Det handler om følelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det handler om følelser"

Transkript

1

2 Det handler om følelser Resultatseminar Ble det lys i 100 glas? Lampeland, 13/ Frode Flemsæter Norsk senter for bygdeforskning

3 Eiendom Den fysiske eiendommen Eiendom Den formelle eiendommen Den opplevde eiendommen Photo: Oskar Puschmann

4 Andel av landbrukseiendommene som er ubebodd Nordland Troms Finmark Vest-Agder Aust-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Telemark Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Hedmark Oppland Rogaland Nord-Trøndelag Buskerud Østfold Akershus/Oslo Vestfold

5 Gjennomsnittspris fritt omsatte landbrukseiendommer 2009 Akershus og Oslo Østfold Vestfold Rogaland Buskerud Oppland Telemark Aust-Agder Hedmark Hordaland Nord-Trøndelag Vest-Agder Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Finnmark Troms Nordland

6 Hva kjennetegner disse eiendommene? Ikke bare et utkantfenomen: 38 prosent av de ubebodde landbrukseiendommene ligger i våre minst sentrale kommuner. 27 prosent ligger i de mest sentrale kommunene. De ubebodde landbrukseiendommene i de sentrale kommunene: Er i større grad utleid til andre gjerne utenfor familien Sannsynligheten for at eier/eiers barn senere vil bosette seg på eiendommen er større I større grad i drift 38 prosent er under 100 daa. 94 prosent har mindre enn 100 daa dyrka mark. Vurderes som mindre egnet til næringsvirksomhet: 29 prosent vurderer eiendommen som meget godt eller godt egnet til planteproduksjon. 18 prosent vurderer eiendommen som meget godt eller godt egnet til kjøtt-, melk- og/eller eggproduksjon.

7 Andel som ligger mer enn 10 km fra nærmeste:

8 Vurderes som svært eller ganske attraktiv som

9 Følgende beskrivelse passer meget godt på eiendommen

10 Bosetting på eiendommene På 24 prosent av eiendommene er det mer enn 30 år siden sist det var helårs bosetting 36 prosent av eiendommene mer enn 20 år siden. En av fem eiendommer er utleid til bosetting

11 Bosetting på eiendommene I dag Om fem år Eier bor på eiendommen 13 Foreldre/svigerforeldre bor på eiendommen 10 5 Voksne barn bor på eiendommen med eget hushold 6 7 Bolighus utleid og bebodd av andre utenfor familien Eiendommen er feriebolig for egen familie Eiendommen er utleid som feriebolig 4 7 Ingen hus eller hytte på eiendommen 6 Boligen/boligene står ubebodd 21 10

12 Jordbruksarealet I dag Om fem år Eier driver alt jordbruksareal Eier driver deler av jordbruksarealet 5 7 Alt jordbruksareal er utleid Deler av jordbruksarealet er utleid Alt jordbruksareal ligger brakk Deler av jordbruksarealet ligger brakk Eiendommen er overdratt til neste generasjon 14

13 Tilstanden til bygningene

14 Tilstanden til bygningene

15 Vurdering av tilstanden på bolighus Bolig med en boenhet Bolig med to eller flere boenheter Egen frittliggende bolig (inkl. Kårhus) Meget god Hytte/fritidsbolig God Dårlig Falleferdig Annet bolighus

16 Vurdering av tilstanden på andre bygg Driftsbygning Driftsbygning Driftsbygning Bygning for redskap/maskiner Meget god Stabbur God Seter Dårlig Falleferdig Bryggerhus/mastu

17 Sannsynlighet for: Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig oppussing av driftsbygninger neste fem år oppussing av bolighus neste fem år

18 Hvorfor ikke selge? Viktig at blir i familiens eie Å eie er viktigere enn pengene fra et salg Brukes/vil bli brukt som fritidsbolig Bosetting kan bli aktuelt senere Påvente av endringer i bopliktsregelverket 11 3 Meget viktig Off.prisreg. gir lav pris ved salg 9 5 Ganske viktig

19 Sannsynlighet for å få den prisen en ønsker i dagens marked Meget sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Det er helt uaktuelt å selge, uavhengig av pris

20 Erfaringer fra prosjekter Bakgrunn Vi fant 55 lokale og regionale prosjekter med formål å fremme omsetning av ubebodde landbrukseiendommer Mange likhetstrekk informasjon, brev etterfulgt av personlig kontakt og oppfølging Fokus på eiere/selgere, ikke kjøpere Ulik størrelsesorden og budsjett som gir ulike muligheter til oppfølging Initiert fra kommunen, organisasjoner eller privat Ulik organisering i fht hvem som administrerer arbeidet kommune, utv.selskap, regionråd, bygdelag m.v.

21 Erfaringer fra prosjekter Målsetninger 1. Få folk til å selge 2. Få folk til å leie ut 3. Oppfordre til/legge til rette for næringsaktivitet 4. Få eiere til å bosette seg 5. Få kontakt med kjøpere 6. Informere om lovverk 7. Få eiere til å pusse opp 8. Få eiere til å leie ut Måloppnåelse I meget stor grad 7% I stor grad 47% I noen grad 33% I liten grad 13%

22 Erfaringer fra prosjekter Grunner til lav omsetning i følge prosjektlederne 1. Følelsesmessige og familiære grunner til ikke å selge 2. Eiere ønsker å benytte boliger til fritidsformål 3. For lav pris Ikke på grunn av landbruk eller annen næringsvirksomhet Ikke på grunn av regelverk

23 Erfaringer fra prosjekter Nærmere studie av tre prosjekter: «Grønn tilflytning til Skjerstad» Få direkte resultater i form av salg Flere indirekte resultater 1. Oppussing 2. Har blitt et samtaleemne 3. Har fått fokus ved rullering av kommuneplanen Viktig med ressurser til prosjektadministrasjon Svært viktig med lokal forankring, og at ressurspersoner i de enkelte bygdene er «på laget» Andre enn «kommunen» bør kanskje ta kontakt med eierne Kjøpere tar alltids kontakt, ikke her innsatsen trengs Viktig med en god styringsgruppe, forankret både i bygder, næring og politikk Tidkrevende

24 Erfaringer fra prosjekter Nærmere studie av tre prosjekter: «Småbruksprosjektet i Vest-Telemark» «Et svik mot slekta å selge gården» Påvirket og fremskyndet mange salgsprosesser (75 familier flyttet til) Prosjektmedarbeiderne var kjente folk med høy kompetanse og troverdighet Mange tilfeller der prosjektet fikk familier til å snakke om temaet for første gang Eiere hadde også sorg ved å se at eiendommen forfalt Arealgrensene for prisregulering ble endret underveis man så ingen virkning Viktig med en god styringsgruppe Nok tid er helt avgjørende. Hvert salg betyr mye penger for kommunen! Organisering fristilt fra kommunen Holdningsendringer var et sentralt mål

25 Erfaringer fra prosjekter Nærmere studie av tre prosjekter: «Folk i fleire hus» «Pris? Det er ikke der problemet ligger» God styringsgruppe med lokal forankring er viktig Eldre prosjekt ga ,- til de som solgte til noen uten odelsrett svært begrenset virkning Bruker grunner som dårlig forfatning, langt unna allfarvei, ikke innlagt vann, dårlig vei etc som grunner til at folk ikke vil kjøpe Etterspørsel større enn tilbud Slket og fritidsbruk er viktigste grunner Lokal kunnskap og lokal forankring er avgjørende Info til alle, slik at bygdefolket kan bli pådrivere Nok tid er svært viktig! Videreføring Kommunisere at eierne sitter på en viktig ressurs for lokalsamfunnet

26 Det er ingen forskjell mellom de som er omfattet av prisregulering og de som ikke er det! Dette handler om følelser Og det handler om slekt(sgårder)

27 Følelser vs pris Kanskje ikke alt har en pris? Når bruksverdi + følelsesmessig verdi > markedspris beholdes eiendommen Vi har råd til å sitte på eiendommer også eiendommer vi ikke bruker Pris blir først viktig når avgjørelsen om salg er tatt

28 Transgenerasjonelt eierskap Forvalter mer enn eier. Forvalter på vegne av slekta. Større sannsynlig at nylig nedlagte/fraflytta eiendommer selges enn eiendommer som for lengst er fraflyttet

29 Hensynet til lokalsamfunnet? Mer eller mindre fraværende. Det er hensyn til eiendom og slekt ikke til stedet og lokalsamfunnet der eiendommen ligger. Eiendomsrettigheter, men også eiendomsplikter. Det å eie en eiendom skal ikke medføre store ulemper for andre, for samfunnet. Mye av lovverket i landbruket er knyttet nettopp til dette. Her kan det være mulig å endre både normer og lovverk

30 Kan vi regulere følelser? Flytt diskusjonen bort fra aksen regulering deregulering! Prisreguleringen synes å ha minimal (ingen?) betydning! Boplikten ei heller Og ikke driveplikten! Odelsloven? Direkte og indirekte virkninger av lovverk Lovverk er normdannende Odelsloven har røtter i vikingetiden Dagens lovverk regulerer næringseiendommer, men mange av disse eiendommene er jo ikke næringseiendommer (lenger)

31 Står virkelig folk i kø for å få kjøpe dette?? Photo: Oskar Puschmann

32 Hva vet vi om markedet om etterspørselssiden? Vi vet fint lite! Interesse for å kjøpe småbruk (2005) 69,2 Vi anslår at 2-3 prosent er ute etter et småbruk. 3,4 4,8 Meget interessert Ganske interessert 19,4 Litt interessert Ikke interessert 3,2 Vet ikke Stort forskningsbehov! Hvor mange er de? Hvem er de? Hvor er de? Hva vil de? Hva skal til? Hvor lenge blir de? Hvordan gikk det? Hva med de som tar i mot tilflytterne? Ble drømmen om et småbruk oppfylt?

33 Skal flere av eiendommene bli solgt må de uformelle og formelle båndene mellom slekt og eiendom bli løsere. Photo: Wenche Dramstad

34 Det handler om følelser Rapport 3/2011 Frode Flemsæter Norsk senter for bygdeforskning

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud LYS I ALLE GLAS Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i prosjektets område. Registreringen er foretatt av ne ved lokal

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri.

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Boplikten lett å omgå Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Tekst: Dag Erik Kongslie GGGGFOTO: SOLFRID SANDE SOMMERIDYLL:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet 13. januar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE... 2 2 DUGNADSMULIGHETER VED BREDBÅNDSUTBYGGING...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Innhold. Kort om rapporten

Innhold. Kort om rapporten Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 METODE, AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 5 2 KARTLEGGING AV BERØRTE GRUPPER 7 3 OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 8 3.1 KOST- OG NYTTEVIRKNINGER FOR TILSYN OG ANDRE OFFENTLIGE

Detaljer

Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter

Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1009/08 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 40 Prosjekt nr: 1127 Prosjekt tittel:

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Abstract (Norsk) Abstract (English)

Abstract (Norsk) Abstract (English) Boplikt på helårsboliger og boligpriser Residence requirements and house values Jan Erik Bustnes Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2012 Forord Dette er en masteroppgave skrevet ved

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer