ÅRSPLAN Moholt Prestekrageveien Trondheim Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38"

Transkript

1 Moholt Prestekrageveien Trondheim ÅRSPLAN Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt studentby. Vi tar imot barn i alderen 0 3 år. Begge husene har uteområder som innbyr til variert leik og aktiviteter og gir barna allsidige motoriske erfaringer og utfordringer. I tillegg bruker vi de store grøntområdene i nærmiljøet til korte og lengre turer. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen danner grunnlaget for de verdier og mål vi jobber ut fra i hverdagen. Barnehagens årsplan gjenspeiler disse og vise det som er spesielt for Moholt barnehage dette året. På bakgrunn av dette utformer avdelingen periodeplaner. Her vises det som har skjedd i siste periode og avdelingens tanker om hvor veien kan gå videre, med rom for spontanitet og barns medvirkning. På denne måten sikrer vi at teori og praksis henger sammen og at de gode øyeblikkene i hverdagen blir ivaretatt. Vurdering Ansatte har fast avsatt tid til felles refleksjon og vurdering av arbeidet. Foreldre inviteres til å gi sine refleksjoner og vurderinger gjennom daglige samtaler, gjennom tilbakemeldinger på periodeplaner og andre dokumentasjoner fra barnas hverdag. Vår avdeling i Bregneveien 38 Foreldres medvirkning Foreldres muligheter for å medvirke /påvirke er regulert i Lov om barnehager 4. Barnehagen har et foreldreråd, som består av alle foreldrene i barnehagen. På første foreldrerådsmøte om høsten velges det representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). På samme møte velges representanter til barnehagens arbeidsutvalg (AU). Oppgaver for AU er å fremme fellesinteresser og bidra til å skape et godt barnehagemiljø i samarbeid med barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og har blant annet som oppgave å godkjenne årsplan, vurdering, budsjett og regnskap. Det er etablert et felles arbeidsutvalg for SiT Barn, bestående av representanter fra alle 3 barnehagene i SiT. 1

2 Eksamensgaranti Å være student er en spesiell situasjon for alle, å være foreldre i tillegg er for mange en stor utfordring. Vi vil hjelpe deg å komme gjennom studiet på best mulig måte og tilbyr derfor eksamensgaranti. Snakk med oss hvis du har utfordringer knyttet til dette og vil prøve å hjelpe deg så du kan greie å stille opp på eksamen. Du finner mer informasjon om dette her: Å forholde seg til andre er det mest vesentlige barn lærer i barndommen". Hjemmet og barnehagen Hjemmet og barnehagen utgjør til sammen de viktigste delene av barnets oppvekstmiljø. Kvaliteten på samarbeidet er viktig for at de to arenaene skal kunne utfylle hverandre. Det er derfor viktig å møte hverandre med åpenhet, tillit og gjensidig respekt. I den daglige kontakten vil personalet ha fokus på å få vite hvordan barnet har hatt det hjemme og å fortelle hvordan dagen i barnehagen har vært for barnet. Det er viktig for oss å få høre hva dere er fornøyd med og også hvis det er noe dere skulle ønske annerledes. Hverdagen Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Den skal preges av omsorg, trygghet, glede og humor i samspill med barn og voksne. Det er viktig for oss å skape gode dager for alle barna hver dag. Hverdagen har faste gjøremål som skaper forutsigbarhet for barnet. En opplevelse av gjenkjennelse gir barnet en trygghetsfølelse og de finner et mønster i egen hverdag som de selv mestrer. Denne tryggheten er nødvendig for å kunne søke utfordringer og å tåle de forandringene som hverdagen også byr på. I hverdagen lærer man å forholde seg til hverandre og bygge relasjoner og knytte vennskap. Omsorg, lek og læring. Omsorg, lek og læring henger tett sammen. Barn trenger å føle seg trygge for å kunne utforske og leke i barnehagens omgivelser. Omsorg handler om at alle barn skal bli sett og bekreftet for den han eller hun er. Barnet skal møte deltakende voksne som er anerkjennende og åpne i sitt møte med barnets uttrykk. Barna skal få trøst når det er det de trenger og de skal få søke utfordringer og finne egne løsninger når det er deres hensikt. Gjennom gode rammer og rutiner blir dagene forutsigbare, og det blir enklere for barna å forholde seg til alt det nye og spennende de opplever hver dag. Læring Vi jobber ut fra et helhetssyn på læring der vi ser at sammenhengen i omsorg og oppdragelse, lek og hverdagsaktiviteter fører til ny kunnskap, ferdigheter og gode holdninger. Barn lærer av alt de opplever og erfarer. Personalets rolle blir å anerkjenne ulikhetene hos hvert enkelt barn og legge til rette miljøet på en slik måte at barnet får muligheter til å undersøke og utforske det som engasjerer og motiverer dem. Personalet ser barnas uttrykksformer og aktiviteter som «spor» som sier oss hva barn er opptatt av. Disse sporene følges opp med å gi barna muligheter for å utforske videre. Vi gir innspill til barnas aktivitet som ansporer deres nysgjerrighet og utforskertrang. Personalet 2

3 lytter aktivt til barnets undring, støtter og bekrefter underveis i prosessene. Danning Omsorg, lek og læring bidrar til barns danning. Danning er en livslang prosess, og handler blant annet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene, og i barnehagen er barna en del av et demokrati. Dette innebærer å erfare at egne meninger blir hørt, å samarbeide med andre, og å være en del av et inkluderende felleskap. Barna skal medvirke i sin barnehagehverdag. Satsingsområder for dette året BARN UNDER 1 ÅR I BARNEHAGEN SPRÅK KULTURSATSING MILJØ FOKUS Det er viktig for barna å ha andre barn å erfare sammen med. Delte erfaringer og opplevelser er et godt grunnlag for å bygge vennskap. SPRÅK Alle våre barn er i den alderen da de utvikler språket. Noen lærer ett språk, andre to eller flere. Gjennom nære, lyttende og bekreftende voksne vil barna møte tale-språket og etter hvert utvikle sitt eget. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder (Kunnskapsdepartementet 2006a:29) Sangen og musikken er en god måte å stimulere språkutviklingen på. Å synge en sang er en måte å lære nye ord på, som barnet opplever lystbetont og som er mindre krevende enn å skulle si noe på egen hånd. Sanger, samtaler, bilder, bøker, rim, regler og eventyr preger barnas hverdag. «Musikk og språk har mange likhetstrekk, det er musikk i språket og språk i musikken!» (Nora Kulset) BARN UNDER 1 ÅR I BARNEHAGEN Hvert år har vi flere barn som er under 1 år når de starter i barnehagen. I år har vi tatt imot ca.20 barn under 1 år. Vi har derfor et spesielt fokus på å skape god kvalitet på barnehagetilbudet også for de aller yngste. Lang erfaring, nyere forskning og teori danner grunnlaget for å møte disse barnas individuelle behov og skape gode rammer for positiv tilknytning, trygghet og læring. Et godt kvalitativt tilbud for barn under 1 år handler om voksne som er tilstede og tilgjengelige for barna i alle sammenhenger. Barna blir sett og får positiv bekreftelse på den de er og det de gjør. Deres initiativ blir tolket positivt og personalet er avventende og lar barna utforske og prøve sjøl. Vi har fokus på at barna skal ha positive opplevelser i barnehagen hver dag. For at barn skal bli to- eller fler- språklige er det viktig at foreldrene bruker sitt eget morsmål når de snakker med barna. Dette språket er det som gir foreldrene muligheter for å utrykke alle nyansene av følelser; «hjertespråket». I barnehagen vil barnet lære norsk, og språkene kan utvikles parallelt. Det er lettere å lære ord i et nytt språk når du allerede har begrepet på plass i morsmålet ditt. KULTURSATSING For oss på Moholt barnehage handler kultur om flere ting. Kulturelt mangfold Vi har studenter med barn som kommer hit fra hele Norge og hele verden. Det er viktig for oss at alle barn og foreldre skal føle seg betydningsfulle og oppleve gjenkjennelse i hverdagen. F.eks. ved at vi bruker sanger og musikk fra ulike land og kulturer. Musikk som barna og foreldrene kan kjenne seg igjen i. 3

4 Vi ønsker også et samarbeid med foreldrene i forhold til andre kulturelle utrykk som er spesielt fra det stedet familien kommer fra. Vi er alle ulike, og barn og voksne skal bli møtt med respekt for det som er forskjellig. Gjennom et positivt fokus på ulikheter skaper vi trygghet for alle. Vi arrangerer hver sommer en avslutning på barnehageåret med piknik, hvor foreldrene bidrar med mat fra alle verdenshjørner. Kultur i hverdagen Vi har flere ansatte som i tillegg til det barnehagefaglige også har spesialkompetanse innenfor musikk, dans og drama. Gjennom egne ansattes kompetanse vil barna daglig møte ulike uttrykk. Vi har ukentlige musikkgrupper på formiddagen for de yngste barna. Det er faste grupper delt etter alder og hvert barn har sin faste voksne som er med. Studentkulturen Vi er en studentbarnehage og tar derfor studentkulturen på alvor. Å være student er forskjellig fra mange andre faser av livet. Dette har vi alltid et fokus på og ønsker å få til best mulig tilbud til studerende foreldre. Eksamensgaranti er derfor et sentralt begrep for oss. Barnehagen vil bidra for å støtte foreldrene så de kan møte på eksamen. I tillegg ser vi alltid etter mulighet til å involvere studenter i ulike prosjekt vi har i barnehagen. Denne høsten vil vi i tillegg starte opp faste dansegrupper for de barna som stabber og går. Vi bruker barnas naturlige rytmiske bevegelser som utgangspunkt. Vi erfarer at denne måten å tenke dans på støtter barnas naturlige kroppslige kommunikasjon. Å danse handler ikke bare om å bevege seg etter musikken og ha det gøy, det er mye mer. Gjennom lek og samspill lærer barnet å forholde seg til hverandre og når vi danser leker vi og går inn i en annen rolle. Det er spennende å se hvordan musikken påvirker kroppen og stemningen. Gjennom dansen får barna brukt og utforsket alle sansene sine. Det foregår mye læring og det finnes ingen fasit på hvordan man skal danse. 4

5 Fredager samles de eldste barna til kor. Lekne voksne og ivrige barn! Her utfordres alle til å hive seg med, synge og danse. Spennende å bli utfordret på å gjøre noe sammen som en stor gruppe. Nyttig læring å ha med seg videre, i tillegg til alle artige sanger de lærer. Hver måned er det Huskonsert for hele barnehagen. Dette er forestillinger med et vidt spekter av kunstnerisk innhold; alt fra historiefortelling, trommekonsert til samtidsdans. Vi mener at våre barn fortjener å oppleve mange ulike sanseuttrykk av god kvalitet. Vi benytter våre nettverk i byens kulturmiljø og våre foreldreressurser eller vi bruker egne krefter. Barna møter svært ulike uttrykk; undringen og gleden står alltid i sentrum. Vår erfaring er at barna er nysgjerrige og åpne for ulike inntrykk i trygge omgivelser. Vi prioriterer også å oppsøke teaterforestillinger, konserter og utstillinger vi får tilbud om og som er spesielt rettet mot barn under 3 år. Små barn fortjener kvalitet og det ønsker vi og gi! Vi opplever at barn som møter mange ulike uttrykk både musikalsk og på andre måter blir åpne og nysgjerrige i forhold til dette. De våger mer og prøver ut mer. Barna får gjennom disse erfaringene et positivt bilde av seg selv både som deltaker og utøver. Dans med Phillip Channels «danseguru» fra Australia. Barnehagen prioriterer innkjøp av instrumenter og annet nødvendig utstyr for å berike barnas opplevelser og utfoldelse. Barna har alltid tilgang til instrumenter og de er mye i bruk hver dag. MILJØ FOKUS Barnehagen er sertifisert med Grønt flagg som viser at vi er en barnehage som jobber bevisst med miljø spørsmål. En slik anerkjennelse forplikter oss, vi har hvert år fokus på ulike aktiviteter for å bevisstgjøre barna og de ansatte. Dette året vil vi ha fokus på å etablere en kjøkkenhage. Barna har vært med å dyrke fram fra frø, urter som de nå har vært med å høste til bruke i matlagingen. Dette vil vi gjenta denne våren og ha et fokus på at barna skal se sammenhengen mellom det vi dyrker og det vi spiser. Vi tilbyr mange kulturopplevelser i tillegg til det musikalske. Gjennom Trondheim kommune og DMMH får vi ulike tilbud for barn i vår aldersgruppe. I september hadde vi danseforestillingen «Rabalderdans» på besøk i barnehagen. 5

6 Barns delaktighet En lyttende pedagogikk. Barn medvirker når de blir sett og hørt, og deres hensikt blir oppfattet og lagt vekt på. Vi ser etter hensikten barna har med det de gjør uansett hvilken sammenheng det er i og uavhengig av barnets alder. På den måten kan vi lære mer om hvem barnet er, hva han/hun tenker og hva som oppleves som meningsskapende for han /henne. På denne måten preger barnet selv sin egen hverdag. Barnet lærer at han/hun er betydningsfull: Det jeg tenker og gjør har betydning for andre. Jeg kan selv påvirke min egen hverdag. Jeg blir lyttet til. Jeg blir sett. For å oppnå dette er personalet tilgjengelige både fysisk og psykisk, nysgjerrig på det barna gjør og prøver å forstå hvorfor dette er en meningsskapende aktivitet for barnet. Disse observasjonene er grunnlaget for personalets refleksjoner. Barna involveres, enten gjennom refleksjoner eller ved at vi tilfører miljøet materialer og utstyr så barna kan vise oss hva de tenker videre. På denne måten sikres barnas medvirkning i sin egen hverdag både direkte og indirekte. Det viktigste er at barna finner sine egne svar på det de undres over. Pedagogisk dokumentasjon Barnehagelivet består av mange øyeblikk av høy verdi i barnas øyne. Dokumentasjon av opplevelser og erfaringer med bilder og video hvor barna er aktører i hverdagen sin, gir dem mulighet til å se dette livet fra en annen vinkel. Det vi gjør sammen får mening og det skapes et samlingspunkt hvor barna får se sine erfaringer og opplevelser fra en annen vinkel. Dette blir det samtaler, spørsmål og undring av som kan være med å vise oss veien videre i barnas prosjekt. Vi bruker dokumentasjoner som redskap for refleksjon, men også sammen med barna for å se hvordan et prosjekt kan drives videre. Dokumentasjon brukes også som en måte å involvere foreldrene i barnas opplevelser, undring og læring. Dette er en enestående arena for barn og foreldre å dele opplevelser som barnet har hatt i barnehagen. Barnehagens rom Vi ønsker å tilby barna et miljø med rikt utvalg av muligheter for å oppdage og eksperimentere. Rommene skal invitere barna inn til å utforske og skape. Rommene og det de tilbyr, vil endres gjennom året etter som barna blir eldre og leken forandrer seg. Rommene vil også endres for å støtte opp om de ulike prosjektene som vi til enhver tid er i gang med. 6

7 Fagområdene I barnehagen er læring nært knyttet opp mot lek. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Barn lærer gjennom alt de opplever, og det er derfor viktig for oss å ha personalet som har kompetanse og kunnskap om dette. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form (Rammeplan for barnehager, s. 32) Det er også viktig å tenke at barna skal ha en progresjon i tilbudet de møter i barnehagen. Vi vil f.eks. velge å ikke ta med de yngste på turer den første tiden. Når du er ny i har du nok med å gjøre deg kjent med tilbudet ute og inne i barnehagen. forhold til hvordan vi skaper språkstimulerende miljø på avdelingene. I tillegg har vi i høst en kompetanseheving i forhold til forståelsen av barns tilknytning. Vi har fokus på hvordan voksne kan støtte barnets utforsking og være den trygge havnen når ting blir for tøft. Refleksjon og samarbeid Hver avdeling har fast avsatt tid til å reflektere sammen i forhold til det arbeidet som skjer på avdelingen. Samarbeidet på tvers av avdelingene rundt ulike prosjekt blir vurdert og reflektert rundt på planleggingsdager eller på kveldsmøter. SiT Barn har felles møter for alle ped.ledere og for assistenter hvert halvår. Innholdet på disse møtene er erfaringsutveksling og refleksjon på tvers av enhetene, en faglig utvikling blir ivaretatt og løftet. For mer informasjon, se «Progresjon fagområder SiT Barn» Personalet Ledelse I Moholt barnehage er lederansvaret plassert hos styrer, pedagogisk konsulent, merkantil pedagog og pedagogiske ledere. Styrer har det overordnede ansvaret for driften av barnehagen, både pedagogisk, personalmessig og økonomisk. Pedagogisk konsulent arbeider i team med styrer og de pedagogiske lederne, i forhold til å sikre kvaliteten i det pedagogiske innholdet i barnehagen. Styrer og ledere har i team et felles ansvar for å veilede personalet, slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver. Kompetanseheving For dette barnehageåret vil vi ha et spesielt fokus på barns kommunikasjon og språkutvikling. Dette vil være tema på fellesmøter og gjenstand for refleksjon i 7

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer