Konto Konto (T) 2008 Rev Andre tilskot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100"

Transkript

1 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval Lønsavsetjing (11 522) Møtegodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Matvarer Servering representasjon Servering møter/kurs Forbruksmateriell Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Telefongodtgjersle Personalforsikring Oppg.pl.utgiftsdekning Andre reiseutgifter utlegg Forsikr.bygg anlegg utstyr Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Tilskot lag-og organisasjoner Tilleggs-og nye løyvingar Ref. for MVA pål. driftsrekn. (19 825) (17 509) (17 710) Stønad politiske parti Andre tilskot Barne- og ungdomsråd Diverse kostnader Kurs og etterutdanning Tilskot lag-og organisasjoner Ordførar/varaordførar Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Løn ordførar Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Servering møter/kurs Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning

2 11600 Skyss/kostgodtgjersle Telefongodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Kontingent MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (3 198) (8 510) (10 350) Kontroll og revisjon Servering møter/kurs Diverse kostnader Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Kontingent Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (55 339) (34 500) (48 185) Bruk bundne driftsfond (60 000) Eldreråd Møtegodtgjersle Arbeidsgjevaravgift Næringsmiddeltilsyn Kjøp teneste andre kommunar Tilrettel./bistand næringslivet Informasjonstiltak Kontingent Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Næringstilskot Ref. for MVA pål. driftsrekn. (3 000) (1 150) (1 150) Aksjeutbytte (430) Reiselivsnæring Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (956) (4 658) (5 693)

3 1100 Sentraladministrasjon 1200 Administrasjon Løn i faste stillingar Løn lærarar Løn vikar fødselspermisjon Løn ekstrahjelp Overtid Godtgjerdsle tillitsvalde Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Matvarer Servering møter/kurs Velferdstiltak Utgiftsdekning ikkje oppgavepliktig Forbruksmateriell Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg (3 829) Forsikr.bygg anlegg utstyr Forsikring kommuneansvar Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Leige (op. leasing) driftsmidlar Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler Juridisk bistand Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Interkommunale tiltak MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Avgiftsfrie salsinntekter (5 000) Sal av andre varer og tenester (995) Sysselsetjingstilskot AETAT (22 275) Andre refusjonar frå staten (20 000) (30 000) Refusjon sjukepengar ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Refusjon frå andre (private) ( ) ( ) ( ) Interne overføringar ( ) ( ) ( ) Strategisk leiing Løn i faste stillingar Køyregodtgjerdsle trekkpliktig

4 10509 Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Boksamling Diverse kostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Telefongodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Innbu/utstyr Juridisk bistand MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Ref. for MVA pål. driftsrekn. (2 861) (5 463) (5 060) Refusjon frå andre (private) (7 000) Innkjøp Kjøp teneste andre kommunar Økonomiteneste Løn i faste stillingar Sjukevikar Ferievikar Løn ekstrahjelp Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Kopieringsmateriell Faglitteratur og abonnement Boksamling Diverse kostnader Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr EDB-utstyr/program Driftsavtalar data Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Purregebyr (15 553) (20 000) (20 000) Avg.pl.sal varer og tenester (30 000)

5 17290 Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) (60 663) (81 363) Refusjon frå andre (private) ( ) ( ) ( ) Interne overføringar ( ) ( ) ( ) Renter bankinnskot m.m. (10 000) (10 000) Morarenter (36 296) (20 000) (20 000) Drift felles IT-system Løn i faste stillingar Overtid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell EDB-utgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Utgifter telefon/datakommunikasjon Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Drift/vedlikehald transportmidlar Andre reiseutgifter utlegg Forsikr.bygg anlegg utstyr Driftsavtalar EDB program Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr EDB-utstyr/program Leige/leasing transportmidlar Driftsavtalar data Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Fylkestilskot lærlingeordning (1 196) Refusjon frå andre (private) (12 232) Interne overføringar ( ) ( ) ( ) Overformynderi Møtegodtgjersle Arbeidsgjevaravgift Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter utlegg Kontingent Andre avgifter og gebyr MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (133) (1 093) (1 093) Utbyggingsområde bustader Festeutgifter Festeavgift ( ) ( ) ( ) Landbruksforvaltning

6 14700 Tilskot lag-og organisasjoner Ref. for MVA pål. driftsrekn. (29 227) Refusjon frå andre kommunar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3900 Kyrkjeleg administrasjon Tilskot lag-og organisasjoner Trudomssamfunn Tilskot lag-og organisasjoner Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Tilskot lag-og organisasjoner

7 2000 Skule- og oppvekst 1200 Administrasjon Løn i faste stillingar Løn lærarar Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Matvarer Servering møter/kurs Diverse kostnader Velferdstiltak Andre tenester Forbruksmateriell Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Telefongodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Innbu/utstyr MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (5 290) (7 602) (7 107) Refusjon frå andre (private) (1 399) Førskule (basis/barnehage) Løn i faste stillingar Pensjon Arbeidsgjevaravgift Servering møter/kurs Kurs og etterutdanning MVA gen. komp.ordning Avs. bundne driftsfond Statstilskot (23 802) (24 000) (27 000) Refusjon sjukepengar (4 814) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (86) (2 760) (5 750) Interne overføringar ( ) ( ) ( ) (14 114) Private barnehagar-basistilbod Tilskot lag-og organisasjoner Overføring frå staten ( ) ( ) ( ) Skjønsmidlar barnehagar Lærebøker Anna undervisningsmateriell

8 11152 Servering møter/kurs Kurs og etterutdanning Interne overføringar Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Tilskot lag-og organisasjoner Avs. bundne driftsfond Ref. for MVA pål. driftsrekn. (4 026) (71 760) Rammetilskot (74 608) Overføring frå staten ( ) ( ) ( ) Grunnskule Løn lærarar Anna løn Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Lærebøker Anna undervisningsmateriell Matvarer Servering møter/kurs Diverse kostnader Velferdstiltak Andre tenester Forbruksmateriell Portoutgifter Annonse Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Kurs/rettleiingsmateriell Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Stipend Personalforsikring Transport Skuleskyss Andre reiseutgifter utlegg Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtalar EDB program EDB-utstyr/program Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Avs. bundne driftsfond Avskrivning utstyr Statstilskot ( ) ( ) ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (18 869) (30 188) (47 783) Refusjon frå andre kommunar ( ) ( ) ( ) Refusjon frå andre (private) ( ) ( ) ( ) Bruk bundne driftsfond (30 000) ( ) ( ) PPT-teneste grunnskule Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private

9 2022 Administrasjon grunnskule Løn i faste stillingar Løn lærarar Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Lærebøker Boksamling Anna undervisningsmateriell Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Kjøp teneste andre kommunar MVA gen. komp.ordning Refusjon sjukepengar (6 399) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (6 153) (8 568) Vaksenopplæring Gruppeliv/ulukkesforsikring Lærebøker Kjøp teneste andre kommunar MVA gen. komp.ordning Avs. bundne driftsfond Statstilskot (61 000) ( ) (40 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (1 725) (4 600) (42 972) Førskulelokale og skyss Annonse MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (289) Skulelokale og skyss Annonse Transport Skuleskyss Andre reiseutgifter utlegg Husleige MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (67 537) (64 800) ( ) Refusjon frå fylket (5 200) (15 000) (8 000) Refusjon frå andre (private) (4 680) Musikk- og kulturskule Løn i faste stillingar Sjukevikar Anna løn Pensjon

10 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Boksamling Servering møter/kurs Forbruksmateriell Annonse Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Andre oppgavepliktige ytingar Husleige Kontingent Kopieringsavtale Kontorinventar og utstyr Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Brukarbetaling ( ) ( ) ( ) Andre leigeinntekter (720) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (3 739) (6 843) (28 290) Refusjon frå andre (private) (29 975) (28 000) (30 000) Interne overføringar (22 000) Bruk bundne driftsfond (8 000)

11 2100 Rimbareid skule 2020 Grunnskule Løn i faste stillingar Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Løn ekstrahjelp Løn eksamensvakt/sensor Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Kopieringsmateriell EDB-utgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Servering representasjon Diverse kostnader Velferdstiltak Forbruksmateriell Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr EDB-utstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Kjøp teneste andre kommunar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Andre tilskot 1 000

12 15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar Andre leigeinntekter (4 000) (6 000) Statstilskot (32 140) ( ) ( ) Refusjon sjukepengar ( ) ( ) ( ) Refusjon fødselspermisjon ( ) (80 500) ( ) Refusjon frå andre kommunar (70 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Refusjon frå andre (private) (5 506) ( ) (15 000) Interne overføringar ( ) (50 000) Bruk bundne driftsfond (68 760) Administrasjon grunnskule Løn i faste stillingar Sjukevikar Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Personalforsikring Innbu/utstyr MVA gen. komp.ordning Refusjon sjukepengar ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (320) (460) (690) Morsmålsundervisning Løn lærarar Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Personalforsikring Skulefritidsordning Løn i faste stillingar Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Løn ekstrahjelp Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring

13 11709 Andre reiseutgifter utlegg Kontingent MVA gen. komp.ordning Brukarbetaling ( ) ( ) ( ) Refusjon sjukepengar (30 510) (10 000) Refusjon fødselspermisjon ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (2 430) (1 955) (3 933) SFO - funksjonshemma Løn i faste stillingar Sjukevikar Løn vikar fødselspermisjon Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg MVA gen. komp.ordning Refusjon sjukepengar (9 551) (3 000) Refusjon fødselspermisjon Ref. for MVA pål. driftsrekn. (150) (610)

14 2200 Øvrebygda skule 2020 Grunnskule Løn i faste stillingar Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Løn ekstrahjelp Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell EDB-utgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Diverse kostnader Velferdstiltak Forbruksmateriell Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg (2 166) Kontingent Kopieringsavtale Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Interne overføringar MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Andre leigeinntekter (10 000) (7 000) (8 000) Statstilskot (15 785) Refusjon sjukepengar (90 237) (20 000) Refusjon fødselspermisjon ( ) ( ) ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (29 241) (22 310) (25 070) Refusjon frå andre (private) (21 195) (20 000) Bruk bundne driftsfond (22 900) Skulefritidsordning Løn i faste stillingar Løn lærarar

15 10109 Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Løn ekstrahjelp Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Lærebøker Fritt skulemateriell Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring MVA gen. komp.ordning Brukarbetaling ( ) ( ) ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (976) (575) (1 265) Refusjon frå andre (private) (2 580) Skulefritidsordning Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Interne overføringar ( ) (67 776)

16 2300 Sælevik skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Anna løn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Kopieringsmateriell Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Matvarer Servering møter/kurs Diverse kostnader Forbruksmateriell Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Telesamband Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Kontingent Kopieringsavtale Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Reparasjoner Driftsavtalar data Drift- og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Refusjon sjukepengar (14 297) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (17 754) (15 928) (15 836) Refusjon frå andre (private) (458) Bruk bundne driftsfond (8 340) Skulefritidsordning Løn i faste stillingar Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Anna vikarløn Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Lærebøker

17 11653 Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring MVA gen. komp.ordning Brukarbetaling (47 971) (40 000) (55 000) Refusjon sjukepengar (4 551) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (793) (460) (575) SFO - funksjonshemma Løn anna personale Sjukevikar Pensjon Arbeidsgjevaravgift Kle/verktøygodtgjersle MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (58) (58)

18 2400 Fitjarstølane barnehage 2010 Førskule (basis/barnehage) Løn i faste stillingar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Løn ekstrahjelp Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Matvarer Diverse kostnader Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtalar EDB program Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Læremiddel og undervisningsutstyr MVA gen. komp.ordning Avs. bundne driftsfond Brukarbetaling ( ) ( ) ( ) Statstilskot ( ) ( ) ( ) Refusjon sjukepengar ( ) (10 000) Refusjon fødselspermisjon ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (18 199) (14 720) (14 260) Interne overføringar ( ) Bruk bundne driftsfond (30 000) ( ) Styrka tilbod førskulebarn Løn lærarar Løn anna personale Pensjon Pensjon lærarar Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Transport Læremiddel og undervisningsutstyr Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Andre tilskot (9 000)

19 17000 Statstilskot ( ) ( ) ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (1 239) (13 225) (1 323)

20 3000 Byggesak, plan og oppmåling 1200 Administrasjon Løn i faste stillingar Overtid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Boksamling Matvarer Servering møter/kurs Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Driftsavtalar EDB program Innbu/utstyr EDB utstyr/ program Interne overføringar Intern husleige MVA gen. komp.ordning Tilleggs-og nye løyvingar Refusjon sjukepengar (81 099) Refusjon fødselspermisjon (19 238) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (9 105) (6 820) (6 072) Refusjon frå andre (private) (3 322) Plansakshandsaming Kontormateriell Servering møter/kurs Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter utlegg Driftsavtalar EDB program MVA gen. komp.ordning Gebyr byggesak/oppmåling ( ) ( ) ( ) Avg.pl.sal varer og tenester (10 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (8 952) (2 875) (3 680) ( ) ( ) ( ) 3020 Bygge-, delings- og seksj.-saker Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Overtid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement

21 11207 Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Innbu/utstyr EDB utstyr/program Interne overføringar Intern husleige MVA gen. komp.ordning Gebyr byggesak/oppmåling ( ) ( ) ( ) Sal av andre varer og tenester (45 673) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (3 737) (4 715) (6 279) ( ) ( ) ( ) 3030 Kart- og oppmåling Løn i faste stillingar Løn anna personale Ferievikar Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Kjøp kartverk Faglitteratur og abonnement Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Forsikr.bygg anlegg utstyr Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter og gebyr innbu/ utstyr EDB-utstyr/ program Kartverk Reparasjoner Matr.vedlikehald teknisk utstyr Interne overføringar Intern husleige Kjøp teneste andre kommunar Diverse refusjonar til private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Avgiftsfrie salsinntekter (1 527) Gebyr byggesak/oppmåling ( ) ( ) ( ) Avg.pl.sal varer og tenester (69 748) (70 000) (50 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (17 099) (30 360) (32 200) Refusjon frå andre (private) (94 347) ( ) ( ) ( ) ( )

22 3100 Drift- og vedlikehald, bygg og anlegg 1300 Administrasjonslokale Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Ferievikar Anna vikarløn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Diverse kostnader Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Straum Husleige Driftsavtalar EDB program Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Materiell vedlikehald bygning Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Tilleggs-og nye løyvingar (50 000) Renteutgifter forseint bet.rekningar Husleige - leigde bygg ( ) ( ) ( ) Avg.pl.sal varer og tenester (85 313) (82 000) (82 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Intern husleige ( ) ( ) ( ) Førskulelokale og skyss Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Sjukevikar Løn ekstrahjelp Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Reinhaldsutgifter Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Vedlikehald bygninger Materiell vedlikehald bygning Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Avskrivning utstyr Ref. for MVA pål. driftsrekn. (21 374) (11 220) (12 683) Interne overføringar ( )

23 2220 Skulelokale og skyss Løn i faste stillingar Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Løn ekstrahjelp Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Diverse kostnader Arbeids- og verneklær Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Kontorinventar og utstyr Teknisk utstyr / maskiner Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Driftsavtaler med private Bustader/institusjon Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Brukarbetaling (5 944) Husleige - eigne bygg (22 000) (22 000) Refusjon sjukepengar (190) Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Refusjon frå andre (private) (1 000) Bruk bundne driftsfond ( ) Institusjonslokaler Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister

24 10201 Ferievikar Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Diverse kostnader Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Kurs og etterutdanning Personalforsikring Skuleskyss Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Husleige - eigne bygg (72 751) (62 000) (62 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. ( ) ( ) ( ) Bruk bundne driftsfond ( ) Kommunalt disponerte bustader Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Sjukevikar Ferievikar Løn ekstrahjelp Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Diverse kostnader Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Skyss/kostgodtgjersle Kle/verktøygodtgjersle Personalforsikring Straum Husleige Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Innbu/utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler

25 12500 Materiell vedlikehald bygning Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Husleige - eigne bygg ( ) ( ) Avg.pl.sal varer og tenester ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (22 294) ( ) ( ) Refusjon frå andre (private) ( ) ( ) Bruk bundne driftsfond ( ) Husvære - eigne Faglitteratur og abonnement Forbruksmateriell Kurs og etterutdanning Drift/vedlikehald transportmidlar Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige (3 700) Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Vedlikehald bygninger Matr.vedlikehald anlegg/uteareal MVA gen. komp.ordning Avskrivning utstyr Ref. for MVA pål. driftsrekn. (27 986) (5 233) (5 233) Utleige areal/grunn Andre leigeinntekter (88 886) 3300 Samferdsel og transporttiltak Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Forbruksmateriell Personalforsikring Andre avgifter og gebyr MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (342) Årskog kai Avgiftsfrie salsinntekter ( ) (60 000) Andre leigeinntekter (76 586) Andre leigeinntekter (12 600) (89 186) ( ) (60 000) 3330 Kommunale vegar Løn vaktmeister Løn anna personale Overtid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring

26 10990 Arbeidsgjevaravgift Matvarer Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Innbu/utstyr Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Asfaltering Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Sal av andre varer og tenester (2 000) Avg.pl.sal varer og tenester (82 798) Sysselsetjingstilskot AETAT ( ) ( ) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (60 810) (35 075) (58 650) Refusjon frå fylket ( ) Refusjon frå andre (private) ( ) Bruk bundne driftsfond ( ) Fylkeskommunale vegar Vedlikehald anlegg og uteareal Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Avg.pl.sal varer og tenester (61 961) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (3 570) (31 361) 3334 Veglys Straum MVA gen. komp.ordning Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr Statstilskot (28 468) (30 000) (30 000) Ref. for MVA pål. driftsrekn. (62 697) (26 152) (26 152) Rekreasjon i tettstad Løn i faste stillingar Pensjon Arbeidsgjevaravgift Leiker Forbruksmateriell Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter

27 11959 Andre avgifter og gebyr Vedlikehald anlegg og uteareal Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Avskrivning utstyr Ref. for MVA pål. driftsrekn. (15 773) (3 105) (15 180) Refusjon frå andre (private) (51 271) Bruk bundne driftsfond ( ) Torgareal Andre leigeinntekter (100) 3352 Grøntanlegg Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Driftsavtaler med private MVA gen. komp.ordning Ref. for MVA pål. driftsrekn. (23 527) Idrett, hallar/anlegg-drift./vedlikehald Løn vaktmeister Løn anna personale Pensjon Arbeidsgjevaravgift Faglitteratur og abonnement Forsikr.bygg anlegg utstyr Person/yrkesskadeforsikring Eigedomsavgifter Andre avgifter og gebyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Drift- og vedlikehaldsavtaler Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private MVA gen. komp.ordning Tilskot lag-og organisasjoner Avskrivning utstyr Ref. for MVA pål. driftsrekn. (75 408) (34 046) (52 636) Refusjon frå andre (private) (46 000) Kyrkjeleg administrasjon Vedlikehald bygninger Bruk bundne driftsfond ( )

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur og abonnement 1.11150 Matvarer 1.11401 Informasjonstiltak 1.11403 Representasjon

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Sunnhordland interkommunale

Budsjett og økonomiplan Sunnhordland interkommunale og økonomiplan 2018-2021 Sunnhordland interkommunale legevakt IKS 2 Føreord Dette dokumentet utgjer dagleg leiar sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for åra 2018-2021. Det inneheld talbudsjett, kommentarar

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte Representantskapssak 03/16 Representantskapet 25.05.2016: Sak 1/16 - Årsmelding for Fron kulturskole 2015 Trykte vedlegg: 1. Årsmelding for Nord-Fron kommune, virksomhetsområde Kultur, avsnitt Fron kulturskole.

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/16 REKNESKAP 2015

SAK 01/16 REKNESKAP 2015 SAK 01/16 REKNESKAP 2015 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2015. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen Samnanger kommune der du vil leva og bu 2015 Friluftslivets år BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen side Budsjettskjema 1 A og 2B 3 Hovudoversikt investering og drift 5 Investeringsbudsjett 8 Driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer