Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 7. september 2011 Kl Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede: John Torgils Vaage (leder) Helse Sør-Øst RHF Hilde Lurås (nestleder) (fra kl ) Ole M. Sejersted Heidi Ormstad Tore Kristian Kvien (til kl ) Svein Gunnar Gundersen Arne K. Solerød Grace Inga Romsland Per Morten Sandset (fra kl ) Ingrid Melle (fra kl ) Geir Hoff Ola E. Dahl Irene Kronkvist (til kl ) Akershus universitetssykehus Vestre Viken HF Diakonhjemmet Sykehus Sørlandet Sykehus HF Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Innlandet HF Konserntillitsvalgt HSØ RHF: Øystein Krüger Forskningssjef Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Spesialrådgiver (referent) Spesialrådgiver Forfall: Hilde Nebb Universitetet i Oslo Nina Waaler Loland Morten Jacobsen Guttorm Haraldsen Johanna Olweus Høgskolen i Oslo Sykehuset i Østfold HF Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak Godkjenning av referat fra møte i RFU 1. juni 2011 Utkast til referat fra møtet 1. juni 2011 ble godkjent. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

2 Sak Status tildeling av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF 2012 a) Orientering om søknadsprosessen og antall søknader hittil Søknadsprosessen for midler i 2012 er i gang. To dager før søknadsfristen hadde 114 søknader blitt innlevert og 395 var under arbeid. Dette er ca 100 færre søknader under arbeid enn på samme tidspunkt i fjor. De regionale forskningsmidlene består av øremerkede midler til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt midler avsatt fra det regionale helseforetakets (RHFets) egen ramme. I tråd med råd fra administrerende direktør avgjør styret for Helse Sør-Øst RHF om det er mulig å øke RHF bidraget med ytterligere 25 millioner kroner i forhold til budsjettert nivå for Avgjørelsen vil bli tatt etter at Statsbudsjettet er kjent. Det er viktig å ikke overskride maksimalsatsene i søknader. En søknad blir svekket når den forutsetter finansiering som går over rammene. b) Sammensetning av vurderingskomiteer 28 medlemmer er rekruttert til vurderingskomiteene. Ingen av disse er ansatt i Helse Sør-Øst regionen. Det er høy kompetanse og stor tverrfaglighet blant medlemmene. Fire komitémedlemmer kommer fra andre nordiske land. c) Tilbakemelding til søkerne Det er et ønske om å forbedre kvaliteten på tilbakemeldinger til søkere som ikke får tildeling og å redusere arbeidet forbundet med tilbakemeldingene i etterkant av tildelingsprosessen. Derfor vil det i år brukes et nytt avkrysningsskjema, i motsetning til fri tekst som har vært brukt tidligere. Sak Drøftingssak Arbeid med ny forskningsstrategi Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide utkast til strategi som skal behandles i RFU. Administrasjonen har mottatt noen innspill fra fagmiljøene/helseforetakene med ønsker om prioriteringer i den nye forskningsstrategien. Innspillene oversendes arbeidsgruppen. Det ble understreket at både kornserntillitsvalgt og brukerrepresentanter vil delta i utviklingen av strategien og holdes løpende orientert om prosessen. Arbeidsgruppen skal ferdigstille sin levering i mars Side 2 av 6

3 Sak Forskningsproduksjon: ferske tall for 2010 fra NIFU Presentasjon ved Fredrik Piro, forsker fra NIFU Det har vært en økning på 6,5% i samlet antall publikasjonspoeng mellom 2009 og I samme periode har det også vært en sterk vekst i antall dr.grader avlagt ved helseforetakene. Denne veksten er betraktelig sterkere enn fra 2008 til Alle RHF øker sine poeng fra 2009 til I prosentandeler av de samlede publikasjonspoeng går Helse Midt-Norge frem 1,2%, mens følgende RHF går svakt tilbake i forhold til 2009: Helse Sør-Øst ned 0,5% Helse Vest ned 0,6% Helse Nord ned 0,06% Internasjonalt forfattersamarbeid i Helse Sør-Øst RHF har hatt en økning på 3,9% i perioden Til sammenligning gikk internasjonalt samarbeid ned med 0,8% i Helse Vest RHF, 3,0% i Helse Midt-Norge RHF og 3,4% i Helse Nord RHF. Andel artikler på nivå 2 og 2a har økt med 2,2% i Helse Sør-Øst RHF, sammenlignet med en økning på 1% i Helse Vest RHF, 3% i Helse Midt-Norge RHF og 6,4% i Helse Nord RHF. Til forskjell fra tidligere år var det konflikter forbundet med deling av doktorgrader. NIFU oppfordrer derfor til å avklare kreditering av doktorgraden på forhånd slik at det ikke oppstår kontroverser om dette i ettertid. Sentrale innspill: Registrering av forskningsproduksjon blir overført til Cristin fra og med 2011, med første rapportering i mars Implementeringen av Cristin kan bidra til at fordelingen/delingen av poengene blir mer rettferdig. På sikt skal også bøker og bokbidrag medberegnes. Noe av den relative nedgangen i publikasjonspoeng for Helse Sør-Øst kan muligens tilskrives fusjonseffekter spesielt for Oslo universitetssykehus (OUS). Kombinerte forfatterskap fra de tidligere helseforetakene blir nå bare kreditert én institusjon (OUS). Forfatteradresser må registreres i Cristin for at riktig poeng skal utregnes. Sak Sentre for fremragende forskning: midtveisevaluering av de åtte sentrene i 2011 Sentre for fremragende forskning er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Viktige delmål er styrket forskerrekruttering og internasjonalt samarbeid. Det er åtte sentre som ble etablert i 2007 som nå har blitt evaluert. Hensikten med evalueringen er å vurdere den vitenskaplige kvaliteten av sentrene. Sentrene ble evaluert av en internasjonal evalueringsgruppe, ledet av professor Sten Grillner ved Side 3 av 6

4 Karolinska Institutet. Alle de åtte sentrene beholder sin SFF-status og får finansiering for fem nye år. Sak Håndtering av kostnader til forskning i inntektsmodellen Presentasjon ved Øyvind Røed, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF Inntektsmodellen ble implementert i Hovedmålet med modellen er å oppnå et likeverdig behandlingstilbud. Hovedkomponentene i modellen er: Behovskomponenten fordeling av midler basert på befolkningens behov for spesialisthelsetjenester Kostnadskomponenten kompensasjon for høye kostnader i behandlingsaktivitet som følge av forskning og utdanning, reiseavstander/struktur og ikke-vestlige innvandrere Mobilitetskomponenten Pengene følger pasienten ved behandling utenfor opptaksområdet Behovskomponenten bygger på kriteriene anbefalt i NOU 2008:2 og sosiale kriterier, og gir lavere indeks til Oslo og Akershus enn vurderinger med høyere vekt på alderskriterier. Kostnadskomponenten utgjør ca 10% av fordelingen av midler. Gjennomsnitt forskningspoeng er grunnlaget for relativ andel mellom sykehusområdene, og antall poeng i 2008 avgjør kompensasjonen totalt. Videre arbeid: inntektsmodell 2012 vil bli delt opp i 3 hovedområder (somatikk, psykisk helsevern og pre-hospitale tjenester). Et viktig tema i det videre arbeidet vil bli forskning innenfor kostnadskomponenten. Prosjektgruppen leverer sin rapport i mars RFU ønsket å bli holdt orientert om det videre arbeid. Sak Status ECRIN og EATRIS Presentasjoner ved Steinar Aamdal, professor ved Oslo universitetssykehus og Kjetil Taskén, direktør for bioteknologisentret, UiO Formålet med ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) er å etablere europeisk infrastruktur for klinisk forskning basert på nasjonale nettverk av kliniske utprøvingsenheter. ECRIN er forankret i EUs 6. og 7. rammeprogram. NORCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure) er det norske ECRIN og har 6 partnere: UNN (Tromsø), St Olavs Hospital (Trondheim), Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus Side 4 av 6

5 (Bergen). Målet med NORCRIN er å gjøre Norge attraktivt for internasjonalt og nordisk forskningssamarbeid om kliniske studier ved å etablere god infrastruktur og formaliserte nettverk mellom kliniske utprøvingsenheter. ECRIN fase 1a avsluttes i desember Implementering vil foregå i 2012 og 2013, og NORCRIN starter sine første prosjekter i ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) er opprettet for å fremme etableringen av fremtidig felleseuropeisk forskningsinfrastruktur. Forumet skal identifisere langsiktige behov for nye storskala-infrastrukturer for forskning, og dekker forskningsområder fra astronomi, energi og materialvitenskap til miljø og biomedisin. ESFRI publiserte i 2006 en oversikt over forsknings-infrastrukturer i Europa, der EATRIS (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine) inngår i gruppen Biomedical and Life Science (BMS) infrastrukturer. EATRIS sitt 3-årige pre-prosjekt ble fullført i 2010 og den operative fasen begynte i Dersom prosjektet innvilges av Norges forskningsråd i november 2011 vil den operative enheten bli etablert ved Oslo universitetssykehus på våren Sak Strategisk samordning mellom Helse Sør-Øst RHF/ Universitetet i Oslo Presentasjon ved Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo Et sentralt punkt i handlingsplanen for implementering av forskningsstrategien for Helse Sør-Øst RHF er strategisk samordning med Universitetet i Oslo, som er en av våre viktigste samarbeidspartnere. Arbeidsgrupper UiO-OUS som har levert rapport: Anskaffelser Areal Biostatistikk Internasjonalisering, herunder EU-kontor Kombinerte stillinger harmonisering av vilkår Bibliotek HMS Rapporter fra arbeidsgruppene vil etter hvert bli lagt ut på Samarbeidsorganets nettside. Disse rapportene skal behandles av Samarbeidsorganet på neste møte. Sak er a) Revidert oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet: etablering av forskningsadministrativt system Helse Sør-Øst RHF har mottatt et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2011 fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Blant annet gir dette dokumentet i Side 5 av 6

6 oppdrag å etablere et felles, nasjonalt forskningsadministrativt system. Dette arbeidet vil begynne i løpet av kort tid. b) Forslag til møteplan 2012 for RFU Forslag til møteplan for 2012 ble godkjent. c) Synliggjøring av tildelinger innenfor kategoriene forskningsnettverk og forskningsgrupper kfr navfunksjonene ved Oslo universitetssykehus Det arbeides med å få til en synliggjøring på nettsiden av nettverk og grupper som har blitt tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Det tas gjerne i mot innspill. d) Evaluering av Norges forskningsråd Det er 10 år siden Norges forskningsråd sist ble evaluert. Nå settes en ny evaluering i gang. Samme firma som sist, Technopolis, vant anbudet og vil utførere evalueringen. Sak Eventuelt a) Det ble meldt inn en orientering om kompetansehevende tiltak for helsefaggruppene og om forskningsprogrammet CHARM. Grace Inga Romsland, fagsjef ved Sunnaas Sykehus, orienterte om saken. Kompetansehevende tiltak for helsefaggruppene tiltaket ble opprinnelig behandlet av RFU. Det vil holdes kurs høsten 2011 og våren 2012, søknadsfrist er 20. September 2011: Gruppe 1: deltakere som har mastergrad Gruppe 2: deltakere som jobber med doktorgrad Gruppe 3: deltakere som ønsker å utvikle seg innen forskningsveiledning og forskningsledelse Forskningsprogrammet CHARM Midler ble utlyst i 2010 med bakgrunn i Norges forskningsråd sitt ønske om å styrke habiliterings- og rehabiliteringsforskning. Styringsgruppen er sammensatt av flere organer, inkludert UiO, OUS og Sunnaas Sykehus. Det vil være fem hovedområder i programmet: traume, eldre, komplekse funksjonshemminger, barn og deltakelse. b) Det ble tatt opp at møtedato for november 2011 endres fra 29. til 30. november. Side 6 av 6

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat UTKAST pr november 2010 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 17. november

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Nord RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 8 4. Satsingsområder 2013 8 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 8 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer