OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen , OPP og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset :00 14:45 Antall fremmøtte 7 Forfall meldt fra følgende: Ingen forfall.

2 Diverse merknader Fra administrasjonen møtte: Rådm. D. Skjølsvold, formannskapssekr. G.S. Måren, øk.sjef L. Skarbø. Div.info / godkjenning Spørsmål: Ingvill Dalseg: 1) Vangfeltet kommunens rolle. Besvares i et senere møte. 2) Vangfeltet anmeldelse av mulig gravrøveri. Besv. av rådm. Gerd-Mette Drabløs: Anleggsvirksomhet i sentrum gang-/sykkelveg v/total. Besv. av rådm. Bjørg-Marit Sæteren: Masseopphopning i elva Driva forebygging før mulig flom. Besv. av rådm. og ordf. Underskrifter

3 Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 14/13 Tertialrapport I 2014 PS 14/14 Budsjettregulering I 2014 PS 14/15 Handlingsplan for

4 RS 14/111 RS 14/112 RS 14/113 RS 14/114 RS 14/115 RS 14/116 RS 14/117 RS 14/118 REFERATSAKER Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Ingen uttalelse Hoering om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram innføring av vaksine mot rotavirus Ingen uttalelse Høring - Framtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør- Trøndelag fylkeskommune Ingen uttalelse Høring - NOU 2014:2 Lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Ingen uttalelse Høring - Prosjekt rehabilitering Midt-Norge Ingen uttalelse Høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Ingen uttalelse Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere Ingen uttalelse Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen Ingen uttalelse RS 14/119 Hjemme te'n Terje konsert august Endringsvedtak dato. RS 14/120 RS 14/121 RS 14/122 RS 14/123 Svar på søknad om utvidet salgsareal ved KIWI 101 Oppdal Kontrollrapport skjenkekontrollen Søknad om støtte til etablering og utvikling av virksomhet Avslag på søknad om startlån for kjøp av eiendom i Oppdal kommune Off.l. 13 første ledd, jfr. Fvl. 13

5 PS 14/13 Tertialrapport I 2014 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport I 2014 til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Innstilling Rådmannens tilråding tiltres enst. Innstillingen blir som følger: Kommunestyret tar tertialrapport I 2014 til orientering. PS 14/14 Budsjettregulering I 2014 Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2014 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Skatt på inntekt og formue Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning

6 Rammetilskudd fra staten Nettoinntekt fra kraftforvaltningen Tilskudd til private barnehager Økt ramme til kommunale barnehager: utvidet åpningstid Bruk av tilleggsbevilgningsposten Redusert avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: PoF: frisklivssentral Helse og familie: frisklivssentral Sykehjemmet: IT-konsulent/superbruker Hjemmetjenester: IT-konsulent/superbruker Lokale lønnsoppgjør: Stab og støtte Plan og forvaltning Sykehjemmet Hjemmetjenester Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse og familie Bruk av avsetningspost for lønnsjustering Sum For å redusere utgiftene til private barnehager og gi et mer fleksibelt tilbud for foreldrene, godkjenner kommunestyret at åpningstiden i de kommunale barnehagene utvides til 10,25 timer pr dag fra 1. august. Saksprotokoll i Formannskapet

7 Behandling AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: Åpningstid kommunale barnehager: kr ,- tas ut for åpningstid på timer pr. dag i kommunale barnehager. Pkt. 2 i rådmannens tilråding går ut. Innstilling O. Gorseths forslag vedtas enst. Rådmannens tilråding med vedtatt endring ble enst. tiltrådt. Innstillingen blir som følger: Driftsbudsjettet for 2014 reguleres på følgende måte: Utgiftsøkning/ inntektsreduks jon Utgiftsreduksjo n/ inntektsøkning Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd fra staten Nettoinntekt fra kraftforvaltningen Tilskudd til private barnehager Bruk av tilleggsbevilgningsposten Redusert avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Flytting av budsjettmidler mellom enhetene: PoF: frisklivssentral Helse og familie: frisklivssentral Sykehjemmet: IT-konsulent/superbruker

8 Hjemmetjenester: IT-konsulent/superbruker Lokale lønnsoppgjør: Stab og støtte Plan og forvaltning Sykehjemmet Hjemmetjenester Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse og familie Bruk av avsetningspost for lønnsjustering Sum PS 14/15 Handlingsplan for Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen med de vedtatte endringer som handlingsplan for Saksprotokoll i Formannskapet Behandling

9 Særutskrift fra bygningsrådet, sak K. 14/59, driftsutvalget, sak K. 14/7 og Oppdal ungdomsråd, sak 14/2 forelå i møtet. Utvalgene hadde ingen innspill. I. Venstre, Høyre og SP v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Nye inntektsforutsetninger i tråd med kommuneproposisjonen innarbeides. Balanse gjenopprettes ved å øke effektiviseringskravet for enhetene. Alt av effektiviseringskrav kun på følgende enheter: Pof Støtte- og fellestjenesten Kommunalteknikk Bygg og eiendom NAV Viser til oversikt nedenfor. Tall i kr Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset Sammenslåing av enheter Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,3 promille fom Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Sum balanseringstiltak Gjenstående ubalanse Ramme 2014 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2015 PoF Støtte- og fellestjenester

10 Politisk styring og kontroll Tilleggsbevilgninger Oppdal kulturhus KF Sykehjemmet Hjemmetjenester Aune skole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kirkelig sektor Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse- og familie NAV Sum II. AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) AP, KrF, H og V v/odd Gorseth foreslo følgende: Skolestrukturen endres fra skoleåret 2015/16. Effekt driftskostnad innarbeides for 1 skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra Investering ved Drivdalen skole tas ut. Anbud Drivdalen skole avventes til avklaring skolestruktur. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan fra 2014/15

11 2a) AP/KrF v/ O. Gorseth foreslo følgende: Inndekning skjer ved å øke effektivisering til 0,8 %. 2b) Høyre/Venstre v/ingvill Dalseg foreslo følgende: Inndekning skjer ved å øke effektivisering i alle enhetene, foruten helse og omsorg med 1,5%. 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra ) Samlokalisering helsetjenester plasseres ved ODMS. Samlokalisering gjennomføres etter 2018 på grunn av kommunens manglende økonomisk ramme 5) Stortinget skal politisk ta stilling til kommuneproposisjonen senere. Ved lavere reduksjon i frie inntekter enn det som er lagt inn, skal frigjorte midler benyttes til å balansere handlingsplanen og redusere økningen som er foreslått i eiendomsskatt/effektivisering Verbalforslag: 1) Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. 2) Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016

12 3) Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge 4) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. 5) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. III. Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo følgende: Investeringstiltak: 8 millioner avsatt til tiltak i forbindelse med E6/gågate. Høyre ønsker å bruke 2 millioner av disse til investeringer i eget næringsliv. Pengene skal gå til å styrke produktutvikling, markedsføring, kompetanseheving, markedsvarestrategi og til å styrke samarbeid og samhandling. Penger kan gå til å styrke fellesgodemodellen. Altså pengene skal brukes til å nå mål i handlingsplanen. Eksempelvis kunne pengene brukes på satsning innenfor egne bedrifter, klubber eller lag i Oppdal. Hva kan kommunen gjøre for utvikling og satsning på for eksempel golfbanen, skyttermiljøet, rideklubben eller curlingmiljøet? Verbalforslag: 1) Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis.

13 2) Det må avsette midler til kompetanseheving innenfor helsefag, eksempelvis diabetessykepleier og kreftsykepleier. Kravene til spesialisering og kunnskap vil øke, og vi må være rustet for å møte komplekse og utfordrende behandlingsforløp lokalt, i trå med samhandlingsreformen. Samtidig må Oppdal rustes til å drive omfattende forebyggende arbeid. Forslag: Høyre ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. 3) Høyre ønsker at rådmannen ser på organiseringen og bruken av næringshagen. Markedsføres kommunen optimalt, er samarbeidet og samhandlingen god. Hvordan ville en nærings- turistsjef i kommunen kunne løse oppgavene? IV. SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: Verbalforslag : 1) Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. 2) Oppdal kommune v/rådmannen må iverksette tiltak for å få flere lærlingeplasser i kommunen. 3) For å styrke frivilligheten i Oppdal bør det på plass en person som skal spesialisere seg på området tilskuddsordninger av enhver art. Vedkommende skal være behjelpelig med opplysninger og søknader fra lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Dette skal være en selvfinansierende stilling, men i oppstarten bør kommunen bidra med midler fra Næringsfondet.

14 V. Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: 1. Kommunestyret vedtar å gå ut med ny anbudsrunde for Midtbygda skole. Det legges opp til "Totalentreprise med forhandling". Skolen skal rehabiliteres etter tilfredsstillende standard innenfor vedtatte rammer. 2. Kommunestyret legger til grunn en todeling av helsetjenestene Lege- og spesialisthelsetjeneste på helsesenteret og helsestasjon, frisklivssentral, rehabilitering m.m på ODMS. 3. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn. Innstilling Forslag I v/ G-M Drabløs ble ikke stemt over. Forslag II, pkt. 1 v/ O. Gorseth ble enst. vedtatt. Forslag II, pkt. 2 v/ O. Gorseth ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag II, pkt. 2b) v/ I. Dalseg falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: H og V). Forslag II, pkt. 2a) O. Gorseth ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag II, pkt. 3) v/ O. Gorseth ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H,V,SP). Forslag II, pkt. 4) v/ O. Gorseth og forslag V, pkt. 2 v/g-m Drabløs ble ved alternativ votering vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: V). Forslag II, pkt. 5 v/ O. Gorseth ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (mindretall: V og SP).

15 Forslag II, verbalforslag v/ O. Gorseth: 1) Enst. vedtatt. 2) Enst. vedtatt. 3) Enst. vedtatt. 4) Ved alternativ votering mellom O. Gorseths verbalforslag og forslag V, verbalforslag nr. 1 v/g-m Drabløs, ble O. Gorseths forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: V,H,SP). 5) Vedtatt med 6 mot 1 stemme (mindretall: SP). Forslag nr. III v/ I. Dalseg ang. Investeringstiltak falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: H og V). Forslag nr. III v/i. Dalseg, verbalforslag: 1) Enst. vedtatt. 2) Enst. vedtatt. 3) Ble ikke votert over. Forslag nr. IV v/b.m. Sæteren, verbalforslag: 1) Enst. vedtatt. 2) Falt med 3 mot 4 stemmer (mindretall: H,V,SP).

16 3) Falt med 1 mot 6 stemmer (mindretall: SP) Forslag nr. V, verbalforslag nr. 3 v/g-m Drabløs ble enst. vedtatt. Rådmannens tilråding tiltres med 6 mot 1 stemme. (Mindretall: SP v/b.m.sæteren.) Innstillingen blir som følger: 1) Demensutbygging fullføres i 2018 som foreslått av rådmannen: Driftstilskudd på 10,4 mkr fra 2018 ligger inne. Investering på 43 mkr i 2017 ligger inne Driftsmidler til dagaktivitetstilbud 5 dager i uka avsettes i 2015, 2016 og 2017 med 0,7 mkr hvert år. 2) Skolestrukturen endres fra skoleåret 2015/16. Effekt driftskostnad innarbeides for 1 skole fra 2016 med 1,3 og 2,6 mkr årlig fra Investering ved Drivdalen skole tas ut. Anbud Drivdalen skole avventes til avklaring skolestruktur. Elevene ved Drivdalen skole overflyttes til Vollan fra 2014/15. Inndekning skjer ved å øke effektivisering til 0,8 %. 3) Eiendomsskatten økes med 0,6 promille fra 2016, og inflasjonsjusteres årlig med 2% fra Effektiviseringskrav enhetene i kommunen og kulturhuset økes med 0,85% årlig fra ) Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. 5) Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.)

17 På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Vedtatte verbalforslag: Rådmannen får i oppdrag å utrede tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge i Oppdal. Overvekt og fedme medfører økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Nåværende organisering av rektorer ved barneskolene fortsetter som nå. Rådmannen får i oppdrag å evaluere organiseringen på nytt i 2016 Innen PPT er det kompetanse innen område psykisk helse for barn og unge. Ressursene er i dag ikke tilstrekkelig ved at samtaler/oppfølging på dette området går til utredning og oppfølging av barn med særskilte vansker i skole og barnehage. Rådmannen får i oppdrag til handlingsplanen å utrede behov for ressurser innen psykisk helse for barn og unge Midtbygda skole: Rådmannen får i bestilling å utlyse anbudskonkurranse en gang til som totalentreprise. Konsekvens nedleggelse en skole. (Drivdalen skole eller Vollan skole.) På grunn av kommunens økonomiske situasjon planlegges det å legge ned en skole. Det vises til rundskriv Udir om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Som følge av dette bes rådmannen om å gjennomføre en saksbehandling om konsekvenser av nedleggelse og fremtidige kretsgrenser, slik rundskrivet foreskriver. Endelig vedtak fattes av kommunestyret når sak om dette legges frem, herunder en gjennomføringsplan. Skape god dialog og samarbeidspartnere slik at prisen på heiskort til barn og ungdom kan reduseres eller eventuelt være gratis. Formannskapet ber om at rådmannen utreder hvilke utfordringer vi vil møte i årene fremover hva gjelder medisinskpersonell, innen pleie, omsorg og forebyggende arbeid. Det må jobbes intensivt mot fylkeskommunen for i fellesskap å få bygd en flerbrukshall på Oppdal. Kommunestyret ber om at det utarbeides en Folkehelseplan for kommunen. Arbeidet og dokumentet "Folkehelseutfordringer i Oppdal" legges til grunn.

18 Pri Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -14 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Kostnadsoverslag Næringsfondet Infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån Anlegg Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Midtbygda skole Drivdalen skole 6 Tiltak i forb. med E6-omlegging IKT-infrastrukturinvesteringer ENØK-tiltak Bofellesskap for demente Innløsning usolgte tomter Bjerkmoen Flomsikring vestre vannveg, etappe VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt Diverse forsterkninger ledningsnett vann Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann Diverse forsterkninger ledningsnett avløp Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum Sanering vann, Konvallvegen Sanering avløp, Konvallvegen Ny hjullaster m/utstyr Oppdal Miljøstasjon Utarbeidelse hovedplan avløp Sanering vann, Bakkeveien Sanering avløp, Bakkeveien Sanering vann, Nesleveien Sanering avløp, Nesleveien Sanering vann, Roseringen Sanering avløp, Roseringen Nyanlegg Stakksenget, vann Nyanlegg Stakksenget, avløp Sanering vann, Sildrevegen Sanering avløp, Sildrevegen Sanering vann, Valmuevegen Sanering avløp, Valmuvegen

19 A Disponible driftsmidler til nye tiltak Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån Renter på nye interne lån av kapitalfondet Avdrag på nye lån av kapitalfondet B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 IKT-infrastrukturinvesteringer Bofellesskap for demente C Sum driftskonsekvenser av investeringene Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Nattevakt ressurskrevende brukere, økt kreftsykepleiestilling Nye lokaler for voksenopplæringen Dagtilbud for demente Kompetansehevingstiltak i grunnskolen D Sum nye driftstiltak A-B-C-D Rest etter disponeringer Tall i kr Balanseringsbehov (etter kommunelovens balansekrav) Omstillings- og effektiviseringstiltak: Effektiviseringskrav for enhetene og kulturhuset Sammenslåing av enheter Nedlegging èn skole Inntektsøkning: Økning av eiendomsskattesatsen med 0,6 promille fom Fondstransaksjoner: Avsetning til det generelle disposisjonsfondet Bruk av det generelle disposisjonsfondet Sum balanseringstiltak

20 Gjenstående ubalanse Ramme 2014 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2015 PoF Støtte- og fellestjenester Politisk styring og kontroll Tilleggsbevilgninger Oppdal kulturhus KF Sykehjemmet Hjemmetjenester Aune skole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kirkelig sektor Kommunale barnehager Kommunalteknikk Bygg og eiendom Helse- og familie NAV Sum Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansposter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat

21 Balanseringsstørrelser (1.000 kr): Ekstern lånegjeld Disponibel saldo i Kapitalfondet Fondskapital i Kapitalfondet Fondskapital i Infrastrukturfondet Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet Ubalanse i driftsbudsjettet Gj.snitt: Avvik i forhold til 1,5% netto driftsmargin Investeringer Nøkkeltall: Brutto driftsmargin 1,8 % 1,1 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % Netto driftsmargin 1,3 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 1,6 % 1,50 % Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 6,8 % 6,6 % 6,4 % 6,0 % Investeringer i % av driftsinntekter 15,9 % 8,7 % 7,4 % 11,0 % 2,4 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 72,0 % 72,7 % 69,7 % 67,2 % 62,2 %

22 REFERATSAKER RS 14/111 Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring RS 14/112 Hoering om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram innføring av vaksine mot rotavirus RS 14/113 Høring - Framtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune RS 14/114 Høring - NOU 2014:2 Lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav RS 14/115 Høring - Prosjekt rehabilitering Midt-Norge RS 14/116 Høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov RS 14/117 Høring av forslag om strengere regulering av sterke laserpekere RS 14/118 Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen RS 14/119 Hjemme te'n Terje konsert august Endringsvedtak dato. RS 14/120 Svar på søknad om utvidet salgsareal ved KIWI 101 Oppdal RS 14/121 Kontrollrapport skjenkekontrollen RS 14/122 Søknad om støtte til etablering og utvikling av virksomhet RS 14/123 Avslag på søknad om startlån for kjøp av eiendom i Oppdal kommune