Breviournal Reol 3, seksjon 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1"

Transkript

1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden Nummer Arkivstykkets art - innhold Adresse Møtebøker Reol 3, seksjon 1 Avdelingsstyret Kopibøker Reol 3, seksjon periodeskille Kopibøker, unntatt offentlighet periodeskille Breviournal Reol 3, seksjon 1 BORT hiak AV iste

2 i ^;{tcilcj,cic%' Bortsettingsliste for avd. for vernepleierutdanning: Saksarkiv med arkivnøkkel ^ 11..>r 1 1 Organisasjon og administrasjon Generelt Generelle instrukser og bestemmelser 2 Departementet 3 Universitets- og høgskolesystemet 5 Generelle kontrollordninger 6 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak 8 Eksterne utredninger, høringsuttalelser 9 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 1 HØgskolen administrasjon 11 Høgskolens styringsorganer 11. Generelt 11.2 Høgskolestyret Avdelingsstyret 12 Faste kollektive utvalg og råd. Verneombud 13 Midlertidige utvalg 14 Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer 15 Høgskolens administrasjon 16 Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg 2 Intern planlegging 2 3 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 33 Samlede eksisterende eiendommer, anlegg, bygninger osv Disponering av eiendom 32.3 Anlegg, bygging, ombygging 32.7 Drift av bygning, anlegg 33 De enkelte eiendommer 33.3 Anlegg, bygging, ombygging 33.6 Vedlikehold 33.7 Drift av bygning/anlegg 33.9 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 35 Leie av eksterne lokaler 38 Tjenesteboliger 39 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 4 Tjenester 4 Generelt 41 Kontoretjenester og støttefunksjoner 41.1 Arkivtjeneste 41.5 Kopiering, hustrykkeri

3 41.9 Annet om kontortjenester og støttefunksjoner 42 IT-tjenester 43 Teletjenester 45 Tekniske tjenester. AV-tjenester 46 Informasjonstjenester 49 Annet om tjenester 3 5 Inventar, utstyr og transportmidler 5 Generelt 51 Inventar 52 Kontorteknisk utstyr 53 EDB - maskinvare og programvare 54 Undervisningsmateriell 59 Annet om inventar, utstyr og transportmidler 6 Forbruksvarer - rekvisita 62 Kontorrekvisita 69 Annet om forbruksvarer - rekvisita 7 Internasjonalt samarbeid 71 Nordisk samarbeid 72 Europeisk samarbeid 73 Globalt samarbeid 79 Annet om internasjonalt samarbeid 9 Annet om organisasjon og administrasjon 91 Interne administrasjonsspørsmål i Økonomi 1 Generelt om økonomi 11 Budsjett 11 Generelt 112 Interne budsjettforslag (fra avdelingene) 113 Høgskolens budsjettforslag 116 Budsjettfordeling 117 Endringer i årets budsjett 12 Regnskap og revisjon 12 Generelt 121 Regnskapsordninger. Økonomikontroll 122 Tildeling av bevilgning. Overføring av midler fra foregående år Regnskapssaker, kasserapporter o.l Årsregnskap Kasserapporter, konteringslister Prosjektregnskapsrapporter Annet om regnskapssaker

4 124 Anvisningsmyndighet, fullmakter o.l. 125 Anvisninger, kasseforsterkninger 126 Ettersyn 127 Revisjon, antegnelser, desisjoner 129 Annet om regnskap og revisjon 13 Utgifter og inntekter 131 Utgifter Kopierings- og semesteravgift Kurs-/seminaravgifter Utestående fordringer Annet om inntekter 139 Annet om utgifter og inntekter 15 Erstatninger, refusjoner, tilskudd 151 Erstatninger 152 Refusjoner 153 Tilskudd 159 Annet om erstatninger, refusjoner, tilskudd 16 Fond og legater. Lån og garantier 161 Fond 17 Plassering av midler 19 Annet om økonomi 2 Stillinger og personale 2 Generelt 24 Avtaleverk 28 Personalstatistikk 29 Annet generelt om stillinger og personale 21 Stillinger 21 Generelt Tilsetting Tilsetting i faste stillinger AV Tilsetting i midlertidige stillinger AV Tilsetting av sivilarbeidere Tilsetting av eksternt lønnet personale Annet om tilsetting 213 Oppsigelse av stilling 214 Permisjoner - fravær 214. Generelt Sykepermisjoner Militærtjeneste-, sivilarbeidertjeneste, sivilforsvarstjenestempermisjon o.l.

5 214.4 Utdanningspermisjoner og permisjon for å gå inn i annen stilling Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner Annet om permisjoner, fravær 22 Personale 22 Generelt 221 Personalmapper Opprykk i faglige/vitenskapelige stillinger Annet vedr. Ansiennitet, opprykk 224 Uttalelse om personale (attester) 229 Annet om personale 23 Lønn og pensjon 23 Generelt 231. Generelt Lokale årlige forhandlinger 232. Generelt Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, styrertillegg Anne om særlige tillegg og godtgjørelser 233 Honorarer 234 Utbetalingsregler - fradrag i lønn 235 Pensjoner, trygder 239 Annet om lønn og pensjon 24 Reise, flytting, beordring 24 Generelt 241. Tjenestereiser, generelt Tjenestereiser utenlands Annet om tjenestereiser 249 Annet om reise, flytting, beordring m.v. I* 6 25 Arbeidsvilkår - arbeidsforhold, tjenestetvister Opptjening av ferie - feriens lengde Avspasering 254 Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Kantine for ansatte og studenter Annet om verlferdstiltak 27 Personalpolitikk, -utvikling, -opplæring 27 Generelt 273 Intern opplæring, kurs, egenutvikling 274 Eksterne kurs, konferanser m.v. 275 Studiereiser, stipend, utveksling, hospitering 279 Annet om personalpolitikk, -utvikling, -opplæring 29 Annet om stillinger og personale 3 Faglig samarbeid innen høyere utdanning, forskning

6 3 Generelt om samarbeid osv. 31 Samarb. Mellom avd. Ved høgskolen 32 Nasjonalt samarbeid (Norgesnettet 32 Generelt om nasjonalt samarbeid 321 Samarbeidstiltak 329 Annet om nasjonalt samarbeid 33 Nordisk samarbeid 331 Nordiske samarb.org/programmer 34 Europeisk samarbeid 34 Generelt 341 Europeiske samarbeids organisasjoner/programmer 349 Annet om europeisk samarbeid 4 Studier, undervisning, eksamen 4 Generelt om studier, undervisning, eksamen 4 Generelt 4. Generelt (heru: generell utdanningspolitikk, lover, forskrifter) 4.3 Utdanningsområdene i HiAk 4.9 Annet 41 Kunngjøringer av studier, undervisning, eksamen 42 Markedsføring av studietilbud 43 Kompetanseutvikling i arbeidslivet 45. Studieformer - generelt 45.1 Fjernundervisning 45.2 Desentralisert undervisning 45.5 Voksenopplæring 46.2 Studietyper - Etterutdanning Videreutdanning 47 Samarbeid om studier, undervisning, eksamen 48 Undervisnings- og eksamensstatistikk 49 Annet generelt om undervisning, studier, eksamen 41 Studier 41 Generelt 411 Nye studier og prosjekter 412 Etablerte studietilbud Annet om etablerte studietilbud Studietilbud ved andre institusjoner i Norge Overflytting av studietilbud fra andre institusjoner/læresteder Annet om studier ved andre institusjoner 419 Annet om studier 8 42 De enkelte studietilbud

7 42 Generelt 421 Utvikling av studiet 422 Pensumlister, programmer for samlinger o.l. 423 Fagene 425 Ekskursjoner. Studiereiser Praksis - her også praktikant- og turnustjeneste 427 Evaluering av de enkelte studietilbud 429 Annet om studietilbudet 43 Undervisning 43 Generelt 431 Organisering av undervisningen Forelesninger, seminar, kollokvier, gruppeundervisning 433 Seminar- og semesteroppgaver, prosjektoppgaver, fordypningsoppgaver 434 Læremidler 435 Klage, anke i forbindelse med undervisningen 436 Evaluering av undervisningen 438 Andre institusjoners undervisning 439 Annet om undervisning Eksamen avlagt ved høgskolen 45 Generelt 451 Avvikling av eksamen 452 Eksamensoppgaver og -besvarelser 453 Sensoroppnevning. Sensur, eksaminasjon Sensoroppnevning Sensur, eksaminasjon Sensorraporter 454 Karakterutskrifter. Vitnemål Utlevering av vitnemål, utskrift av karakterprotokoll Cand.mag. -vitnemål Annet om karakterutskrifter, vitnemål Klage, anke i forbindelse med eksamen Kontinuasjon, utsatt prøve 457 Dispensasjon fra eksamensforskriftene 459 Annet om eksamen avlagt ved høgskolen 46 Eksamen avlagt ved andre institusjoner 46 Generelt 461 Eksamen/grad avlagt ved andre institusjoner i Norge 462 Eksamener avlagt i utlandet 463 Andre institusjoners godkjenning av egen høgskoles eksamen/grad 469 Annet om eksamen avlagt ved andre institusjoner 49 Annet om studier, undervisning, eksamen

8 5 Studenter. Studentforhold 5 Generelt om studenter og studentforhold 5 Generelt 53 Studieinformasjon 58 Studentstatistikk 59 Annet generelt om studenter og studentforhold 51 Opptak 51 Generelt 511 Samordnet opptak 512 Opptak ved høgskolen 512. Generelt Studentregistrering. Opptakssystem Ordinære opptak Spesielle opptak Overflyttinger fra annen høgskole Hospitanter Utenlandske studenter Annet om spesielle opptaksforhold Forhåndsløfte. Utsettelse Klage, anke over avgjørelser om opptak Annet om opptak ved høgskolen 514 Overflyttinger til andre studieretninger ved høgskolen 515 Overflyttinger til andre høgskoler/universiteter 517 Avbryting av studiet. Gjenopptak 519 Annet om opptak 53 Spesielle studentforhold 531 Fravær 535 Disipliærsaker 539 Annet om spesielle studentforhold 54 Studieveiledning 541 Studieveiledning 542 Student-/studiehåndbøker 549 Annet om studieveiledning Studentorganer, -utvalg, -organisasjoner 55 Generelt 554 Studentorganisasjoner 56 Studentsosiale forhold. Velferd 56 Generelt 563. Studentboliger. Generelt 565 Kantiner for studenter 569 Annet om studentsosiale forhold, velferd

9 57 Stønader. Stipender. Lån 572 Studie- og andre lån. Studentstipend 574 Bidrag/refusjon for utgifter til eksamensarbeid/seminar- og semesteroppgaver 577 Bidrag til reiser, konferanser o.l. 579 Annet om studenter og studentforhold 6 Forskning og utvikling 6 Generelt 68 Forskningsstatistikk 62 Forskerutdanning 621 Forskerrekruttering og -utdanning 63 Forskningsfinansiering 632 Forskingsmidler 635 Forskningsstipend 639 Annet om forskningsfinansiering 66 Prosjektvirksomhet 66 Generelt 661 Forsknings- og utviklingsarbeid Forsøksarbeid. Utredningsarbeid 663 Oppdragsvirksomhet 665 Planlegging av nye prosjekter/programmer 666 De enkelte prosjekter/-programmer 669 Annet om forskningsprosjekter/-programmer 67 Forskningsformidling og -informasjon

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer