ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister Ansvarlig: Geir Magnus Walderhaug, adresse: Opprettet: Oppdatert av Elin Blikken Stokstad, adresse: e.b uio.no/opa/arkiv/arkivnokkel/index.html ^ nn

2 INNLEDNING 1. Organisering av arkivtjenesten ved Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonens arkiv er f.o.m organisatorisk plassert under Personaldirektøren som egen seksjon. SKRIV MER NØ UTREDET. 2. Hovedprinsipper i arkivnøkkelen Klassene 0, 1 og 2 er i utgangspunktet identisk med "Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen", med visse lokale tilpasninger. Det primære inndelingsprinsippet i nøkkelen er emneprinsippet. Dvs at alle saksområder ved UiO som er ment å skulle dekkes av nøkkelen er gruppert i emner. Det primære rekkeordningssystemet er desimalsystemet. Dvs at alle emnegruppene er ordnet etter desimalsystemet. Prinsippet i desimalsystemet er at emneområdene inndeles i inntil 10 grupper som nummereres fra 0-9. Hver av disse gruppene kan igjen inndeles i 10 nye grupper, alle avledet av og bundet av det overordnede emnebegrepet, osv, i et hierarkisk system. For vårt vedkommende vil det si at på første nivå (1 siffer) er Universitetets saksområder "grovsortert" i 7 emnegrupper, kalt klasser, og nummerert innenfor sifrene 0-9 slik: Klasse 0 Organisasjon og administrasjon Klasse 1 Økonomi Klasse 2 Stillinger og personell Klasse 3 Undervisning, studier, eksamen Klasse 4 Forskning og vitenskap Klasse 5 Studenter, studentforhold Klasse 6 Klasse 7 Samlinger og forvaltning Klasse 8 Utadrettet virksomhet. Informasjonsvirksomhet (herunder også studentinformasjon) Klasse 9 Neste nivå (to siffer) kalles hovedgrupper, neste (tre siffer) grupper, og alle nivåer etter dette (fire siffer eller mer) kalles undergrupper. Desimalsystemet kan grafisk fremstilles slik: I

3 Fotnotene?? Jfr?? Ellers understrekes viktigheten av å ikke opprette mapper på for eksempel 4. nivå det kan være like hensiktsmessig og oversiktlig å bruke omslag i en felles mappe der nivå. på 3som. Dersom noen brukere har behov for å opprette nye emnegru er i nøkkelen, så forelegges arkivleder. Kodene i arkivnøkkelen legges inni db journalens hjelpere dette og vil være de eneste gyldige verdier i feltet arkivkode. Hjelperegisteret ajourføres av gister, arkivleder. 3 Kommentarer til enkelte punkter i den systematiske av nøkkelen delen 0 Til de enkelte punkter og emner i arkivnøkkelen er det ønskelig å knytte noen kommentarer. Det er derfor gjort henvisninger under disse punktene i den systematiske delen av nøkkelen. Det er også gitt noen kommentarer av denne type i "fotnotene" enkelte sider. På Noe fra s 10 i fellesnøkkelen inn her? 3.1 Lovsaker Normalt vil ikke en lov eller bestemmelse bli gjort til egen gruppe i arkivnøkkelen plassert under generelt-gruppen for det emnet den omhandler. I hovedgruppe 00 ' men (Organisasjon og administrasjon) er det imidlertid gitt plass for en del lover av generell karakter. Likedan vil man i hovedgruppe 20 (Stillinger og personale) finne lovsaker knyttet til personalforvaltningen, utbygd i egne emner i en grad som man ikke vil finne andre steder i nøkkelen. 9 Problemet kan bli å bestemme om en lov er av generell karakter og kan plasseres under hovedgruppe 000 eller om den skal plasseres under sitt emne. I eksempel valgt å plassere Personregisterloven og Likestillingslom. D 000 fordilde r gjelder både for vår personalforvaltning og vår faglige virksomhet, samt i noen grad o så forhold til publikum. Universitetsloven er plassert på 010. g Der lovene har fått egne emnegrupper, er det likevel bare korrespondanse og andre dokumenter om selve lovene som skal plasseres under disse gruppene. Enkeltsaker som behandles i henhold til disse lovene skal plasseres under sine respektive emner i nøkkelen. 3.2 HØringsuttalelser 3

4 3.7 Samlinger og forvaltning Det er opprettet en egen klasse for samlinger og forvaltning. Under 711 legges materiale om administrasjon av samlingene, for eksempel henvisning til katalog (dersom ikke arkivet fungerer som katalog), informasjon om ordningsprinsipp osv. Under 715 legges materiale om bevaring og konservering som for eksempel tilstandsrapporter. 3.8 Utadrettet virksomhet. Informasjonsvirksomhet 4. Overgang til revidert nøkkel Denne nøkkelen tas i bruk av alle enheter når Uio går over til en database Arkivkodene legges da inn i hjelperegisteret som eneste gyldige verdier. Arkivleder administrerer hjelperegisteret. Ved overgang til ny arkivnøkkel settes det skarpt periodeskille. Dette innebærer at man "setter strek" og begynner på dag 1 både i journalen og i det fysiske arkivet. Arkivmateriale som er klassert og arkivert etter den gamle nøkkelen skal ikke klasseres om. Saker som har oppstått før og som er under behandling idet arkivnøkkelen tas i bruk klasseres etter den nye nøkkelen og føres over til ny arkivperiode. Det samme gjelder når nye dokumenter kommer til i en sak som er arkivert etter gammel nøkkel. Det legges en henvisning i den gamle perioden på den arkivkoden som saken fjernes fra. Den gamle nøkkelen tas vare på som hjelpemiddel for å finne fram i det fysiske arkivets tidligere perioder. 5. Noen sentrale regler og bestemmelser for arkivarbeidet Det er viktig at alle arkivansvarlige ved enhetene har tilgjengelig de mest sentrale instrukser og bestemmelser for arkivarbeidet i staten. De mest sentrale er nevnt nedenfor: -Instruks for arkivarbeidet i Statsforvaltningen ^ or- -Instruks for arkivbegrensning og kassasjon i Statsforvaltningens arkiver -Felles kassasjonsregler for Statsforvaltningen --^R.egler for avlevering av arkivmateriale fra Statsforvaltningen til Arkivverket W I tillegg har Hovedarkivet utarbeidet (se Hovedarkivets hjemmesider): 5

5 Arkivmateriale som ikke er nevnt i disse reglene, kan ikke kasseres uten Riksarkivarens samtykke. Følgende arkivmateriale skal alltid bevares: -Journaler og andre ^frr mfinniin-gsregistre -^oø aå-r" -Kopibøker -Hovedregnskapsbøker eller tilsvarende 8. Stikkordlisten Den alfabetiske stikkordlisten er stort sett laget ut fra de emneord som er brukt i den systematiske delen av nøkkelen. Det: vil være ønskelig å utvide denne med aktuelle synonymer. Forslag til ord som bør med i stikkordlisten sendes arkivleder

6 Stikkord 'Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter ;044 ^Ad hoc utvalg, komiteer m.v. ;013,Adgang til trekk i lønn Adgang til å framstille seg til eksamen flere ganger enn reglementert Adgang til å framstille seg til eksamen før avlagte forberedende prøver X377.4 :Adgang til å framstille seg til eksamen uten å være immatrikulert ;377.2 ;Adgang til å melde seg til eksamen etter fristens utløp ;377.1 ;Adgangsbegrensninger og opptaksregler 1511 Adgangskontroll,Administrasjon av eksamen ]Administrasjon av immatrikulering [Administrasjon og organisering av opptak Administrative avdelinger, organisasjonsmessig oppbygging Administrative edb-systemer ;]Administrative organer, faste ;Adressebøker, informasjon til ;Arkivkode'!?34 -f--- Å varsler, irettesettelser 1525,Akademisk boikott,akademiske grader, utenlandske : r ja... arbeid Aksjer, universitetets JAlarm ; Aldersgrensebestemmelser AllmannåmØte, student IAnbudsforskrifter - Inventar, utsyr, transportmidler ^- ^ -.f_... _ ;Andre institusjoner, organisasjon, oppbygging o.l- ]Anlegg `IAnleQ leide Anlegg, Ui0s bygg og Anmodning om innsyn i saksdokumenter ;,Annonser om studietilbud :LANSA Ansettelser se tilsettelse J nsiennitet tannvisninger, kasseforsterkninger Anvisninger, stående ^ Anvisningsmyndighe t ; ^51s 11 :514 ; II - I ;078 i _.. ^ ^76 i (254.2 ', F050 t015 I :.Arbeid for trygd.-.._ :,Arbeidervern, lover om (202 I of :21

7 hitp://www. uio.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokkei /Stikk.htrnl ;**Arbeidsavtaler iarbeidsforhold ; ^ Arbeidsgiveransvar : Arbeidsgiveravgift 1236 ;Arbeidsmarkedsetaten, kontakt med.1852 Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste ;Arbeidsmiljø, lover om j Arbeidsmilt øundersøkelser,arbeidsmiljøutvalget _ (AMU),---- larbeidsplassbesøk 4**Arbeidspliktregnskap i9 7l?? [Arbeidstvister, lover om ^ _^._..._.^...._...M....^ 1^Arbeidstøy Arbeidsulykker Arbeidsvilkår Arkivnøkkel ' i1..^^.._.._ ^..._.. ;;Arkivplan Arkivregler... larkivrutiner `041.1 :i _:..... ^ '041.0 t ^ _ ???? Arrangementer Attester Attføring m 4 Audiovisuelle hjelpemidler I Audiovisuelle tenester Audiovisuelt utstyr, anskaffelse t j Auditorieutstyr _.._.._.._ og inventar!_ _ JAvgifter Avhandlinger, doktorgrad 1Avhend ~n6 og kassering av teknisk utstyr,(aviser laviser for UiO Avisklipp ^Avløp._._.,_.. IXvskjed ^ I! 'I. ;,046!^ == i 1213 I i4 n4 o0 1,> -)

8 ;Avspasering **Av.taler, generelt **Avtaler om forskning '**Avtaler oom undervisning lavtaleverk, personell 'Bankkonti, universitetets ;Barnehager ;Barnehager, barneparker - studenter (Barnepass utgifter ved tenestereiser, kurs o.l. Bedriftshelsetjeneste ibedriftsidrett Bedømmelse for professorkompetanse Bedømmelseskomiteer, doktorgrad?behandling av kjemiske stoffer, spesialavfall o.l. (Bekreftelse om lønnsforhold ^^ _-- t ^^ _... ;I....^... _ ; i???? 204 ^ )Beordring ;Beordringstillegg!Besøksstatistikk, publikumstjenester ;Bevaring av vitenskapelige samlinger ;Bevilgning ^Bevi g, tildeling av **Bibliografisk virksomhet` I **BIBSYS - w._.e _. _..._._..._ Bilde, bruk for undervisning _ _... Bilde- og filmtjeneste Bilgodtgjørelse Billighetserstatninger Bispemøtet Blomster /gaver til ansatt, spesielle anledning Boikott, akademisk Boliger Borettslag jbortvisning ;078 ;035 - F525 3 of :21

9 i,brannvern Prosjyrer om Ui0 ibruk av hjelpemidler under eksamen!bruk av terminologi ved UiO ;Bruk, egne og leide lokaler i:brukerstøtte Bruksendring (eiendom/tomt)!budsjettforslag, fakultetenes og tilsvarende enhetens,budsjettforslag, instituttenes og tilsvarende grunnenheters BBudsjettforslag, UiO ;Budtjeneste 'Bygg, leide Byggeforskrifter ;;Byggelag ;;Byggeprosjekter andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker (Byggeprosjekter, UiOs bygg og anlegg Bygninger Byplanlegging,By te av studieplasser ;Bøker (CESAR?ICisero 1 1' * * Copyright..._ Daglønn/deltidslønn ^ i _ ^._ _.._...^;, F03 ^ _ Dekningsbidrag/Overhead A m µ Delegering av myndighet i administrative saker 4 of 3?

10 Doktorgradsbedømmelse, søknad, bedømmelse, disputas, kreering Doktor, radsforelesnin er i, i ;Disiplinærforhold, studenter `Dispensasjon fra eksamensreglementet ldispensasjon fra immatrikuleringsbestemmelser.!dispensasjon fra opptaksreglene!dispensasjon fra reglement om doktorgradsprøven i,. :'Dispensasjoner for institusjoner utenfor universitetet ( ^. :.^ _, jdispensasjoner (natur og miljøvern) 767 ; -_ ^.... -_ _---=- -_ _._^....._---- _.... ^, isponering av hovedpostene ^.._ (Disponering ^ egne og leide lokaler r-- - _ ==- --. _: ^ _... ^ ,; IDNL l;i 'Doktorgrad, avhandlinger, kandidater, bedømmelseskomiteer '474?Doktorgrad, norsk for... utlendin g er Doktorgrad; norsk, for utlendinger {Doktorgrad ved andre institusjoner g _...^..._..._._. g..^, -disputas :474 Doktorgradsopprykk I Doktorgrads prøven, dispensasjon fra reglement ,Doktorgradsreglement 4.0 Doktorgradsstudier, organiserte **Donasjon Driftlforvaltning. av bygninger, retningslinjer i.... _ **DyreforsØk..._..._. ;f ^9 g^ ' -i1034 _.0.. _._^ ;... _.._. -.._._ _..._..- ^??? **DØdsfall, studenter -..._w _.... _ v _.... _.._.... _ w.. ^. -,..._..._ ^ E-post adresser _ **ECTS-katalogen _ _ _...._ _ ^ EDB - kontrakter -053 ; EDB - maskinvare og programvare 053 **EDB, passord, konto 042 **EDB, programvare EDB-tjenester,informasjonsteknologi` 042 EDB-utstyr, anskaffelse i 053. Effektiviseringstiltak, generelle 006 { EFTA 07^ q ^T ;^_..._..._ **Egede Instituttet ;Egenutvikling, intern opplæring for ansatt Eget skyssmiddel Eiendommer Eiendomsforhold Eiendomsforvaltning og drift!eiendoinsrett, forskning ^ 273 VV ;? ;462 - I 5 of :21

11 hltd://www.uio.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokkel/stikk.html {Eiendomsrett til oppfinnelse, godtgjørelse Eksamen arrangert utenfor UiO leksamen etter fristens utløp, adgang til å melde seg Eksamen, fritak :;Eksamen, reglement og lover leksamen, trekke seg -_-^ ;Eksamen, rekker seg _ ieksamensadministrasjon og =avvikling ;leksamensbesvarelser og -oppgaver Eksamensgebyr,Eksamensgrader!Eksamenskommisjoner Eksamensoppgave, utsettelse for innlevering av Eksamensoppgaver og besvarelser Eksamensplikt leksamensreglementet, dispensasjon fra,1* *Eksamensvakter _.... leksaminasj on Eksaminatorer 1**Ekskursjoner, studieturer Ekskursjoner, undervisning _- :-, ; J371.9??? 1371,Ekstern opplæring om Eksterne kurs jeksterne utredninger [Eksternt finansiert forskning, det enkelte prosjekt Eksternt finansierte prosjekter ;Ekstraordinære opptak Elektronisk informasjon - Elelektriske forsyning/energi ',Emb l e_me r 1 * *Emeriti, professor *Emnepåmelding - Endringer, innsparinger/tilleggsbevilgninger Ener i/elektriske forsyning 'Engasjementer j**engelske betegnelser {Enkelte fag, opptak til,enkelte fag, undervisning

12 v/arkivnokkel/stikk.html 19 IERASMUS!Erstatninger,'Erstatninger ved rettsaker Ersta g krav ;Eter ieter som læremidler ;Ettersyn Etterudanning for personale **Etterudanning, søknader ' **Etterutdanning, finansiering/tildeling Etterutdanning for ansatte...,etterutdanning for utlendinger i Norge Etterutdanning i regi av andre Etterutdanning. i utlandet ^ ; ieu =Europarådet - _ } Europeisk samarbeid om forskning 'Europeisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling - avtaler, medlemsskap Europeiske samarbeidsavtaler/rammeavter.- Evaluering av undervisning Evaluering av undervisningen Evaluering av virksomheten **Evaluering/revisjon av studieplaner og pensum Fadderordning Fadderordningen **Fag-kritisk..dag..._._ Faglig-pedagogisk dag i **Faglige reiser Fagpåmelding Fagutvalgene Fakturaer og regninger, korrespondanse om Fakulteter, institutter, organisasjonsmessig oppbygging Fakultetsbibliotekene, organisasjonsmessig oppbygging Fellesfakultære tiltak, fordeling Fellestjenesten tiltak, fordeling i Feltkurs ^eltstasjoner Feltstasjoner, drift/vedlikehold...._... m_.-..._ Feltutstyr Ferie - `075 ;151 ; 1314 ;.1127 '279 i. ;.. _._ ^; 336? 336? ;127 I ^407 `;0 74 ' 074 : ;1333???? ???? 852???? ^1517mm ; 541 M Ol l 4._._ ; ; ^ , 7 of :2:

13 'Ferie, overføring av.. (252.3 ;Feriegodtgjørelse ' Ferieloven yifllm-_og billedtjeneste IFjernundervismng '**Fjernundervisning, midler **Fjernundervisning, seminarer!**fjernundervisning, utdanning pr. r ; Wlagging._._.._.._._.._... 1Flyttegodtgørelse.... _... ^Flytting... ^ ', i...,... IFond/legater Forbruksvarer - rekvisita ;!Fordeling og disponering av hovedpostene Fordelingsbrev fra fakultetene!fordelingsbrev fra UiO Forebyggende tiltak Foredrag 'Forelesere honorarer 234 Forelesningsplikt **Forhandlinger : _...._......_ 'Forhandlinger ormidlingstiltak!'forsikringer ';Forskere, norske, ved utenlandske universiteter 'Forskere, utenlandske ved norske universiteter Forskere, utveksling av?????,forskerforbundet UiO :Forskerkurs :Forskerrekruttering **Forskerseminarer Forskerutdanning, organisert **Forskerutdanningsutvalg Forskingspermisjoner **Forskingsprosjekter, diverse ;Forskning, eiendomsrett i^ - - =422 ^421 8 of )?

14 lek. ;Forskning, rapporter fra, ved UiO '!Forskning, tverrfaglig ved UiO JFR!Forskning vedde enkelte fakulteter, enheter, institutter ; IForskningsaktiviteter lfor sassistanse/s råkvask støtte ; i _g p Ø. [Forskningsdagene _ ^ ^. ; Forskningsetikk..._ Forskningsfartøyer ; Forskningsfelter^^ 'lforskningsformidling, de enkelte tiltak 3[**Forskningsformidling, nominasjon ' ^Forskningsformidling, publisering_spolitikk :^;Forskningsformidlingspris ved Ui0 ^Forskningsfusk ;Forskningsmidler, eksterne IForskningsmidler fra utlandet 31Forskningsorganer, andre Forskningsparken Torskningsplaner Forskningspolitikk `Forskningspublikasjoner, egne Forskningsråd, andre,,, ^_._.. lforskningssamarbeid, europeisk lforskningssamarbeid innen UiO!Forskningssamarbeid, internasjonalt Forskningssamarbeid, nasjonalt jforskningssamarbeid, nordisk Forskningsstasjoner ^'F :L.. o r... skningsstatistikk, _ oppgaver over forskning.!forskningstipend **Forskningsstøtte, tildeling vitenskapelig personale... _ _ lforskningstermin... Forskningstermin, avslag???? Forskningstermin, generelt Torskningstermin, regler for Forskningstermin, søknader, tildeling???? Forskningsutredninger!Forskudd i lønn Forsott på lønn ;;Forsøk på fusk **Forsøksdyr ;1400 ;^ ;1402 ; , ^ : 9 ot

15 ui o.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokk-el/s tikk. htn iforvaltning/drift av bygninger, retningslinjer Forvaltningslov ;Fotobestilling '.Fotodokumentasjon z^fritak for eksamen **Fritak fra undervisning/undervisningsfritak **Fritak, søknad om Funksjonshemmede studenter,funksjonshemmede/yrkeshemmede arbeidstiltak F dselspermisjoner =Førs tes tillingsopprykk ^ =Garantier Garasjer :,GATT -- **Gave, testamentert Gaver/blomster til ansatt, spesielle anledning -`enerelle...._ instrukser _ og bestemmelser som ikke kan henføres til fagområder _._._.,_...::. Generelle kontrollordninger,generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak **Geografisk tidskrift Gjennomstrømming, høyere grad 'Gjesteforelesere - Gjesteforelesere, -forskere, tjenesteleiligheter -"32

16 ;;Gjesteforelesere, tilsetting ;'Gjesteforelesere utveksling ;Gjesteforelesninger ;,Godkjenning av ekstern utdanning, individuelle søknader.. r..,,...,.. =.IGodkjenning av studiekompetanse ;Godkjenning av utdanning som^del ^av grad, NKU-saker 3 Godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad ;Godtgjørelse for eiendomsrett til oppfinnelse ;lgodtgjørelse for vareklær lgodtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg - studenter ;;Godtgjørelser, særlige ;Grafisk profil l[ Grunnenheter, organisasjonsmessig oppbygging i 1Grunnervervelser Helsetjeneste, ansatt v Henvendelser vedr. vitenskapelige samlinger...._..._.._ _..._... ;;Hjelpe/timelærere honorarer ;Hjemlån av datamaskin, student :;Honorarer, ansatt 'Honorarer, satser, regler og bestemmelser for :'Hospitanter, tilsetting Hospitanter, undervisning 'Hospitering for ansatte 'Hospitering, undervisning :;Hovedavtalen _. ;Hovedfag, opptak til :Hovedfagskontrakter :Hovedfagsundervisning Hovedfordeling fra fakultetene Hovedpostene, disponering av ;Hovedpostene, omdisponering/ompostering Hovedstyre, NFR F212.5 _.,. _. _._..._. ^ ; i345 ^.i ; I 1 of ::

17 ' ^Hovedtariffavtalen ;lhovedtildeling fra Ui0 'Hovedvernombud 1_...^._....m...,._... _... _.._....._ `;Hu f ^-_manioradagene ^ "Husleie ;Hærverk ;;Høgskoler, norske,høgskoler, norske ;1**Høringer, generelt Høringsuttalelser Håndkasse [ID-kort, studenter Idrett, ansatt ;Idrett, studenter '1I d rettspermisjoner..... I m trikulering, administrasjon av jimmatrikulering av studenter tidligere immatr. ved norske univ./høgskoler ;Immatrikulering, ekstraordinær ;;Immatrikulering, klage på avgjørelser om Immatrikulering, ordinær '(Immatrikulering utenfor universitetet 1Informas_jon, ^..._..._._.. x _..^ elektronisk ^ _._...,;Informasjon om studietilbud ve Ui Informasjonsblad, interne,informasjonsteknologi, EDB tjenester Innberetning om fremragende eksamensresultater linnføring _jø av nye fag Innk'øpsavtaler - forburksvare.. rekvisita ;Innkjøpsavtaler - Inventar, utsyr, transportmidler... _._.._,Innkjøpsregler - Inventar, utsyr, transportmidler Innlån til vitenskapelig samlinger **Innpassing **Innreisende studenter Innsatsområdene innen forskning Innsparinger Innsvn i saksdokumenter, anmodning om Inntekter **Inpassingsprøver... _ Institusjoner med spesiell tilknytning til Ui^... _ Institutter, fakulteter, organisasjonsmessig oppbygging i ;,005_.._... j : !513.3 j ;821-w._. _... ^. _...._ =-- ^_^._-_.---^ ^^ r- ; `^060 1,?,),? <? ^!_^:. -. ^ -. _ ; of :2

18 : `!**Instituttstyre, bestyrer og visebestyrer, valg '!Intern opplæring.l Intern planlegging (Internasjonal solidaritet '!Internasjonalt samarbeid 'Internasjonalt samarbeid om forskning ;Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning, formidling- avtaler, medlemsskap Internasjonalt samarbeidsavtaler/rammeavte ;;Internasjonalt undervisningssamarbeid???? SE 407 ;Interne informasjonsblad r......_..._..._._... [Interninformasjon '1Internkontroll, generelt (Introduksjon av nyansatte '!Kandidater, doktorgrad,!**kandidater, forslag til?**kandidatfest, bruk av UiOs lokaler **Kandidatfest, tildeling av støtte) 'Kandidatmidler Kantiner ''Kantiner, studenter Kantinetilbud, ansatt Karakterer Karakterer for utlendinger M **Karaktermøter, praktisk lærerdyktighet Karrieredagen!Karriereplaner, generelt --- -==-= 1117 _.._.:._^^..... o =.n_.._.._._.:.!^ of :2

19 ;Kassasjon av arkivmaterial (Kasserapporter :Kassering og avhending av teknisk utstyr lkataloger, informasjon til lkirkerådet, Den norske kirke... -_... ;,Kirkesaker, generelt Kjemiske stoffer, behandling av ikjøp av kulturminner ;;Klage, anke i tilsettingssaker ^jkla ^ ge, anke i undervisningsspørsmål ;;Klage, anke over formelle feil ved eksamensavviklingen ;;Klage i forbindelse med eksamensgrader :;Klage over tildeling av studentstipendier 1Klage pa avgjørelser omimmatrikulering 'Klage på avgjørelser om opptak I**Klage pa muntlig eksaminasjon **Klage pa praksisvurdering 31Klage på sensur jklage/anke ved godkjenning av studiekompetanse,1 Klagenemnd, opptak Klager ved dispensasjon for eksamensreglementet,ikollegierådet, valg og sammensetning ;Kollegiet, valg og sammensetning,,kollokvier,;komiteer, faste ';Komiteer, midlertidige Kommsjoner/sakkyndige honorarer Kompendier : Kompensasjon for verv i styrer, råd og utvalg, studenter Kompensasjonstillegg 'Konferanser,Konferanser???? _ **Konferanser m. v. Kongresser, interne ' ^.._., i515.2 ^373???? -' ^ ; ^337??^^ i a f Z'? i F()iS QQ 1 1).-

20 . ;IKonservering av vitenskapelige samlinger #IKontakt med bispedømmene ;;Kontakt med media ;Kontakt _ med Oslo _... _..._... domkirke..._ Kontakt med presse og kringkasting lkontakt med ulike samfunnsgrupper - - kontakt med videregåendeskole!konti, opprettelse ilkonti, sletting i Kontinuasjon Kontoplan Kontormøbler 'Kontorplass Kontorrekvisita ^Kontorstøtte ^, ^...^_^.^..^ _.^.._. 1Kontorteknisk utstyr... **Kontrakter, avtaler generelt _..._..._..._......_. j Kontrollordninger, generelle... _ _.. ;;Kopiering 'Kopieringsmaskiner _..._.. 1Korrespondanse om fakturaer og regninger Korrespondanseundervisning **Kortrapport._._.._^. ;[Kort r a p ort '`**Krav om redegjørelse for sensurvedtak ;1..._ Kreering ;.Kringkasting, informasjon til kulturavtaler.. med andre land ;Kulturminner, sikring og kjøp av (Kulturminner, _ _ vedlikehold av :;Kulturvern Kulvert :Kunngjøring av stillinger ;Kunstnerisk utsmykning.kurs, eksterne :Kurs, forsker- _..._... `Kurs, interne _..._....._.... _... Kurs, kjøp av eksterne???? Kurs, salg av interne???? 11_.._... _.._....._.._...._..._..._..._..._... ;Kurs, undervisning _......_.._... _ _._..._..._... _.. Kvalifikasjonsopprykk ;( ' ,52 _.._...._..... ^ ;..._..^....^..._...^... _: ; ; _l. ^ _: ^ 12] ; , ;052???? ^???? l il 15 of ::

21 ;;Kvalitetssikring av forskning ;Kvoteprogram, ^ Laboratorieutstyr ',**LAMU ^^......(Lokalt...^._... arbeidsmiljøutvalg)._-..,... I'Landsdelplanlegging Landskapsplaner i.'legater/fond Legitimasjon Leide bygg og anlegg...., jleiekontrakter **Lesesaler, lesesalsplasser - biblioteket **Leses alsinspektører llesesalsinspektører, tilsetting Lesesalsutstyr og -inventar 1Lik som læremidler ; llikestillingsloven!likestillingspolitikk Likestillingspolitikk, studenter llisens for medisinske kandidater ;Lisens for medisinske kandidater ',Lov om opphavsrett til åndsverk Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø Lover om tjeneste- og arbeidstvister!lyd, bruk for undervisning?lærebøker - - ^-^ Læremidler 'Lærerbehov **Læringsmiljø Lærlinger ;Lærlinger, lover og regler : Lønn etter dødsfall :;Lønnsforhold, bekreftelse om ;Lønnsjusteringer, -normeringer.lønnsoverføringer T 16 nf Z :2

22 ;Lønnsutbetaling, regler 1**LØP - Økonomisystem ' Lån : ^Lånekassen ;imagistergrad :1...^...^...^..m_.^._^._^_.^.. _ - ;jmagistergradsundervisning ^ ',Makuleringsmaskiner Maskiner... _ a_.._... **Mastergråd studieordning...:..._ _......_... lmastergrad, videre.- og etterutdanning i utlandet ;, imastergrader 3Medarbeidersamtaler, generelt l_ --- Media kontakt ;;Medlemsskap i samarbeidsfora, organer, europeisk '!Medlemsskap i samarbeidsfora, -organer, internasjonalt :Medlemsskap i samarbeidsfora, -.organer, nordisk HMidler fordelt etter produksjon l.. **Midler ^ _..^ til studieforberedende.^.._^._..,..._.... tiltak 3Midlertidig tilsetting 'Militærtjeneste, permisjon i forb. med miljø -Miljøforurensning _ _ ^_.._. _... Miljøvern `,Museale organisasjoner ' ^..:.:... :_.' _. _-_......_.._......_ ;Museumsvakter/lesesalsinspektører, tilsetting Møter, intern :Målbruk 'Nabointeresser ':Nasjonalbudsjettet Nasjonale fagråd **Nasjonalkomite geografi a 17 of :2

23 Stikk.,Nasjonalt samarbeid ;Nasjonalt samarbeid om forskning ;Nasjonalt undervisningssamarbeid 1:NAT y^ 406,306 :1079,Naturforbruk _.F65 ^ 'Naturforurensning 766 ;11Naturvern 1**Nettbasert undervisning. De enkelte fag NFR (Norges forskningsråd) INIFU..._..._._......m._......_...._._ ^... 11NKU-saker I;NORAD ;NORD/SØR-avtalen `j"nordisk ministerråd Nordisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling - avtaler, medlemsskap...._..._.. _... ;Nordiske sommerskoler og -seminarer!norgesnettet **Norgesnettrådet Normalregler 11071? ;Norske gjesteforskere ved Ui0 Norske kirkedager (kirkedagene) Norske studenter i utlandet Norske studenter i utlandet, organisasjoner for NOTAM NTL-90 `NUFU-avtalen ;Nyansatte, introduksjon av..._ _..._ :Nyhetsbrev, egne... _..._.._:_ _..._... _ _... Næringsliv, kontakt med :Nøkkelsystem _ _... _.._ _._... **Obligatorisk undervisning, fritak for... OECD _ ^ ^ i ;185 ^ 2 ^ ^v 272 ^ 1812 E852 ^ ;, of :2

24 vn o kk-el/s ti kk. h tm 'Offentlig planlegging, kulturvern ;Offentlige bestemmelser ;!Omdisponering av hovedpostene =Omgjøring av ledige stillinger 'Ominnredninger, leide bygg og anlegg :;Ominnredninger, UiOs bygg og anlegg ;;**Omorganisering ; L._. : ;^Omposteringer av hovedpostene 0 ;lomradestyrer, NFR (BF,IE,KS,MH,MU,NT)..._ _..._... Omsorgspermisjoner Omstillinger..._..._._.._.. }! Omstillingsavtalen loppdragsssstillinger, tildeling/disponering av hjemler 9. l**opphavsrett, studenter :Oppholdstillatelse for studenter ;Oppholdstillatelse, utenlandske studenter ;;Opplæring, ekstern!!opplæring, intern for ansatt lopprykk ':Opprykk, spesielle 'loppsigelse :i,opptak av utenlandske studenter,!opptak, ekstraordinære ** Opptakskomite _...._.^_...._.._._.._...._.._..._._... _ _..._....._..._. -.. ;!Opptaksreglene, dispensasjon fra ;;Opptaksregler og adgangsbegrensninger -Ordener/ priser 1225 'Ordensstraff ;11226 Ordninger for selvassuranse 155,Organisasjoner for norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge of ::

25 :;Organisasjonskart 1Organisasjonsmessig oppbygging Organisert forskerutdanning og -rekruttering SOrganiserte doktorgradsstudier, den enkelte doktorgradsstudent 'Orkester, studenter 'Overføring av ferie Overføring av midler fra foreg. år Overføringsbrev fra fakultetene ;1* Overgangsordninger, studieplander ;t......_..._...-^.. :;Overgangsstatus {011.0 ; ';Overhead t /Dekningsbidrag bverhead prosjektor OSS ^ Overtid "Overtidsgodtgjørelse :..._...._ _ JO **Pasient-behandling. 1, * *PBL-Problem-Basert-Læring ;;,,,Pensjon lpersonalutvikling, generelt Personregisterlov ;Plandata!Planlegging, andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker 'Planlegging av nye fagtilbud Planlegging, UiOs bygg og anlegg ;Plassering av midler Plikt, forelesnings-, undervisnings-, eksamens- og sensur- Pliktavlevering Politianmeldelser Populærvitenskapelig pris for studenter 'Posttjeneste '**Praksis i studier, fritak for **Praksis i studier, utsettelse 20 of ::

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008

Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008 1 Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter 044 Adgang, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 034.6 Adgangsbegrensninger og opptaksregler 411 Adgangskontroll sikring av bygninger og /eller større områder

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren.

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. e opplysninger e opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter offl.. e opplysninger er opplysninger

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll Møtebøker/saksdokumenter/referater 1 1986-1991 Protokoll høgskoleråd 2 1991-1994 Protokoll høgskoleråd 3 1992 Vaktprotokoll 4 1990-1991 Fleksibok 5 1991-1994 Fleksibok 6 1987-1988 Lærerråd saksdokumenter

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU

US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU US 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/05633 Vedlegg: 1. Delegasjonsreglement

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE FAKULTET Sist endret i styremøte 30.april 2014 1 Fakultetets organer Fakultetet har disse organer: Et styre En dekan

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

0 Organisasjon og administrasjon 1 Okonomi 2 Stillinger og personell 3 Samfunnsovergripende emner 4 Naturressurser og naturmiljo 5 Personrelaterte forhold 6 Priser og nasjonal skonomi 7 Nreringer 8 9 Annet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE FAKULTET Sist endret i styremøte 1.november 2012 1 Fakultetets organer Fakultetet har disse organer: Et styre En

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 2012 1 I tillegg til denne veiledningen er følgende

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket

Forslag til regler for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket Styresak: 42/2014 Sak nr.: 2014/85 Møte: 04.11.2014 Forslag til regler for Universitetsbiblioteket I UiB- styresak 60/2013 var Universitetsbibliotekets styringsorgan

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer