Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Referat fra det 1. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 20. juni 2007 kl Sted: Tilstede: Sekretariatet: Forfall: Rica Oslo Hotell Erlend B. Smeland (leder), Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Anne Karin Lindahl, Helse Sør-Øst RHF Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF Dan Atar, Aker universitetssykehus HF Frøydis Langmark, Kreftregisteret Geir Hoff, Sykehuset Telemark HF Guro Elbert, Blefjell sykehus HF John Torgils Vaage, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Morten Jacobsen, Sykehuset Østfold HF Per Farup, Sykehuset Innlandet HF Sigbjørn Fossum, Universitetet i Oslo Svein Friis, Ullevål universitetssykehus HF Svein Gunnar Gundersen, Sørlandet sykehus HF Tom Gerner, Sykehuset Asker og Bærum HF Aage Indahl, RR HF/Spesialsykehuset for rehabilitering Kirsti Tørbakken, Helse Sør-Øst RHF Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF Randi Vad (referent), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - UiO Ole Sejersted (nestleder), Ullevål universitetssykehus HF Britt Nakstad, Akershus universitetssykehus HF Britt-Marie Berling, Ringerike sykehus HF Harald Noddeland, Sykehuset Buskerud HF Inger Marie Flakstad, Sykehuset i Vestfold HF Irene Kronkvist, Unio, konserntillitsvalgt Jens Egeland, Psykiatrien i Vestfold HF Kristin Lossius, Helse Sør-Øst RHF Ragnhild Emblem, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Tone Rustøen, Høgskolen i Oslo Tore Kristian Kvien, Diakonhjemmet Sykehus AS Ulrik Fredrik Malt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sak nr. Sak 1/07 Sak/merknad Innkalling og dagsorden. Innkallingen og dagsorden for møtet ble godkjent. For å skape kontinuitet vil forskningsutvalget i Helse Sør-Øst i en overgangsperiode bestå av et sammenslått utvalg, bestående av forskningsutvalgene i tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. En nærmere konstituering og virkeperiode vil tas opp på neste møte. Dagens møte ble ledet av Erlend B. Smeland.

2 Sak 2/07 Forskningsfinansiering økonomiske forutsetninger. Erlend B. Smeland og Øystein Krüger orienterte om saken. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt vekt på at sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF gir grunnlag for å styrke forskningen innen helsesektoren. Ledelsen i Helse Sør- Øst har videre signalisert at det vil bli en minst like sterk satsning på forskning i den nye regionen som samlet i de to regionene før fusjonen, trass i de økonomiske utfordringene. Det har vært delvis ulik forskningskultur og måte å fordele midler på i de to regionene før fusjonen. En utredning fra ledelsen om forskningsfinansiering i Helse Sør og Helse Øst, som tidligere var sendt til forskningsutvalgenes medlemmer, dannet basis for diskusjonen. Tilskuddene til forskning fra RHF nivå kan deles i tre: Øremerket tilskudd fra HOD - behandles i Samarbeidsorganet Sentrale midler som fordeles fra RHF nivå Basismidler innen rammen til det enkelte HF Utlysning av midler for 2008 vil måtte skje uten en forutgående samlet strategidebatt. Det var derfor viktig å få til en mest mulig omforent utlysning i denne omgang, mens en tiltenkt grundig strategidebatt vil danne grunnlaget for neste års utlysning. Det var derfor viktig å komme med forslag om hvilke midler som kunne utlyses fra regionen for Det var enighet om at diskusjonen om basismidler i ramme vil bli en viktig del av strategidebatten til høsten. Det var også enighet om at den komplekse historikken tilsa at det var viktig nå å nullstille systemet. Det ble derfor tilslutning etter en grundig diskusjon til et forslag om at midlene som har vært fordelt fra Helse Øst utenom HOD midlene bør tilfalle de respektive miljøene som del av rammefinansieringen, etter som dette i stor grad dreier seg om infrastruktur for forskning. På tilsvarende måte er det ønskelig at et beløp svarende til den delen av HOD-tilskuddet til Helse Sør som ikke var utlyst regionalt, tilfaller RR-HF som rammetilskudd, fordi dette er infrastrukturmidler og bundet i langsiktige forpliktelser. Det var videre enighet om å fokusere på de øremerkede HOD midlene for regional utlysning i denne omgang. Disse midlene fordeles av RHFet etter innstilling fra Samarbeidsorganet Helse Sør- Øst/UiO, og det er sterke politiske føringer rundt disponeringen av disse midlene. Det øremerkede tilskuddet til forskning som bevilges fra HOD består av en grunndel, som er lik for alle RHFene, i tillegg til en resultatbasert del. For 2008 forventes det at Helse Sør-Øst RHF vil motta ca. 220 mill. kr., forutsatt at regionen mottar 2/5 av basisdelen. En del av disse midlene er allerede bundet opp (91 mill. kr. i tidligere Helse Sør RHF og 43 mill. kr. i tidligere Helse Øst RHF), slik at det gjenstår ca. 86 mill. kr. som bør være minimum tilgjengelig for utlysning, og som ikke vil kreve noen ytterligere omfordeling mellom formål. Det må vurderes om den andelen av Samarbeidsorganets midler som er faste tildelinger skal fases inn i rammene til de respektive helseforetakene, slik at en større del av det øremerkede tilskuddet til forskning kan frigjøres for konkurranseutsetting. Dersom et beløp på 220 millioner skal frigis til regional utlysning in toto, vil det kunne Side 2 av 5

3 utlyses 220 mill fratrukket allerede tildelte midler fra Sør og Øst for 2008 (noe også tildelt for 2009), til sammen ca 150 mill NOK. Dette fordrer i så fall at RHFet genererer ytterligere vel 60 mill NOK, som må prioriteres til forskning på bekostning av andre aktiviteter. Det var enighet om at minimum 86 mill bør lyses ut for 2008, men særlig fra mindre foretak ble det utrykt bekymring for innskrenkninger i rammen til forskning lokalt dersom potten til fri utlysning øker kraftig. Forskningsutvalget mener at det for 2008 må lyses ut minimum 86 mill. kr., men ser gjerne at denne potten økes for å sikre at tildelingsprosenten ikke blir for lav. Det vil bli en grundig strategidiskusjon til høsten som legges til grunn for neste års utlysning av forskningsmidler. Sak 3/07 Elektronisk søknadsprosess for 2008? Øystein Krüger informerte om at søknadene i år skal sendes inn elektronisk ved hjelp av en nettbasert løsning som er utviklet av Helse Vest RHF. Se Sak 4/07 Utlysningskriterier. a. Fagkategorier Forskningsutvalget anbefaler at det kan søkes innen følgende fagområder: Klinisk somatisk forskning Basal-/translasjonsforskning Forskning innen psykisk helse og rus Forskning innen folkehelse, helsefag, helsetjeneste og helseøkonomi m.m. Søkere som ikke umiddelbart er sikre på hvilken kategori de skal søke under må rådføre seg. b. Søknadstyper Forskningsutvalget var omforent om følgende søknadstyper: Forskningsprosjekt, herunder: o dr. gradsstipend o postdoktorgradsstipend o forsker o mindre vitenskapelig utstyr (< kr) o driftsmidler Utenlandsstipend inntil 1 år (egen søknadstype) Det bør utlyses midler for en 3-års periode. Man bør kunne ansettes i 50 % eller 100 % stilling i alle stillingskategorier (beregner årsverk). Det bør kunne søkes om stipend for fullføring av doktorgrad dersom en rimelig progresjon av prosjektet kan dokumenteres. Side 3 av 5

4 For doktorgradsstipend bør det være anledning til å søke uten en navngitt kandidat. For postdoktor og forskerkategoriene må det være navngitt kandidat. c. Hvem kan søke? Personer som er ansatt, eller har hovedarbeidssted, ved et av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF eller et av de private ideelle sykehusene som Helse Sør-Øst RHF har avtale med. Det settes opp en liste over hvilke institusjoner som kan søke. d. Føringer i utlysningsteksten? Forskningsutvalget ønsker i hovedsak ikke strategiske føringer for utlysningen av forskningsmidler Forskningsutvalget er delt i spørsmålet om samarbeidsrelasjoner mellom universitetssykehus og ikke-universitetssykehus skal premieres, men flertallet går imot også dette. e. Strategiske satsninger Infrastrukturtiltak, inkludert opbygging og samordning av biobanker, registre og metodeplattformer/kjernefasiliteter, vil være en viktig del av Helse Sør-Øst sin forskningsstrategi. Det ble til denne saken vist til et notat fra R. Bjugn og W. Reed vedrørende behov for satsning på biobanker. Forskningsutvalget mente imidlertid at det var behov for en bedre oversikt over eksisterende fasiliteter og miljøer og ønsket en bredere strategidebatt rundt dette temaet før utlysning av midler. Forskningsutvalget mener at det ikke bør tildeles midler til infrastrukturtiltak før det er utarbeidet en forskningsstrategi for Helse Sør-Øst RHF. Sak 5/07 Sak 6/07 Søknadsvurdering. Vurdering av søknader om forskningsmidler 2008: Det skal nedsettes fire fagkomiteer med (minst) tre medlemmer i hver komité. Alle fagkomiteene skal bestå av tre eksterne representanter, hvorav en representant fra et annet nordisk land. I tillegg vil en sekretær fra Helse Sør-Øst RHF delta på hver av komiteenes møter. Lederne av hver komité skal utgjøre en hovedkomité som samordner vurderingen mellom fagkomiteene og lager en samlet innstilling. Det skal benyttes evurderingsskjema fra Helse Vest RHF. Søknadene fordeles elektronisk direkte til komitémedlemmene. For hver søknad skal det være en hovedansvarlig og biansvarlig i komiteen. Arbeidsutvalget til Forskningsutvalget skal ha møte med fagkomiteene i forkant av vurderingene, og med hovedkomiteen før endelig innstilling. Tidsskjema. Forskningsutvalget anbefaler følgende tidsplan: Utlysning: 1. juli Side 4 av 5

5 esøknad teknisk klar: 20. august Søknadsfrist: 20. september Innstilling fra fagkomiteer: 1. november Behandling i Forskningsutvalget: ca. 15.november Behandling i Samarbeidsorganet: desember Endelig tildeling: desember Erlend B. Smeland, leder Randi Vad, referent Side 5 av 5

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien

Øystein Krüger Tanja Schiøtz Wigley Randi Vad Berit Merete Øien Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat UTKAST pr november 2010 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 17. november

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 7. september 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst

Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst RAPPORT 43/2008 Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst Karl Erik Brofoss og Randi Søgnen NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014

Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 Søknadsveileder - forskningsmidler i Helse Nord for 2014 28.06.2013 INNHOLD Søknad om forskningsmidler for 2014... 2 1 Hvem kan søke om midler?... 3 1.1 Søkers kvalifikasjoner og forpliktelser... 3 1.2

Detaljer

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015

Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Søknadsveileder Forskningsmidler i Helse Nord for 2015 Dato: 16.6.2014 (oppdatert 20.6.2014) Innholdsfortegnelse 1. Søknad om forskningsmidler for 2015... 3 2. Hvem kan søke om midler?... 5 2.1 Søkers

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning Kontakt Randi Vad: randi.vad@helse-sorost.no 936 18 028 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst

Referat Samarbeidsorganet for høgskolene/uia og helseforetakene i helseregion sør-øst Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411 Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2317 Hamar 2303 Hamar Org.nr. 983 658 792 postmottak@helse-sorost.no Referat Møte Samarbeidsorganet

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer