Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner HF per 1. januar 2015 fastlegges i tråd med oppstillingen som fremkommer i denne saken. 2. Sykehuspartner HF kapitaliseres ved at det gjennomføres en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner mot Helse Sør-Øst RHF. Hamar, 22. april 2015 Cathrine Lofthus administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Hva saken gjelder Styret besluttet i sak å etablere Sykehuspartner som et eget helseforetak og helseforetaket ble formelt stiftet 18.desember 2014 (jf sak ). Administrerende direktør legger i denne saken frem et forslag til åpningsbalanse for Sykehuspartner HF i tråd med de premisser som er lagt i sak Sykehuspartner HF ble stiftet med en foretakskapital på kroner. Helseforetaksloven 14 (1) regulerer at et foretak skal ha en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet. Dette foreslås løst ved at det gjennomføres en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner av gjelden Sykehuspartner HF har til Helse Sør-Øst RHF. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer Åpningsbalansen Avdelingsregnskapene til henholdsvis Sykehuspartner og Forsyningssenteret per er grunnlaget for fastsettelsen av den endelige åpningsbalansen for det nye helseforetaket. Balansen til Sykehuspartner per omfatter både ordinær virksomhet knyttet til virksomhetsområdene IKT, HR, innkjøp og logistikk samt anlegg under utførelse knyttet til prosjektene i Digital fornying. Da det kun er den driftsrelaterte virksomheten som videreføres i Sykehuspartner HF, må det gjennomføres en deling av avdelingsregnskapet til Sykehuspartner per mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF (Digital fornying). Fra Helse Sør-Øst RHF overføres den driftsrelaterte virksomheten inkludert ansatte, eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser tilhørende avdelingen Sykehuspartner som en helhet til Sykehuspartner HF i tråd med helseforetaksloven 50 om omdanning. Den overførte virksomhet omfatter også forsyningssenteret i Helse Sør-Øst. Anlegg under utførelse knyttet til prosjektene i Digital fornying og den tilhørende finansieringen av disse prosjektene omfattes ikke av virksomhetsoverdragelsen. Virksomheten overføres med regnskapsmessig kontinuitet, jf. helseforetaksloven 50. Foretakene er i henhold til helseforetaksloven 43 regnskapspliktig etter regnskapsloven slik at den overtatte virksomheten med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser regnskapsføres i det overtakende foretaket etter reglene i regnskapsloven. Overføringen gjennomføres med regnskapsmessig virkning per 1. januar Med utgangspunkt i avdelingsregnskapet til Sykehuspartner per er det foretatt en deling av driftsmidlene, der anlegg under utførelse knyttet til prosjektene i Digital fornying ikke omfattes av virksomhetsoverdragelsen. Samlet utgjør verdien av anlegg under utførelse 1,369 milliarder kroner. Resterende del av driftsmidlene på 2,186 milliarder kroner er tatt i bruk og virksomhetsoverdras således til Sykehuspartner HF. Disse driftsmidlene er i åpningsbalansen forutsatt finansiert med langsiktig gjeld fra Helse Sør-Øst RHF, mens driftsmidlene knyttet til Digital fornying er forutsatt finansiert med resterende del av den langsiktige gjelden samt driftskreditt og leverandørgjeld. Side 2 av 5

3 Driftskreditten videreføres i 2015 i Helse Sør-Øst RHF og inngår således ikke i åpningsbalansen til Sykehuspartner HF. Alle ansatte i Sykehuspartner er omfattet av virksomhetsoverdragelsen og med bakgrunn i dette er alle lønnsrelaterte balanseposter (finansielle anleggsmidler, pensjonsforpliktelser, offentlig avgifter samt deler av andre fordringer og annen kortsiktig gjeld) tilordnet åpningsbalansen til Sykehuspartner HF. Resterende balanseposter (øvrige omløpsmidler og øvrig kortsiktig gjeld) er fordelt mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF (Digital fornying) basert på gjennomgang av om dette er fordringer eller gjeld som vedrører Sykehuspartner HF eller Helse Sør-Øst RHF (Digital fornying). Avdelingsregnskapet til Forsyningssenteret er i sin helhet virksomhetsoverdratt fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. Gjennom denne virksomhetsoverdragelsen tilføres Sykehuspartner HF 104,7 millioner i eiendeler. De vesentligste eiendelskomponenter som virksomhetsoverdras er fordringer på 30,1 millioner samt varelager på 61,5 millioner. Disse eiendelene er i det alt vesentligste finansiert med leverandørgjeld på 53,1 millioner samt gjennom mellomregning mot Helse Sør-Øst RHF. Basert på overnevnte får man følgende åpningsbalanse for Sykehuspartner HF per 1. januar 2015 før gjeldskonverteringen: Sykehuspartner HF - konsolidert åpningsbalanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Egenkapital Varige driftsmidler Annen egenkapital Finansielle anleggsmidler Foretakskapital Sum anleggsmidler Sum egenkapital Omløpsmidler Gjeld Varelager Avsetning for forplikelser Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Andre fordringer Sum avsetning for forplikelser Mellomregning 0 Bank Annen langsiktig gjeld Sum omløpsmidler Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 Driftskreditt Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 3 av 5

4 Kapitalisering I forbindelse med etableringen av Sykehuspartner HF som eget helseforetak må det tas stilling til hvor stor egenkapital Sykehuspartner HF skal ha, og dermed hvor stor andel av denne langsiktige finansieringen som skal konverters fra gjeld til egenkapital. Helseforetaksloven 14 (1) regulerer at et foretak skal ha en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet. Loven stiller dermed ingen rene objektive krav, men legger i stedet opp til subjektive skjønnsmessige vurderingen. Et utgangspunkt må imidlertid være at selskapet skal ha en egenkapital som er tilpasset den virksomheten selskapet driver, slik at det er sannsynlig at selskapets forpliktelser vil kunne bli oppfylt etter hvert som de forfaller. Nødvendig nivå på egenkapitalandelen varierer med hvor kapitalintensiv virksomheten er, eiendelenes sammensetning og den forretningsmessige risiko. All den tid et helseforetak i henhold til Helseforetaksloven 5 ikke kan gå konkurs er imidlertid vern om kreditorinteressene av mindre betydning for vurderingen av egenkapitalandelen. Overstående tatt i betraktning samt det faktum at Sykehuspartner HF sin virksomhet og tjenesteprismodell gir lav risiko for at foretaket får regnskapsmessige underskudd så taler dette for et begrenset egenkapitalnivå. Basert på dette legges det opp til en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner. Sykehuspartner HF - konsolidert åpningsbalanse etter gjeldskonvertering EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Egenkapital Varige driftsmidler Annen innskutt kapital Finansielle anleggsmidler Foretakskapital Sum anleggsmidler Sum egenkapital Omløpsmidler Gjeld Varelager Avsetning for forplikelser Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Andre fordringer Sum avsetning for forplikelser Mellomregning 0 Bank Annen langsiktig gjeld Sum omløpsmidler Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 Driftskreditt Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EIENDELER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 4 av 5

5 3. Administrerende direktørs anbefaling Det anbefales at åpningsbalansen til Sykehuspartner HF per 1. januar 2015 vedtas henhold til oppstillingen som fremkommer i denne saken. Det anbefales videre at Sykehuspartner HF kapitaliseres gjennom at det gjennomføres en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner mot Helse Sør-Øst RHF. Dette gir foretaket en forsvarlig egenkapital sett i forhold til risikoprofilen. Skulle Sykehuspartner HF på et senere tidspunkt endre sin risikoprofil slik at det er behov for en høyere egenkapitalandel kan dette løses gjennom en ny gjeldskonvertering. Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Virksomhetsoverdragelsen sin effekt på regnskapet til Helse Sør-Øst RHF Underlag for hvordan man har kommet frem til åpningsbalansen. Side 5 av 5

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer