MOENGA BOLIGEIENDOMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOENGA BOLIGEIENDOMMER"

Transkript

1 1. Eiendommens ID Moengvegen 7 15, gnr. 93, bnr. 123 i Sørum kommune. 2. Utførelse Trinn Ansvar/fremdrift Aktivitet 1 Fremlegges for styret etter at taksten foreligger. Administrativt vedtak legges til grunn. Beslutning om salg Salg er virkemiddel for gjennomføring av virksomhetsstrategi. Innstilling om hvilke eiendommer som skal selges gjøres av helseforetakets AD. Beslutningen gjøres i foretakets styre og evt. i styret i HSØ RHF, jfr. rapportens pkt og Vi må sikre oss at det ikke er heftelser på eiendommen sår den legges ut for salg, inkl. leieforhold. Det samme gjelder hjemmelsinformasjon, servitutter mv.. Innhentes av takstmann. Vurdering av juridiske forhold Alle vurderinger og problemstillinger av juridisk art skal sendes til HF/RHFets juridisk avdeling for kvalitetssikring så tidlig som mulig. Eventuell til den sentrale eiendomsenhetens juridiske kompetanse, dersom denne blir opprettet. 3 Det foreligger ikke vern på noen deler av eiendommene i LVPH. Eventuelt lokalt vern i reguleringsplan må sjekkes. Forhold til landsverneplanen Helseforetakenes bygningsmasse er vernevurdert. Det må undersøkes om det eksisterer forvaltningsplaner for denne. Når en bygning som er omfattet av Landsverneplanen skal selges, produseres det en dokumentasjon av bygningen basert på forskriftsfredning / landsverneplan og forveltningsplan (når denne er ferdigstilt) til bruk i salgsprosessen, og som dokumentasjon for ny eier og vernemyndighet Ved avhending av eiendom som er omfattet av landskapsverneplanen skal det sikres formelt vern gjennom forskrift for verneklasse 1 og lokal reguleringsplan for verneklasse 2 før eiendommen går ut av spesialisthelsetjenestens eie. Salg av eiendom som omfattes av landskapsverneplanen skal meldes til RHF ets eiendomsavdeling for videre registrering i nasjonal database. 4 Det er ikke registrert tidligere bruk av noen del av eiendommene som tilsier at det skal være forurensning i grunnen. Miljøgjennomgang ved prosjektetablering Når prosjektet etableres skal arbeidsmiljøavdelingen, HMS koordinator eller lignende, gå gjennom eiendommen og gjøre seg opp et førstehåndsinntrykk på miljøaspekter som bl.a.: Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 1

2 Det er heller ikke grunnlag for å kartlegge biologisk mangfold. Eiendommene ligger i et boligområde og egner seg ikke for friluftsformål. 1. Behov for kartlegging av biologisk mangfold 2. Eiendommens potensial for friluftsliv 3. Mistanke om grunn- og sedimentforurensning 4. (Farlig) avfall Det skal særlig vurderes om tidligere bruk tilsier at det kan være forurensning i grunnen, for eksempel kjemikalielager, garasje, verksted, drivstoffanlegg, søppelplass, etc. Kontakt og dialog med brukere/kjentmenn gir ofte nyttig informasjon. Ved mistanke om forurensning i grunn er det lovpålagt krav om undersøkelser og evt. tiltak. 5 AHUS har ingen forpliktelser til å stille boliger til disposisjon for ansatte. Dette ivaretas av egen boligstiftelse, AHUS er representert i styret. Ansattes rettigheter Ansatte har normalt ikke rett til å overta boliger, men husleieloven kan gi dem rettigheter ut over det som følger av ansettelsesvilkårene, se husleieloven 9-8 om oppsigelsesvern. Dersom en leieavtale i eiendommen er tidsbegrenset bør man være oppmerksom på mulige problemstillinger knyttet til husleieloven 9-3. Salg av personalboliger skal gjøres på en måte som ivaretar hensynet til de ansatte på en tilfredsstillende måte, jf rapportens pkt Sørum kommune og Akershus fylkeskommune må informeres om avhendingen og få anledning til å vurdere om de har behov for hele eller deler av eiendommene til virksomhet som inngår i Samhandlingsreformen. Forhold til vertskommune samhandlingsreformen Berørte kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle salg av eiendom, uavhengig av vurderinger i forhold til samhandlingstiltak. Dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen, jf rapportens pkt og Ikke relevant. Barnehager Helseforetakene skal søke å finne løsninger som gjøre at de ikke bidrar til at antall barnehageplasser reduseres i kommuner der det er bruk for dem for å nå målet om full barnehagedekning, jf rapportens pkt Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 2

3 8 Konsekvenser og risiko for driften. Eiendommene har ikke lenger noen praktisk funksjon for AHUS og vurderes derfor avhendet. Krav til hensyntakelse av de ansatte, og unngå salg som fører til senere betydelige og langsiktige leiebehov.( ), anses ivaretatt ved at tilliggende hybelhus i Moengvegen 10 beholdes. Det foreligger ingen andre føringer. Behandles i AMU før salgsoppstart/styrebehandling. Moenga boliger. Dokumentasjonskrav Strategiske forhold knyttet til salget. Føringer gitt i fortaksprotokoller. Andre føringer. Dokumentasjon ift informasjon til tillitsvalgte om salg. Navn på eiendommen. Gnr. 93, bnr. 123 i Sørum kommune. Moengvegen Boliger. Boligformål Hhv kvm. P-rom. 4 eneboliger. Se pkt. 9 under. Ikke vern. Boligformål. Fremskaffes av takstmann ved takseringen. Gnr/bnr/snr (grunnboken) og GAB-nr. Adresse. Type eiendom (NS3457). Virksomheten i eiendommen. Tomteareal. Bygningsmasse m² (BTA). Boliger: Antall boenheter. Takst/Verdivurdering. Vernestatus. Reguleringsstatus. Heftelser, rettigheter knyttet til eiendommen (grunnboken med mer): 9 Det foreligger tilstandsrapporter fra Norconsult Det er innhentet tilbud på taksering og enkel energimerking fra OPAK, Facilius Takst/Verdivurdering Takst skal alltid foreligge før eiendommen utbys til salg, og forut for enhver salgsforhandling innledes. Taksten skal ikke være eldre enn seks måneder når du utbyr eiendommen til salg. Taksten skal tilsvare markedspris, og være innhentet fra uavhengig takstmann, godkjent av et av Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 3

4 og Verditakst. Tildelingskriterium var pris, så leveringstid. Facilius ble valgt og protokoll er utarbeidet. Det skal utarbeides takster for hver av boligene på gnr. 93, bnr. 123 med naturlig tilhørende tomt. I tillegg skal det utarbeides samlet takst for tomten og de 4 boligene som de står (as is). takseringsforbundene. Taksten skal være basert på ordinære markedsindikatorer og verdsettelsesstandarder. Ved salg av boliger benyttes Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport og takst som en del av salgsdokumentasjonen. Dersom eiendommens kompleksitet tilsier det bør det vurderes å innhente takst fra to uavhengige takstmenn. Ved direkte salg er det viktig at også den nye taksten innhentes forut for at en salgsprosess innledes, jf ESAs regelverk for offentlig støtte. Ved differanse mellom takstmennene kan man: Ta et snitt mellom de to takstene Innhente en tredje takst Taksering av landbrukseiendommer skal skje på bakgrunn av Landbruksdepartementets retningslinjer fastsatt ut fra konsesjonsloven. Verditaksten inngår som en del av salgsoppgaven. 10 Bestilles sammen med takseringen. Energimerking All bygningsmasse for salg skal energimerkes. Dette kan bestilles som en del av verditaksten. 11 Ikke relevant. Ivaretakelse av evt. kunstnerisk utsmykning Kunst kan forekomme som løsøre eller være innkorporert i bygningskroppen. Det er flere eierstrukturer: HF/HF - klinikk Kommunalt Utsmykningsfondet Privat utdeponert kunst, herunder stiftelser Kunst i form av løsøre tilbakeleveres eier. Kunst som er innkorporert i bygningsmassen følger bygget. Ved salg skal ny eier informeres om at utsmykningen er opphavsrettslig vernet gjennom Åndsverksloven. 12 Økonomiavdelingen fører eiendommen ut når de er solgt. Kassasjonsprotokoll Før avhendingsprosess iverksettes skal det utarbeides en kassasjonsprotokoll (KP). KP er grunnlaget for å endre byggets status i eiendomsregisteret (innaktivt) og tas ut av balansen. KP skal dokumentere ethvert bygg med en byggbeskrivelse og tegninger, bebyggelsesplan, info vedr etterbruk etc. Protokollen kan være meget nyttig i bl.a. anbuds-, takst- og salgsprosess. Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 4

5 Protokollen skal være vedlegg ved evt. styrebehandling, og skal for øvrig følge retningslinjene for salg. Det er ingen grunn til at det skal finnes fornminner på eiendommene, men vi bør gjøre en forespørsel til fylkeskommunen og kommunen. Som prosjektleder må du også avklare om det er registrert fornminner på eiendommen, kontakt evt. fylkeskommunen/kommunen. Ved gravearbeider på uregulert grunn er det spesielle varslingskrav ifm fornminner til myndighet, jf. kulturminneloven. 13 Se pkt. 4 over. Miljøvurdering av grunneiendom Før avhending av en eiendom som kan inneha miljøaspekter. Innhent relevant grunnlagsdokumentasjon og vurder tidligere bruk av eiendommen. Undersøk om det er dokumentert forurensning på eiendommen. Screeningen skal gi PL et førsteinntrykk av de miljøutfordringene som kan oppstå ved avhending av eiendommen. Dersom det er mistanke om forurensning i grunnen, skal det gjennomføres en grunnundersøkelse. Blir forurensning påvist, skal det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av gjeldende forurensningsmyndighet. HMS koordinator skal være inkludert i dette arbeidet. En eiendom skal som en hovedregel ikke selges før forurensningsforhold er ivaretatt. 14 Ikke relevant, selges som det står (as is). Miljøvurdering av bygningsmasse HF skal på samme måte grovkartlegge bygningsmassen for (farlig) avfall som vil bli generert ifm riveprosessen. For å oppfylle kapittel 15 i Avfallsforskriften gjeldende fra , samt lette prosjekt- og anbudsprosess, skal avfall som genereres av en riveprosess kartlegges på forhånd og tas forskriftsmessig hånd om under riveprosessen. Ha særlig fokus på potensielle PCB-kilder, slik som lysstoffarmaturer og isolerglassvinduer, flis- og tetningsfuger, samt både innvendig og utvendig sparkel, maling, puss og betong. Vær også oppmerksom på kilder til for eksempel asbest, tungmetaller, løsemidler, kvikksølv, kreosot, olje, flammehemmere, freon m.m. Mer om kartlegging og prøvetaking av bygningsmasse se Økobyggs Miljøsaneringsveileder. Spesielle miljøutfordringer skal fotodokumenteres særskilt. For komplekse rive- og sikringsarbeider kan en med fordel kartlegge området og bygninger med bilder og en beskrivelse av ønsket utført arbeid. Dette gir god oversikt og et godt utgangspunkt for anbudsprosess- og Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 5

6 3. Vedlegg konkurransegrunnlag. 4. Referanser 5. Endringslogg Dato Versjon 2 Endring Sak Vedlegg styringsdokument Moenga Side 6

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE Vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus

Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat avhendingsplan for Stensby sykehus Til: Elvira Maric,Morten Løkken Bendiksen Fra:

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 46/2014 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen og Adm. direktør Torbjørn

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

VERDITAKST AV EIENDOMMEN

VERDITAKST AV EIENDOMMEN VERDITAKST AV EIENDOMMEN Rjukan Sykehus Gnr. 126, bnr. 77, 64, 220 og 31 Tinn kommune Mai, 2015 Dokument nr: 0000030463 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 1 FORORD Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge grunnlaget for godt et politisk og administrativt

Detaljer