Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014"

Transkript

1 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede: John Torgils Vaage (leder) Helse Sør-Øst RHF Hilde Lurås (nestleder) Tore Kristian Kvien Per Morten Sandset Guttorm Haraldsen Johanna Olweus Geir Christensen Kristine Kleivi Sahlberg Åse Mygland Grace Inga Romsland Ola E. Dahl Geir Hoff Anne Julsrud Haugen Kirsten Brubakk Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Vestre Viken HF Sørlandet Sykehus HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Konserntillitsvalgt Forfall: Nina Waaler Loland Høgskolen i Oslo og Akershus Kristin Bjordal Jøran Hjelmesæth Sykehuset i Vestfold HF

2 Ingrid Melle Arne K. Solerød Brukerutvalget Tilstede fra HSØ RHF: Torunn Berge Spesialrådgiver (referent) Randi Vad Spesialrådgiver Øystein Krüger Forskningssjef Berit Merete Øien Rådgiver Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble framsatt ønske om kommentar til forslag om ny inntektsmodell under Eventuelt. Sak Godkjenning av referat fra møte i RFU 4. desember 2013 Referatet ble godkjent. Sak Orientering om rullering av regionalt forskningsutvalg, velkommen til nye medlemmer Rullering av medlemmer til regionalt forskningsutvalg vil foregå med en utskiftning av om lag 30 % av utvalgets medlemmer årlig. Rulleringsprosessen er startet for 2014 og følgende medlemmer har trådt ut av forskningsutvalget: - Ole Sejersted, - Guttorm Haraldsen, - Morten Jacobsen, Sykehuset Østfold HF - Svein Gunnar Gundersen, Sørlandet Sykehus HF Nye medlemmer som ble ønsket velkommen til RFU er: - Kristin Bjordal, - Geir Christensen, - Jøran Hjelmesæth, Sykehuset i Vestfold HF - Anne Julsrud Haugen, Sykehuset Østfold HF - Åse Mygland, Sørlandet Sykehus HF Sak System for relevansvurdering i forskning Diskusjon, innleder Øystein Krüger, forskningssjef, Avd. forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF Et system med relevansvurdering for forskningssøknadene er ønsket av Helse- og omsorgsdepartementet og skal på plass innen Forberedelser

3 til dette er begynt og det var derfor ønsket innspill fra regionalt forskningsutvalg i forhold til sentrale problemstillinger som: - definisjon av relevans for forskning ved helseforetakene - hvordan sette opp et system for relevansvurdering i relasjon til kjente kvalitetsdrivere for forskning? - betydningen av relevans i forhold til det å svare opp en problemstilling vs. originalitet/grensesprengning i forskningsprosjekter Relevansvurdering benyttes delvis i andre regionale helseforetak, for eksempel ved Helse Nord RHF der søknadsvurderingen vektes 30 % for relevans og 70 % for kvalitet for endelig karaktersetting. Den samme fordelingen benyttes i Helse Vest, der relevans vurderes i forhold til regionalt samarbeid, nasjonale satsingsområder og klinikknær forskning. Transparens i vurderingsprosessene skal være styrende, også når det gjelder relevansvurdering. Kriterier for relevansvurderingen bør derfor være tydeliggjort for søkere av forskningsmidler i Helse Sør-Øst. Forskningen bør kunne vise til relevans for pasientene, samtidig er det viktig å synliggjøre relevans på et bredere nivå enn den rent pasientnære forskningen. Egne tematiske eller programbaserte potter ivaretar prioriteringer eller relevans innenfor utvalgte helseområder. For eksempel er relevanskriteriet allerede knyttet opp mot belastning for individ/samfunn for de helseområdene som er prioritert innenfor den ekstra bevilgningen på 100 millioner til de regionale helseforetakene. Hvem som skal utføre relevansvurderingen stod sentralt i diskusjonen rundt prosessen det skal legges opp til for relevansvurdering. Det var enighet i regionalt forskningsutvalg om at relevansvurdering bør inngå som et element i vurderingsprosessen for forskningssøknadene og utføres av komitémedlemmene etter gitte kriterier. Relevans vil på denne måten virke direkte inn på bestemmelsen av endelig karakter. Helse Sør-Øst RHF har mottatt få føringer på relevans fra oppdragsgiver. Et forslag til relevansvurdering som omfatter både kriterier og prosess vil konkretiseres før neste møte i regionalt forskningsutvalg. Sak Forskningsmidler i HSØ: Erfaringer fra tildelingsprosessen 2014 og erapport 2013 behov for endringer? Orientering ved Randi Vad, spesialrådgiver, Avd. forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF viderefører tildelingsprosessen for forskningsmidler i 2014 med enkelte små justeringer. Søknadskategoriene vil bli beholdt, men enkelte føringer justeres i innhold, bl.a. gjelder dette krav til publikasjoner for søkere som har hatt opphold i forskningsperioden ved permisjoner og lignende.

4 Framskynding av søknadsfristen ble diskutert, men dette vil ikke være gjennomførbart før tidligst 2015 og krever bl.a. at enkelte tekniske forhold ved e-søknad er avklart på forhånd. Nettsiden for vurderingsprosessen og tilbakemeldingsskjema skal revideres. Rulleringen av medlemmer i vurderingskomiteene fortsetter, og det vil bli søkt etter flere medlemmer med utenlandsk bakgrunn. Enkelte komiteer vil bli utvidet for søknadsvurderingen Sak Ny prosess for brukerdreven innovasjon og utlysning av innovasjonsmidler Orientering ved Kjetil Storvik, assisterende innovasjonssjef, Avd. forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativet til et nytt program for brukerdreven innovasjon med en utlysning av midler til prosjekter som faller innenfor denne kategorien. Brukerdrevne innovasjonsprosjekter omfatter alle innovasjoner som ikke er forskningsbaserte. Ordningen omfatter både konkurranseutsatte midler og strategiske prosjekter og vil i 2014 ha 2 utlysninger, den første med frist 28. mars. Innovasjonsmidlene finansierer også en del av helseforetakenes part i OFU-kontrakter med InnovasjonNorge etter søknad. Sak Regionalt tiltak: prosjektetableringsstøtte for EU-søknader Orientering ved Martin Sending, spesialrådgiver, avd. for forskningsadministrasjon og biobank, Helse Sør-Øst RHF finansierer i år halvparten av potten tilgjenglig for prosjektetableringsstøtte (PES) for EU-søknader. Den andre halvparten er bevilget av Forskningsrådet etter søknad. PES-midler vil være tilgjenglig for forskere i hele regionen gjennom søknad. Denne ordningen administreres av regional forskningsstøtte, kontaktperson Martin Sending. Sak Forskning ved ikke-universitetssykehus Diskusjon. Forslag om nedsetting av arbeidsgruppe for utvikling av anbefalinger i forhold til forskning ved ikke-universitetssykehus. Øystein Krüger innledet til diskusjonen med en orientering om tildelingseffekter for forskningssøknadene i regionen. Ved siste søknadsrunde fikk ikke-universitetssykehusene en tildeling på 10 % mot universitetssykehusenes 25 %. Resultatene er ikke umiddelbart forklart med en enkel årsakssammenheng men kan være lenket til ulike lokale forhold (som kvalitetssikringsprosesser for forskningssøknadene), tilfeldighetsvariasjoner, tolkning av kriterier nedfelt i vurderingsprosessen osv.. Forskningsutvalget ble dessuten gjort oppmerksomme på usikkerheter som er forbundet med beregninger basert på et lite tallmateriale.

5 Regionalt forskningsutvalg pekte på viktigheten av å bygge opp kompetanse og sterke forskningsmiljøer ved ikke-universitetssykehusene, og i dette arbeidet er relasjonen til og samarbeidet med universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus særlig viktig. Generelt er avdelingsledere ved ikke-universitetssykehusene for lite skolert i forskning, slik at forskningsforankringen i eget helseforetak er svak. Tiltak for styrking av forskningsmiljøene ved disse sykehusene bør derfor omfatte ulike nivåer og ikke bare være rettet mot søkerne selv. Egne potter for forskningssøknader fra ikke-universitetssykehusene kan vurderes, tilsvarende regionale tiltak for søknadsforberedelser og styrking av søknadskvalitet. Ulike samarbeidsformer bør vurderes for utvikling av forskningsmiljøene, ikke bare med norske sykehus men også med forskningsmiljøer ved høyskolene og utenlands. For å føre dette arbeidet videre, vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av konkrete forslag og tiltak. Sak Justering av mandat for regionalt forskningsutvalg Sak Eventuelt Mandat for regionalt forskningsutvalg skal justeres. Forslag til mandat vil derfor sendes ut til RFUs medlemmer i forkant av neste møte (23. april 2014), og mandatet behandles videre som sak i dette møtet. Helse Sør-Øst RHF har arbeidet med en vurdering av kostnadskomponenten i inntektsmodellen med hensyn på hvordan forskning kompenseres. Dagens kostnadskompensasjon vedrørende forskning gis til helseforetakene basert på deres andel av forskningsaktiviteten i regionen. Det anbefales at ny modell for forskning innføres fra og med Dette innebærer en mindre og fast del som kostnadskompensasjon, en større fast del i inntektsmodellen vedrørende forskning, og at styret hvert år vedtar beløpet som inngår i den variable delen som fordeles på grunnlag av forskningspoeng. Saken behandles i styremøte 13. mars 2014.

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer