt om økonomi 11 BUDSJETT 110 Generelt Budsjettinnspill (Jf. 022) (Bl.a. budsjettrundskriv) Generelt UiOs budsjettinnspill til departementet Fakultetenes og tilsvarende enheters budsjettinnspill Instituttenes og tilsvarende grunnenheters budsjettinnspill (Jf ) Annet om budsjettinnspill 114 Eksternt finansiert virksomhet (Jf. 540) Generelt Eksternt finansierte prosjekter (Jf. 541) (Herunder planer, finansieringskilder, bevilgninger, konti, regnskaper og revisjoner) Dekningsbidrag, overhead Annet om eksternt finansiert virksomhet 115 Endringer i årets budsjett - tildelingsbrev fra departementet, bevilgning - disposisjonsskriv - revidert nasjonalbudsjett - innsparinger - tilleggsbevilgninger - posteringsfullmakter - søknad fra UiO til departementet om ekstra midler

15 Annet om budsjett 12 ØKONOMIFORVALTNING 120 Generelt - Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten fastsatt av Finansdepartement Økonomiforvaltningen ved UiO Ivaretakelsen av de funksjonelle kravene til økonomiforvaltningen i staten. - regelverk og instrukser om økonomistyring og regnskapsordninger i underliggende enheter - attestasjon - anvisningsmyndighet - fullmakter - plassering av midler - oppfølgning av aksjeselskap - statsforetak - oppgjørskontoordninger 122 Overføring av midler fra foregående år (Jf. 115) (Bl.a. søknad til Finansdepartementet om overføring av ubrukte bevilgninger til neste år) 123 Fordeling og tildeling av gitt bevilgning (Jf. 153) Gjelder disponering og videre tildeling av bevilgninger fordelt på kapitler og poster. (Bl.a. justering av bevilgning i løpet av året ) Generelt Fordeling ved UiO (Bl.a. Stortingets tildelingsbrev) Fakultetenes og tilsvarende enheters hovedfordeling (Bl.a. tildelings- og overføringsbrev) Instituttenes og tilsvarende enheters disponering (Bl.a.disponering av hovedpostene) Justering av bevilgning internt ved UiO Tildeling til tiltak, årsplanavsetninger Fellestjenesten og fellesfakultære tiltak Annet om fordeling og tildeling av gitt bevilgning

16 128 Økonomisk støtte via sentrale midler Generelt Støtte til reiser, konferanser, seminarer for studenter Støtte til reiser, konferanser, seminarer for ansatte (Jf. 275) Støtte til kontorhold o.l. for studentutvalg og fagutvalg Støtte til forskningsrelaterte støttefunksjoner Annet om stønader og stipend 129 Annet om økonomiforvaltning 13 REGNSKAP OG REVISJON 130 Generelt (Bl.a. retningslinjer og rutiner for regnskap, lønn, honorarer og godtgjøringer) 131 Regnskapssaker, økonomioppfølging (Bl.a. økonomirapporter (interne og eksterne), periodiske rapporter, regnskap og årsrapporter fra underliggende enheter, rapportering til det sentrale statsregnskapet) 132 Ettersyn, kontrolltiltak (Bl.a. kontrollordninger om underliggende enheter) 133 Avsluttet regnskap Omfatter saker om regnskapsavslutningen hvert år, omposteringer i avsluttet regnskap 134 Revisjon, antegnelser, desisjoner (Bl.a. saker rettet mot Riksrevisjonen, gjennomgang av institusjonens regnskap, gjennomgang av regnskaper for underliggende enheter) 135 Utgifter og inntekter Generelt Utgifter Inntekter Skatter Toll og avgifter Annet om utgifter og inntekter Annet om regnskap og revisjon

17 14 15 TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRINGER 150 Generelt 151 Tilskuddsregler, tilskuddsordningen (Bl.a. kunngjøring av tilskudd, forvaltning og evaluering av tilskuddsordningene) 152 Tilskudd (Bl.a. øremerkede tilskudd til spesielle formål, kontingent og andre bidrag til internasjonale organisasjoner) 153 Refusjoner Erstatninger (Bl.a. erstatning i forbindelse med rettssak, dersom erstatningen utbetales over institusjonens budsjett) 156 Forsikringer 157 Ordninger for selvassuranse Annet om tilskudd, refusjoner, erstatninger og forsikringer 16 FOND, LEGATER, LÅN, GARANTIER 160 Generelt 161 Fond og legater 162 Tildeling av vitenskapelige stipendier av fonds- og legatmidler 163 Lån 164 Garantier Annet om fond, legater, lån, garantier

18 17 PLASSERING AV MIDLER 170 Generelt 171 Universitetets bankkonti, verdipapirer, aksjer 172 Lønnsoverføringer Annet om plassering av midler ANNET OM ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE 20 GENERELT 21 STILLINGER. TILSETTING, AVSKJED, PERMISJONER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE, FLYTTING, BEORDRING M.V. 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD, TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK, -UTVIKLING OG -OPPLÆRING, VIDERE- OG ETTERUTDANNING FOR PERSONALE ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

19 20 GENERELT 200 Generelt 201 Lover og reglementer om tjenestemenn, lærlinger (Bl.a. likestillingsloven) 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 203 Lover om tjeneste- og arbeidstvister (Jf. 257) 204 Avtaleverk - hovedavtalen, tilpasningsavtalen - omstillingsavtalen - særavtaler - andre suppleringsavtaler Statistikk om stillinger og personale 209 Annet generelt om stillinger og personale 21 STILLINGER. TILSETTING. AVSKJED. PERMISJONER 210 Generelt (Bl.a. stillingsoversikter) 211 Stillingsbeskrivelser, instrukser, bemanningsplaner 212 Tilsetting (Bl.a. kunngjøringer og søknader) Generelt -personalreglement -arbeidsgiveransvar -andre bestemmelser om kunngjøring, betenkninger, bedømmelse og tilsetting -tilsettingsordninger Tilsetting i vitenskapelige stillinger - faste og åremål (Også vikariater og konstitusjoner) -toppstillinger (inkl. professorstipend) -mellomstillinger -universitetsstipendiater og andre utdanningsstillinger Tilsetting i teknisk-administrative stillinger - faste og åremål (Også vikariater og konstitusjoner) Engasjementer, ekstrahjelp -gjesteprofessorer, gjesteforelesere -museumsvakter -lesesalsinspektører, studentbetjenter

20 212.4 Tilsetting av eksternt finansiert personale (Bl.a. personer på arbeidsmarkedstiltak, arbeid for trygd) Tilsetting av sivilarbeidere, lærlinger, hospitanter, praksisplasser Klage, anke i tilsettingssaker (Se innledning) Fortrinnsrett, overgangstatus Annet om tilsetting 213 Avskjed, oppsigelse 214 Permisjon, fravær (Bl.a. regler og bestemmelser ved UiO for syke-, fødsels-, omsorgs-, velferdsutdannelses-, forskning - og andre former for permisjoner) 215 Bistillinger (Egne ansattes bistilling ved andre institusjoner) 216 Prosjektstillinger Annet om stillinger, tilsetting, avskjed og permisjoner 22 PERSONALE 220 Generelt 221 Personalmapper 222 Ansiennitet, opprykk (Jf og 231.4) 223 Kvalifikasjonsopprykk Generelt (Bl.a. bedømmelsesinstitusjoner) Søker tilsatt ved UiO Søker ikke tilsatt ved UiO Annet om kvalifikasjonsopprykk 224 Uttalelser om personale 225 Særlige påskjønnelser (Priser, ordener og andre påskjønnelser) Personvern tilsatte

21 Annet om personale 23 LØNN OG PENSJON 230 Generelt 231 Avtaler, forhandlinger, regulativer og tariffer Generelt Hovedtariffavtalen (Bl.a. sentrale forhandlinger) Særavtaler Normeringer og justeringer Lokale forhandlinger Annet om avtaler, forhandlinger, regulativer og tariffer 232 Særlige tillegg og godtgjørelser Generelt Stedfortredergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg Godtgjørelse for og eiendomsrett til oppfinnelser gjort av arbeidstakere Uniformsgodtgjørelse, godtgjørelse for vareklær, arbeidstøy Annet om særlige tillegg og godtgjørelser 233 Honorarsatser -sentrale honorarsatser, regler og bestemmelser -UiOs egne regler og bestemmelser -enkeltsaker om forelesere, hjelpe-/timelærere, sensorer, kommisjoner, sakkyndige 234 Utbetalingsregler - fradrag i lønn -tidspunkt for utbetaling, utbetalingsform, forskudd -foreldelse av lønnskrav -lønn etter dødsfall -adgang til trekk i lønn 235 Pensjoner, trygder, medlemskap i Statens pensjonskasse -pensjonsordninger -samordning av pensjon og trygd -trygd under utenlandsopphold 236 Arbeidsgiveravgift 237

22 Annet om lønn og pensjon 24 REISE, FLYTTING, BEORDRING M.V. (Bl.a. godtgjørelse) 240 Generelt 241 Tjenestereiser (Bl.a. faglige og vitenskaplige reiser) Generelt Reiser innenlands Reiser utenlands Reiseforskudd Reiseforsikring Utgifter til barnepass ved tjenestereiser, kurs Annet om tjenestereiser 242 Flytting og beordring. (Bl.a. flyttegodtgjørelse, kompensasjonstillegg og beordringstillegg) Eget skyssmiddel Annet om reise, flytting, beordring 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD, TJENESTETVISTER 250 Generelt 251 Arbeidstid (Bl.a. ordinær arbeidstid, fleksitid, vaktordninger, turnus- og skifttjeneste, overtid, avspasering) 252 Ferie (Bl.a. ferie, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie, godtgjørelse 253 Aldersgrensebestemmelser

23 (Bl.a. Statens Pensjonskasses aldersgrensebestemmelser) 254 Helse, miljø og sikkerhet Generelt (Bl.a. internkontroll og beredskapsplaner) Helsetjeneste (bedriftshelsetjenesten), attføring AKAN-arbeid Hovedvernombud, verneombud Tilrettelegging av arbeidsplassen (Arbeidsmiljøundersøkelser, arbeidsplassbesøk) Yrkesskader, ulykker, skademeldinger Håndtering av kjemiske stoffer, spesialavfall, strålevern Annet om helse, miljø og sikkerhet 255 Velferdstiltak (Bl.a. disponering av velferdsmidler, kantinetilbud, bedriftsidrett, trim) 256 Barnehageplasser, ansatte (Behov, regler for tildeling av plasser, tildeling, anke) 257 Tjenestetvister, arbeidstvister (Jf. 203) Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister PERSONALPOLITIKK, -UTVIKLING, -OPPLÆRING, VIDERE- OG ETTERUTDANNING FOR PERSONALE 270 Generelt (Bl.a. medarbeidersamtaler, karriereplaner, personalutvikling) 271 Personalpolitikk (Jf. 523). (Bl.a. rekrutteringspolitikk, likestillingspolitikk) 272 Introduksjon av nytilsatte 273 Intern opplæring, kursvirksomhet 274 Ekstern opplæring, kurs 275 Studiereiser, stipend, utveksling (Også hospitering for tilsatte) 276 Lærlingbedrift Generelt Opplæringsplan, godkjenning Fagansvarlig, oppnevning

24 Annet om lærlingbedrift Annet om personalpolitikk, utvikling, opplæring. Videre- og etterutdanning for personale ANNET OM STILLINGER OG PERSONALE

25 KLASSE 3 UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN 30 GENERELT 31 UNDERVISNINGSLOKALER. UNDERVISNINGSMATERIELL. LÆREBØKER 32 UNDERVISNINGSPERSONELL 33 UNDERVISNING. STUDIEPROGRAMMER, EMNER 34 SPESIELLE UNDERVISNINGSTILTAK OG -METODER 35 KVALITETSSIKRING AV STUDIET EKSAMEN, SENSUR, VITNEMÅL ANNET OM UNDERVISNING, STUDIER, EKSAMEN 30 GENERELT 300 Generelt. (Bl.a. utdanningspolitikk, felles reglement for studier og eksamen) 301 Statistikk om utdanning, undervisning og eksamener 302 Undervisningskompetanse for skoleverket Nasjonalt undervisningssamarbeid Generelt Nasjonale fagråd Undervisningssamarbeid med andre høyere undervisningsinstitusjoner Undervisningssamarbeid med andre institusjoner

26 306.9 Annet om nasjonalt undervisningssamarbeid 307 Internasjonalt undervisningssamarbeid - nordisk - europeisk - intemasj onalt 308 Norsk og utenlandsk skoleverk - lover, utredninger m.v. om - grunnskole - videregående skole - høyere utdanning 309 Annet generelt om undervisning, studier, eksamen 31 UNDERVISNINGSLOKALER. UNDERVISNINGSMATERIELL. LÆREBØKER (Disponering og bruk. For anskaffelse/innkjøp se 05) 310 Generelt 311 Disponering av undervisningslokaler (Jf ) - studentarbeidsplasser, lesesaler - seminarrom, kollokvierom - auditorier 312 Lesesals-, auditorie- og laboratorieutstyr, datautstyr o.l. 313 Audiovisuelle hjelpemidler (lyd/bilde) - film, TV, overhead, slides o.l. 314 Andre læremidler - lik, skjeletter, steinsamlinger, plantesamlinger o.l. 315 Skriftlig undervisningsmateriell / læremateriell - lærebøker, tidsskrifter, artikler, kompendier o.l Annet om undervisningslokaler, undervisningsmateriell og lærebøker 32 UNDERVISNINGSPERSONELL 320 Generelt - oversikter, lærerbehov 321 Undervisnings -, eksamens- og sensurplikt (Jf. 233) 322 PBL (Problembasert læring)-veiledere

27 323 Praksisveiledere/Øvingslærer 324 Gjesteforelesere, gjesteforelesninger (Invitasjoner, utveksling o.l. under avtaler/programmer) 325 Undervisningsregnskap 326 Norsk undervisningspersonell i utlandet. Utenlandsk undervisningspersonell i Norge Annet om undervisningspersonell 33 UNDERVISNING, STUDIEPROGRAMMER, EMNER 330 Generelt Organisering av undervisning (lengde, terminer) - Bestemmelser om undervisningen (også masterundervisning, masterkontrakter, hovedfag til og med 2007) - Evalueringer 331 Planlegging av evt. nye program (ny mappe i 332 hvis programmet opprettes). Omorganisering Generelt Planlegging av nye program Sammenslåing Fagdimensjonering Nedleggelse Annet om planlegging av evt. nye program og om omorganisering 332 Studieprogrammer (studieretninger, emnegrupper) Generelt Bachelorprogrammer Årsenheter - lavere grad Masterprogrammer Masterprogrammer som bygges på bachelorprogrammet - høyere grad Lisensprogram Annet om studieprogrammer 333 Emner, emnegrupper, undervisning ved emnene Generelt Planlegging og opprettelse av emner

28 333.2 Organisering / drift av emner Undervisning ved emnene Evaluering av undervisning av emnene Planlegging og opprettelse av emnegrupper Evaluering av emner og emnegrupper Nedleggelse av emner og emnegrupper Annet om emner, emnegrupper og undervisning ved emnene 334 Undervisningsfag. De enkelte fag. Gammel studieordning til og med 2007 (Bl.a. studieplanen, pensum og evaluering) 335 Klage, anke i undervisningsspørsmål 336 Etter- og videreutdanning (EVU). Spesialistutdanning. Voksenopplæring Generelt Etter- og videreutdanning ved UiO Etter- og videreutdanning finansiert av andre (F.eks. Norgesnettrådet) Etter- og videreutdanning i regi av andre (F.eks. Statens lærerkurs) Spesialistutdanning Etter- og videreutdanning i utlandet. Etter- og videreutdanning for utlendinger i Norge Voksenopplæring (Ikke kompetansegivende kurser) Annet om etter- og videreutdanning, spesialistutdanning og voksenopplæring Annet om undervisning, studieprogrammer og emner 34 SPESIELLE UNDERVISNINGSTILTAK OG -METODER 340 Generelt 341 Spesielle kurser og seminarer 342 Fleksibel læring (IKT), nettbasert fjernundervisning, korrespondanseundervisning 343 Praktisk undervisning. Praktikanttjeneste og -utveksling. Turnustjeneste. Klinisk undervisning 344 Gruppeundervisning, kollokvier, nettbasert gruppeundervisning 345 Hospitering, hospitanter

29 Annet om spesielle undervisningstiltak og - metoder 35 KVALITETSSIKRING AV STUDIET 350 Generelt 351 Styringskvalitet og rammekvalitet (Bl.a. mål, strategiplaner, materielle ressurser, faglige- og administrative ressurser, studentvelferd og læringsmiljø) 352 Kvalitetssikring av studietilbud på programnivå (Bl.a. eksternt tilsyn med vurderingsordninger og gjennomføring. Inntakskvalitet. Resultatkvalitet) 353 Kvalitetssikring av studietilbud på emnenivå (Bl.a. eksternt tilsyn med vurderingsordninger og gjennomføring. Inntakskvalitet. Undervisningskvalitet. Resultatkvalitet) Annet om kvalitetssikring av studiet EKSAMEN, SENSUR, VITNEMÅL 370 Generelt (Bl.a. eksamensordninger o.l.) 371 Eksamensadministrasjon og -avvikling Generelt Administrasjon av eksamen Eksamen arrangert utenfor UiO Særordninger under eksamen (bruk av hjelpemidler, ekstra tid o.l.)

30 Eksamen for eksterne institusjoner arrangert ved UiO Klage, anke over formelle feil ved eksamensadministrasjon og -avvikling Annet om eksamensadministrasjon og -avvikling 372 Eksamensoppgave (også klager) Generelt Klage på eksamensoppgaver (Ikke sensur, J 373.4) Annet om eksamensoppgaver 373 Sensur, sensorer. Eksaminasjon, eksaminatorer Generelt Sensorer (ordinære og ekstraordinære, herunder kunngjøringer) Eksamenskommisjoner / ekstern sensor (oppnevning) Sensur, frister Klage på sensur Annet om sensur, sensorer, eksaminasjon, eksaminatorer 374 Karakterer. Vitnemål. Eksamensgrader Generelt Karakterer Vitnemål Eksamensgrader Klage i forbindelse med eksamensgrader Annet om karakterer, vitnemål, eksamensgrader Godkjenning av utenlandsk utdanning, faglig innpassing / fritak for utdanning Generelt Faglig innpassing / fritak på grunnlag av utenlandsk utdanning (Bl.a. klager) Faglig innpassing / fritak på grunnlag av norsk utdanning (Bl.a. klager) Faglig innpassing / fritak på grunnlag av utdanning fra UiO (Bl.a. klager) 376.4

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer