TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE"

Transkript

1 TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

2 Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, Journaler og overgripende registre Journaler, D Da Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem Saksarkiv etter emne, Db Saksarkiv etter arkivnøkkel fra Te1em:Sykepl.høgskole, Dc Saksarkiv etter felles arkivnøkkel for sykepl.høgskolene, E Ea Studentarkiv Eksamener, Eb Timebøker, Ec Elevprotokoller, Ed Søknader, R Ra Regnskap Regnskap,

3 [ Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEPROTOKOLLER, Møteprotokoll Styremøteprotokoll, skolestyremøter ligger i serie Da/

4 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hvllenr. B - KOPIBØKER Ba - KOPIBØKER Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok

5 Statsarkivet i Kongsbe; `Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom H y llenr. C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - JOURNALER, Journal Journal Journal Journal Postliste 0005 Journal Postliste 0006 Journal Postliste 0007 Journal mangler, kun en innførsel i 1994

6 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr 1 D - SAKSØ ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV ETTER EMNE, Korrespondanse Korrespondanse med KUD (kirke- og undervisningsdepartementet) 02 KD (Kultur- og vitenskapsdepartementet) Fellessekretariatet - korrespondanse 0002 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0003 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0004 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0005 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark sentralsjukehus (2 mapper) 0006 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke og fylkeslegen (2 mapper) 0007 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke og fylkeslegen (2 mapper) 0008 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke Norsk Sykepleierforbund, Norges Høyere Sykepleierskole 03 Norsk Sykepleierforbund Korrespondanse Alminnelig korrespondanse (4 mapper) 0010 Korrespondanse Alminnelig korrespondanse (2 mapper)

7 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Korrespondanse med Vestfold og Aust-Agder sentralsjukehus 0011 Skolestyret Skolestyremøter (2 mapper) 0012 Skolestyret Skolestyremøter (2 mapper) 0013 Skolestyret Skolestyresaker (2 mapper) 0014 Møter LNS (Landslaget for sykepleierstudenter ) møter, Studenterutvalget, Internatrådet, Studentrådet, NSI (Norsk sykepleierstudenters lokallagsstyre ), søknader fra studentene 02 Rundskriv vedr. div. stillinger i sykepleierskolen, referat fra div. råd og utvalg, sykepleierskolen rektor kolegium 0015 Møter 01 Møter i Lærerråd, møter i Fylkesutvalget, avdelingssøstermøter Lærrerråd Lærermøte Skriv Diverse skriv (2 mapper) Diverse skriv/brev Budsjett/årsmeldinger Budsjettforslag Budsjettforslag Årsmeldinger (2 mapper) Diverse Reaktiviseringskurs Div. undersøkelser ved andre skoler Reglement Virksomhetsplan for 1992, virksomhetsrapport for Eksamensoppgaver gitt i 1953 ved sykepleierskoler i

8 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllen Norge Db - SAKSØ ETTER ARKIVNØKKEL FRA TELE SJUKEPLEIERHØGSKOLE SKIEN, UDATERT, Hovedperioden er , men det fins også dokumenter som går ut over denne perioden ( ) Organisasjon og Arkivnøkkel, Telemark sykepleierhøgskole, Skien, udatert 02 Arkivnøkler Organisasjonsmessig oppbygging Sentralen Kultur- og vitenskapsdepartementet Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (2 mapper) Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (3 mapper) Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (2 mapper) Kultur- og vitenskapsdepartementet: Rundskriv Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Rundskriv (2 mapper) Kultur- og vitenskapsdepartementet: Diverse Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleierutdanning Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleierutdanning: Korrespondanse Organisasjon og

9 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Korrespondanse Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Rundskriv Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Diverse Det regionale høgskolestyret Det regionale høgskolestyret: Innkalling og saksliste Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Innkalling og saksliste Det regionale høgskolestyret: Referater (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Henvendelser (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Henvendelser (2 mapper) Det regionale høgskolestyret: Rundkskriv Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Praksisplassutvalg Det regionale høgskolestyret: Forskningsutvalg Det regionale høgskolestyret: De regionale høgskolene Innkalling, saksliste Referat skolestyret Skolestyret Høgskolerådet (2 mapper) Organisasjon og Høgskolerådet: Innkalling og saksliste (2 mapper)

10 Nummer Axkivalienesart - innhold Tidsrom Hyllenr. l Organisasjon og Høgskolerådet: innkalling og saksliste Høgskolerådet: Referat Høgskolerådet: Saker (2 mapper) Departementer Sosialdepartementet Organisasjon og Helsedirektoratet Rusmiddeldirektoratet Utlendingsdirektoratet Kommunal- og arbeidsdepartementet Arbeidsdirektoratet (2 mapper) Forbruker- og sdepartementet Kirke- og undervisningsdepartementet Statens bygge- og eiendomsdirektorat (2 mapper) Organisasjon og Melding om påbegynt utdanning. Statistisk sentralbyrå Riksbibliotektjenesten Telemark fylkeskommune Fylkeslegen Fylkesskolesjefen Fylkeskassereren (lønns- og personalkontoret) Fylkesrådmannen Fylkeslegen i Telemark Helseetaten Organisasjon og

11 Nummer Arkivalienes art - innhold Telemark sentralsykehus Skattefogden i Telemark Riksrevisjon, stedl. revisjon Skien kommune Informasjon, opplysninger Møter, konferanser, foredrag, kongresser Diverse Permanente komiteer, nemnder, råd ved Telemark sykepleierhøgskole ' Lærerråd: Innkalling, saksliste Tidsrom Hyllenr I Organisasjon og Lærerråd: Innkalling, saksliste Lærerråd: Referater Organisasjon og Lærerråd: Referater Faglig forum Bibliotekkomiteen EDB utvalg Idegruppa Lederforum Kontormøte Søknad om støtte til kurs Innkalling økonomiutvalget Referat økonomiutvalget Andre komiteer og utvalg Faglig pedagogisk råd Organisasjon og Samarbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, verneombud Tilsettings/innstillingsråd Kommisjoner, kommiteer, utvalg, råd utenom Telemark sykepleierhøgskole 1987

12 unner Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Rektorkollegiet Rektorkollegiet: innkalling, saksliste Rektorkollegiet: Referat Norsk forum for sykehushygiene Organer i TSS hvor Telemark sykepleierhøgskole er representert Sjefssykepleiers lederforum Sjefssykepleiers lederforum: Innkalling, saksliste Prosedyrekomiteen Hygienekomiteen Avdelings-/oversykepleiermøte Praksisutvalget Organisasjon og Norsk sykepleierforbund Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Korrespondanse (2 mapper) Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Rundskriv Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Sykepleien N.S.F. Telemark krets: Korrespondanse (2 mapper) NSLS (Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av sykepleierlærere): Korrespondanse LSE (Landsgruppe av sykepleiere i eldreomsorg) Diverse Eiendommer/anlegg/lokaler: Generelt Skolebygget Skolebygget: Instrukser, regler Organisasjon og Skolebygget: Kontrakter og bestemmelser vedr. montert utstyr Skolebygget: Forsikring

13 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tillitsvalgte for studentene (alle 3 årsenheter) Studenttinget Studentorganisasjoner/gaf LNS (Landslaget for Norges sykepleierstudenter) Studenter/Studentforhold Studentsamskipnaden i Grenland Studentsamskipnaden i Nedre Telemark (2 mapper) Studenter/Studentforhold Studentsamskipnaden i Nedre Telemark Studentsamskipnaden i Grenland (2 mapper) Studenter/Studentforhold/Diverse Studenttinget Studieturer Lånekassen Studie-sosiale forhold/velferd Diverse Generelt Årsberetning for TSH Andre rapporter om virksomheten "Landsomfattende oversikt hvor virksomheten inngår Diverse Dc - SAKSARKIV ETTER FELLES ARKIVNØKKEL FOR SYKEPLEIERHØGSKOLENE I NORGE (AV ), Organisasjon og Felles arkivnøkkel for sykepleierhøgskolen i Norge (reg.ac Riksarkivet ) Generelle instrukser og bestemmelser Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og

14 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Beredskap Eksterne utredninger, høringsuttalelser Organisasjon og Annet generelt om organisasjon og Generelt Organisasjonsmessig oppbygging Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud Faglig pedagogisk råd Organisasjon og Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Høgskolerådet Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Lederråd Organisasjon og Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Lederråd Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud Ad hoc utvalg, komiteer m.v Tjenestemannsorganisasjoner samarbeidsorganer Høgskolestyret for Telemark Organisasjon og Representasjon i faste organer Det regionale høgskolestyret - møter Organisasjon og Det regionale høgskolestyret - møter (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret - møter (2 mapper) Organisasjon og.

15 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Det regionale høgskolestyret - møter Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter 0.I Annet om fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Organisasjon og Intern planlegging: generelt Generelt Anlegg, bygging og ombygging Drift av bygning/an legg Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Leie av eksterne lokaler Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Organisasjon og Kontortjenester og støttefunksjoner Teletjenester Bibliotek, bøker, aviser, tidsskrifter Tekniske tjenester, Informasjonsvirksomhet Organisasjon og Generelt Edb-maskinvare og programvare (2 mapper) Annet om inventar og transportmidler Organisasjon og Generelt Nordplus (samarbeid mellom nordiske høgskoler) Erasmus Annet om internasjonalt samarbeid Generelt Interne sspørsmål Annet Generelt

16 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Budsjettforslag Økonomi/Stillinger/Personell Budsjettfordeling Endringer i årets budsjett Annet om budsjett Generelt Regnskapsordninger. Økonomikontroll Tildeling av bevilgning Regnskapssaker, kasserapporter, o.l Anvisningsmulighet, fullmakter o.l Tilskott Annet om fond, legater, lån og garantier Generelt Avtaleverk Annet generelt om stillinger og personell Generelt Stillingsbeskrivelser Stililinger og personell Tilsetting (3 mapper) «Klausul 3» Stilllinger og personell Avskjed, oppsigelse «Klausul 3» Permisjon - fravær «Klausul 3» Prosjektstillinger Generelt Personalmapper «Klausul 3» Ansiennitet, opprykk «Klausul 3» Uttalelser om personell (attester) «Klausul » Regulativer og justeringer Stililinger og personell Særlige tillegg og godtgjørelser. Stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse Honorarer

17 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjon, trygder Arbeidsgiveravgift Tjenestereiser Flytting og beordring m.v Generelt Arbeidstid Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Tillitsvalgordningen Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold Generelt Personalpolitikk Stililinger og personel/undervisning. Studier. Eksamen Intern opplæring, kurs, egenutvikling Eksterne kurs, konferanser m.v Studiereiser, stipend, utveksling Generelt Grunnutdanning i sykepleie Undervisning. Studier. Eksamen Videreutdanning Studier ved andre høgskoler/universitet Markedsføring av stidietilbudene Fellestiltak om undervisning/studier/eksamen Kunngjøring, studier, undervisning, eksamen Generelt Nye studietilbud og prosjekter Undervisning. Studier. Eksamen Etablerte utdanninger/studier Fag det undervises i Undervisningen Undervisningen/studier ved andre

18 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom. Hyllenr. 1 institusjoner Undervisning. Studier. Eksamen Studier i praksis Annet om undervisning/studier Generelt Ekskursjoner Spesielle undervisningsopplegg Andre spesielle undervisningsopplegg Undervisning. Studier. Eksamen Generelt Etterutdanning/kursvirksomhet ved egen høgskole Etterutdanning/kursvirksomhet ved andre institusjoner Etterutdanning/kursvirksomhet i samarbeid med andre høgskoler Annet om etterutdanning, kursvirksomhet Generelt Avvikling av eksamen Eksamensoppgaver og besvarelser Undervisning. Studier. Eksamen. Forskning- og utviklingsarbeid Sensur, eksaminasjon «Klausul 3» Karakterutskrifter. Vitnemål «Klausul 3» Klage, anke i forbindelse med eksamen «Klausul 3» Eksamen avlagt ved egen og andre postgymnasiale institusjoner «Klausul 3» Spesielle forhold ved eksamen Annet om undervisning, studier, eksamen Generelt Fellestiltak vedr. forskning Regionale-/lokale forskningsorgan De enkelte forskingsprosjekter/programtimer Forskning- og utviklingsarbeid.

19 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. Studenter. Studentforhold FOU-møter. Seminarer Generelt Andre generelle spørsmål Generelt Opptak ved egen institusjon Studenter. Studentforhold Opptak ved egen institusjon Opptak ved andre institusjoner, overflyttinger Klage, anke over avgjørelser om opptak «Klausul: 3» Utenlandske studenter Permisjoner «Klausul:3» Studenter. Studentforhold Avbrudd i utdanningen «Klausul:3» Disiplinærsaker «Klausul:3» Andre spesielle studentforhold Studieveiledning Studentorganer og tillitsvalgte Studentråd Studentorganisasjoner Generelt Velferdsbygg/lokaler - adgang til bruk av Studenter. Studentforhold SINT (Studentsamskipnaden i Nedre. 02 Telemark) Statens lånekasse for utdanning Studie- og andre lån. Studentstipendier Annet om søknader, stipendier, lån Annet om studenter og studentforhold

20 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom H ly lenr. 1 E - STUDENTARKIV Ea - EKSAMENER, Eksamensresultat sykepleie ( mapper)«klausul: 3» 0002 Eksamen Hovedoppgaver i sykepleie «Klausul: 3» Statseksamnesoppgaver «Klausul:3» Offentlig eksamen i sykepleie (2 mapper) «Klausul:3» 0004 Eksamen Eksamen i psykologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen i anatomi/fysiologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen i sykepleie, geriatri og gerontologi, kull I «Klausul: 3» 04 Eksamen i hygiene, kull 180 «Klausul: 3» Eksamen i mikrobiologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen Eksamen i sykepleie, kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i nevroanatomi og fysiologi, kull «Klausul: 3» 03 Eksamen i anatomi/fysiologi, kull 1180 «Klausul: » 04 Eksamen i geriatrisk sykepleie, kull I 80 «Klausul: » 0006 Eksamen Eksamen i psykologi, kull Il 80 «Klausul: 3» Eksamen i psykiatri kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i sykepleielære, kull 1180 «Klausul: 3» Eksamen i geriatrisk sykepleie, kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i psykiatri, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen Resultater fra avsnittsprøver og hovedoppgaver kull ,87,88 «Klausul: 3»

21 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I 02 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull 89«Klausul: 3» 03 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull 91 «Klausul: 3» 04 Eksamensresultater/eksamensoppgaver div. fag, kull I 92<K1ausul: 3» 05 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull I 90«Klausul: 3» 0008 Deleksamen i sykepleie, kull 88 (2 mapper) «Klausul: 3» 0009 Deleksamen i sykepleie, kull 88 (2 mapper) «Klausul: 3» 0010 Eksamen i anatomi/fysiologi, kull 89 (2 mapper) «Klausul: 3» 0011 Eksamen i anatomi/fysiologi/biokjemi, kull 90 (2 mapper)«klausul: 3» 0012 Eksamen i patologi, kull 1189 (2 mapper)«klausul: 3» 0013 Eksamen i sosiologi, kull 89 (2 mapper)«klausul: 3» Eksamen Prosjektoppgaver våren 90, kull 89 «Klausul: 3» Fornyede prøver i sykepleierbegreper, sosiologi, anatomi/fysiologi, kull 88 og 89 «Klausul: 3» 0015 Eksamen i helse og ledelse kull (2 mapper) «Klausul: 3» 0016 Eksamen i personalg og egenutvikling «Klausul: 3» Eksamen Avsluttende eksamen i sykepleie, kull 88 «Klausul: » 02 Eksamen i organisasjonsteori og ledelse, kull 92 «Klausul: 3» 0018 Eksamen 01 Eksamen i helseøkonomisk planlegging og styring, kull 92 «Klausul: 3» Avsluttende eksamen i sykepleie «Klausul: 3»

22 Nummer Arkivalienes art - innhold 0019 Eksamen, videreutdanningen 01 Eksamen i sykepleiefaglig fordypning, videreutdanning «Klausul: 3» 02 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt, kull 87 (2mapper) «Klausul: 3» 0020 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt (2 mapper) «Klausul: 3» 0021 Eksamen, videreutdanningen 01 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt «Klausul: 3» 02 Eksamener for videreutdanningen «Klausul: 3» 0022 Eksamen, videreutdanningen 01 Videreutdanningen - hoveddel A, sykepleierfaglig fordypning «Klausul: 3» 02 Videreutdanningen - hoveddel A,«Klausul: 3» 03 Eksamen i hoveddel A: videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse«klausul: 3» 0023 Eksamen i hoveddel A: videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0024 Eksamen i økonomi på videreutdanningen flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0025 Eksamen i helseøkonomi. Videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0026 Eksamen i helseøkonomi. Videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0027 Eksamen, videreutdanningen 01 Eksamen i organisasjon og ledelse, videreutdanningen «Klausul: 3» 02, Eksamen i helseøkonomisk planlegging og styring, videreutdanningen «Klausul: 3» ' 03 Eksamen i personal«klausul: 3» 0028 Hovedoppgave - videreutdanning i psykiatrisk sykepleie (2 mapper) «Klausul: Tidsrom H y llenr. 1

23 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 3» 0029 Eksamen, videreutdanningen Eksamen i aldersdemens, videreutdanningen «Klausul: 3» 02 Hjemme-eksamen i A-delen. Sykepleierfaglig fordypning, videreutdanningen «Klausul: 3» Eksamen, videreutdanningen Eksamen B-delen, videreutdanning i psykiatri <Klausul: 3» 02 Hovedoppgave i psykiatrisk sykepleie, videreutdanningen <Klausul: 3» Eksamen, videreutdanningen Ekstraordinær eksamen i A-del, videreutdanningen «Klausul: 3» 02 Avsluttende eksamen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» 03 Hovedoppgave, videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» 04 Avsluttende eksamen, videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» Eb - TIMEBØKER, Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull

24 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom yllenr. I 0014 Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull II Timebøker, kull Timebøker, kull Il Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull II Timebøker, kull Timebøker, kull Ec - ELEVPROTOKOLLER, Elevprotokoller Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (fordeling av elevene) Elevprotokoll (journal over elever begynt ved T.F.S) Elevprotokoller Elevprotokoller (med karakterer) Elevprotokoller (med karakterer) Løpenr Elevprotokoller (med karakterer) Løpenr Ed - SØKNADER, Søknader Søknader Søknader

25 Statsarkivet!Kongsberg Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Søknader

26 Nummer Arkivalienes art - iøald Tidsrom HyIlenr. R - REGNSKØ Ra - REGNSKAP Anvisningsprotokoll 0002 Kontobok - budsjett

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.6. 1 INNHOLD 1 Innledning... 6

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.3. 1 Kartlegging av ansvarsområder,

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer