ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister Ansvarlig: Geir Magnus Walderhaug, adresse: Opprettet: Oppdatert av Elin Blikken Stokstad, adresse: e.b uio.no/opa/arkiv/arkivnokkel/index.html ^ nn

2 INNLEDNING 1. Organisering av arkivtjenesten ved Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonens arkiv er f.o.m organisatorisk plassert under Personaldirektøren som egen seksjon. SKRIV MER NØ UTREDET. 2. Hovedprinsipper i arkivnøkkelen Klassene 0, 1 og 2 er i utgangspunktet identisk med "Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen", med visse lokale tilpasninger. Det primære inndelingsprinsippet i nøkkelen er emneprinsippet. Dvs at alle saksområder ved UiO som er ment å skulle dekkes av nøkkelen er gruppert i emner. Det primære rekkeordningssystemet er desimalsystemet. Dvs at alle emnegruppene er ordnet etter desimalsystemet. Prinsippet i desimalsystemet er at emneområdene inndeles i inntil 10 grupper som nummereres fra 0-9. Hver av disse gruppene kan igjen inndeles i 10 nye grupper, alle avledet av og bundet av det overordnede emnebegrepet, osv, i et hierarkisk system. For vårt vedkommende vil det si at på første nivå (1 siffer) er Universitetets saksområder "grovsortert" i 7 emnegrupper, kalt klasser, og nummerert innenfor sifrene 0-9 slik: Klasse 0 Organisasjon og administrasjon Klasse 1 Økonomi Klasse 2 Stillinger og personell Klasse 3 Undervisning, studier, eksamen Klasse 4 Forskning og vitenskap Klasse 5 Studenter, studentforhold Klasse 6 Klasse 7 Samlinger og forvaltning Klasse 8 Utadrettet virksomhet. Informasjonsvirksomhet (herunder også studentinformasjon) Klasse 9 Neste nivå (to siffer) kalles hovedgrupper, neste (tre siffer) grupper, og alle nivåer etter dette (fire siffer eller mer) kalles undergrupper. Desimalsystemet kan grafisk fremstilles slik: I

3 Fotnotene?? Jfr?? Ellers understrekes viktigheten av å ikke opprette mapper på for eksempel 4. nivå det kan være like hensiktsmessig og oversiktlig å bruke omslag i en felles mappe der nivå. på 3som. Dersom noen brukere har behov for å opprette nye emnegru er i nøkkelen, så forelegges arkivleder. Kodene i arkivnøkkelen legges inni db journalens hjelpere dette og vil være de eneste gyldige verdier i feltet arkivkode. Hjelperegisteret ajourføres av gister, arkivleder. 3 Kommentarer til enkelte punkter i den systematiske av nøkkelen delen 0 Til de enkelte punkter og emner i arkivnøkkelen er det ønskelig å knytte noen kommentarer. Det er derfor gjort henvisninger under disse punktene i den systematiske delen av nøkkelen. Det er også gitt noen kommentarer av denne type i "fotnotene" enkelte sider. På Noe fra s 10 i fellesnøkkelen inn her? 3.1 Lovsaker Normalt vil ikke en lov eller bestemmelse bli gjort til egen gruppe i arkivnøkkelen plassert under generelt-gruppen for det emnet den omhandler. I hovedgruppe 00 ' men (Organisasjon og administrasjon) er det imidlertid gitt plass for en del lover av generell karakter. Likedan vil man i hovedgruppe 20 (Stillinger og personale) finne lovsaker knyttet til personalforvaltningen, utbygd i egne emner i en grad som man ikke vil finne andre steder i nøkkelen. 9 Problemet kan bli å bestemme om en lov er av generell karakter og kan plasseres under hovedgruppe 000 eller om den skal plasseres under sitt emne. I eksempel valgt å plassere Personregisterloven og Likestillingslom. D 000 fordilde r gjelder både for vår personalforvaltning og vår faglige virksomhet, samt i noen grad o så forhold til publikum. Universitetsloven er plassert på 010. g Der lovene har fått egne emnegrupper, er det likevel bare korrespondanse og andre dokumenter om selve lovene som skal plasseres under disse gruppene. Enkeltsaker som behandles i henhold til disse lovene skal plasseres under sine respektive emner i nøkkelen. 3.2 HØringsuttalelser 3

4 3.7 Samlinger og forvaltning Det er opprettet en egen klasse for samlinger og forvaltning. Under 711 legges materiale om administrasjon av samlingene, for eksempel henvisning til katalog (dersom ikke arkivet fungerer som katalog), informasjon om ordningsprinsipp osv. Under 715 legges materiale om bevaring og konservering som for eksempel tilstandsrapporter. 3.8 Utadrettet virksomhet. Informasjonsvirksomhet 4. Overgang til revidert nøkkel Denne nøkkelen tas i bruk av alle enheter når Uio går over til en database Arkivkodene legges da inn i hjelperegisteret som eneste gyldige verdier. Arkivleder administrerer hjelperegisteret. Ved overgang til ny arkivnøkkel settes det skarpt periodeskille. Dette innebærer at man "setter strek" og begynner på dag 1 både i journalen og i det fysiske arkivet. Arkivmateriale som er klassert og arkivert etter den gamle nøkkelen skal ikke klasseres om. Saker som har oppstått før og som er under behandling idet arkivnøkkelen tas i bruk klasseres etter den nye nøkkelen og føres over til ny arkivperiode. Det samme gjelder når nye dokumenter kommer til i en sak som er arkivert etter gammel nøkkel. Det legges en henvisning i den gamle perioden på den arkivkoden som saken fjernes fra. Den gamle nøkkelen tas vare på som hjelpemiddel for å finne fram i det fysiske arkivets tidligere perioder. 5. Noen sentrale regler og bestemmelser for arkivarbeidet Det er viktig at alle arkivansvarlige ved enhetene har tilgjengelig de mest sentrale instrukser og bestemmelser for arkivarbeidet i staten. De mest sentrale er nevnt nedenfor: -Instruks for arkivarbeidet i Statsforvaltningen ^ or- -Instruks for arkivbegrensning og kassasjon i Statsforvaltningens arkiver -Felles kassasjonsregler for Statsforvaltningen --^R.egler for avlevering av arkivmateriale fra Statsforvaltningen til Arkivverket W I tillegg har Hovedarkivet utarbeidet (se Hovedarkivets hjemmesider): 5

5 Arkivmateriale som ikke er nevnt i disse reglene, kan ikke kasseres uten Riksarkivarens samtykke. Følgende arkivmateriale skal alltid bevares: -Journaler og andre ^frr mfinniin-gsregistre -^oø aå-r" -Kopibøker -Hovedregnskapsbøker eller tilsvarende 8. Stikkordlisten Den alfabetiske stikkordlisten er stort sett laget ut fra de emneord som er brukt i den systematiske delen av nøkkelen. Det: vil være ønskelig å utvide denne med aktuelle synonymer. Forslag til ord som bør med i stikkordlisten sendes arkivleder

6 Stikkord 'Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter ;044 ^Ad hoc utvalg, komiteer m.v. ;013,Adgang til trekk i lønn Adgang til å framstille seg til eksamen flere ganger enn reglementert Adgang til å framstille seg til eksamen før avlagte forberedende prøver X377.4 :Adgang til å framstille seg til eksamen uten å være immatrikulert ;377.2 ;Adgang til å melde seg til eksamen etter fristens utløp ;377.1 ;Adgangsbegrensninger og opptaksregler 1511 Adgangskontroll,Administrasjon av eksamen ]Administrasjon av immatrikulering [Administrasjon og organisering av opptak Administrative avdelinger, organisasjonsmessig oppbygging Administrative edb-systemer ;]Administrative organer, faste ;Adressebøker, informasjon til ;Arkivkode'!?34 -f--- Å varsler, irettesettelser 1525,Akademisk boikott,akademiske grader, utenlandske : r ja... arbeid Aksjer, universitetets JAlarm ; Aldersgrensebestemmelser AllmannåmØte, student IAnbudsforskrifter - Inventar, utsyr, transportmidler ^- ^ -.f_... _ ;Andre institusjoner, organisasjon, oppbygging o.l- ]Anlegg `IAnleQ leide Anlegg, Ui0s bygg og Anmodning om innsyn i saksdokumenter ;,Annonser om studietilbud :LANSA Ansettelser se tilsettelse J nsiennitet tannvisninger, kasseforsterkninger Anvisninger, stående ^ Anvisningsmyndighe t ; ^51s 11 :514 ; II - I ;078 i _.. ^ ^76 i (254.2 ', F050 t015 I :.Arbeid for trygd.-.._ :,Arbeidervern, lover om (202 I of :21

7 hitp://www. uio.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokkei /Stikk.htrnl ;**Arbeidsavtaler iarbeidsforhold ; ^ Arbeidsgiveransvar : Arbeidsgiveravgift 1236 ;Arbeidsmarkedsetaten, kontakt med.1852 Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste ;Arbeidsmiljø, lover om j Arbeidsmilt øundersøkelser,arbeidsmiljøutvalget _ (AMU),---- larbeidsplassbesøk 4**Arbeidspliktregnskap i9 7l?? [Arbeidstvister, lover om ^ _^._..._.^...._...M....^ 1^Arbeidstøy Arbeidsulykker Arbeidsvilkår Arkivnøkkel ' i1..^^.._.._ ^..._.. ;;Arkivplan Arkivregler... larkivrutiner `041.1 :i _:..... ^ '041.0 t ^ _ ???? Arrangementer Attester Attføring m 4 Audiovisuelle hjelpemidler I Audiovisuelle tenester Audiovisuelt utstyr, anskaffelse t j Auditorieutstyr _.._.._.._ og inventar!_ _ JAvgifter Avhandlinger, doktorgrad 1Avhend ~n6 og kassering av teknisk utstyr,(aviser laviser for UiO Avisklipp ^Avløp._._.,_.. IXvskjed ^ I! 'I. ;,046!^ == i 1213 I i4 n4 o0 1,> -)

8 ;Avspasering **Av.taler, generelt **Avtaler om forskning '**Avtaler oom undervisning lavtaleverk, personell 'Bankkonti, universitetets ;Barnehager ;Barnehager, barneparker - studenter (Barnepass utgifter ved tenestereiser, kurs o.l. Bedriftshelsetjeneste ibedriftsidrett Bedømmelse for professorkompetanse Bedømmelseskomiteer, doktorgrad?behandling av kjemiske stoffer, spesialavfall o.l. (Bekreftelse om lønnsforhold ^^ _-- t ^^ _... ;I....^... _ ; i???? 204 ^ )Beordring ;Beordringstillegg!Besøksstatistikk, publikumstjenester ;Bevaring av vitenskapelige samlinger ;Bevilgning ^Bevi g, tildeling av **Bibliografisk virksomhet` I **BIBSYS - w._.e _. _..._._..._ Bilde, bruk for undervisning _ _... Bilde- og filmtjeneste Bilgodtgjørelse Billighetserstatninger Bispemøtet Blomster /gaver til ansatt, spesielle anledning Boikott, akademisk Boliger Borettslag jbortvisning ;078 ;035 - F525 3 of :21

9 i,brannvern Prosjyrer om Ui0 ibruk av hjelpemidler under eksamen!bruk av terminologi ved UiO ;Bruk, egne og leide lokaler i:brukerstøtte Bruksendring (eiendom/tomt)!budsjettforslag, fakultetenes og tilsvarende enhetens,budsjettforslag, instituttenes og tilsvarende grunnenheters BBudsjettforslag, UiO ;Budtjeneste 'Bygg, leide Byggeforskrifter ;;Byggelag ;;Byggeprosjekter andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker (Byggeprosjekter, UiOs bygg og anlegg Bygninger Byplanlegging,By te av studieplasser ;Bøker (CESAR?ICisero 1 1' * * Copyright..._ Daglønn/deltidslønn ^ i _ ^._ _.._...^;, F03 ^ _ Dekningsbidrag/Overhead A m µ Delegering av myndighet i administrative saker 4 of 3?

10 Doktorgradsbedømmelse, søknad, bedømmelse, disputas, kreering Doktor, radsforelesnin er i, i ;Disiplinærforhold, studenter `Dispensasjon fra eksamensreglementet ldispensasjon fra immatrikuleringsbestemmelser.!dispensasjon fra opptaksreglene!dispensasjon fra reglement om doktorgradsprøven i,. :'Dispensasjoner for institusjoner utenfor universitetet ( ^. :.^ _, jdispensasjoner (natur og miljøvern) 767 ; -_ ^.... -_ _---=- -_ _._^....._---- _.... ^, isponering av hovedpostene ^.._ (Disponering ^ egne og leide lokaler r-- - _ ==- --. _: ^ _... ^ ,; IDNL l;i 'Doktorgrad, avhandlinger, kandidater, bedømmelseskomiteer '474?Doktorgrad, norsk for... utlendin g er Doktorgrad; norsk, for utlendinger {Doktorgrad ved andre institusjoner g _...^..._..._._. g..^, -disputas :474 Doktorgradsopprykk I Doktorgrads prøven, dispensasjon fra reglement ,Doktorgradsreglement 4.0 Doktorgradsstudier, organiserte **Donasjon Driftlforvaltning. av bygninger, retningslinjer i.... _ **DyreforsØk..._..._. ;f ^9 g^ ' -i1034 _.0.. _._^ ;... _.._. -.._._ _..._..- ^??? **DØdsfall, studenter -..._w _.... _ v _.... _.._.... _ w.. ^. -,..._..._ ^ E-post adresser _ **ECTS-katalogen _ _ _...._ _ ^ EDB - kontrakter -053 ; EDB - maskinvare og programvare 053 **EDB, passord, konto 042 **EDB, programvare EDB-tjenester,informasjonsteknologi` 042 EDB-utstyr, anskaffelse i 053. Effektiviseringstiltak, generelle 006 { EFTA 07^ q ^T ;^_..._..._ **Egede Instituttet ;Egenutvikling, intern opplæring for ansatt Eget skyssmiddel Eiendommer Eiendomsforhold Eiendomsforvaltning og drift!eiendoinsrett, forskning ^ 273 VV ;? ;462 - I 5 of :21

11 hltd://www.uio.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokkel/stikk.html {Eiendomsrett til oppfinnelse, godtgjørelse Eksamen arrangert utenfor UiO leksamen etter fristens utløp, adgang til å melde seg Eksamen, fritak :;Eksamen, reglement og lover leksamen, trekke seg -_-^ ;Eksamen, rekker seg _ ieksamensadministrasjon og =avvikling ;leksamensbesvarelser og -oppgaver Eksamensgebyr,Eksamensgrader!Eksamenskommisjoner Eksamensoppgave, utsettelse for innlevering av Eksamensoppgaver og besvarelser Eksamensplikt leksamensreglementet, dispensasjon fra,1* *Eksamensvakter _.... leksaminasj on Eksaminatorer 1**Ekskursjoner, studieturer Ekskursjoner, undervisning _- :-, ; J371.9??? 1371,Ekstern opplæring om Eksterne kurs jeksterne utredninger [Eksternt finansiert forskning, det enkelte prosjekt Eksternt finansierte prosjekter ;Ekstraordinære opptak Elektronisk informasjon - Elelektriske forsyning/energi ',Emb l e_me r 1 * *Emeriti, professor *Emnepåmelding - Endringer, innsparinger/tilleggsbevilgninger Ener i/elektriske forsyning 'Engasjementer j**engelske betegnelser {Enkelte fag, opptak til,enkelte fag, undervisning

12 v/arkivnokkel/stikk.html 19 IERASMUS!Erstatninger,'Erstatninger ved rettsaker Ersta g krav ;Eter ieter som læremidler ;Ettersyn Etterudanning for personale **Etterudanning, søknader ' **Etterutdanning, finansiering/tildeling Etterutdanning for ansatte...,etterutdanning for utlendinger i Norge Etterutdanning i regi av andre Etterutdanning. i utlandet ^ ; ieu =Europarådet - _ } Europeisk samarbeid om forskning 'Europeisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling - avtaler, medlemsskap Europeiske samarbeidsavtaler/rammeavter.- Evaluering av undervisning Evaluering av undervisningen Evaluering av virksomheten **Evaluering/revisjon av studieplaner og pensum Fadderordning Fadderordningen **Fag-kritisk..dag..._._ Faglig-pedagogisk dag i **Faglige reiser Fagpåmelding Fagutvalgene Fakturaer og regninger, korrespondanse om Fakulteter, institutter, organisasjonsmessig oppbygging Fakultetsbibliotekene, organisasjonsmessig oppbygging Fellesfakultære tiltak, fordeling Fellestjenesten tiltak, fordeling i Feltkurs ^eltstasjoner Feltstasjoner, drift/vedlikehold...._... m_.-..._ Feltutstyr Ferie - `075 ;151 ; 1314 ;.1127 '279 i. ;.. _._ ^; 336? 336? ;127 I ^407 `;0 74 ' 074 : ;1333???? ???? 852???? ^1517mm ; 541 M Ol l 4._._ ; ; ^ , 7 of :2:

13 'Ferie, overføring av.. (252.3 ;Feriegodtgjørelse ' Ferieloven yifllm-_og billedtjeneste IFjernundervismng '**Fjernundervisning, midler **Fjernundervisning, seminarer!**fjernundervisning, utdanning pr. r ; Wlagging._._.._.._._.._... 1Flyttegodtgørelse.... _... ^Flytting... ^ ', i...,... IFond/legater Forbruksvarer - rekvisita ;!Fordeling og disponering av hovedpostene Fordelingsbrev fra fakultetene!fordelingsbrev fra UiO Forebyggende tiltak Foredrag 'Forelesere honorarer 234 Forelesningsplikt **Forhandlinger : _...._......_ 'Forhandlinger ormidlingstiltak!'forsikringer ';Forskere, norske, ved utenlandske universiteter 'Forskere, utenlandske ved norske universiteter Forskere, utveksling av?????,forskerforbundet UiO :Forskerkurs :Forskerrekruttering **Forskerseminarer Forskerutdanning, organisert **Forskerutdanningsutvalg Forskingspermisjoner **Forskingsprosjekter, diverse ;Forskning, eiendomsrett i^ - - =422 ^421 8 of )?

14 lek. ;Forskning, rapporter fra, ved UiO '!Forskning, tverrfaglig ved UiO JFR!Forskning vedde enkelte fakulteter, enheter, institutter ; IForskningsaktiviteter lfor sassistanse/s råkvask støtte ; i _g p Ø. [Forskningsdagene _ ^ ^. ; Forskningsetikk..._ Forskningsfartøyer ; Forskningsfelter^^ 'lforskningsformidling, de enkelte tiltak 3[**Forskningsformidling, nominasjon ' ^Forskningsformidling, publisering_spolitikk :^;Forskningsformidlingspris ved Ui0 ^Forskningsfusk ;Forskningsmidler, eksterne IForskningsmidler fra utlandet 31Forskningsorganer, andre Forskningsparken Torskningsplaner Forskningspolitikk `Forskningspublikasjoner, egne Forskningsråd, andre,,, ^_._.. lforskningssamarbeid, europeisk lforskningssamarbeid innen UiO!Forskningssamarbeid, internasjonalt Forskningssamarbeid, nasjonalt jforskningssamarbeid, nordisk Forskningsstasjoner ^'F :L.. o r... skningsstatistikk, _ oppgaver over forskning.!forskningstipend **Forskningsstøtte, tildeling vitenskapelig personale... _ _ lforskningstermin... Forskningstermin, avslag???? Forskningstermin, generelt Torskningstermin, regler for Forskningstermin, søknader, tildeling???? Forskningsutredninger!Forskudd i lønn Forsott på lønn ;;Forsøk på fusk **Forsøksdyr ;1400 ;^ ;1402 ; , ^ : 9 ot

15 ui o.no/www-adm/hovedarkiv/arkivnokk-el/s tikk. htn iforvaltning/drift av bygninger, retningslinjer Forvaltningslov ;Fotobestilling '.Fotodokumentasjon z^fritak for eksamen **Fritak fra undervisning/undervisningsfritak **Fritak, søknad om Funksjonshemmede studenter,funksjonshemmede/yrkeshemmede arbeidstiltak F dselspermisjoner =Førs tes tillingsopprykk ^ =Garantier Garasjer :,GATT -- **Gave, testamentert Gaver/blomster til ansatt, spesielle anledning -`enerelle...._ instrukser _ og bestemmelser som ikke kan henføres til fagområder _._._.,_...::. Generelle kontrollordninger,generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak **Geografisk tidskrift Gjennomstrømming, høyere grad 'Gjesteforelesere - Gjesteforelesere, -forskere, tjenesteleiligheter -"32

16 ;;Gjesteforelesere, tilsetting ;'Gjesteforelesere utveksling ;Gjesteforelesninger ;,Godkjenning av ekstern utdanning, individuelle søknader.. r..,,...,.. =.IGodkjenning av studiekompetanse ;Godkjenning av utdanning som^del ^av grad, NKU-saker 3 Godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad ;Godtgjørelse for eiendomsrett til oppfinnelse ;lgodtgjørelse for vareklær lgodtgjørelse for verv i styrer, råd og utvalg - studenter ;;Godtgjørelser, særlige ;Grafisk profil l[ Grunnenheter, organisasjonsmessig oppbygging i 1Grunnervervelser Helsetjeneste, ansatt v Henvendelser vedr. vitenskapelige samlinger...._..._.._ _..._... ;;Hjelpe/timelærere honorarer ;Hjemlån av datamaskin, student :;Honorarer, ansatt 'Honorarer, satser, regler og bestemmelser for :'Hospitanter, tilsetting Hospitanter, undervisning 'Hospitering for ansatte 'Hospitering, undervisning :;Hovedavtalen _. ;Hovedfag, opptak til :Hovedfagskontrakter :Hovedfagsundervisning Hovedfordeling fra fakultetene Hovedpostene, disponering av ;Hovedpostene, omdisponering/ompostering Hovedstyre, NFR F212.5 _.,. _. _._..._. ^ ; i345 ^.i ; I 1 of ::

17 ' ^Hovedtariffavtalen ;lhovedtildeling fra Ui0 'Hovedvernombud 1_...^._....m...,._... _... _.._....._ `;Hu f ^-_manioradagene ^ "Husleie ;Hærverk ;;Høgskoler, norske,høgskoler, norske ;1**Høringer, generelt Høringsuttalelser Håndkasse [ID-kort, studenter Idrett, ansatt ;Idrett, studenter '1I d rettspermisjoner..... I m trikulering, administrasjon av jimmatrikulering av studenter tidligere immatr. ved norske univ./høgskoler ;Immatrikulering, ekstraordinær ;;Immatrikulering, klage på avgjørelser om Immatrikulering, ordinær '(Immatrikulering utenfor universitetet 1Informas_jon, ^..._..._._.. x _..^ elektronisk ^ _._...,;Informasjon om studietilbud ve Ui Informasjonsblad, interne,informasjonsteknologi, EDB tjenester Innberetning om fremragende eksamensresultater linnføring _jø av nye fag Innk'øpsavtaler - forburksvare.. rekvisita ;Innkjøpsavtaler - Inventar, utsyr, transportmidler... _._.._,Innkjøpsregler - Inventar, utsyr, transportmidler Innlån til vitenskapelig samlinger **Innpassing **Innreisende studenter Innsatsområdene innen forskning Innsparinger Innsvn i saksdokumenter, anmodning om Inntekter **Inpassingsprøver... _ Institusjoner med spesiell tilknytning til Ui^... _ Institutter, fakulteter, organisasjonsmessig oppbygging i ;,005_.._... j : !513.3 j ;821-w._. _... ^. _...._ =-- ^_^._-_.---^ ^^ r- ; `^060 1,?,),? <? ^!_^:. -. ^ -. _ ; of :2

18 : `!**Instituttstyre, bestyrer og visebestyrer, valg '!Intern opplæring.l Intern planlegging (Internasjonal solidaritet '!Internasjonalt samarbeid 'Internasjonalt samarbeid om forskning ;Internasjonalt samarbeid om undervisning, forskning, formidling- avtaler, medlemsskap Internasjonalt samarbeidsavtaler/rammeavte ;;Internasjonalt undervisningssamarbeid???? SE 407 ;Interne informasjonsblad r......_..._..._._... [Interninformasjon '1Internkontroll, generelt (Introduksjon av nyansatte '!Kandidater, doktorgrad,!**kandidater, forslag til?**kandidatfest, bruk av UiOs lokaler **Kandidatfest, tildeling av støtte) 'Kandidatmidler Kantiner ''Kantiner, studenter Kantinetilbud, ansatt Karakterer Karakterer for utlendinger M **Karaktermøter, praktisk lærerdyktighet Karrieredagen!Karriereplaner, generelt --- -==-= 1117 _.._.:._^^..... o =.n_.._.._._.:.!^ of :2

19 ;Kassasjon av arkivmaterial (Kasserapporter :Kassering og avhending av teknisk utstyr lkataloger, informasjon til lkirkerådet, Den norske kirke... -_... ;,Kirkesaker, generelt Kjemiske stoffer, behandling av ikjøp av kulturminner ;;Klage, anke i tilsettingssaker ^jkla ^ ge, anke i undervisningsspørsmål ;;Klage, anke over formelle feil ved eksamensavviklingen ;;Klage i forbindelse med eksamensgrader :;Klage over tildeling av studentstipendier 1Klage pa avgjørelser omimmatrikulering 'Klage på avgjørelser om opptak I**Klage pa muntlig eksaminasjon **Klage pa praksisvurdering 31Klage på sensur jklage/anke ved godkjenning av studiekompetanse,1 Klagenemnd, opptak Klager ved dispensasjon for eksamensreglementet,ikollegierådet, valg og sammensetning ;Kollegiet, valg og sammensetning,,kollokvier,;komiteer, faste ';Komiteer, midlertidige Kommsjoner/sakkyndige honorarer Kompendier : Kompensasjon for verv i styrer, råd og utvalg, studenter Kompensasjonstillegg 'Konferanser,Konferanser???? _ **Konferanser m. v. Kongresser, interne ' ^.._., i515.2 ^373???? -' ^ ; ^337??^^ i a f Z'? i F()iS QQ 1 1).-

20 . ;IKonservering av vitenskapelige samlinger #IKontakt med bispedømmene ;;Kontakt med media ;Kontakt _ med Oslo _... _..._... domkirke..._ Kontakt med presse og kringkasting lkontakt med ulike samfunnsgrupper - - kontakt med videregåendeskole!konti, opprettelse ilkonti, sletting i Kontinuasjon Kontoplan Kontormøbler 'Kontorplass Kontorrekvisita ^Kontorstøtte ^, ^...^_^.^..^ _.^.._. 1Kontorteknisk utstyr... **Kontrakter, avtaler generelt _..._..._..._......_. j Kontrollordninger, generelle... _ _.. ;;Kopiering 'Kopieringsmaskiner _..._.. 1Korrespondanse om fakturaer og regninger Korrespondanseundervisning **Kortrapport._._.._^. ;[Kort r a p ort '`**Krav om redegjørelse for sensurvedtak ;1..._ Kreering ;.Kringkasting, informasjon til kulturavtaler.. med andre land ;Kulturminner, sikring og kjøp av (Kulturminner, _ _ vedlikehold av :;Kulturvern Kulvert :Kunngjøring av stillinger ;Kunstnerisk utsmykning.kurs, eksterne :Kurs, forsker- _..._... `Kurs, interne _..._....._.... _... Kurs, kjøp av eksterne???? Kurs, salg av interne???? 11_.._... _.._....._.._...._..._..._..._..._... ;Kurs, undervisning _......_.._... _ _._..._..._... _.. Kvalifikasjonsopprykk ;( ' ,52 _.._...._..... ^ ;..._..^....^..._...^... _: ; ; _l. ^ _: ^ 12] ; , ;052???? ^???? l il 15 of ::

21 ;;Kvalitetssikring av forskning ;Kvoteprogram, ^ Laboratorieutstyr ',**LAMU ^^......(Lokalt...^._... arbeidsmiljøutvalg)._-..,... I'Landsdelplanlegging Landskapsplaner i.'legater/fond Legitimasjon Leide bygg og anlegg...., jleiekontrakter **Lesesaler, lesesalsplasser - biblioteket **Leses alsinspektører llesesalsinspektører, tilsetting Lesesalsutstyr og -inventar 1Lik som læremidler ; llikestillingsloven!likestillingspolitikk Likestillingspolitikk, studenter llisens for medisinske kandidater ;Lisens for medisinske kandidater ',Lov om opphavsrett til åndsverk Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø Lover om tjeneste- og arbeidstvister!lyd, bruk for undervisning?lærebøker - - ^-^ Læremidler 'Lærerbehov **Læringsmiljø Lærlinger ;Lærlinger, lover og regler : Lønn etter dødsfall :;Lønnsforhold, bekreftelse om ;Lønnsjusteringer, -normeringer.lønnsoverføringer T 16 nf Z :2

22 ;Lønnsutbetaling, regler 1**LØP - Økonomisystem ' Lån : ^Lånekassen ;imagistergrad :1...^...^...^..m_.^._^._^_.^.. _ - ;jmagistergradsundervisning ^ ',Makuleringsmaskiner Maskiner... _ a_.._... **Mastergråd studieordning...:..._ _......_... lmastergrad, videre.- og etterutdanning i utlandet ;, imastergrader 3Medarbeidersamtaler, generelt l_ --- Media kontakt ;;Medlemsskap i samarbeidsfora, organer, europeisk '!Medlemsskap i samarbeidsfora, -organer, internasjonalt :Medlemsskap i samarbeidsfora, -.organer, nordisk HMidler fordelt etter produksjon l.. **Midler ^ _..^ til studieforberedende.^.._^._..,..._.... tiltak 3Midlertidig tilsetting 'Militærtjeneste, permisjon i forb. med miljø -Miljøforurensning _ _ ^_.._. _... Miljøvern `,Museale organisasjoner ' ^..:.:... :_.' _. _-_......_.._......_ ;Museumsvakter/lesesalsinspektører, tilsetting Møter, intern :Målbruk 'Nabointeresser ':Nasjonalbudsjettet Nasjonale fagråd **Nasjonalkomite geografi a 17 of :2

23 Stikk.,Nasjonalt samarbeid ;Nasjonalt samarbeid om forskning ;Nasjonalt undervisningssamarbeid 1:NAT y^ 406,306 :1079,Naturforbruk _.F65 ^ 'Naturforurensning 766 ;11Naturvern 1**Nettbasert undervisning. De enkelte fag NFR (Norges forskningsråd) INIFU..._..._._......m._......_...._._ ^... 11NKU-saker I;NORAD ;NORD/SØR-avtalen `j"nordisk ministerråd Nordisk samarbeid om undervisning, forskning, formidling - avtaler, medlemsskap...._..._.. _... ;Nordiske sommerskoler og -seminarer!norgesnettet **Norgesnettrådet Normalregler 11071? ;Norske gjesteforskere ved Ui0 Norske kirkedager (kirkedagene) Norske studenter i utlandet Norske studenter i utlandet, organisasjoner for NOTAM NTL-90 `NUFU-avtalen ;Nyansatte, introduksjon av..._ _..._ :Nyhetsbrev, egne... _..._.._:_ _..._... _ _... Næringsliv, kontakt med :Nøkkelsystem _ _... _.._ _._... **Obligatorisk undervisning, fritak for... OECD _ ^ ^ i ;185 ^ 2 ^ ^v 272 ^ 1812 E852 ^ ;, of :2

24 vn o kk-el/s ti kk. h tm 'Offentlig planlegging, kulturvern ;Offentlige bestemmelser ;!Omdisponering av hovedpostene =Omgjøring av ledige stillinger 'Ominnredninger, leide bygg og anlegg :;Ominnredninger, UiOs bygg og anlegg ;;**Omorganisering ; L._. : ;^Omposteringer av hovedpostene 0 ;lomradestyrer, NFR (BF,IE,KS,MH,MU,NT)..._ _..._... Omsorgspermisjoner Omstillinger..._..._._.._.. }! Omstillingsavtalen loppdragsssstillinger, tildeling/disponering av hjemler 9. l**opphavsrett, studenter :Oppholdstillatelse for studenter ;Oppholdstillatelse, utenlandske studenter ;;Opplæring, ekstern!!opplæring, intern for ansatt lopprykk ':Opprykk, spesielle 'loppsigelse :i,opptak av utenlandske studenter,!opptak, ekstraordinære ** Opptakskomite _...._.^_...._.._._.._...._.._..._._... _ _..._....._..._. -.. ;!Opptaksreglene, dispensasjon fra ;;Opptaksregler og adgangsbegrensninger -Ordener/ priser 1225 'Ordensstraff ;11226 Ordninger for selvassuranse 155,Organisasjoner for norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge of ::

25 :;Organisasjonskart 1Organisasjonsmessig oppbygging Organisert forskerutdanning og -rekruttering SOrganiserte doktorgradsstudier, den enkelte doktorgradsstudent 'Orkester, studenter 'Overføring av ferie Overføring av midler fra foreg. år Overføringsbrev fra fakultetene ;1* Overgangsordninger, studieplander ;t......_..._...-^.. :;Overgangsstatus {011.0 ; ';Overhead t /Dekningsbidrag bverhead prosjektor OSS ^ Overtid "Overtidsgodtgjørelse :..._...._ _ JO **Pasient-behandling. 1, * *PBL-Problem-Basert-Læring ;;,,,Pensjon lpersonalutvikling, generelt Personregisterlov ;Plandata!Planlegging, andre bygg og anlegg hvor UiO medvirker 'Planlegging av nye fagtilbud Planlegging, UiOs bygg og anlegg ;Plassering av midler Plikt, forelesnings-, undervisnings-, eksamens- og sensur- Pliktavlevering Politianmeldelser Populærvitenskapelig pris for studenter 'Posttjeneste '**Praksis i studier, fritak for **Praksis i studier, utsettelse 20 of ::

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Høgskolen i Finnmark. Det er et mål at HiF skal ha en balansert alders- og kjønnssammensetning. 1. INNLEDNING Dette dokumentet erstatter tidligere lokal lønnspolitikk ved HiF og er en omforent Lokal lønnspolitikk som alle lokale parter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, slutter seg til.

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer