Oppdal kommune. Årsrapport Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdal kommune. Årsrapport 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4"

Transkript

1 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 41 Årsrapport 2012 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 61 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 65 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 82

2 Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Hovedtall Regnskapet for 2012 ga et netto driftsresultat på 20,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på 3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%. Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011, og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene økte (2,6 mill). Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift, og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert. Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i 2012, mot 77,4 mill i Den langsiktige lånegjelden utgjorde ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere. 2

3 Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3 mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15% av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år. I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,7%. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI- BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på 1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%. Sykefravær Sykefravær ,6 7,9 7, ,7 5,9 5,6 5,4 5,6 5,8 6, ,8 3,6 2 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det samlede sykefraværet i 2012 ble 5,9%, mot 8,2% i Målsetningen for 2012 var 6,0%. 3

4 Medarbeidere Brukere Stab og støtte Årsrapport 2012 Nøkkeltall for støttetjenesten Organisasjonssjef Ingrid Lien Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver Antall behandlede politiske saker Databrukere administrasjonsnett Databrukere lærer/elevnett Besøk pr mnd på hjemmeside Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Informasjon 4,7 4,5 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,5 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 4,6 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,5 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,0 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,0 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,0 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,5 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,5 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller Faglig Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i arbeidet 4,9 4,5 Fysiske arbeidsforhold 4 4,5 Samarbeid med kollegaer 5,1 4,5 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,5 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4

5 Økonomi Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 % Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 % Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 % 9,1 % Kommentarer til resultatene Brukere Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god brukertilfredshet og er fulgt opp i IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal hjelpe på tilgjengelighet og respons. Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen. Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der. Oppdal kommune har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i behandling av HMS-avvik. Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for 2012, men oppfølgingstiltakene fra sist måling i 2011 er gjennomført dette året. Medarbeidere Overordna ledelse: Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet. I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og støtte. 1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov for å arbeide som ett lag. Faglig og personlig utvikling: Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling. Fysiske arbeidsforhold: Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt. Fravær (målt ): Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten. 5

6 Støttetjenestens årsregnskap Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Sekretariat Lønns- og personalkontor Økonomikontor Servicetorget Rådmannen Utvikling Andre næringsformål Innlandsprogrammet Regionale utviklingsmidler Fellesutgifter Tillitsvalgtordningen Hovedvernombud EDB-drift Overformynderi Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester Plan og forvaltning Nøkkeltall for plan og forvaltning Leder for plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 Antall behandlede byggesaker Antall sluttbehandlede plansaker Antall gjennomførte oppmålingssaker Antall saker BU-finansiering Alkoholloven - antall saker Utslippstillatelser - antall saker

7 Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6 SMIL 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 11 uker 8 uker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig Vedtak opphevet av klageet PBO 1 <5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst Vedtak opphevet av klageorg. Kultur Vedtak opphevet av klageorg. Helse Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 2,10 % 1,90 % 1,58 % < 1,8 % Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 1,06 % < 1,4 % Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,47 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% stilling Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % -1,5 % 0,0 % 7

8 Kommentarer til resultatene Barnehage/skole: Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer. Landbruk: Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble 38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret. Situasjonen våren 2012 for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i 2012 enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid. På vårparten var denne opp i uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et snitt på 10 uker. Miljø: Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår. Brukere Byggesak: Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i Oppdal: Høsten 2012 mottok Oppdal kommune gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk fra politikere i Bygningsrådet. På denne bakgrunn besluttet kommunen å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedrekommune.no-systemet) på byggesak, rettet mot byggebransjen i Oppdal. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av byggesaksbehandlingen hvor kommunen hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren. Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten. Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte Dette møtet var positivt, med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen som skal ha løpende kontakt med kommunens byggesakskontor. Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet. I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i 2012 kun er 270 saker mot 429 saker i Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet og hadde ligget på vent. Videre har man for 2012 endret praksis for grunnlaget for rapportering. I hver byggesak kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle vedtak fattet i byggesak. For 2012 rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis i saksbehandlingen. Medarbeidere Økonomi Ingen brukerundersøkelse i har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble kommunelegestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i Et midlertidig enhetslederskifte ble gjort på høsten Dette har medført perioder med uro i isasjonen. På tross av alle endringer har enheten i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet. Enheten har et avvik i regnskap på kr i Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie er dekt over POF sitt budsjett. 8

9 PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon PUF Forvaltning av skole Private barnehager Grønn omsorg Den kulturelle skolesekken Forvaltning barnehage Preparering av turløyper Landbruksforvaltning Klinisk veterinærvakt Miljøforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Oppdal naturparksenter Byggesaks- og regulerirngstjeneste Kart- og oppmålingstjeneste Infoland Ungdom i jobb Religiøse formål Forvaltning for helsesektoren Legetjeneste Miljørettet helsevern Brannvern Feiervesen Forebyggende brannvern Kulturadministrasjon Bygdebok Vennskapskommuner Bygdemuseet Kulturvern Kunst, musikk og sang Barne- og ungdomsarbeid Idretts- og fruluftsaktiviteter Voksenopplæring Bygdebok sentrum Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr til Verdiskapningsprogrammet/European Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene. Dermed blir det her en utgift for enheten på kr Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy. Høsten 2012 hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre kommuner. Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi fikk den med i budsjettregulering II. Ved telling i sept viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til grunne i budsjettet for I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert

10 4 5 Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for høsten Hovedårsak til avvik er kr som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør- Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk i skjønnsmidler fra Fylkesmannen Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert). Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester er kjøpt fra plankontoret. Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra sommeren Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler i Oppdal. Det er et avvik på kr for denne utgiften i regnskap for PoF's disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 24,2 28, Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab Barn med oppfølging med. rehab Brukere av dagtilbud psyk helse Tjenestemottakere psyk. helse <18 år Flyktninger i integreringsperioden Flyktninger i introduksjonsprogram Tjenestemottakere i PP-tjenesten Antall meldinger til b.vernstjenesten Barn m/hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak Antall nyfødte Tjenestemottakere psykisk helse Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT

11 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barnev.tjenesten 6 1 <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 90% Faglig Loggførte avvik 4 2 <5 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 5,9 % 4,0 % Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 4,9 % 3,3 % Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,0 % 0,7 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 6,5 % 0,5 % Brukere Kommentarer til resultatene Helse og familie gjennomførte 4 brukerundersøkelser i Disse ble gjennomført i barneverntjenesten,både barn og foreldre,helsestasjonen og psykisk helsearbeid for de >18 år. 3 av 4 viser en brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. Foreldre i barneverntjenesten rapporterer litt under landsgjennomsnittet(0,2 poeng) Resultatene oppleves svært gode selv om de ligger litt under målene som ble satt. Målene ble satt uten erfaring med denne arbeidsmetoden og var nok vel ambisiøse. Nøkkeltall-resultat og rapporter fra fagansvarlige viser i tillegg at ; De som søker hjelp får hjelp og de får hjelp i løpet av akseptabel tid Antall hjelpesøkende er forholdsvis konstant, men kompleksiteten øker. Dette har bl.a sammenheng med tidligere utskriving fra sykehus enn tidligere Dagtilbudeti psykisk helse og rus har sterkt økende utnyttelsesgrad - flere er tilstede samtidig. Her må arealet utvides eller tilstrømningen begrenses. Det er god tilgjengelighet til hjelp for barn og unge gjennom tilstedeværelse av helsesøster på skolene samt etablering av familiesenter. Kapasiteten er imidlertid begrenset. 11

12 Medarbeidere Økonomi Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere. Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste året pga mye sykefravær Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent. Årsregnskap for helse og familie Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon Helse og familie Kurativ fysioterapitjeneste Psykisk helsevern Medisinsk rehabilitering Administrasjon flyktninger Barnevern Barnevern Rennebu Helsetjenester for barn og unge Pedagogisk psykologsik rådgivning Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre kommuner og flyktningetjeneste, egenbetaling Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie

13 Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Opplæring og bolig Enhetsleder Malin Wassdahl Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28 Andre nøkkeltall om enheten: Antall ressurskrevende brukere Antall brukere i heldøgns bolig Antall brukere som mottar avlastning Antall brukere som mottar boveiledertjenester Antall brukere som har aktivitetskontakt Antall brukere med dagsentertilbud Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Trivsel 3,4 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,3 2,8 4 Respektfull behandling 3,3 3,4 4 Tilgjengelighet 3,7 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,6 3,6 Informasjon 3,7 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3 3,4 3,9 Behovsdekning Antall klagesaker Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt Antall avvik i medisinhåndtering Faglig Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83 Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8 Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72 Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,4 5 Innhold i arbeidet 4,7 4 Fysiske arbeidsforhold 4,4 4 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,8 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 4 4 Faglig og personlig utvikling 3,6 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 % Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 % Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50%

14 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 % Brukere Medarbeidere Økonomi Kommentarer til resultatene OBO har i 2012 hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling. 2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen. Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering av medisin gjennomgås. Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid. OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger. OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i I 2012 har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet, og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert. Årsregnskap for opplæring og bolig Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note PU-hjemmetjenester Bjørndalshagen dagsenter Enhetsadministrasjon PU Bjerkehagen Bjerkevegen Mellomvegen Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter. Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell. På tvers av avdelinger Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Opplæring og bolig

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 43 Tertialrapport II 2014 Oppfølging

Detaljer

Årsmelding for 2011. Innhold

Årsmelding for 2011. Innhold Årsmelding for 2011 Innhold 2. REGNSKAPSANALYSE... 3 3. PERSONELL OG LIKESTILLING... 15 4. PLAN OG FORVALTNING... 19 5. STØTTETJENESTER... 24 6. OPPLÆRING OG BOLIG... 27 7. OPPDAL HELSESENTER... 30 8.

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer