TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE"

Transkript

1 TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

2 Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, Journaler og overgripende registre Journaler, D Da Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem Saksarkiv etter emne, Db Saksarkiv etter arkivnøkkel fra Te1em:Sykepl.høgskole, Dc Saksarkiv etter felles arkivnøkkel for sykepl.høgskolene, E Ea Studentarkiv Eksamener, Eb Timebøker, Ec Elevprotokoller, Ed Søknader, R Ra Regnskap Regnskap,

3 [ Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEPROTOKOLLER, Møteprotokoll Styremøteprotokoll, skolestyremøter ligger i serie Da/

4 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hvllenr. B - KOPIBØKER Ba - KOPIBØKER Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok

5 Statsarkivet i Kongsbe; `Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom H y llenr. C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - JOURNALER, Journal Journal Journal Journal Postliste 0005 Journal Postliste 0006 Journal Postliste 0007 Journal mangler, kun en innførsel i 1994

6 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr 1 D - SAKSØ ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV ETTER EMNE, Korrespondanse Korrespondanse med KUD (kirke- og undervisningsdepartementet) 02 KD (Kultur- og vitenskapsdepartementet) Fellessekretariatet - korrespondanse 0002 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0003 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0004 Korrespondanse Korrespondanse med Sosialdepartementet (2 mapper) 0005 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark sentralsjukehus (2 mapper) 0006 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke og fylkeslegen (2 mapper) 0007 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke og fylkeslegen (2 mapper) 0008 Korrespondanse Korrespondanse med Telemark fylke Norsk Sykepleierforbund, Norges Høyere Sykepleierskole 03 Norsk Sykepleierforbund Korrespondanse Alminnelig korrespondanse (4 mapper) 0010 Korrespondanse Alminnelig korrespondanse (2 mapper)

7 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Korrespondanse med Vestfold og Aust-Agder sentralsjukehus 0011 Skolestyret Skolestyremøter (2 mapper) 0012 Skolestyret Skolestyremøter (2 mapper) 0013 Skolestyret Skolestyresaker (2 mapper) 0014 Møter LNS (Landslaget for sykepleierstudenter ) møter, Studenterutvalget, Internatrådet, Studentrådet, NSI (Norsk sykepleierstudenters lokallagsstyre ), søknader fra studentene 02 Rundskriv vedr. div. stillinger i sykepleierskolen, referat fra div. råd og utvalg, sykepleierskolen rektor kolegium 0015 Møter 01 Møter i Lærerråd, møter i Fylkesutvalget, avdelingssøstermøter Lærrerråd Lærermøte Skriv Diverse skriv (2 mapper) Diverse skriv/brev Budsjett/årsmeldinger Budsjettforslag Budsjettforslag Årsmeldinger (2 mapper) Diverse Reaktiviseringskurs Div. undersøkelser ved andre skoler Reglement Virksomhetsplan for 1992, virksomhetsrapport for Eksamensoppgaver gitt i 1953 ved sykepleierskoler i

8 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllen Norge Db - SAKSØ ETTER ARKIVNØKKEL FRA TELE SJUKEPLEIERHØGSKOLE SKIEN, UDATERT, Hovedperioden er , men det fins også dokumenter som går ut over denne perioden ( ) Organisasjon og Arkivnøkkel, Telemark sykepleierhøgskole, Skien, udatert 02 Arkivnøkler Organisasjonsmessig oppbygging Sentralen Kultur- og vitenskapsdepartementet Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (2 mapper) Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (3 mapper) Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Korrespondanse (2 mapper) Kultur- og vitenskapsdepartementet: Rundskriv Organisasjon og Kultur- og vitenskapsdepartementet: Rundskriv (2 mapper) Kultur- og vitenskapsdepartementet: Diverse Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleierutdanning Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleierutdanning: Korrespondanse Organisasjon og

9 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Korrespondanse Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Rundskriv Fellessekretariatet, Eksamensrådet, Rådet for sykepleieutdanning: Diverse Det regionale høgskolestyret Det regionale høgskolestyret: Innkalling og saksliste Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Innkalling og saksliste Det regionale høgskolestyret: Referater (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Henvendelser (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Henvendelser (2 mapper) Det regionale høgskolestyret: Rundkskriv Organisasjon og Det regionale høgskolestyret: Praksisplassutvalg Det regionale høgskolestyret: Forskningsutvalg Det regionale høgskolestyret: De regionale høgskolene Innkalling, saksliste Referat skolestyret Skolestyret Høgskolerådet (2 mapper) Organisasjon og Høgskolerådet: Innkalling og saksliste (2 mapper)

10 Nummer Axkivalienesart - innhold Tidsrom Hyllenr. l Organisasjon og Høgskolerådet: innkalling og saksliste Høgskolerådet: Referat Høgskolerådet: Saker (2 mapper) Departementer Sosialdepartementet Organisasjon og Helsedirektoratet Rusmiddeldirektoratet Utlendingsdirektoratet Kommunal- og arbeidsdepartementet Arbeidsdirektoratet (2 mapper) Forbruker- og sdepartementet Kirke- og undervisningsdepartementet Statens bygge- og eiendomsdirektorat (2 mapper) Organisasjon og Melding om påbegynt utdanning. Statistisk sentralbyrå Riksbibliotektjenesten Telemark fylkeskommune Fylkeslegen Fylkesskolesjefen Fylkeskassereren (lønns- og personalkontoret) Fylkesrådmannen Fylkeslegen i Telemark Helseetaten Organisasjon og

11 Nummer Arkivalienes art - innhold Telemark sentralsykehus Skattefogden i Telemark Riksrevisjon, stedl. revisjon Skien kommune Informasjon, opplysninger Møter, konferanser, foredrag, kongresser Diverse Permanente komiteer, nemnder, råd ved Telemark sykepleierhøgskole ' Lærerråd: Innkalling, saksliste Tidsrom Hyllenr I Organisasjon og Lærerråd: Innkalling, saksliste Lærerråd: Referater Organisasjon og Lærerråd: Referater Faglig forum Bibliotekkomiteen EDB utvalg Idegruppa Lederforum Kontormøte Søknad om støtte til kurs Innkalling økonomiutvalget Referat økonomiutvalget Andre komiteer og utvalg Faglig pedagogisk råd Organisasjon og Samarbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, verneombud Tilsettings/innstillingsråd Kommisjoner, kommiteer, utvalg, råd utenom Telemark sykepleierhøgskole 1987

12 unner Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Rektorkollegiet Rektorkollegiet: innkalling, saksliste Rektorkollegiet: Referat Norsk forum for sykehushygiene Organer i TSS hvor Telemark sykepleierhøgskole er representert Sjefssykepleiers lederforum Sjefssykepleiers lederforum: Innkalling, saksliste Prosedyrekomiteen Hygienekomiteen Avdelings-/oversykepleiermøte Praksisutvalget Organisasjon og Norsk sykepleierforbund Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Korrespondanse (2 mapper) Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Rundskriv Norsk sykepleierforbund (N.S.F.) sentralt: Sykepleien N.S.F. Telemark krets: Korrespondanse (2 mapper) NSLS (Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av sykepleierlærere): Korrespondanse LSE (Landsgruppe av sykepleiere i eldreomsorg) Diverse Eiendommer/anlegg/lokaler: Generelt Skolebygget Skolebygget: Instrukser, regler Organisasjon og Skolebygget: Kontrakter og bestemmelser vedr. montert utstyr Skolebygget: Forsikring

13 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tillitsvalgte for studentene (alle 3 årsenheter) Studenttinget Studentorganisasjoner/gaf LNS (Landslaget for Norges sykepleierstudenter) Studenter/Studentforhold Studentsamskipnaden i Grenland Studentsamskipnaden i Nedre Telemark (2 mapper) Studenter/Studentforhold Studentsamskipnaden i Nedre Telemark Studentsamskipnaden i Grenland (2 mapper) Studenter/Studentforhold/Diverse Studenttinget Studieturer Lånekassen Studie-sosiale forhold/velferd Diverse Generelt Årsberetning for TSH Andre rapporter om virksomheten "Landsomfattende oversikt hvor virksomheten inngår Diverse Dc - SAKSARKIV ETTER FELLES ARKIVNØKKEL FOR SYKEPLEIERHØGSKOLENE I NORGE (AV ), Organisasjon og Felles arkivnøkkel for sykepleierhøgskolen i Norge (reg.ac Riksarkivet ) Generelle instrukser og bestemmelser Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og

14 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Beredskap Eksterne utredninger, høringsuttalelser Organisasjon og Annet generelt om organisasjon og Generelt Organisasjonsmessig oppbygging Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud Faglig pedagogisk råd Organisasjon og Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Høgskolerådet Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Lederråd Organisasjon og Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud - Lederråd Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder. Verneombud Ad hoc utvalg, komiteer m.v Tjenestemannsorganisasjoner samarbeidsorganer Høgskolestyret for Telemark Organisasjon og Representasjon i faste organer Det regionale høgskolestyret - møter Organisasjon og Det regionale høgskolestyret - møter (2 mapper) Organisasjon og Det regionale høgskolestyret - møter (2 mapper) Organisasjon og.

15 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Det regionale høgskolestyret - møter Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter 0.I Annet om fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg Organisasjon og Intern planlegging: generelt Generelt Anlegg, bygging og ombygging Drift av bygning/an legg Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Leie av eksterne lokaler Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Organisasjon og Kontortjenester og støttefunksjoner Teletjenester Bibliotek, bøker, aviser, tidsskrifter Tekniske tjenester, Informasjonsvirksomhet Organisasjon og Generelt Edb-maskinvare og programvare (2 mapper) Annet om inventar og transportmidler Organisasjon og Generelt Nordplus (samarbeid mellom nordiske høgskoler) Erasmus Annet om internasjonalt samarbeid Generelt Interne sspørsmål Annet Generelt

16 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Budsjettforslag Økonomi/Stillinger/Personell Budsjettfordeling Endringer i årets budsjett Annet om budsjett Generelt Regnskapsordninger. Økonomikontroll Tildeling av bevilgning Regnskapssaker, kasserapporter, o.l Anvisningsmulighet, fullmakter o.l Tilskott Annet om fond, legater, lån og garantier Generelt Avtaleverk Annet generelt om stillinger og personell Generelt Stillingsbeskrivelser Stililinger og personell Tilsetting (3 mapper) «Klausul 3» Stilllinger og personell Avskjed, oppsigelse «Klausul 3» Permisjon - fravær «Klausul 3» Prosjektstillinger Generelt Personalmapper «Klausul 3» Ansiennitet, opprykk «Klausul 3» Uttalelser om personell (attester) «Klausul » Regulativer og justeringer Stililinger og personell Særlige tillegg og godtgjørelser. Stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse Honorarer

17 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Utbetalingsregler - fradrag i lønn Pensjon, trygder Arbeidsgiveravgift Tjenestereiser Flytting og beordring m.v Generelt Arbeidstid Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste Tillitsvalgordningen Annet om arbeidsvilkår - arbeidsforhold Generelt Personalpolitikk Stililinger og personel/undervisning. Studier. Eksamen Intern opplæring, kurs, egenutvikling Eksterne kurs, konferanser m.v Studiereiser, stipend, utveksling Generelt Grunnutdanning i sykepleie Undervisning. Studier. Eksamen Videreutdanning Studier ved andre høgskoler/universitet Markedsføring av stidietilbudene Fellestiltak om undervisning/studier/eksamen Kunngjøring, studier, undervisning, eksamen Generelt Nye studietilbud og prosjekter Undervisning. Studier. Eksamen Etablerte utdanninger/studier Fag det undervises i Undervisningen Undervisningen/studier ved andre

18 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom. Hyllenr. 1 institusjoner Undervisning. Studier. Eksamen Studier i praksis Annet om undervisning/studier Generelt Ekskursjoner Spesielle undervisningsopplegg Andre spesielle undervisningsopplegg Undervisning. Studier. Eksamen Generelt Etterutdanning/kursvirksomhet ved egen høgskole Etterutdanning/kursvirksomhet ved andre institusjoner Etterutdanning/kursvirksomhet i samarbeid med andre høgskoler Annet om etterutdanning, kursvirksomhet Generelt Avvikling av eksamen Eksamensoppgaver og besvarelser Undervisning. Studier. Eksamen. Forskning- og utviklingsarbeid Sensur, eksaminasjon «Klausul 3» Karakterutskrifter. Vitnemål «Klausul 3» Klage, anke i forbindelse med eksamen «Klausul 3» Eksamen avlagt ved egen og andre postgymnasiale institusjoner «Klausul 3» Spesielle forhold ved eksamen Annet om undervisning, studier, eksamen Generelt Fellestiltak vedr. forskning Regionale-/lokale forskningsorgan De enkelte forskingsprosjekter/programtimer Forskning- og utviklingsarbeid.

19 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. Studenter. Studentforhold FOU-møter. Seminarer Generelt Andre generelle spørsmål Generelt Opptak ved egen institusjon Studenter. Studentforhold Opptak ved egen institusjon Opptak ved andre institusjoner, overflyttinger Klage, anke over avgjørelser om opptak «Klausul: 3» Utenlandske studenter Permisjoner «Klausul:3» Studenter. Studentforhold Avbrudd i utdanningen «Klausul:3» Disiplinærsaker «Klausul:3» Andre spesielle studentforhold Studieveiledning Studentorganer og tillitsvalgte Studentråd Studentorganisasjoner Generelt Velferdsbygg/lokaler - adgang til bruk av Studenter. Studentforhold SINT (Studentsamskipnaden i Nedre. 02 Telemark) Statens lånekasse for utdanning Studie- og andre lån. Studentstipendier Annet om søknader, stipendier, lån Annet om studenter og studentforhold

20 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom H ly lenr. 1 E - STUDENTARKIV Ea - EKSAMENER, Eksamensresultat sykepleie ( mapper)«klausul: 3» 0002 Eksamen Hovedoppgaver i sykepleie «Klausul: 3» Statseksamnesoppgaver «Klausul:3» Offentlig eksamen i sykepleie (2 mapper) «Klausul:3» 0004 Eksamen Eksamen i psykologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen i anatomi/fysiologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen i sykepleie, geriatri og gerontologi, kull I «Klausul: 3» 04 Eksamen i hygiene, kull 180 «Klausul: 3» Eksamen i mikrobiologi, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen Eksamen i sykepleie, kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i nevroanatomi og fysiologi, kull «Klausul: 3» 03 Eksamen i anatomi/fysiologi, kull 1180 «Klausul: » 04 Eksamen i geriatrisk sykepleie, kull I 80 «Klausul: » 0006 Eksamen Eksamen i psykologi, kull Il 80 «Klausul: 3» Eksamen i psykiatri kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i sykepleielære, kull 1180 «Klausul: 3» Eksamen i geriatrisk sykepleie, kull 80 «Klausul: 3» Eksamen i psykiatri, kull I 80 «Klausul: 3» Eksamen Resultater fra avsnittsprøver og hovedoppgaver kull ,87,88 «Klausul: 3»

21 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I 02 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull 89«Klausul: 3» 03 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull 91 «Klausul: 3» 04 Eksamensresultater/eksamensoppgaver div. fag, kull I 92<K1ausul: 3» 05 Eksamensresultater/eksamensoppgaver sykepleie, kull I 90«Klausul: 3» 0008 Deleksamen i sykepleie, kull 88 (2 mapper) «Klausul: 3» 0009 Deleksamen i sykepleie, kull 88 (2 mapper) «Klausul: 3» 0010 Eksamen i anatomi/fysiologi, kull 89 (2 mapper) «Klausul: 3» 0011 Eksamen i anatomi/fysiologi/biokjemi, kull 90 (2 mapper)«klausul: 3» 0012 Eksamen i patologi, kull 1189 (2 mapper)«klausul: 3» 0013 Eksamen i sosiologi, kull 89 (2 mapper)«klausul: 3» Eksamen Prosjektoppgaver våren 90, kull 89 «Klausul: 3» Fornyede prøver i sykepleierbegreper, sosiologi, anatomi/fysiologi, kull 88 og 89 «Klausul: 3» 0015 Eksamen i helse og ledelse kull (2 mapper) «Klausul: 3» 0016 Eksamen i personalg og egenutvikling «Klausul: 3» Eksamen Avsluttende eksamen i sykepleie, kull 88 «Klausul: » 02 Eksamen i organisasjonsteori og ledelse, kull 92 «Klausul: 3» 0018 Eksamen 01 Eksamen i helseøkonomisk planlegging og styring, kull 92 «Klausul: 3» Avsluttende eksamen i sykepleie «Klausul: 3»

22 Nummer Arkivalienes art - innhold 0019 Eksamen, videreutdanningen 01 Eksamen i sykepleiefaglig fordypning, videreutdanning «Klausul: 3» 02 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt, kull 87 (2mapper) «Klausul: 3» 0020 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt (2 mapper) «Klausul: 3» 0021 Eksamen, videreutdanningen 01 Videreutdanning i sykepleie til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt «Klausul: 3» 02 Eksamener for videreutdanningen «Klausul: 3» 0022 Eksamen, videreutdanningen 01 Videreutdanningen - hoveddel A, sykepleierfaglig fordypning «Klausul: 3» 02 Videreutdanningen - hoveddel A,«Klausul: 3» 03 Eksamen i hoveddel A: videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse«klausul: 3» 0023 Eksamen i hoveddel A: videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0024 Eksamen i økonomi på videreutdanningen flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0025 Eksamen i helseøkonomi. Videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0026 Eksamen i helseøkonomi. Videreutdanning i flerfaglig helse/sosial og ledelse (2 mapper) «Klausul: 3» 0027 Eksamen, videreutdanningen 01 Eksamen i organisasjon og ledelse, videreutdanningen «Klausul: 3» 02, Eksamen i helseøkonomisk planlegging og styring, videreutdanningen «Klausul: 3» ' 03 Eksamen i personal«klausul: 3» 0028 Hovedoppgave - videreutdanning i psykiatrisk sykepleie (2 mapper) «Klausul: Tidsrom H y llenr. 1

23 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 3» 0029 Eksamen, videreutdanningen Eksamen i aldersdemens, videreutdanningen «Klausul: 3» 02 Hjemme-eksamen i A-delen. Sykepleierfaglig fordypning, videreutdanningen «Klausul: 3» Eksamen, videreutdanningen Eksamen B-delen, videreutdanning i psykiatri <Klausul: 3» 02 Hovedoppgave i psykiatrisk sykepleie, videreutdanningen <Klausul: 3» Eksamen, videreutdanningen Ekstraordinær eksamen i A-del, videreutdanningen «Klausul: 3» 02 Avsluttende eksamen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» 03 Hovedoppgave, videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» 04 Avsluttende eksamen, videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie «Klausul: 3» Eb - TIMEBØKER, Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull

24 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom yllenr. I 0014 Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull I Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull II Timebøker, kull Timebøker, kull Il Timebøker, kull Timebøker, kull Timebøker, kull II Timebøker, kull Timebøker, kull Ec - ELEVPROTOKOLLER, Elevprotokoller Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (utdannelse, tidligere beskjeftigelse) Elevprotokoll (fordeling av elevene) Elevprotokoll (journal over elever begynt ved T.F.S) Elevprotokoller Elevprotokoller (med karakterer) Elevprotokoller (med karakterer) Løpenr Elevprotokoller (med karakterer) Løpenr Ed - SØKNADER, Søknader Søknader Søknader

25 Statsarkivet!Kongsberg Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Søknader

26 Nummer Arkivalienes art - iøald Tidsrom HyIlenr. R - REGNSKØ Ra - REGNSKAP Anvisningsprotokoll 0002 Kontobok - budsjett

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER 0 STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER Arkivskaper: Statens skole for kostholdøkonomer A - MØTEPROTOKOLLER, 1963-1985 0001 Møteprotokoller 1A 304 3/2 Styremøteprotokoller med saksdokumenter 03.10 1963-09.06

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA K I V V E R K E T.,KSARKIVET Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I Deres ref. Vår ref. Dato 22.05.97 95/879 A. 48/443 BDN/rrl 10.07.97 AVLEVERING AV ARKIV

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

1 1 ^^ ' Oy l t. Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien BEKKESTUA. Kvittering for avlevering

1 1 ^^ ' Oy l t. Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien BEKKESTUA. Kvittering for avlevering A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO 1 1 ^^ ' Høgskolen i Akershus Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 BEKKESTUA Oy l t C3i.. Deres ref. Vår ref. Jnr.2359/96 A.48/44 Dato 15.01.97 0 Kvittering

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

3901 PORSGRUNN. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV KATALOG

3901 PORSGRUNN. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV KATALOG m=, A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG CxAmt5$ i3 ør orc år.toj Høgskolen i Telemark Postboks 203 (^^T 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: Dato: 01/1780 A.44 WEM/- 24.10.2002 KOPI AV KATALOG

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

A Administrativt arkivmateriale 1818-2004

A Administrativt arkivmateriale 1818-2004 A Administrativt arkivmateriale 1818-2004 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1880-1999 Aa - Møteprotokoller 1880-1982 L0001 Møteprotokoll. Johan Finnes Legat (1 bok) 1880-1937

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll

Møtebøker/saksdokumenter/referater Protokoll høgskoleråd Protokoll høgskoleråd Vaktprotokoll Møtebøker/saksdokumenter/referater 1 1986-1991 Protokoll høgskoleråd 2 1991-1994 Protokoll høgskoleråd 3 1992 Vaktprotokoll 4 1990-1991 Fleksibok 5 1991-1994 Fleksibok 6 1987-1988 Lærerråd saksdokumenter

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST

ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG Høgskolen 1 Telemark Fellesadministrasjonen ^^Datr- A2 ^os yt{^, Sak^bL-r 4 C Airskr. Sak O 3 OOISy Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12 STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER STATENS SKOLE FOR HUSØ KONOMER STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET 1997 Katalog nr. 1251.6/12 Katalog nr. 1251.6/12

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG

3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG f m=, A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG ' s kså4m-h,c] pe Høgskolen i Postboks 203 ^, 11^,P1 X1.1 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: Dato: 04/14625 A. 44 KJKL 11.01.2005 KOPI AV FERDIG KATALOG

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering av privatarkiv hvorfor og hvordan? Arkivloven pålegger Riksarkivaren

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe 2007/1509-5 12259/2007 12.11.2007

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09.

Offentlig journal 2006/2921-5 20796/2007 12.09.2007 10.09.2007 PRS/TLS. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007/3624-5 20799/2007 PRS/TS 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2007, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2007 nnhold: Lønnskrav U 2006/2921-5 20796/2007 10.09.2007 RS/TLS RS/EMH nnhold: Lønnskrav U 2007/3624-5 20799/2007

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning Vedlegg 1 Kundens beskrivelse av arkivmaterialet Innledning Stiftelsen Asta fikk høsten 2015 i oppdrag å lage en kartleggingsrapport over Kundens arkivbestand. Bakgrunnen for oppdraget var Kunden ønsker

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.04.2008 nnvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag tudentmappe 2008/1369-1 5722/2008 18.03.2008

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer