Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av Lier sykehus trinn 2, gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i 0626 Lier kommune. 2. Styret legger til grunn at eiendommene, med unntak av BT1 og U1, ref. fig. 2, legges ut for åpent salg i markedet, og at BT1 og U1 tilbys Lier kommune til takst. Dersom Lier kommune ikke benytter seg av dette, forutsettes også denne delen av eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. Hamar, 3. september 2014 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 6

2 1. Hva saken gjelder Saken gjelder salg av Lier sykehus trinn 2, gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i 0626 Lier kommune. Siden eiendommen har en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i hht. Helseforetakslovens 31 forelegges departementet før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. Saken må derfor behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 2.1 Bakgrunn Vestre Viken HF vedtok i styremøte 21. desember 2011 i sak 115/2011 Strategi 2025, pkt. 12: Tidligere Lier sykehus avvikles og forberedes lagt ut for salg med muligheter for midlertidig tilbakeleie av arealer. Dette er senere forankret i styremøte i Vestre Viken HF 16. desember 2013 sak 67/2013 pkt. 2: planlegging av det nye sykehuset legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet oppstart av konseptfase for nytt sykehus i Drammen i sak Føringene i denne saken bygger opp om avviklingen av Lier, i og med at det videre planarbeidet forutsetter enten samling av sykehuspsykiatrien i Drammen, eller deling mellom Drammen og Bærum. Styret i Vestre Viken HF vedtok videre , i sak , å starte konseptfase for et nytt bygg for akuttpsykiatrien på Blakstad for å kunne samle akuttpsykiatrien, inkl. dagens virksomhet i Lier, i påvente av nytt sykehus i Drammen. Bygget på Blakstad forutsettes å bli benyttet til Asker DPS på et senere tidspunkt. Konseptfase for nytt bygg på Blakstad vil bli lagt fram for styret i Helse Sør-Øst RHF i et senere møte. 2.2 Samhandlingsreformen I tråd med føringene i Samhandlingsreformen er del av eiendommen bnr. 131 (ca. 15 daa.) tidligere solgt til Lier kommune for etablering av nytt sykehjem. Denne parsellen er merket I1 i plankartet i figur 2. Dette salget ble vedtatt av Vestre Viken HF i styresak 65/ september 2012, sak 65/2012 siden salgsverdien var under 10 millioner kroner. Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte 25. oktober 2012 orientert om salget i administrerende direktørs driftsorienteringer, pkt. 3. I sammenheng med salget av sykehjemstomten ble det inngått intensjonsavtale der Lier kommune har anledning til å kjøpe ytterligere ca. 15 daa.. Lier kommune har nå meldt sin interesse for parsellene U1 og BT1, ref. fig. 2, til takst basert på markedsverdi på til sammen 22,9 millioner kroner. Side 2 av 6

3 2.3 Salgsobjektet Eiendommen Lier sykehus omfatter gnr. 95, bnr. 14, 19 og 131 i 0626 Lier kommune fratrukket parsell merket I1 som tidligere er solgt til Lier kommune for oppføring av nytt sykehjem. Eiendommen som ønskes avhendet er ca kvm. tomtegrunn med 10 påstående bygninger på til sammen ca kvm. Eiendommen er sentralt beliggende vest-/sørvestvendt med gode sol- og utsiktsforhold. Vedtatte områdereguleringsplan tilsier fremtidig konsentrert boligbebyggelse. Fig. 1 Oversikt over bygningsmassen Fig.2 Områdereguleringskart Lier kommune med grenser. Side 3 av 6

4 Fig. 3 Lier kvm 2.4 Andre forhold Virksomhetsmessige forhold Eiendommen er delvis i bruk. Virksomheten skal samlokaliseres med somatikken i nytt sykehus i Vestre Viken. Ved avhending vil Vestre Viken HF sikre tilbakeleie av nødvendige arealer for ivaretakelse av løpende oppgaver på Lier sykehus inntil det er etablert nytt midlertidig bygg som vil romme virksomheten på Blakstad - alternativt til det er etablert en endelig løsning av sykehuspsykiatrien i Vestre Viken HF. Takst/verdivurdering Takst er utarbeidet basert på gjeldende områdereguleringsplan og vernestatus, samt tilbakeleie. Taksten er totalt på NOK 63 millioner kroner. Dagens bruk Eiendommen er delvis i bruk som psykiatrisk avdeling. Regulering Eiendommen er områderegulert, vedtatt i Lier kommunestyre 8. oktober 2013 i sak 60/2013. Formål er i hovedsak konsentrert boligbebyggelse. Ved videre utvikling må detaljregulering gjennomføres. Personalmessige forhold Personalmessige hensyn ivaretas gjennom samlokaliseringsprosessen. Det er ingen personalrettigheter knyttet til eiendommen. Side 4 av 6

5 Miljø/forurensning Det er ikke avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig som tilsier at det skal være forurensning i grunnen. Det er også tatt stikkprøver i grunnen som heller ikke gir indikasjoner på forurensning. Bygningsmassen inneholder flere miljøfaktorer som spesielt må hensyntas ved endringer eller riving. Bygningsmassen overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold som gjelder og utfordringer knyttet til eventuelle endringer av bygget, og må ha det fulle ansvar for tiltak som vil kunne påvirke miljøet. Det er utarbeidet oversikt over miljøforhold som gjelder og vil følge med salget. Vern Bygning C er eksteriørmessig vernet i verneklasse 2 i Landsverneplanen for helsesektoren, LVPH. I tillegg er bygningene B og F, samt en tilhørende hensynssone vernet i områdereguleringsplanen. Det er usikkerhet rundt mulig vern også av bygningene E og G, da vern av disse er foreslått behandlet i detaljreguleringsplanen. Vernet i henhold til landsverneplanen ivaretas i avhendingsprosessen ved utarbeidelse av forvaltningsplaner som tinglyses og følger eiendommen ved salg. Vern som initieres og besluttes av kommunen, ivaretas gjennom kommunale planvedtak. Riving Det er utarbeidet tilstandsrapporter for deler av bygningsmassen. Disse viser at flere av bygningene er kondemnable og bør rives. Vestre Viken HF har søkt Lier kommune om riving av fire bygninger, men fått avslag. 3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Administrerende direktør legger til grunn at salget av eiendommene ved sykehuset i Lier ikke vil være i strid med gjeldende vedtak vedrørende den videre prosessen med nytt sykehus i Drammen, eller skape uheldige bindinger for denne prosessen. Administrerende drirektør legger også til grunn at en avtale om tilbakeleie skal sikre pasientbehandlingen inntil nye løsninger er etablert. Administrerende direktør mener videre at et vedtak om salg i god tid før avviklingen vil være viktig for å sikre verdiene i eiendommen. Salget av eiendommen er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere arealbruken og tjenesteproduksjonen i foretaksgruppen. Forholdet til samhandlingsreformen er ivaretatt gjennom avklaringsprosessene med vertskommunen Lier. Det er ikke avdekket tidligere bruk eller forhold for øvrig som tilsier at det skal være forurensning i grunnen. Det er også tatt stikkprøver i grunnen som heller ikke gir indikasjoner på forurensning. Side 5 av 6

6 Ut fra vurderingene over anbefaler administrerende direktør derfor at eiendommen Lier sykehus trinn 2 selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instrukser gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør- Øst. Administrerende direktør legger til grunn at eiendommene, med unntak av BT1 og U1, ref. fig. 2, legges ut for åpent salg i markedet, og at BT1 og U1 i henhold til foretaksprotokoll vedrørende avhending av eiendommer som kan benyttes til samhandlingstiltak, tilbys Lier kommune til takst. Dersom Lier kommune ikke benytter seg av dette tilbudet, forutsettes også denne delen av eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. Trykte vedlegg: Anmodning om avhending av Lier trinn 2 fra Vestre Viken HF i brev. dat Oppsummeringstakst Lier trinn 2. Utrykte vedlegg: Driftsorienteringer i styremøte HSØ RHF 25. oktober Protokoll styremøte Vestre Viken HF 21. desember Protokoll styremøte Vestre Viken HF 16. desember Side 6 av 6

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 091-2010 KJØP AV TOMT PÅ GULLAUG GRUNNLAG FOR VIDERE PROSESS I foretaksprotokoll av 17. desember 2007 ble Helse-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Til: Elvira Maric,Morten Løkken Bendiksen Fra:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst.

Detaljer