Formannskapets innstilling til økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets innstilling til økonomiplan"

Transkript

1 Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: Generell realvekst i frie inntekter 1,69 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Nettogevinst (øre/kwh) på konsesjonskraft Gjennomsnittsrente på innlån 4,25% 4,50% 4,50% 4,50% Inflasjon 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Gjennomsnittsrente på bankinnskudd 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% Rentefot på egne lån i Kapitalfondet 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% Aksjeutbytte Avdragstid på nye lån (antall år) Regnskap Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Konsesjonskraft/annet kraftsalg Konsesjonsavgift Momskompensasjon for investeringsutgifter Andre generelle statstilskudd 2) A SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte 3) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på innlån til egne formål B FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO C Til ubundne avsetninger 4) Til bundne avsetninger 5) Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 263 AVSETNINGER NETTO AV FELLESINNTEKTER D Overføring til investeringsbudsjettet E Motpost for avskrivninger F=A+ B+C+ D+E DISPONIBLE MIDLER

2 4.1 Konsekvensjusteringer som utløser endring av budsjettrammer Akumulert endring i forhold til 2011 Enhet Kostnadselement PoF Kompetanseheving deltidsreform brann PoF Kompetansehevingsbevis utrykningskj.tøy PoF Museumsprosjekt Politisk styring og kontroll Kommune- og Stortingsvalg Tilleggsbevilgninger Økt avsetning pga rettighetslovgivning Tilleggsbevilgninger Underbudsjettert lønnsvekst i Midlertidig skoledrift Aune Borfall av midlertidig skoledrift Opplæring og bolig Praktisk bistand ressurskrevende bruker Hjemmetjenester Tilbaketrekking av stillingsutvidelse Hjemmetjenester Ressurskrevende bruker Aune skole Endring i elevtall Vollan skole Endring i elevtall Drivdalen skole Endring i elevtall Midtbygda skole Endring i elevtall Lønset skole Endring i elevtall Ungdomsskolen Endring i elevtall Aune skole Redusert lesetid for seniorer Vollan skole Redusert lesetid for seniorer Lønset skole Redusert lesetid for seniorer Ungdomsskolen Redusert lesetid for seniorer Vollan skole Endring i antall SFO-elever Lønset skole Endring i antall SFO-elever Aune skole Endring i minioritetsspråklige elever Kommunale barnehager Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp Bygg og eiendom Økte FDV-kostnader Aune barneskole NAV Pålegg om krisesentertilbud Totalsum Kalkulasjon av disponible driftsmidler til nye tiltak Bud Disponible midler (jfr. kap. 3.13) Fremskriving av dagens driftsnivå = Driftsmidler til nye tiltak

3 5.1 Investeringsprogram Pri Anlegg Kostnadsoverslag Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -11 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Bruk av infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Utbygging av BOAS Ny Vollan bru Videreutvikling av IT-løsninger Investering landsskytterstevnet Ski- og skiskytteranlegg Kåsen Ålma industriområde Tilkobling avløpsnett Midtbygda skole Rehabiliteringstiltak ved grendeskolene Rehabilitering av idrettshallen Kirkegårdsutvidelse Tiltak i forb. med E6-omlegging Utbygging av eldreomsorgen (20 plasser) Rehabilitering Drivdalen skole Midtbygda skole VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt Diverse forsterkninger ledningsnett vann Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann Diverse forsterkninger ledningsnett avløp Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum Nyanlegg Splepphaugen - Gorsetvn, vann Sanering kommunale veger, vann Sanering kommunale veger, avløp Sanering vann, Roseringen Sanering avløøp, Roseringen Sanering vann, Valmuevn Sanering avløp, Valmuevn Sanering vann, Neslevn Sanering avløp, Neslevn

4 5.2 Finansieringsplan for investeringene Finansiering: Sum Lån av Kapitalfondet Bruk av Kapitalfondet Bruk av infrastrukturfondet Tilskudd/refusjoner Momskompensasjon Eksterne lån til VAR-anlegg Eksterne lån til andre anlegg Sum finansiering Anvendelse av driftsmidler A Disponible driftsmidler til nye tiltak Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån Renter på nye interne lån av kapitalfondet Avdrag på nye lån av kapitalfondet B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 Utbygging av BOAS med 21 nye boenheter Drift av kirkegård Utbygging av eldreomsorgen med 20 plasser C Sum driftskonsekvenser av investeringene Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Midlertidig drift av avlastningsplasser Drivdalsheimen Videreføring av overbelegg ved sykehjemmet Legevaktsamarbeid Flytting av legevakttelefon Leie av lokaler i ODS Økt ramme til kirkelig sektor Økt aktivitet ved musèet Økte ressurser demente Pilgrimsleden D Sum nye driftstiltak A-B-C-D Rest etter disponeringer

5 6. Balanseringstiltak Tall i kr Balanseringsbehov Økte inntekter fra innbyggere/brukere: 1 Økning av eiendomsskatten Økte betalingssatser for hjemmetjenester Omstillings- og effektiviseringstiltak: 3 Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning Fondstransaksjoner: 4 Avsetning til Kapitalfondet 5 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Sum balanseringstiltak Hoved- og nøkkeltall Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): A Sum driftsinntekter B Sum driftsutgifter C=A+B Brutto driftsresultat D Eksterne finansposter E Motpost avskrivinger F=C+D+E Netto driftsresultat G herav: momskompensasjon for investeringer Balanseringsstørrelser (1.000 kr): H Ekstern lånegjeld I Disponibel saldo i Kapitalfondet J Fondskapital i Kapitalfondet K Fondskapital i Infrastrukturfondet L Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet M Ubalanse i driftsbudsjettet N=-(1,5%- R)*(A-G) Avvik i forhold til 1,5% driftsmargin eks. momskomp.for investeringer O Investeringer Nøkkeltall: P=(C-G)/(A-G) Brutto driftsmargin eks momskomp. for investeringer 0,9 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 1,6 % Netto driftsmargin ekskl. momskomp. for Q=(F-G)/(A-G) investeringer 0,4 % 1,5 % 1,3 % 2,4 % 0,7 % R=-D/A Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 7,0 % 7,2 % 7,1 % 6,9 % S=O/A Investeringer i % av driftsinntekter 18,4 % 12,5 % 7,9 % 11,8 % 8,3 % T=H/A Lånegjeld i % av driftsinntekter 82,5 % 80,9 % 77,6 % 76,0 % 73,9 % 5

6 7.3 Budsjettrammer for 2012 A B C D A+B+C+D Ramme 2011 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2012 PoF Støtte- og fellestjenester Politisk styring og kontroll Tilleggsbevilgninger Oppdal kulturhus KF Midlertidig skoledrift Aune Opplæring og bolig Sykehjemmet Hjemmetjenester Aune skole Vollan skole Drivdalen skole Midtbygda skole Lønset skole Ungdomsskolen Kirkelig sektor Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse- og familie NAV Sum

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 24.05.14, OPP 23.05.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 28.05.2014

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsmelding for 2011. Innhold

Årsmelding for 2011. Innhold Årsmelding for 2011 Innhold 2. REGNSKAPSANALYSE... 3 3. PERSONELL OG LIKESTILLING... 15 4. PLAN OG FORVALTNING... 19 5. STØTTETJENESTER... 24 6. OPPLÆRING OG BOLIG... 27 7. OPPDAL HELSESENTER... 30 8.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlingsprogram 2014 17.

Handlingsprogram 2014 17. Handlingsprogram 2014 17. Presentasjon av rådmannens forslag Oljen gjør Norge til annerledeslandet Arbeidsledighet i Porsgrunn og hele landet 2000 13. Porsgrunn er uten unntak litt mindre annerledes enn

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Overordnede føringer. Kommunenes inntektssystem Tar ikke høyde for at vi var 5 kommuner til og med 1991 Tar utgangspunkt i at vi er en ideel kommune med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan 2007 2008

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for 2010-2013. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/38 28.05.

OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for 2010-2013. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/38 28.05. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2009/568-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/38 28.05.2009 Kommunestyret Handlingsprogram for 2010-2013

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer