Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av boligene i Søsterveien 1, 3, 5, 7 og 9 i Halden kommune, del av gnr. 66, bnr. 811, og Dyreveien 18 i Moss kommune, gnr 2, bnr. 707, til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at boligene i Halden selges til høystbydende i det åpne markedet. 3. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at boligene i Moss kan selges til Moss kommune til takst etter prosedyre som angitt i saken, fratrukket tomteverdien. 4. Dersom Moss kommune likevel ikke ønsker å kjøpe eiendommen, anbefaler styret at foretaksmøtet samtykker til at eiendommen kan selges til høystbydende i det åpne markedet. 5. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i varige verdier, enten til oppgradering av gjenværende bygningsmasse eller investering innen kjernevirksomheten i Sykehuset Østfold HF. Slike investeringer skal behandles på ordinær måte, innenfor gjeldende fullmaktsstruktur. Hamar, 13. juni 2012 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør anbefaler at: Salget av boligene i Søsterveien 1, 3, 5, 7 og 9 i Moss selges til høystbydende i det åpne markedet. Salget av Dyreveien 18 til Moss kommune gjennomføres til takst etter prosedyre som angitt i saken, fratrukket tomteverdien. Dersom Moss kommune likevel ikke ønsker å kjøpe eiendommen, kan den selges til høystbydende i det åpne markedet. Saken oversendes foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i varige verdier. Investeringer i form av oppgradering av annen bygningsmasse, eller innen kjernevirksomheten for øvrig ved Sykehuset Østfold HF, skal behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur på ordinær måte. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Styret i sykehuset Østfold HF vedtok , i sak : 1. Styret gir sin tilslutning til at antall personalboliger tilpasses sykehusets behov, og reduseres med inntil 25 i løpet av Boligene legges ut til salgs i det frie boligmarkedet, for å oppnå høyest pris 2. Styret gir sin tilslutning til at overskytende del av salgssummen benyttes til opprustning av gjenværende boliger i SØ, etablering av hotellrom for ansatte (vikarer mv) og til andre prioriterte investeringer i SØ. Administrerende direktør fremlegger egen sak for styret med forslag til investeringer når salget er sluttført. 3. Styret oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning, og slutter seg til at administrerende direktør får fullmakt til å gjennomføre avhendingen. Pga. spørsmål rundt tilbakeføringsklausuler som var etablert i 1963 sendte Helse Sør-Øst RHF saken til Helse- og omsorgsdepartementet for en vurdering. Dette ble besvart i brev fra departementet, datert Sykehuset Østfold HF har også gjennomført avklaringer med Østfold fylkeskommune og Halden og Moss kommuner. På bakgrunn av resultatet fra disse drøftingene, og brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, fremmet foretaket saken på nytt for Helse Sør-Øst RHF i brev datert Side 2 av 5

3 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter I svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet står det bl.a.:.. Det kan reises spørsmål ved om tilbakeføringsklausulen fra 1963 fortsatt heftet på eiendommene i Det kan synes uhensiktsmessig at en slik klausul skal kunne gjøres gjeldende etter 50 år, men det er vanskelig å se at det er rettslig grunnlag for å påstå at den var falt bort i 2002 eller at den ikke skulle kunne stå ved lag i 2011, i og med at det ikke ble tatt inn noe forbehold i fylkestingets vedtak om at klausulen skulle falle bort etter et visst antall år. Da det regionale helseforetaket overtok eiendommene fra Østfold fylkeskommune i 2002, fikk ikke foretaket bedre rett til eiendommene enn det fylkeskommunene hadde. Dette følger av at foretaket etter helseforetaksloven trådte inn i fylkeskommunens plikter knyttet til eiendommene. Det vil si at foretaket er bundet av tilbakeføringsklausulen til fordel for kommunen. Det kan imidlertid reises spørsmål om i hvilke situasjoner tilbakeføringsklausulen kan gjøres gjeldende. Det synes mest nærliggende å forstå klausulen slik at den gjelder det tilfellet at et sykehus som er overtatt legges ned, og at fylkeskommunen deretter ikke skulle bruke eiendommen verken til sykehusformål eller andre formål innenfor Fylkeskommunens ansvarsområde (det vi si at eiendommen ikke lenger nyttiggjøres til fordel for kommunens befolkning). Det er mulig at klausulen kan forstås slik at Fylkeskommunen kunne selge eiendom den ikke lenger hadde bruk for selv, forutsatt at sykehuset ikke nedlegges Overført til foretakenes område vil en slik tolkning av tilbakeføringsklausulen si at eiendom som er overtatt fra fylkeskommunen kan selges og brukes til formål innenfor Spesialisthelsetjenesten, gitt at sykehuset ikke nedlegges. Dersom sykehuset nedlegges, skal imidlertid eiendommene tilbakeføres til kommunen til fordel for de skattebetalerne som i sin tid var med på å finansiere eiendom tilknyttet det kommunale sykehuset. Dersom foretaket vedtar å selge boliger som er overført sammen med sykehuset, og kommunen går til sak og påstår at tilbakeføringsklausulen gir kommunen rett til å få boligeiendommene tilbake, er det usikkert hvorledes domstolen ville tolke tilbakeføringsklausulen. Det er usikkert om den vil legge et samfunnsmessig perspektiv til grunn, og resonnere slik at et salg av boligene vil komme spesialisthelsetjenesten til gode, og at midlene dermed fortsatt finansierer de samme formål som de opprinnelig var bevilget til. Eller om domstolen vil legge et mer privatrettlig perspektiv til grunn, og tolke tilbakeføringsklausulen ut fra sin ordlyd og opprinnelige hensikt, og dermed mene at den medfører at kommunen må få tilbake eiendom som ikke lenger brukes til sykehusformål. Det er etter departementets oppfatning en ikke ubetydelig prosessrisiko knyttet til et eventuelt salg av eiendommene, og det kan derfor være god grunn til å vurdere om foretaket bør ta sikte på å komme frem til en omforent løsning med den/de aktuelle kommunen/e. Vi vil imidlertid understreke at dette er en avveining som helseforetaket som eget rettssubjekt selv fullt ut må vurdere og beslutte, dog med det forbehold som følger av helseforetaksloven 31. Side 3 av 5

4 Etter at Sykehuset Østfold HF styrebehandlet i 2007, har det gjennom foretaksprotokoller kommet skjerpede krav, bl.a. til avklaringer i forhold til egne ansatte og berørte kommuner. Som en følge av dette, og vurderingene fra Helse- og omsorgsdepartementet, ble de aktuelle kommunene, Moss og Halden, kontaktet. Det samme ble Østfold fylkeskommune. Foretaket har fått skriftlig tilbakemelding fra Østfold fylkeskommune og fra Halden kommune og begge melder tilbake at de ikke har interesse av eiendommene. Moss kommune forventes å ta stilling til kjøp i september Boligene i Halden Verdi var anslått til ca 12 mill NOK i Ny takst vil nå bli gjennomført. Det legges opp til at boligene selges som "as is salg" på det åpne markedet. Salgsobjektet består av en del av en grunneiendom. Denne delen utgjør ca. 5,5 daa, med totalt 41 leiligheter i 5 bygg, og en total bygningsmasse på ca m2. En del av leilighetene er benyttet til kontorer. Boligene er svært lite utnyttet. Boligene i Moss Verdi var anslått til ca 12 mill NOK i Ny takst vil nå bli gjennomført. Kommunen gis fortrinnsrett dersom de beslutter dette. Ut fra de drøftinger Sykehuset Østfold HF har hatt med kommunen avgjøres salgssummen av "middelverdien" av to uavhengige takster, der hver av partene oppnevner en takstmann. Tomteverdien fratrekkes, jf. tilbakeføringsklausulen fra Salgsobjektet består en grunneiendom på 2,0 daa, med ett bygg på m2, med totalt 7 leiligheter og 21 hybler. Boligene er delvis benyttet til korttidsvikarer, men tilbudet anses som dårlig da det oppleves å være for langt fra sykehuset. Omleggingen i Moss gjør også at behovet er betydelig mindre enn det har vært. 3. Administrerende direktørs vurderinger 3.1 Risikovurderinger: etisk, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v Boligeiendommene utnyttes i dag dårlig, ut fra de opplysninger som er gitt av foretaket. De representerer dessuten et betydelig vedlikeholdsetterslep. Salg av eiendommer som ikke kan utnyttes effektivt til helsetjenester er i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin målsetting om å effektivisere arealbruken i foretaksgruppen. Ut fra den kontakten som har vært mellom Sykehuset Østfold HF og vertskommunen, synes det å være gjort avklaringer som ivaretar formelle krav. Siden Halden kommune ikke ønsker å erverve boligene i Halden, og drøftingene med Moss kommune har medført en enighet om prosessen, synes tilbakeføringsklausulen å være håndtert på en tilfredsstillende måte. Eventuell restrisiko for videre gjennomføring av salget vil uansett ligge på foretaket, jf. vurderingene fra Helse- og omsorgsdepartementet i brev Side 4 av 5

5 Siden verdien overstiger 10 MNOK, må saken forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. Det vises her til Vedtekter for Sykehuset Østfold HF, 10, sammenholdt med Helseforetakslovens 31. I henhold til styresak i Helse Sør-Øst RHF skal frigjort likviditet ved salg av eiendom benyttes til investeringer. Disse må behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur på ordinær måte. Administrerende direktør kan ikke se at denne saken innebærer konflikt med Helse Sør Øst RHF sitt verdigrunnlag og etiske krav for øvrig. 3.2 Dialog/forankring av saken Saken var drøftet med de hovedtillitsvalgte i forkant av styrebehandlingen i 2007, og de hovedtillitsvalgte hadde ingen merknader til salget, ut over at de forutsatte at salgsgevinsten skulle benyttes til investeringer i foretaket. 3.3 Konklusjon Boligene i Halden foreslås lagt ut for salg på det åpne markedet. Boligene i Moss foreslås solgt til kommunen etter omforent prosess. Hvis kommunen velger å ikke kjøpe eiendommen, forutsetter administrerende direktør at salget skjer til høystbydende i det åpne markedet. Trykte vedlegg: Saksframlegg og vedtak i sak i styret Sykehuset Østfold HF Avvikling av personalboliger. Sykehuset Østfold, avhending av boligeiendommer. Brev dat SØ HF - Kartskisse over salgsobjekter. Sykehuset Østfold HF - Avhending av boligeiendommer. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, dat Utrykte vedlegg: Vedlegg til sak i styret Sykehuset Østfold HF Oversikt over boliger Brev fra Østfold fylkeskommune og Moss og Halden kommuner med tilbud om kjøp, med tilhørende tilbakemeldinger. Drøftingsprotokoll med ansatte, Side 5 av 5

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Direktøren Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: Jan Steffensen Saksnr.: 2014/1910 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra Vestvågøy

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 18.05.2015, saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer