Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til Helse- og omsorgsdepartementet SAK 103/2011: BESLUTNINGSSAK SALG AV EIENDOMMER MED MER FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret vedtar salg av.følgende leiligheter i Villaveien boreltslag gnr.89, bnr.30 i Asker kommune: Leilighet 201 i Villaveien 22, leilighet 301 i Villaveien 22 og leilighet 405 i Villaveien 26. Styret ber administrerende direktør om å iverksette gjennomforingen av salgene. Styret anbefaler salg av.folgende eiendommer i Oslo kommune som Oslo universitetssykehus HF administrerer: Montebellobakken 5, gnr. 29, bnr. 130, Abbedikollen 32, gnr. 30, bnr. 176, Ullernchausseen 72, gnr. 28 bnr Styret anbcfaler videre salg av 76 andelsleiligheter helseforetaket administrerer i Husebybakken borettslag (Husebybakken 1 og Ullerncchausseen 46), i Elvefaret borettslag (Mollefåret 44A-68) og i Lysefordet boreuslag, (Vækeroveien I ). Styret ber administrerende direktor førmidle salgsanbcfalingen til Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sor-Øst RHF og Stifielsen Det Norske Radiumhospital og. foreslå salg av eiendommene med plassering av salgssummen på konto som en mulig losningfrem til eierskapet til eiendommene er avklart. Administrerende direktor har,fullmakt til å innga avtale om en slikfremgangsmate. Styret tar redegjørelse.for status til orientering og ber administrerende direktør.folge opp med sikte pa åfti en avklaring av eiendomsretten mot Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet til de syv andelsleilighetene i Disenveien 27, Disenveien 8B, Lindebergasen 58, Larviksgaten 4, Larviksgaten 10 samt til eiendommen Sinsenveien 54. Styret tar redegjorelsen om manglende fradeling av sykehuseiendommen på Gaustad i Oslo og manglende registrering på Oslo Universitetssykehus HFtil orientering og ber administrerende direktor folge opp saken. Oslo, den 22. september 2011 Jan Eirik Thoresen

2 Oslo universitetss kehus HF st resak 103/2011 Side 2 av 5 1. Sammendrag Denne saken omfatter: Forslag til salg av tre andelsleiligheter i Villaveien borettslag på Dikemark. Forslag om å anbefale salg av eiendommer (til sammen 84 leiligheter og en barnehage) som Oslo universitetssykehus HF administrerer, men hvor eierforholdet ikke er avklart mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Det Norske Radiumhospital. Orientering om leiligheter samt institusjonsbygg hvor Oslo kommune fortsatt er hjemmelshaver etter helsereformen (ref sak 120/2009). Orientering om brev til Helse- og omsorgsdepartementet om manglende fradeling av sykehuseiendommen på Gaustad i Oslo og registrering på Oslo Universitetssykehus HF. 2. Administrerende direktørs vurdering Sal av eiendommer Oslo universitetss kehus HF eier Salgene som foreslås er i overensstemmelse med regional strategi om arealeffektivisering ved å avhende eiendommer som ikke er nødvendige for foretakets virksomhet og strategiske planer. Strategien er gitt Oslo universitetssykehus HF som del av oppdrag og bestilling 2011, vedtatt i foretaksmøte 3. februar Salgene vil bedre likviditeten og gi økonomisk gevinst til Oslo universitetssykehus HF. De tre leilighetene som foreslås solgt er utleieboliger for ansatte på Dikemark. En av leilighetene står ledig og de to andre vil ikke bli solgt før leiekontraktene utløper. Føringer gitt i oppdrag og bestilling 2011 for Oslo universitetssykehus HF vil bli fulgt. Berørte kommuner vil bli informert før salg avsluttes. Foretaket vil søke å oppnå høyest mulig pris i markedet og vil følge styringsprinsipper for likviditet, slik at frigjorte midler benyttes til nedbetaling av gjeld eller til investeringer. De tre andelsleilighetene som foreslås solgt på Dikemark er alle verdsatt til under ti millioner kroner slik at det ligger innenfor styrets kompetanse å vedta salgene. Anbefale sal av eiendommer Oslo universitetss kehus HF administrerer hvor eierska et ikke er avklart Det Norske Radiumhospital er opprinnelig en stiftelse. I forbindelse med etableringen av Radiumhospitalet som helseforetak oppsto behovet for avklaring av eierskapet til sykehusets eiendommer. Siden 2007 har det pågått en prosess mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Det Norske Radiumhospital for å avklare eierskapet til eiendommene som omfattes av Oslo universitetssykehus HF i forbindelse med virksomheten på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus HF administrerer eiendommene og har risikoen for vedlikehold og drift, men ikke avklart eierråderett. Dette utgjør blant annet 84 leiligheter og en barnehageeiendom som etter gjeldende arealstrategi ville blitt foreslått solgt.

3 Oslo universitetss kehus HF st resak 103/2011 Side 3 av 5 Ulempen ved å måtte administrere eiendom som foretaket ønsker solgt er tidligere løst i forbindelse med eiendommen Husebybakken 6, se styresak 89/2010. Etter vedtak i styret 23. juni 2010 ble det inngått en avtale med Stiftelsen Det Norske Radiumhospital om salg og foreløpig plassering av salgssummen på sperret konto inntil eiendomsretten til eiendommen er endelig avklart. Eiendommen er nå solgt for 7,4 millioner kroner. Fremgangsmåten som ble benyttet ved salg av Husebybakken 6 foreslås benyttet for de øvrige eiendommene hvor eierråderetten ikke er avklart og som ut fra gjeldende arealstrategi bør selges. Det vil ta flere år å få solgt alle enhetene slik at for helseforetaket er det poeng at prosessen iverksettes uten ugrunnet opphold. Styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital har i en e-post av 9. september i år opplyst at styret i stiftelsen vil kunne behandle en anbefaling om salg og fremgangsmåte på sitt styremøte 4. oktober (vedlagt). 3. Nærmere om forslag til eiendomssalg Det foreslås salg av følgende tre andelsleiligheter utleieboliger for sykehusets ansatte: på Dikemark, benyttet som Seksjon nr 11 i Villaveien 22, er en andelsleilighet på 68 m2 BTA i Villaveien borettslag gnr.89, bnr.30 i Asker kommune. Markedsverdi 1,450 millioner kroner. Seksjon nr.21 i Villaveien 22, er en andelsleilighet på 68 m2 BTA i Villaveien borettslag gnr.89, bnr.30 i Asker kommune. Markedsverdi 1,475 millioner kroner. Seksjon nr. 35 i Villaveien 26, er en andelsleilighet på 68 m2 BTA i Villaveien borettslag gnr.89, bnr.30 i Asker kommune. Leiligheten er uten leieboer. Markedsverdi 1,500 millioner kroner. Det foreslås å anbefale salg av følgende eiendommer hvor eierskapet ikke er avklart mellom Helse og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Det Norske Radiumhosptial: Montebellobakken 5, gnr.29, bnr.130 i Oslo kommune er en frittstående eiendom med 3 utleieboliger. Eiendommen har betydelig vedlikeholdsetterslep og representerer en økonomisk risiko for Oslo universitetssykehus HF som utleier. Eiendommen vil i tilfelle bli solgt med nåværende leiekontrakt. Eiendommens markedsverdi er vurdert til 7,5-8,5 millioner kroner. Abbedikollen 32, gnr.30, bnr.176 i Oslo kommune er en frittstående eiendom med 5 utleieboliger, hvorav 2 er ledige. Eiendommen har betydelig vedlikeholdsetterslep og representerer en økonomisk risiko for Oslo universitetssykehus HF som utleier. Eiendommen vil i tilfelle bli

4 Oslo universitetss kehus HF st resak 103/2011 Side 4 av 5 solgt med nåværende leiekontrakt. Eiendommens markedsverdi er 14 millioner kroner. o Hasselkroken barnehage, Ullernchausseen 72, gnr.28 bnr.100 i Oslo kommune er på 745m2 BRA samt 4,3 da tomt. Eiendommen har betydelig vedlikeholdsetterslep og representerer en økonomisk risiko for Oslo universitetssykehus HF som utleier. Leietaker er stiftelsen Kanvas som har avtale med Oslo universitetssykehus HF om drift av barnehageplasser for sykehusets ansatte til med opsjon på 2 års forlengelse. Et salg vil ikke berøre sykehusets løpende avtaler med Kanvas AS. Det arbeider ingen ansatte ved Oslo universitetssykehus HF i barnehagen. Eiendommens verdi er vurdert til 7,8 millioner kroner. I tillegg til de eiendommene som er omtalt ovenfor administrerer Oslo universitetssykehus HF 47 andelsleiligheter i Husebybakken borettslag (Husebybakken 1 og Ullerncchausseen 46), 10 andelsleilighteter i Elvefaret borettslag (Møllefaret 44A-68) og 20 andelsleiligheter i Lysejordet borettslag, (Vækerøveien ), hvor eierråderetten ikke er avklart mellom stiftelsen Den Norske Radiumhospital og Helse- og omsorgsdepartementet. Boligutleie er ikke en del av foretakets kjernevirksomhet, og i tråd med regional arealstrategi foreslås å anbefale en nedbygging av denne boligporteføljen. Leilighetene selges i tilfelle enkeltvis etter hvert som dagens leiekontrakter løper ut. Dette vil ta flere år. 4. Orientering om leiligheter samt institusjonsbygg hvor Oslo kommune fortsatt er hjemmelshaver (ref sak 120/2009). Oslo universitetssykehus HF administrerer 7 andelsleiligheter og et institusjonsbygg som formelt eies av Oslo Kommune. Sinsenveien 54 er utleid til Kvinnekollektivet Arken, mens leilighetene er utleid som personalboliger. Dette er eiendommer som Oslo universitetssykehus HF mener skulle vært overført under helseforetaksreformen, men som ikke ble gjort i denne prosessen. Aker sykehus informerte Helse- og omsorgsdepartementet om dette allerede i 2004, men man har så langt ikke lykkes med å få til en overføring. Eiendommene er aktuelle salgsobjekter. Styret vedtok den 10. september 2009 i sak 120/2009: Styret ber administrerende direktor om å ta initiativ for å få en avklaring av eiendomsretten mot Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet til de syv andelsleilighetene i Disenveien 27, Disenveien 8B, Lindebergåsen 58, Larviksgaten 4, Larviksgaten 10. Oslo universitetssykehus HF har etter styrets vedtak tatt initiativ overfor Helseog omsorgsdepartementet og har senest minnet departementet om saken i e- poster 6. mai 2010 og 1. september Saken står fremdeles uløst.

5 . Oslo universitetss kehus HF st resak 103/2011 Side 5 av 5 5. Orientering om manglende fradeling av sykehuseiendommen på Gaustad i Oslo og registrering på Oslo Universitetssykehus HF Snart ti år etter helseforetaksreformen er fradeling og registrering av sykehuseiendommen til Rikshospitalanlegget på Gaustad ennå ikke gjennomført i grunnboken. Der ilmgår sykehuseiendommen fremdeles i eiendom gnr 42 bnr 1 som forvaltes av Statsbygg. Oslo universitetssykehus HF taper som følge av dette innsyn, rettigheter og påvirkningsmuligheter i saker som kan ha stor betydning for helseforetakets drift og vår forvaltning av eiendommen. Saken ligger hos Helse- og omsorgsdepartementet. Helseforetaket har minnet departementet om saken flere ganger, senest i vedlagte brev av 1. september i år.

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Ingen SAK 56/2013 EIERSKAP I SELSKAPER Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 9. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Konstituert økonomidirektør Brev fra revisor 13. mars 2009 Brev fra revisor 16. mars

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Styresak. Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 111/02 Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 02.12.

Styresak. Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 111/02 Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 02.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 111/02 Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: OSA Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 02.12.2002 PROTOKOLL

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer