Notat avhendingsplan for Stensby sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat avhendingsplan for Stensby sykehus"

Transkript

1 Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb Hamar Telefon: Telefax: e-post: Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Til: Elvira Maric,Morten Løkken Bendiksen Fra: Bo Vegard Bording Grøtvedt Kopi: Dato: 20. februar 2013 Sak: Stensby sykehus Saknr.: Saksbeh.: Stensby sykehus - avhendingsplan Stensby sykehus, gnr.220,bnr. 3 i 0237Eidsvoll Kommune. Stensby sykehus. 1. Oppdraget, forberedelse til eventuell avhending. Bo Vegard Bording Grøtvedt, HSØ har utarbeidet en avhendingsvurdering, datert 15. oktober Denne vurderingen er benyttet i utarbeidelse av avhendingsplanen. Vedlegg 1. Vurderingen omfatter kun grove beregninger og må oppfattes som størrelsesorden og er ikke eksakte. Hensikten er å visualisere alternativer som grunnlag for vedtak for en avhendingsplan. Oppdraget honoreres etter påløpte timer (tilsvarende kostnadsdekning) og direkte utlegg dekkes etter bilag. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 2. Sammendrag(gjengis i pkt. 12.) Etter de vurderinger som er gjort i tidligere avhendingsvurdering og dette notatet (avhendingsplanen) anbefaler vi at det arbeides parallelt med flere aktiviteter og alternativer i avhendingsprosessen, oppsummert nedenfor. Avklaringer i forhold til Samhandlingsreformen prioriteres og iverksettes umiddelbart. Parallelt arbeid (vedleggene er kun utkast og må bearbeides/tilpasses): - Utredning av alle forhold som omfattes av avhendingsstrategien for HSØ. - Utarbeidelse av styringsdokument og forankring av prosessen, vedlegg 2. - Utarbeidelse av forenklet styringsdokument, vedlegg 3. - Oppdatering av prosjektplanen, vedlegg 4. - Forberede salg på det åpne marked. - Forberede midlertidig utleie. Milepælsplan utdrag av prosjektplanen: Prosess start Forberedende fase Samhandlingsreformen Vurderingsfase Forankring HF Forankring RHF/HOD Salgsforberedelse Salg Etterarbeid/oppdrag fullført Historisk Stensby gård ble i 1911 gitt som gave til Eidsvoll kommune av kammerherre Håkon Mathiesen "til istandbringelse av tidsmessig sygehus med epidemianstalt". Den første pasienten ble innlagt 23. oktober Akershus fylkeskommune overtok huset i Etter sykehusreformen i 2002 ble Stensby sykehus en del av Akershus universitetssykehus HF. Stensby sykehus har fungert som lokalsykehus for Eidsvoll og Hurdal kommuner. Stensby sykehus ble på styremøte i AHUS 19. desember 2012 vedtatt avviklet. All virksomhet i AHUS regi skal være avviklet innen 1. april Samhandlingsreformen Eidsvoll kommune er tilbudt å leie arealer for å dekke oppgavene i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen, men har avslått tilbudet. Kommunen benytter seg i dag av egen ledig kapasitet på alders- og sykehjem. Et forsøk på å danne et interkommunalt selskap for Øvre Romerike har ikke nådd frem. Kommunen har også sagt opp leieavtalen og fraflyttet legevakten. Rådmann i Eidsvoll Bynhild Hovde opplyser i en uformell henvendelse fra oss at kommunen senere ikke har vurdert eiendommen til kommunal bruk, men at en ny formell henvendelse om overtakelse eller samhandling vil bli politisk vurdert. Side 2 av 5

3 5. Regulering Eiendommen er uregulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål. Dersom eiendommen skal selges på det åpne marked til annet formål vil omregulering være påkrevet. Kostnader og tidsforbruk ved en reguleringsprosess må da vurderes opp mot mulig gevinst. Generelt vil en regulering ta minst 2 år og ha en kostnad på NOK 2 mill.. 6. Vern Ingen del av eiendommen er vernet i landsverneplanen for helsesektoren (LVPH). Lokale verneinteresser er ukjent. 7. Miljø Det er ikke registrert virksomhet på eiendommen som gir grunn til å anta at det er forurensning i grunnen. Før avhending kan det være aktuelt å vurdere prøvetaking. Det ikke gjort registreringer eller undersøkelser av mulige giftforekomster i bygningsmassen. 8. Mulige kjøpere Nasjonale investorer/entreprenører vi har snakket med antyder at eiendommen ikke vil være noe klart investeringsobjekt for denne gruppen. Spesielt er dette med bakgrunn i usikkerheten rundt regulering og mulig fremtidig bruk. Lokale investorer/entreprenører med større kjennskap til kommunen administrativt og politisk kan derimot være mer aktuell kjøpegruppe. 9. Bygningsmassen. Bygningsmassen omfatter svært ulike bygningskonstruksjoner og bærer preg av på- og tilbygging fra ca til i dag.totalt brutto areal i hovedbygget er kvm. brutto, hvorav 450 kvm. er uinnredet og 237 kvm. er kondemnabelt. Etter en gjennomgang av arealene har vi trukket fra uegnede arealer ved utleie. Utleiebart areal er vurdert til kvm.. Norconsult har utarbeidet tilstandsanalyse datert 21. september Den konkluderer med at hovedbygget med fløyene A til F har svært varierende standard, men vurderes samlet til å være i middels god tilstand (TG2). Fløy E, 237 kvm. anbefales revet, og vil inngå i verdivurderingen som rivekostnad.hybelbygget og låven er ikke vurdert. Hybelbygget må anses som kondemnabel og bør rives. Låven kan med fordel overføres vederlagsfritt til idrettsforeningen til bruk for tilliggende ski-/løypeanlegg. 10. Verdivurdering/-fastsettelse. Totalt brutto areal er utregnet til ca kvm., (ekskl. trafo og aggregat hus), og vi legger dette til grunn for vurdering av eiendommens verdi. Eiendommen vil ved salg utgjøre en betydelig andel av tilbudte arealer i området, og kan være tidkrevende å avhende. Det er p.t. lite utbud på tilsvarende type arealer i området, og lite sammenlignbare objekter til salgs. Vi har tatt utgangspunkt i Hanskollen hotell og Hurdal ungdomsskole som er til salgs for hhv. NOK 6,2 mill. og NOK 7,9 mill., tilsvarende ca ,- pr. kvm.. Et grovt første anslag for verdien vil således være kvm. x NOK 3 000,- = NOK 30 mill. som en størrelsesorden. Det kan være nødvendig å gjøre fradrag for kondemnable arealer som bør rives. Dette er ikke medtatt her, men normal Side 3 av 5

4 rivekostnad er 1 330,- pr. kvm..verdien av disse arealene før rivning må anses som svært marginale. Før salg iverksettes må det utarbeides en takst og det er da viktig å få en markedsverdi slik det står. Normalt vil en teknisk verdi eller bruksverdi for et sykehus avvike sterkt fra hva markedet er villig til å betale. 11. Alternative avhendingsmodeller som kan bearbeides parallelt a. Forholdet til Samhandlingsreformen. Det er ingen tvil om at et samarbeid mellom kommunene i Øvre Ringerike ville være en god løsning for å ivareta de oppgavene kommunene skal utføre som en følge av Samhandlingsreformen. Foretaksmøtet legger stor vekt på samhandling generelt, og mellom sykehusene og kommunene spesielt. I Jonas Gahr Støres tale til sykehusene 30. januar sa han bl. a. følgene (utdrag): Samhandlingsreformen handler ikke bare om at kommunene skal jobbe annerledes. Det handler om å gjøre hele behandlingskjeden samkjørt og bedre. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene og sykehusene samarbeider tettere. Jeg venter mye av dette tette samarbeidet mellom sykehus og kommuner. Ut fra dette legger vi til grunn at forholdet til Samhandlingsreformen og vertskommunens behov for objektet skal være avklart før salget fremlegges HSØ RHF styret for behandling og foretaksmøtet for vedtak. b. Legges i møllpose. For å oppnå høyest mulig verdi ved avhending vil det være nødvendig å gjennomføre UFFA (utvidet foredling før avhending) ved at reguleringsforhold, forholdet til Samhandlingsreformen, mulig eget bruk, utarbeidelse av mulighetsstudie og markedsbearbeidelse avklares. Siden all virksomhet skal være avsluttet inne 1. april 2013 blir eiendommen liggende uten noen form for virksomhet/bruk en periode. Dette gjelder enten eiendommen leies ut eller blir sående uten noen form for bruk. Den må konserveres i størst mulig grad for å forhindre unødig forfall og alt energiforbruk må reduseres til et minimum. Daglig eller periodevis vakthold og ettersyn blir nødvendig. Utsettelse av realisering og noen driftskostnader må påregnes. c. Utleie helt eller delvis. Leieprisene i området ligger i størrelsesorden NOK 300, ,- pr. kvm. pr. år. Leiepris for tilsvarende arealer i området er NOK 600,- pr. kvm. og år. Vi legger dette til grunn ved beregning av utleiealternativet..utleiebart areal er kvm., som ved 100 % utleie er NOK ,- og fratrukket 10 % eiers kostnadernok ,- kan gi en netto leieinntekt på NOK ,- alt pr. år. Ved utleie på langsiktige vilkår må det avklares juridisk om det er å anse som avhending eller om det kan foretas utleie direkte til en leietaker utenom konkurranse. Utlysning av konkurranse om leie kan være aktuelt. Side 4 av 5

5 d. Salg på det åpne marked. Før iverksettelse av salg på det åpne marked kan det være tjenlig å gjennomføre en mulighetsstudie for å kartlegge bruksalternativer og lete frem mulige kjøpere. Det bør avklares med kommunen hvilken regulering som kan påregnes for en kjøper. En reguleringsprosess koster ca. NOK 1 mill. pr. år og virker i dette tilfellet å ikke være tjenlig. Salg slik det står synes å være et nærliggende alternativ, men bør vurderes av megler når denne er valgt. Ved avhending skal det utarbeides en takst eller verdivurdering som ikke er eldre enn 6 måneder. Salg ved megler sikrer en formell og uavhengig avhending av eiendommen. 12. Anbefaling, fremdrift og milepælsplan. Med bakgrunn i ovenstående anbefaler vi at avklaringer i forhold til Samhandlingsreformen prioriteres og iverksettes umiddelbart. Parallelt arbeid (vedleggene er kun utkast og må bearbeides/tilpasses): - Utredning av alle forhold som omfattes av avhendingsstrategien for HSØ. - Utarbeidelse av styringsdokument og forankring av prosessen, vedlegg 2. - Utarbeidelse av forenklet styringsdokument, vedlegg 3. - Oppdatering av prosjektplanen, vedlegg 4. - Forberede salg på det åpne marked. - Forberede midlertidig utleie. Foreløpig milepælsplan: Prosess start Forberedende fase Samhandlingsreformen Vurderingsfase Forankring HF Forankring RHF/HOD Salgsforberedelse Salg Etterarbeid/oppdrag fullført Side 5 av 5

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272 Boliginnløsing RETNINGSLINJER Håndbok 272 Januar 2008 1 Retningslinje for Boliginnløsing 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger August 2014 Arbeidsgruppe Eigedomsstrategi Gol Kommune Innhold 1 BAKGRUNN... 2 2 OPPSUMMERING... 3 3 EIENDOMMENE...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer