Oppdal kommune. Årsrapport Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdal kommune. Årsrapport 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4"

Transkript

1 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 41 Årsrapport 2012 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 61 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 65 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 82

2 Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Hovedtall Regnskapet for 2012 ga et netto driftsresultat på 20,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 4,3%. Dette var 5,2 mill svakere enn i 2011, men vesentlig sterkere enn budsjettert. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 9,5 mill, tilsvarende en netto driftsmargin på 2,1% Dersom man ser bort fra momskompensasjon for investeringer viser regnskapet en netto driftsmargin på 3,8%, mens det var budsjettert med 0,1%. Driftsinntektene økte med 5,1% i forhold til 2011, og driftsutgiftene med 4,7%. De eksterne finanspostene summerte seg til en netto utgift på 26,5 mill, noe som var 9,2 mill svakere enn i 2011, men 0,7 mill bedre enn budsjettert. Årsaken til det svekkede finansresultatet var at aksjeutbyttet gikk ned (6,4 mill) og at avdragsutgiftene økte (2,6 mill). Hovedgrunnene til at netto driftsresultat eksklusiv momskompensasjon for investeringer ble 16,8 mill bedre enn budsjettert var at enhetene hadde en samlet budsjettbesparelse på 6,8 mill, at vi mottok en ikkebudsjettert etterbetaling på 5,3 mill i konsesjonsavgift, og at de frie inntektene ble 1,9 mill høyere enn budsjettert. Det påløpt 22,7 mill i investeringsutgifter i 2012, mot 77,4 mill i Den langsiktige lånegjelden utgjorde ved årsskiftet 329,3 mill, mot 354,2 mill ved forrige årsskifte. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 114,6 mill mot 118,5 mill ett år tidligere. 2

3 Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av året var på 329,3 mill. Finansreglementet setter tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60% av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15% av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av året var 34,1% knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 65,9% til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 114,0 mill. Det største enkeltlånet som er knyttet til fast rente utgjorde 12,0% av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var på 3,1 år. I 3. tertial oppnådde vi en gjennomsnittsrente på rundt 3,5%, og for året som helhet 3,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,7%. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av året var på 114,6 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3. tertial var rundt 120,1 mill, og for året som helhet rundt 124,8 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 44 mill. Med den nye bankeavtalen forrentes bankinnskudd etter 3 mnd NI- BOR med et påslag på 1,3%, og med kvartalsvis kapitalisering. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av året på 1,87%, i 3. tertial gjennomsnittlig på 1,92%, og for året som helhet på 2,24%. Kommunens gjennomsnittlig innskuddsrente for året som helhet ble rundt 2,6%. I budsjettet ble det lagt til grunn 3,2%. Sykefravær Sykefravær ,6 7,9 7, ,7 5,9 5,6 5,4 5,6 5,8 6, ,8 3,6 2 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Det samlede sykefraværet i 2012 ble 5,9%, mot 8,2% i Målsetningen for 2012 var 6,0%. 3

4 Medarbeidere Brukere Stab og støtte Årsrapport 2012 Nøkkeltall for støttetjenesten Organisasjonssjef Ingrid Lien Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 27,3 27,07 26,63 26,11 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver Antall behandlede politiske saker Databrukere administrasjonsnett Databrukere lærer/elevnett Besøk pr mnd på hjemmeside Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Informasjon 4,7 4,5 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,5 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 4,6 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,5 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,0 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,0 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,0 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,5 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,5 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller Faglig Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften 0 0 < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 97,90 % 90 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i arbeidet 4,9 4,5 Fysiske arbeidsforhold 4 4,5 Samarbeid med kollegaer 5,1 4,5 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,5 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4

5 Økonomi Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 2,2 % 3,5 % Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 1,7 % 3,2 % Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 1,3 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Nto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 % 9,1 % Kommentarer til resultatene Brukere Det samlede resultatet av brukerundersøkelsen i PAS, IKT, lønn, personal og økonomi viser meget god brukertilfredshet og er fulgt opp i IKT- kontoret har i oppfølgingen tatt i bruk "Help-desk" som skal hjelpe på tilgjengelighet og respons. Innbyggerundersøkelsen ga servicetorget meget god score på informasjon og service, både som bruker og inntrykk. Servicetorget har i oppfølgingen av resultatene hatt spesielt fokus på å forbedre hjemmesiden og de internettbaserte tjenestene. Hjemmesiden er eksternt vurdert og under oppgradering i tråd med evalueringen. Det overordna målekartet omhandler stedsutvikling og herunder resultatene i innbyggerundersøkelsen om utbygging og utvikling. Resultatene er omtalt der. Oppdal kommune har lukket to avvik vedr. det overordna internkontroll-systemet for HMS. Avviksbegrepet for HMS skal være entydig klargjort overfor arbeidstakere og ledere. Opplæring i HMS skal skje jevnlig av ledere og arbeidstakere som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. Verneombudet skal medvirke i behandling av HMS-avvik. Avvik i forhold til Infoland: Forsinkelser i levering av meglerpakker er hittil i år 5 pakker.4 pakker ble forsinket grunnet streik der alle i servicetorget var uttatt.1 pakke skyldes mangel på bygningstegninger. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for 2012, men oppfølgingstiltakene fra sist måling i 2011 er gjennomført dette året. Medarbeidere Overordna ledelse: Viktige fokusområder med mål og strategier for arbeidet er formidlet jevnlig av rådmannen på intranettet. I tillegg er det gjennomført styringsdialoger med enhetslederne og medarbeidersamtaler i stab og støtte. 1 av 4 fellessamling pr. år i stab og støtte med fokus på overordna mål og strategier, evaluering og læring er gjennomført. Her har vi et forbedringspotensial, dette er også etterlyst som forbedringsbehov for å arbeide som ett lag. Faglig og personlig utvikling: Hver fagavdeling har prioritert sammen med nærmeste leder områder for kompetanseutvikling. Fysiske arbeidsforhold: Oppussing av kontorlokalene er ferdigstilt. Fravær (målt ): Samlet fravær for året er på 2,2 % ligger godt under måletallet på 3,5% for Økonomi Avvik i forhold til budsjettrammen skyldes vakanse i stilling i utviklingsenheten. 5

6 Støttetjenestens årsregnskap Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Sekretariat Lønns- og personalkontor Økonomikontor Servicetorget Rådmannen Utvikling Andre næringsformål Innlandsprogrammet Regionale utviklingsmidler Fellesutgifter Tillitsvalgtordningen Hovedvernombud EDB-drift Overformynderi Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Ansvar 170 Utvikling - utgjør vakanse i 30 %stilling som rådgiver inkl. sosiale utgifter Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester Plan og forvaltning Nøkkeltall for plan og forvaltning Leder for plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 17,72 17,82 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 Antall behandlede byggesaker Antall sluttbehandlede plansaker Antall gjennomførte oppmålingssaker Antall saker BU-finansiering Alkoholloven - antall saker Utslippstillatelser - antall saker

7 Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Byggesak 4,6 5,1 4,5 > 4,6 SMIL 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker 2 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 11 uker 8 uker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 8 uker 32 uker 22 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 42 uker 10 uker 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker 9 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 6 uker < 4 uker 10 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig Vedtak opphevet av klageet PBO 1 <5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst Vedtak opphevet av klageorg. Kultur Vedtak opphevet av klageorg. Helse Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 2,10 % 1,90 % 1,58 % < 1,8 % Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % 1,06 % < 1,4 % Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,47 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% stilling Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % -1,5 % 0,0 % 7

8 Kommentarer til resultatene Barnehage/skole: Besvarelsene til brukerundersøkelse "Søknad om barnehageplass" var langt under den prosent som er godkjent for å kunne bruke undersøkelsen på tross av flere purringer. Landbruk: Brukerundersøkelse for landbruk ble tilbudt 130 søkere på Regionalt miljøprogram i august. Svarprosenten ble 38 % og resultatet ga et snitt på 5,2 der brukerne viser at de er fornøyd med saksgang, saksbehandlingstid, rettigheter og lovnader, samt åpningstid og tilgjengelighet ved landbrukskontoret. Situasjonen våren 2012 for landbrukskontoret ble temmelig uholdbar med 1,2 stilling for lite grunnet permisjoner og delvis sykdom. Dette, i tillegg til 100 flere saker i 2012 enn i 2011, medførte til tider lang saksbehandlingstid. På vårparten var denne opp i uker, men vi tok oss inn igjen utover høsten og har derfor satt et snitt på 10 uker. Miljø: Brukerundersøkelsen hos søkere på utslippstillatelser for sanitært avløp ble utført mellom juni og okt. Det ble sendt ut 40 spørreskjema, og vi fikk i overkant av 30 % besvarelse. Spørsmålene fikk jevnt over lik skår. Brukere Byggesak: Brukerundersøkelse byggesak mot Byggebransjen i Oppdal: Høsten 2012 mottok Oppdal kommune gjentatte kritiske tilbakemeldinger og direkte uttrykt misnøye med byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette kulminerte i bl.a. en negativ mediedekning i lokalpressen, og tøff kritikk fra politikere i Bygningsrådet. På denne bakgrunn besluttet kommunen å gjennomføre en brukerundersøkelse (i bedrekommune.no-systemet) på byggesak, rettet mot byggebransjen i Oppdal. Undersøkelsen gav noen helt klare signaler om flere sider av byggesaksbehandlingen hvor kommunen hadde et vesentlig forbedringspotensiale. Bl.a. var resultatene dårlige på informasjon (særlig om saksgang), pålitelighet (forutsigbarhet i saksbehandlingen) og resultat for brukeren. Et helhetsinntrykk for byggesaksbehandlingen med en poengsum på 2,8 av 6 oppnåelige var sluttfasiten. Resultatet av denne undersøkelsen ble presentert for byggebransjen i et møte Dette møtet var positivt, med bra deltakelse og det ble etablert en god dialog med næringen. Konkrete tiltak til forbedring ble drøftet med næringens representanter på møtet, og det ble opprettet en egen kontaktgruppe på 3 personer fra næringen som skal ha løpende kontakt med kommunens byggesakskontor. Allerede før jul mottok fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling klare signaler fra næringen om at kontakten med byggesakskontoret var merkbart forbedret og at en positiv dialog med næringen var gjenopprettet. I nøkkeltallene knyttet til saksbehandlingstid på byggesak fremkommer det at det i 2012 kun er 270 saker mot 429 saker i Dette skyldes i hovedsak 2 forhold. I 2011 ble det ferdigstilt flere saker som ikke var avsluttet og hadde ligget på vent. Videre har man for 2012 endret praksis for grunnlaget for rapportering. I hver byggesak kan det forekomme flere vedtak knyttet til dispensasjonssaker, innsigelser m.v. tidligere har man rapportert alle vedtak fattet i byggesak. For 2012 rapporteres det kun for sluttvedtak i saker og ikke på enkelt vedtak underveis i saksbehandlingen. Medarbeidere Økonomi Ingen brukerundersøkelse i har vært et år med flere endringer knyttet til medarbeidere i POF. Fagansvarlig helse og omsorg og fagansvarlig for plan og byggesak ble skiftet ut med nye medarbeidere. Videre ble kommunelegestilling og folkehelsekoordinator lagt under enheten i Et midlertidig enhetslederskifte ble gjort på høsten Dette har medført perioder med uro i isasjonen. På tross av alle endringer har enheten i hovedsak greid å opprettholde god tjenesteyting og effektivitet. Enheten har et avvik i regnskap på kr i Dette skyldes i hovedsak at de etterkalkulerte satsene for tilskudd til private barnehager ble høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Utover dette har enheten hatt avvik i forvaltning av helsesektoren knyttet til underbudsjettering av utgifter til leiegaranti for omsorgsboliger. Boligene på Drivdalsheimen har i en periode vært benyttet til avlastningstilbud for eldre i påvente av BOAS ll og husleie er dekt over POF sitt budsjett. 8

9 PoF's årsregnskap før bruk av disposisjonsfond Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon PUF Forvaltning av skole Private barnehager Grønn omsorg Den kulturelle skolesekken Forvaltning barnehage Preparering av turløyper Landbruksforvaltning Klinisk veterinærvakt Miljøforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Oppdal naturparksenter Byggesaks- og regulerirngstjeneste Kart- og oppmålingstjeneste Infoland Ungdom i jobb Religiøse formål Forvaltning for helsesektoren Legetjeneste Miljørettet helsevern Brannvern Feiervesen Forebyggende brannvern Kulturadministrasjon Bygdebok Vennskapskommuner Bygdemuseet Kulturvern Kunst, musikk og sang Barne- og ungdomsarbeid Idretts- og fruluftsaktiviteter Voksenopplæring Bygdebok sentrum Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp Formannskapsvedtak i sak 11/48 om tilskudd på kr til Verdiskapningsprogrammet/European Charter tilknyttet Dovrefjellrådet/Dovrefjell nasjonalparkstyre skulle belastes Infrastrukturfondet, og ble ført over enhetens budsjett. Dette er ikke blitt tilbakeført enhetens budsjett. Videre har søker krevd utbetaling to ganger, og pga personalendringer i enheten er dette ved feil blitt effektuert begge gangene. Dermed blir det her en utgift for enheten på kr Søker vil imidlertid bli bedt om refusjon av siste utbetaling. Videre har enhetsadministrasjon oppgradert kontorer med inventar knyttet til ergonomisk tilrettelegging for ansatte samt oppgradering og nyanskaffelser av nødvendig dataverktøy. Høsten 2012 hadde vi en gjennomgang av alle enkeltvedtak og av kjøp av undervisning i andre kommuner. Dette medførte en større justering som ført e til lavere kostnader. Arbeidet var ikke ferdig slik at vi fikk den med i budsjettregulering II. Ved telling i sept viste det seg at vi har flere barn i de private barnehagene enn det som er lagt til grunne i budsjettet for I tillegg ble de etterkalkulerte satsene høyere enn budsjettert

10 4 5 Antallet enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn ble lavere enn vi fikk melding om for høsten Hovedårsak til avvik er kr som ble utbetalt til prosjekt "God framtid i melkeproduksjon i Sør- Tr.lag". Et prosjekt som burde vært finansiert over Næringsfondet, om ikke midlene der var bundet opp er restfinansiering av Radiobjøller fra Find-my-sheep, der vi fikk i skjønnsmidler fra Fylkesmannen Overskuddet skyldes hovedsaklig større gebyrinntekter pga flere søknader om utslippstillatelse for sanitært avløp og flere planer for sanitært avløp enn forventet (budsjettert). Overforbruk er knyttet til konsulenthonorar for kjøp av tjenester i forbindelse med planarbeid. Tjenester er kjøpt fra plankontoret. Overforbruk i forvaltning helsesektoren knytter seg i hovedsak til dekning av husleie for ubebodde omsorgsboliger i Drivdalsheimen, Moatun, Thorshaug og Dovreveien. Det har særlig vært vanskelig å rekruttere leietakere til Leiligheter i Drivdalsheimen. Husleieavtalen er her sagt opp med virkning fra sommeren Basistilskudd til leger utbetales ut fra rapporter fra HELFO om antall pasienter knyttet til fastlegeavtaler i Oppdal. Det er et avvik på kr for denne utgiften i regnskap for PoF's disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 24,2 28, Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab Barn med oppfølging med. rehab Brukere av dagtilbud psyk helse Tjenestemottakere psyk. helse <18 år Flyktninger i integreringsperioden Flyktninger i introduksjonsprogram Tjenestemottakere i PP-tjenesten Antall meldinger til b.vernstjenesten Barn m/hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak Antall nyfødte Tjenestemottakere psykisk helse Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT

11 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barnev.tjenesten 6 1 <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 90% Faglig Loggførte avvik 4 2 <5 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 Fravær Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 5,9 % 4,0 % Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 4,9 % 3,3 % Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 1,0 % 0,7 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 6,5 % 0,5 % Brukere Kommentarer til resultatene Helse og familie gjennomførte 4 brukerundersøkelser i Disse ble gjennomført i barneverntjenesten,både barn og foreldre,helsestasjonen og psykisk helsearbeid for de >18 år. 3 av 4 viser en brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. Foreldre i barneverntjenesten rapporterer litt under landsgjennomsnittet(0,2 poeng) Resultatene oppleves svært gode selv om de ligger litt under målene som ble satt. Målene ble satt uten erfaring med denne arbeidsmetoden og var nok vel ambisiøse. Nøkkeltall-resultat og rapporter fra fagansvarlige viser i tillegg at ; De som søker hjelp får hjelp og de får hjelp i løpet av akseptabel tid Antall hjelpesøkende er forholdsvis konstant, men kompleksiteten øker. Dette har bl.a sammenheng med tidligere utskriving fra sykehus enn tidligere Dagtilbudeti psykisk helse og rus har sterkt økende utnyttelsesgrad - flere er tilstede samtidig. Her må arealet utvides eller tilstrømningen begrenses. Det er god tilgjengelighet til hjelp for barn og unge gjennom tilstedeværelse av helsesøster på skolene samt etablering av familiesenter. Kapasiteten er imidlertid begrenset. 11

12 Medarbeidere Økonomi Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i Det har vært et arbeidsår prega av mye alvorlig sykdom, noe arbeidsrelatert sykefravær pga arbeidsmengde, stort arbeidspress. På tross av dette er arbeidinnsatsen stor, fleksibel og prega av at de ansatte vil produsere. Skolehelsetjenesten har lavere normtall enn anbefalt Komplekse arbeidsoppgaver stiller store krav til kompetanse som har vært vanskelig å følge opp siste året pga mye sykefravær Enheten avslutta året med uvanlig stor andel ubrukte midler. Dette har i all hovedsak sammenheng med sykefraværet som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Kompetanseheving og utviklingstiltak har måttet blitt satt på vent. Årsregnskap for helse og familie Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Enhetsadministrasjon Helse og familie Kurativ fysioterapitjeneste Psykisk helsevern Medisinsk rehabilitering Administrasjon flyktninger Barnevern Barnevern Rennebu Helsetjenester for barn og unge Pedagogisk psykologsik rådgivning Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Sykefravær uten innleid vikar og lavere aktivitet til fagutvikling Sykefravær uten innleid vikar, økt inntekt fra private, lavere utgift til tiltak I all hovedsak økte inntekter pga sykefravær, økt overføring fra staten og ref fra flyktningetjenesten Økte inntekter pga Sykefravær uten innleid vikar, økte overføringer fra andre kommuner og flyktningetjeneste, egenbetaling Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie

13 Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Opplæring og bolig Enhetsleder Malin Wassdahl Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 53,8 53,8 56,94 50,28 Andre nøkkeltall om enheten: Antall ressurskrevende brukere Antall brukere i heldøgns bolig Antall brukere som mottar avlastning Antall brukere som mottar boveiledertjenester Antall brukere som har aktivitetskontakt Antall brukere med dagsentertilbud Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Trivsel 3,4 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,3 2,8 4 Respektfull behandling 3,3 3,4 4 Tilgjengelighet 3,7 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,6 3,6 Informasjon 3,7 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3 3,4 3,9 Behovsdekning Antall klagesaker Antall avvik i tjenesteutøvelse tvang/makt Antall avvik i medisinhåndtering Faglig Antall årsverk med høgskoleutdanning 19,33 19,84 17,48 20,83 Antall årsverk med relevant videreutd. 6,2 7,6 6,8 8 Antall årsverk med fagutdanning 22,72 20,84 20,07 21,72 Antall årsverk ufaglærte 15,92 17,52 12,73 15,42 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,4 5 Innhold i arbeidet 4,7 4 Fysiske arbeidsforhold 4,4 4 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,8 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 4 4 Faglig og personlig utvikling 3,6 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 8,4 % 10,7 % 6,8 % 6,0 % Langtidsfravær 7,5 % 9,8 % 5,7 % 6,5 % Korttidsfravær 8,3 % 0,9 % 1,1 % 7,3 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50%

14 Kritiske suksessfaktorer Økonomi Årsrapport 2012 Måleindikatorer Resultat Mål Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,9 % 2,2 % 5,3 % 0,0 % Brukere Medarbeidere Økonomi Kommentarer til resultatene OBO har i 2012 hatt etisk refleksjon i grupper med fokus på fokus brukermedvirkning og respektfull behandling. 2 klagesaker er behandlet av enhetsleder og omgjort administrativt uten overprøving fra fylkesmannen. Avvik i medisinhåndtering skyldes utdeling av medisiner av ikke godkjent personell. Rutiner for administrering av medisin gjennomgås. Pga overtallighet har vi ikke ansatt nytt personell i forbindelse med oppsigelser og permisjoner. Forholdet mellom ansatte med høgskoleutdanning, fagutdanning og ufaglærte er noe endret. Enheten har jobbet med å omdisponere personell slik at alle avdelinger skal ha riktig sammensetning av kompetanse til enhver tid. OBO har hatt fokus på mobbing og fagutvikling i Etiske refleksjonsgrupper er gjennomført i alle avdelinger. OBO har jobbet systematisk med sykefravær i samarbeid med Nav. Fraværet er 3,9 % lavere enn i I 2012 har sammensetningen av ressurskrevende brukere endrets. Enheten har hatt perioder med overtallighet, og fleksibel bruk av personell har redusert behov for innleie ved fravær. Årsverkskostnaden har økt og enheten mottar mer tilskudd pr. ressurskrevende bruker enn stipulert. Årsregnskap for opplæring og bolig Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note PU-hjemmetjenester Bjørndalshagen dagsenter Enhetsadministrasjon PU Bjerkehagen Bjerkevegen Mellomvegen Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Nye avlastningstiltak og økt behov for aktivitetskontakttimer har ført til merutgifter i avdelingen Økte lønnsutgifter grunnet omdisponering av personell i enheten Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med ansettelse av midlertidig enhetsleder og sparing av innleie i forbindelse med sykefravær. Enheten har brukt mindre enn forventet på IT, inventar og kursutgifter. Mer tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet økt årsverkskostnad. Reduksjon av sykefraværet og redusert innleie ved fravær grunnet overtallighet i enheten og fleksibel bruk av personell. På tvers av avdelinger Mindre tilskudd for ressurskrevende bruker enn stipulert grunnet frafall av bruker i avdelingen Mer tilskudd for ressurskrevende bruker grunnet ny bruker i avdelingen Opplæring og bolig sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Opplæring og bolig

15 Økonomi Medarbeidere Brukere Årsrapport 2012 Hjemmetjenester Enhetsleder Lill Wangberg Nøkkeltall for enheten Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 57,7 61,6 57,7 63,03 Andre nøkkeltall om enheten: Vedtakstimer, hjemmesykepleien Antall oppdrag hjemmesykepleien Antall timer hjemmehjelp/bpa Antall trygghetsalarmer Antall utløste alarmer Antall oppdrag Drivdalsheimen Mottakere av omsorgslønn Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukeren 3,6 3,6 3,7 Brukermedvirkning 3,5 3,3 3,6 Trygghet og respektful behandling 3,6 3,6 3,7 Tilgjengelighet 3,4 3,5 3,5 Informasjon 3,5 3,5 3,6 Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 3,8 Behovsdekning Venteliste omsorgsbolig Venteliste Boas Faglig Antall sykepleiere 16,35 16,35 18,15 17,55 Antall omsorgs/hjelpepleiere ,40 23,70 Antall hjemmehjelpere/assistenter 18,86 17, ,86 Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,3 5 Innhold i arbeidet 4,8 5 Fysiske arbeidsforhold 4,1 3,5 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,7 5 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 3,9 4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 Helhetsvurdering 4,4 5 Fravær Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 8,0 % 10,0 % Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 6.5% 9,5 % Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 1,5 % 0,5 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 4,1 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker

16 Kommentarer til resultatene Brukere Brukerundersøkelsen 2011 var meget god med 3,8 på helhetsinntrykk av tjenesten.( best i landet) Enheten har fokusert på bedre informasjon og brukermedvirkning for å gjøre tjenesten bedre. Dette er gjort ved å gjennomføre et grundig første gangs besøk,og ha en god, ryddig og informativ informasjonsperm. Enheten har jobbet med å utvikle en "brukerhåndbok" som skal gi bedre informasjon over tjenestetilbudet. " Rett hjelp til rett tid "var brukerfokuset til enheten. Vi har gjennomført prosjektet livsglede for eldre " glød, glede og galskap" - Eden perspektivet skal bidra til å gjøre hverdagen mer innholdsrik slik at de eldre kan bo hjemme lengre. Dagaktiviseringen på Boas er også et viktig tiltak i denne sammenheng. 40 medarbeidere fra enheten har vært på utviklingsseminar i Åfjord og dette skal komme brukerne til gode ift større brukermedvirkning.. Med fokus på eldre og ernæring har enheten startet opp med et ekstra måltid på kveld i Boas. Demensykepleier som skal drive med dagaktivisering for demente og etablere demensteam ble ansatt, men kunne ikke tiltre før Det har vært gjennomført avlasting/livsgledeopphold på Drivdalsheimen i faste intervaller gjennom året - med stor suksess. Tanken med hverdagsrehabilitering ble sådd på slutten av året og iverksettes i Et tverrfaglig samarbeid med fysio/ergoterapuet og hjemmetjenesten. Tidlig intervensjon ved akutt mestringsfall skal gjøre at brukeren kan være hjemme lengre og dermed utsett behovet for sykehjemsplass. Enheten valgte å ikke ha brukerundersøkelse i I Boas har det vært stort fokus på å styrke brukernes fysiske funksjon. Det har vært satt ned individuelle treningsprogram med fokus på styrketrening. For å heve mestringsnivået har en tatt utgangspunkt i det som gir mening i dagliglivet for hver enkel beboer og hatt fokus på det. Dette for å hindre kjedsomhet, ensomhet og hjelpesløshet. Frivillige isasjoner og pårørende forening har arrangert ulike sosiale tilstelninger. Antall vedtakstimer hjemmesykepleie har gått ned med , ca 4 timer pr. dag. Dette pga mindre behov for tjenester og at det har vært stort fokus på riktig tjeneste til rett tid. De dårligste pasientene som har hatt flest vedtakstimer har fått plass på OHS. Antall oppdrag har også gått ned med 1606, når en ser det ift vedtakstimer så ser en at det er utført flere kortere oppdrag. Enheten har blitt mer effektiv i tjenesteytingen. Antall vedtakstimer hjemmehjelp har gått ned med 4057, ca 8 timer pr. uke. En mer effektiv tjenesteutmåling ift behov er hovedårsaken. Dette er en tjeneste brukeren betaler for så det har vært stort fokus på at tjenesteutmålingen er riktig. Det har ikke vært ventetid på hjemmehjelp i 2012, så behovet har ikke vært så stor som året før. Brutto kostnaden pr. pasient/bruker av hjemmetjenesten er kr , i 2011 var de kr Hovedårsaken til nedgangen er at antall pasienter/brukere var 483 i 2012, mot 354 året før. Medarbeidere Økonomi Medarbeiderundersøkelsen i 2011 var god, med en helhetsvurdering på 4,4. Enheten har valgt å fokusere på faglig og personlig utvikling. Dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Enheten har gjennomført etiske refleksjonsgrupper. Faglig satsingsområder har vært demens, diabetes, etikk og aktiv omsorg (Eden prinsippet) og innovasjon. Det har vært gjennomført førstehjelpskurs og løfteteknikk kurs for alle ansatte. Flere medarbeidere har vært på ulike fagkurs. Enheten fikk med mange ansatte på utviklingskonferansen i Åfjord, hvordan få ideene ut i praksis, med et påfølgende seminar på museet. Mobbing/diskriminering har også vært et fokusområde og varslingsrutiner er gjennomgått. Medarbeidersamtaler er gjennomført. Ledelsesgruppa har gjennomgått et ledelsesutviklings kurs. Det har vært stort fokus på nærvær/fravær, både av den enkelte ansatte og generelt i enheten. Enheten har vært med i et prosjekt i regi av Nav. En frisklivskoordinator har bidratt til å øke trivsel og folkehelse blant medarbeiderne vha isert fysisk aktivitet - en suksess. Langtidsfraværet har gått ned fra 14,9 % til 6,5%. Kortidfraværet er 1,5%. Det har vært rolige tider når det gjelder hjemmeboende eldre/syke. Dette gjenspeiler seg i overskuddet for hjemmesykepleien. Det var en topp i høst med flere alvorlig syke i hjemmet. Dårlige pasienter har fått plass på OHS når det har vært nødvendig. Enheten har ikke hatt behov for å leie inn ved vakante stillinger ved flere tilfeller. Sykefraværet har gått ned og det har vært mindre utgifter til vikarer. Det har ikke vært avlasting på Drivdalsheimen i juli/august fordi det ikke var behov. Årsregnskap for hjemmetjenestene Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Hjemmesykepleien Bo- og aktivitetssenter Sum ansvarsområde

17 Brukere Årsrapport 2012 Note Årsak Beløp 1 2 Ikke innleie ved vakanser pga mindre behov for tjenester KLP Arbeidsgiveravgift Ikke benyttet avlasting Drivdalsheimen juli/august Merforbruk ekstrahjelp og overtid før stillinger til ressurs krevende bruker var på plass. Vask og rensing av tøy Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disposisjonsfond Hjemmetjenesten Sykehjemmet Nøkkeltall for enheten Enhetsleder Turi Teksum Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) Faste årsverk (ex dialyse og røntgen) 66,67 67,67 71,57 *63,87 Andre nøkkeltall om enheten: Beleggsprosent 98,37 98, ,93 Antall dialysebehandlinger Antall røntgenundersøkelser Antall henvendelser LV-sentral Antall demente(%) Antall sykehjemsplasser /64/66 62/64 Disponibelt til nye engangstiltak Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Brukertilfredshet Resultat for brukerne 2,9 3,1 5,1 3,6 Respektfull behandling 3,6 3,2 5,45 3,8 Brukermedvirkning 3,1 2,6 4,55 3,2 Tilgjengelighet 3,5 3,1 5,2 3,8 Informasjon 3,3 3 5,15 3,5 Trivsel 3,3 3,4 5,25 3,8 Generelt 3,3 3,1 5,05 3,5 Behovsdekning Antall på venteliste pr <4 Antall døgn utskr.klare m/betaling Klagesaker/omgjøring av vedtak FMST Faglig Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 16,93 19,13 Personell m/fagutd. (fast), årsverk 26,03 26,53 27,03 27,03 17

18 Økonomi Medarbeidere Årsrapport 2012 Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Mål Opplevd Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3 Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4 4 Innhold i arbeidet 4,5 4,5 Fysiske arbeidsforhold 3,8 4,5 Samarbeid med kollegaer 4,8 5 Mobbing, diskriminering 4,7 6 Nærmeste leder 4 4 Overordnet ledelse 3,5 4 Faglig og personlig utvikling 3,7 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,3 4,5 Helhetsvurdering 4 4,5 Fravær Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,5 % Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 5,8 % 6,5 % Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Antall i ufr. deltid Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 2,5 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Kostnad pasient/døgn Brukere Kommentarer til resultatene Sykehjem: Det ble foretatt ny bruker- og pårørendeundersøkelse ved OHS høsten Resultatet ble bedre på alle dimensjoner sammenlignet med året før. OHS ligger over landsgjennomsnittet, spesielt på brukerundersøkelsene. OHS er godt fornøyd med resultatet, og fortsetter å ha særskilt fokus på temaene brukermedvirkning, respektfull behandling og informasjon.. Vi har stort fokus på, og har i 2012 arbeidet mye med ernæring - dokumentasjon - ssystem - tvang og makt - legemiddelprosedyrer. OHS vektlegger å være en åpen institusjon som inkluderer pasienter og pårørende i aktiviteter og behandling. Det er i 2012 iverksatt innkomstsamtale for alle pasienter og pårørende, samt holdt to informasjons-/pårørendemøter med tema demens og ernæring. Vi har faste, ukentlige trim-/musikk-/erindrings- og kulturelle aktiviteter på egenhånd og sammen med frivillige lag, isasjoner og enkeltpersoner. Pasient belegget har endret seg til å bli mer behandlingskrevende da de skrives ut tidligere fra sykehus, samt at man ser en økende forekomst av demens eller demensadferd. Lokalene ved OHS (bortsett fra skjermet enhet) er ikke tilpasset demente (store rom/ganger, uoversiktlig, mange utganger m.m). OHS har sett seg nødt til å gjøre bygningsmessige tiltak for å skjerme enkelte pasienter ytterligere ved behov. Det har vært jobbet hardt for å møte Samhandlingsreformen, og ved hjelp av overbelegg og stor fleksibilitet fra de ansattes side har Oppdal kommune i stor grad klart å ta hjem pasienter når de er utskrivningsklare, det er betalt for 79 døgn for utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta i mot. Dette har vært i pressede perioder hvor vi allerede har drevet med ekstra overbelegg. Ingen søkere må vente lenger enn 1 mnd på svar på sykehjemssøknad. Pasientene er sykere enn før, og dette fører til store utfordringer mtp å dele rom, en døende pasient kan f.eks ikke dele rom med en senil dement. Pasienter på langtidsplass bør ha enerom jfr forskrift, men dette er vanskelig å få til. Kortidspasienter er det mer uro rundt (mer behandling, døende, støy, utskiftning m.m) så vår erfaring er at langtidspasienter er minst uegnet til å dele rom. Vi møter stadig spørsmål rundt dette fra pasienter selv og pårørende. Det har vært økt aktivitet på OHS i 2012: 125 utskrivninger mot 74 i 2011 / 79 innleggelser mot 50 i I tillegg til å ta inn pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus har vi også i stor grad klart å ta inn pasienter fra hjemmet innen rimelig tid. Vi ser at kreftpasienter får økt behov for opphold på sykehjemmet i takt med nedbygging av sengeplasser ved St.Olavs Hospital. Vi ser også at tilsynslegene bruker mye tid på oppfølging av pasientene, det kreves mer når større antall pasienter legges inn og skrives ut i økende tempo. Stor aktivitet og utskifting 18

19 på sykehjemmet har direkte sammenheng med at det blir "rolige tider" i hjemmetjenesten. Dialyse: St.Olavs Hospital har ansvar for dialysen., samarbeidet fungerer utmerket. I tillegg til dialyse har det også vært utført intravenøs jernbehandling ved avdelingen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert på Oppdal som sattellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs Hospital / Oppdal Helselag / Oppdal kommune i november-12 etter å ha vært stengt fra 1.januar. Hurra! Svært gode tilbakemeldinger fra befolkningen på at dette lot seg gjøre. Legevaktsentralen: Ble overført til Orkdal sykehus fra 1. januar. Medarbeidere Sykehjem: OHS har med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse hatt fokus på faglig og personlig utvikling, isering av arbeidet og Nærvær / fravær. Faglig utvikling og internundervisning er systematisk utført i regi av fagutviklingssykepleier, i tillegg har enkelte ansatte deltatt i eksterne kurs med ulike tema. Tema for internundervisning har i 2012 vært ernæring - tvang og makt - dokumentasjon - nytt lovverk - legemiddelbehandling - internkontroll - førstehjelp - etikk - forflytningsteknikk. Vi har nådd målet vårt for sykefravær på 7,5%! OHS startet året heftig med sykefravær på 15,3%, men har altså klart å halvere dette. Godt fornøyd med det! Deltakelse i nærvær-/fraværsprosjekt sammen med NAV/pers.ktr og andre pleie- og omsorgsenheter fortsetter i OHS ser at pasientbelegget fører til større behov for kompetanse og økt grunnbemanning. Spesielt på natt, kveld og helg ser man større behov for sykepleie- og fagkompetanse enn før, i takt med mer aktiv behandling og sykere pasienter. Ansatte på sykehjemmet rapporterer om stor slitasje når det er overbelegg på avdelingene. Vi har ikke klart å arbeide nok med isering av arbeidet og grunnbemanning, men starter med blanke ark og deltakelse i prosjektet "Saman for ein betre kommune" i 2013! Antall ansatte i ufrivillig deltid er ikke målt i En lærlingeplass ble ikke besatt pga mangel på søkere. Dialyse: Betjenes av to sykepleiere tre dager i uka. Enhetsleder OHS har personalansvar. Røntgen: Radiografen er fra etablering av satellittrøntgen formelt ansatt ved St.Olavs Hospital. Sykehjem: Økonomien og regnskapssituasjonen har vært en utfordring i hele 2012, OHS hadde store underskudd både i Tertial 1 og 2. Det ble skissert tiltak og forventede budsjettnormaliseringer i tertialrapportene som har hatt ønsket effekt. OHS har vært svært nøysom, og det har vært gjennomført streng innkjøpskontroll og nøye vurdering før innkjøp av forbruksvarer, medisiner m.m for å prøve å rette opp situasjonen utover året. I november/desember kom OHS svært positivt ut når etterberegning av vederlag etter likning 2011var klar. I Tertial 2 ble det antydet at den negative situasjonen skulle rette seg når etterberegningen var utført. Ikke bare ble underskuddet utlignet, men det førte altså til økt inntjening. Dette er en uforutsigbar inntekt da det kommer an på pasientenes betalingsevne, utliknede skatt, renteinntekter, etterslep på trygdeøkning, private pensjoner med mere. Sluttføring av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift slo svært positivt ut for OHS. Overbelegg ble gjennomført i 7 av årets 12 måneder, og noe lønnsutgifter ble dermed spart på det. Økonomi Redusert sykefravær har stor betydning for utgifter til vikarer. I takt med redusert sykefravær hadde eget personell kapasitet til å ta ekstravakter i stedet for å bruke vikarbyrå (som er dyrere). OHS har ikke besatt 0,36% vakante stillinger utenom turnus. Kursutgifter og utgifter til maskiner, utstyr, instrumenter, datautstyr har vært holdt på et minimum. OHS har allikevel overforbruk på variable forbruksposter som medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og vask/rens av tøy. Pleie- og omsorgstjenesten klarte ikke å komme i gang med dagaktivisering for hjemmeboende senil demente i løpet av 2012, og ressurser til dette ( ) bidrar til økonomisk overskudd for OHS ved årets slutt. Dagaktiviseringen iverksettes i 2013 av nyansatt demenssykepleier i hjemmesykepleien. Dialyse: St. Olavs Hospital har økonomisk ansvar for satelittdialysen. Røntgen: Røntgenavdelingen ble reetablert som satellitt først på november Refusjon av fødselspenger i perioden det var stengt førte til sparte lønnsutgifter og overskudd på kr Røntgensatelitt innebærer at St.Olavs Hospital har driftsmessig og økonomisk ansvar for avdelingen. 19

20 Årsregnskap for sykehjemmet Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Note Syke- og fødehjem Dialysebehandling Røntgen Legevakt- og nødmeldetjeneste Sum ansvarsområde Note Årsak Beløp 1 Egenbetaling. Etterberegning etter likning 2011 slo svært positivt ut, underskuddet på ved Tertial 2 ble snudd til overskudd ved årsslutt. Uforutsigbar inntekt. Pensjonspremie KLP og arbeidsgiveravgift. Etterbergning ved årets slutt innebar overskudd ift budsjett Sykehjemmet sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Sykehjemmet

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 37 Tertialrapport I Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen

Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kommunale barnehager NAV Tekniske tjenester Fokusområde

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 35 Tertialrapport I Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 5 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 38 Tertialrapport II Oppfølging

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 40 Årsrapport 2014 Oppfølging

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltninghen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltninghen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltninghen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 39 Årsrapport 2013 Oppfølging

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 39 Tertialrapport I Oppfølging

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 40 Tertialrapport I Oppfølging

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 43 Tertialrapport II 2014 Oppfølging

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 30.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 30.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.05. Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 42 Årsrapport 2015 Oppfølging

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer