Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Referat UTKAST pr november 2010 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 17. november 2010 Kl Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo møterom Peer Gynt i 6. etg. Tilstede: John Torgils Vaage (leder) Heidi Ormstad Hilde Lurås Tore Kristian Kvien Irene Kronkvist Johanna Olweus Svein Gunnar Gundersen Arne Solerød Grace Inga Romsland Guttorm Haraldsen Sigbjørn Fossum Ingrid Melle Per Morten Sandset Ole M. Sejersted Geir Hoff Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HF Akershus univ.sykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Konserntillitsvalgt Sørlandet Sykehus HF Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF Universitetet i Oslo Sykehuset Telemark HF Observatør: Hilde Nebb Universitetet i Oslo Forfall: Morten Jacobsen Per Farup Nina Waaler Loland Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Høgskolen i Oslo Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Fra avd. for forskning og utvikling, Helse Sør- Øst RHF: Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien Forskningssjef Spesialrådgiver (referent) Spesialrådgiver Rådgiver Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak Godkjenning av referat fra møte i RFU 1. oktober Utkast til referat fra møte i RFU 1. oktober 2010 Geir Hoff ble feilaktig oppført som tilstede på møtet 1. oktober Dette har blitt korrigert i referatet. Sak Tildeling av forskningsmidler for Saksinnlegg RFU sak Tildeling av forskningsmidler 2011 Årets søknader er behandlet i 6 vurderingskomiteer. En samlet innstillingsliste fra alle komiteene foreligger og ble presentert for RFU i slutten av møtet 1. Den faglige vurderingsprosessen er gjennomført av vurderingskomiteene. Forskningssjef minnet om at RFU pga habilitetshensyn kun skal forholde seg til de prinsipielle sidene av arbeidet og ikke ta stilling til enkeltsøknader. Tildeling av forskningsmidler blir endelig vedtatt av Samarbeidsorganet 3. desember (øremerkede forskningsmidler fra Helseog omsorgsdepartementet ( HOD-midler )) og av styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember (RHF budsjettmidler). Forskningssjefen redegjorde for de økonomiske rammene for utlysningen. Utlysningspotten stammer dels fra øremerkede forskningsmidler fra Helseog omsorgsdepartementet ( HOD-midler ) og dels fra RHF-ets egen avsetning av regionale forskningsmidler. Utlysningspotten består av den ikke-bundne delen av disse midlene, i alt 143,3 mill.kr, hvorav 80,0 mill kr kommer fra HOD-midlene og 63,3 mill kr kommer fra RHF-midlene. a) Prinsipielle avklaringer: Det er viktig at tildelingsprosessen foregår på en korrekt måte. RFU har ikke vært involvert i vurdering av enkeltsøknader p.g.a. inhabilitet. Det ble diskutert hvorvidt RFU skulle få tilgang til tildelingslisten før de besluttende organene (Samarbeidsorganet og styret i Helse Sør-Øst RHF) har gjort sine vedtak. Det var enighet om at denne skulle legges fram for RFU for eventuelle prinsipielle avklaringer etter en redegjørelse for administrativ håndtering av tildelingsprosessen (se under). Begrunnelsen for dette var i hovedsak at det er vanskelig å ta stilling til uheldige utslag (for eksempel 1 Arne Solerød, konserntillitsvalgt, ba seg frabedt å få listen. Side 2 av 5

3 utilsiktede opphopningseffekter) uten at den individuelle innstillingslisten legges fram. Forskningssjef presiserte at listen er konfidensiell og at den ikke skal distribueres i forskningsmiljøet. RFU diskuterte enkelte prinsipielle spørsmål: Søknad om støtte til storkategorier som Helse Sør-Øst forskningsgruppe eller regionalt forskningsnettverk kan samtidig inkludere separat søknad om støtte til individuelle forskningsprosjekter. Dersom støtte blir gitt til storkategori vil slike individuelle prosjektsøknader ikke bli tildelt midler separat. Forskningsutvalget ønsket at føringer for håndtering av slike søknadskoblinger blir ytterligere tydeliggjort i neste års søknadsprosess. Det er en generell trend i retning blokkfinansiering i stedet for tildeling på kun prosjektnivå. Blokkfinansiering gir en fordel mht. større fleksibilitet, men kan gjøre det vanskelig for nye forskere å etablere seg. Helse Sør-Øst RHF har som kvalitetsprinsipp å støtte sterke forskningsgrupper, som blant annet skal ta ansvar for å drive frem gode, unge forskere. Samtidig ble betydningen av å støtte mindre miljøer understreket. Man kan vurdere å legge inn krav om at en forskningsgruppe har et program for å bringe frem nye forskere. Det er viktig å sørge for at forskningsmidlene benyttes mest mulig effektivt, dvs. at forskningsproduksjonen relateres til samlede innsatsfaktorer, slik at man unngår uheldig overfinansiering av forskningsgrupper som kan sies å være for store i forhold til produktiviteten. b) Fordelingseffekter: Det ble redegjort for søknadskategoriene og den administrative håndteringen av vurderingen. RFU hadde ingen innvendinger mot den administrative håndteringen av årets søknader. Søknadene ble fordelt på seks komiteer innenfor fem klassifiseringsgrupper. Pga høyt antall søknader ble søknader i gruppen klinisk somatisk forskning fordelt på to komiteer. Ca 40 søknader ble omfordelt mellom komitémedlemmer av habilitetshensyn. Innstillingen fra hver vurderingskomité baserer seg utelukkende på en kvalitetsvurdering av søknadene. Vurderingskomiteene har bemerket at det var svært mange sterke forskningsgruppesøknader og gikk inn for at antallet tildelinger til forskningsgrupper ble økt fra 8 (RFU s opprinnelige forslag) til 12. I møtet ble det også lagt fram oversikt over kjønnsfordelingen på søkernivå samt kandidatnivå til post.dok. og forskerstillingene. Konkusjon: RFU hadde ingen innvendinger mot den administrative håndteringen av Side 3 av 5

4 årets søknader. RFU sluttet seg til vurderingskomiteenes anbefaling om å øke antallet tildelinger til forskningsgrupper c) Fordeling av regionale midler til strategiske forskningstiltak, herunder kompetansehevende tiltak: Forskningssjef redegjorde for et initiativ i det tidligere RFU om å etablere forskningskompetansehevende tiltak spesielt rettet mot helsefaglige profesjoner. Konklusjon: Det anbefales at det avsettes strategiske forskningsmidler (3-4 mill kr?) til konkrete forslag til slike tiltak, som bør innarbeides i styresak om tildeling av forskningsmidler for d) Forslag om endring av søknadsfrist for tildeling av forskningsmidler: Forskningsadministrasjonen vurderer å endre innleveringsfristen for søknader om forskningsmidler til juni (fra september), under forutsetning av at det er tilstrekkelig tid til forankring på HF-nivå før sommerferieavviklingen. Dette vil kunne gi bedre tid til vurderingsprosessen, noe som kan være nødvendig hvis antall søknader fortsetter å øke. Med den nåværende fristen i september legges det et stort tidspress på administrasjonen og vurderingskomitémedlemmene. Konklusjon: Medlemmene i RFU var enige om at pga alle de andre søknadsfristene før sommeren er det bedre for forskerne at fristen holdes til september. Sak Nasjonal helse- og omsorgsplan 1. Lenke til Helse- og omsorgsdepartementet: https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ En internettbasert høring på ulike temaer som vurderes omtalt i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Forskningssjef orienterte. Medlemmer i RFU oppfordres til å lese sakene vedr. forskning og utvikling (se lenke), og evt. legge inn høringssvar enten fra sine institusjoner eller som enkeltindivider. Sak Referat til orientering 1. Utkast til referat fra møte i Samarbeidsorganet 24. september 2010 Det var ingen formelle kommentarer til dette referatet. Sak Eventuelt Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo skal vurdere om det bør arrangeres en konferanse for å synliggjøre forskningen i Helse Sør-Øst. Administrasjonen tar sikte på å holde konferansen enten i april eller i løpet av høsten 2011, og tar gjerne i mot ideer til utforming, for eksempel mht. tematikk. Side 4 av 5

5 Det ble påpekt at det er viktig å unngå kollisjon med andre liknende konferanser på samme tid, samt avklare målgruppe og hensikten med konferansen. Side 5 av 5

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst

Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411 Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2317 Hamar 2303 Hamar Org.nr. 983 658 792 postmottak@helse-sorost.no Referat Møte Samarbeidsorganet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer