Finansiering av ROVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av ROVAR"

Transkript

1 Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005

2 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen av ROVAR. Gruppen består av følgende rådmenn: Ole Hetland (leder), Per Haarr, Bodil Sivertsen, Ivar Undheim og Trond Nerdal. Fra mandatet siteres følgende: Sikre ROVAR en robust og langsiktig finansiering samtidig som eierne gis en best mulig avkastning på de verdier som overføres til Rovar, hensyntatt krav og begrensninger fra lov og regelverk (herunder bl.a. reglene om selvkost) Rovar kan finansieres på flere måter. Arbeidsgruppen skal utrede fordeler og ulemper med de ulike måtene å finansiere selskapet på samt å anbefale den modellen som synes mest fordelaktig for eierne og Rovar samlet sett. Optimalisere kommunenes tillatte avkastning samt mulighet for kapitalfrigjøring til kommunene 2. Modell for etablering av ROVAR Styringsgruppen har foreslått at ROVAR etableres etter den såkalte modell A. Dette innebærer at ROVAR skal eie og drifte alle VA anlegg i regionen. Kommunene overdrar derfor eksisterende VA anlegg til ROVAR. Det kan imidlertid være hensiktsmessig at den formelle overføringen av eksisterende VA anlegg ikke nødvendigvis skjer på etableringstidspunktet for ROVAR fordi arbeidet med registrering og overføring blant annet betinger at ROVAR har fått etablert systemer og rutiner for dette. ROVAR vil da leie anleggene av kommunene inntil de selv overtar og godtgjøre kommunene for renter og avskrivninger. En slik utsatt overføring vil ikke ha noen andre økonomiske konsekvenser for verken eiere (kommunen) eller abonnentene (husholdninger og næringsliv) enn om alt ble overført til ROVAR på etableringstidpunktet. 3. Åpningsbalanse og finansiering ROVAR er tenkt etablert som et aksjeselskap og vil følgelig bli regnskapsført etter regnskapslovens regler. Det første som da naturlig skjer, er at det etableres en åpningsbalanse. En åpningsbalanse vil ha følgende hovedinndeling når det gjelder eiendeler Anleggsmidler (dvs. alle VAR anlegg, tilhørende mobilt utstyr samt bygg) Omløpsmidler (dvs. kundefordringer, kontanter og andre kortsiktige eiendelsposter) = SUM Eiendeler ROVAR vil være finansiert med ulike former for kapital og ha en hovedinndeling på gjelds- og egenkapitalposter som følger: Aksjekapital og annen opptjent eller innskutt egenkapital Selvkostfond Langsiktig gjeld til ROVAR s eiere Langsiktig gjeld til bank eller finansieringsinstitusjon Kortsiktige gjeldsposter (leverandørgjeld, avsetninger til lønnsrelaterte forpliktelser etc) = SUM Egenkapital og gjeld 2

3 Eiendelssiden i åpningsbalansen Hva skal overdras Alle VA anlegg i kommunene (dvs rør, pumpeanlegg og tilhørende installasjoner) overdras. I tillegg har dagens VA-etater også kontor, lager, rullende materiell og annet utstyr som er nødvendig for VA driften og som det derfor er naturlig å overdra. Det er viktig at ROVAR kan få en rasjonell organisering. Først når ROVAR skal organiseres vil en kunne ta stilling til hvilke lager og kontorbygg selskapet vil trenge. ROVAR vil da måtte drøfte praktiske løsninger med den enkelte kommune. Dersom ROVAR ikke overtar bygg som er finansiert med VA midler vil det tilsvarende avskrivningsgrunnlag heller ikke bli overtatt av ROVAR. Eiendeler som i dag eies av IVAR overtas i sin helhet av ROVAR. Hvordan skal det verdsettes ROVAR skal betale kommunene for de VA eiendeler de overtar. VA sektoren er underlagt selvkostregelverket (jfr. Dokument H-2140 fra KRD) og dette vil ha konsekvenser for den verdien ROVAR skal betale. Selvkostprinsippet innebærer bl.a. at gebyrene fastsettes på grunnlag av hva VA-tjenestene faktisk koster. Samtlige kommuner har derfor i sitt VA-regnskap en oversikt over kostpriser (den prisen de betalte) og nedskrevne verdier (kostpriser minus avskrivninger) på sine VA-anlegg. Dette avskrivningsgrunnlaget må videreføres i ROVAR. Prisen ROVAR skal betale vil derfor være lik bokført verdi av anleggene. Dersom ROVAR betalte en høyere verdi ville dette gi kommunene en gevinst og føre til et høyere avskrivningsrunnlag i ROVAR og som i siste omgang ville øke gebyrene til kundene (fordi avskrivning og renter beregnes på grunnlag av de bokførte verdier). Gjeld og egenkapital Egenkapital IVAR har i dag en samlet egenkapital (eiendeler minus gjeld) på 492 mill kr, hvor mesteparten skriver seg fra overskudd over flere år. Når IVAR oppløses skyter eierne (kommunene) denne egenkapitalen inn som egenkapital i ROVAR (som tingsinnskudd). IVAR bruker ikke begrepet selvkostfond i sine regnskaper. Det er sannsynlig at en del av IVAR s egenkapital er selvkostfond. Selvkostfondene er et uttrykk for at det er krevd inn for mye i gebyrer og abonnentene skal kompenseres for dette gjennom fremtidige lavere gebyrer. Størrelsen på eventuelle selvkostfond i IVAR har ingen prinsipiell betydning ved etableringen og kan derfor klarlegges i forbindelse med etableringen av ROVAR. Det kan være aktuelt å omgjøre noen av ROVAR s egenkapital til ansvarlige lån. Disse lånene vil, på samme måte som for egenkapitalen, vil bli fordelt på kommunene etter folketall. Dette samsvarer med konklusjonene i verdsettelsesarbeidet (som konkluderte med at folketall skulle legges til grunn for Folketall 1 Jan 05 (kilde SSB, norge.no) Stavanger ,8 % Sandnes ,1 % Sola ,6 % Hå ,7 % Klepp ,6 % Time ,6 % Gjesdal ,6 % Randaberg ,5 % Rennesøy ,3 % Finnøy ,1 % Kvitsøy 511 0,2 % Sum ,0 % 3

4 verdsettelsen) og samsvarer også med dagens eierfordeling i IVAR. Eierbrøken vises i tabellen til høyre. Selvkostfond Kommunene (og muligens IVAR som redegjort for ovenfor) har selvkostfond i sine regnskaper. Selvkostfondene er enten en forpliktelse for kommunene (dvs. de har krevd inn for mye) eller en fordring (de har krevd inn for lite). ROVAR overtar selvkostfondene og fristiller derved kommunen fra forpliktelsene eller overtar fordringene. ROVAR vil i sine regnskaper holde rede på selvkostfond for hver kommune. Gjeld- lån til eierne Når ROVAR overtar (kjøper) eiendelene fra kommunene vil de, som beskrevet tidligere, betale bokført verdi av anleggene. Dersom ROVAR selv opptar lån vil kommunene kunne få deler av kjøpsprisen utbetalt kontant. Det naturlige er imidlertid at i alle fall størsteparten av kjøpsprisen gjøres opp med at ROVAR får en gjeld til kommunene (og kommunene en fordring) på beløpet. En forutsettes at dette lånet som kommunene derved gir ROVAR er lovlig i forhold til kommunelovens 50. Renter og avdrag ROVAR skal betale renter og avdrag til kommunene på lånene. ROVAR vil betale renter på lånene minst tilsvarende statsobligasjonsrente (med 3 års gjenværende løpetid) + 1 %. (pr. 1.juni 2005 utgjør dette ca 4 %). Rentebetingelsene er fastsatt i retningslinjene for selvkostreglementet som er omtalt ovenfor. Avdragsprofil vil måtte drøftes nærmere og som et ledd i etableringen av ROVAR. Kommunene har finansiert sine VA investeringer enten med låneopptak eller med en blanding av lån og egenkapital og vil selv fortsette å betale renter på disse lånene. Forutsatt at kommunene kan låne til NIBOR tilsvarer dette ca 2% rente (pr.1. juni 2005) Eksterne lån IVAR har pr eksterne lån på til sammen 936 mill kr. Lånene er ytet av Kommunekreditt og Kommunalbanken. Disse lånene forutsettes overført til ROVAR på samme vilkår som IVAR i dag har. ROVAR vil selv ta opp nye lån til finansiering av nye investeringer som de gjennomfører og til eventuelle kontantoppgjør til kommunene som drøftet ovenfor. For å oppnå best mulig lånevilkår kan det være aktuelt for ROVAR å be om at kommunene garanterer for slike lån (på samme måte som kommunene i dag garanterer for lån som IVAR har tatt opp). 4. Konsekvenser for kommunene For kommunene vil resultatet av det som er redegjort for ovenfor bety at de i stedet for VA anleggsmidler får en fordring på ROVAR, på et beløp som er likt nedskreven verdi av VA eiendelene. Denne fordring får kommunene renter og avdrag på. I tillegg vil det bli vurdert å omgjøre deler av egenkapitalen til ansvarlige lån som kommunene kan få renter og avdrag på. 4

5 5. Konsekvenser for gebyrene Selvkostreglementet regulerer måten VA gebyrene skal fastsettes på og kommunene benytter dette i dag. ROVAR vil også måtte forholde seg til dette reglementet og det som er sagt ovenfor om finansiering og betaling av renter, avdrag og eventuelle ansvarlige lån vil ikke ha noen negative konsekvenser for abonnentene. Styringsgruppen har foreslått at det skal være differensierte VA gebyrer for de ulike kommunene (dvs. ikke lik prisliste for alle kommuner). Det vises til egen utredning om dette. Den praktiske konsekvensen for ROVAR vil være at de vil føre regnskap med investeringer og selvkostfond for hver kommune og ikke bare for det samlede selskap. Det som er sagt ovenfor har heller ingen konsekvenser for gjennomføring av disse prinsippene. 6. Åpningsbalanse Det er gjennomført en innsamling av informasjon for hver kommune om restverdier på VA anlegg samt selvkostfond. I tillegg er regnskapet for IVAR innhentet. Basert på denne informasjon og de prinsipper som er diskutert ovenfor vil åpningsbalansen kunne illustreres som følger ved bruk av tall pr Åpningsbalansen er et uttrykk for den samlede VA virksomhet i kommunene og IVAR. Åpningsbalanse ROVAR (beløp i hele 1000 kr) Illustrert med bruk av regnskap pr Eiendeler 31 des Anleggsmidler (fra kommunene og IVAR) Fordringer og kontanter (fra IVAR) Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 31 des Egenkapital (fra IVAR) - fordeles på kommunene etter folketall Selvkostfond (fra kommunene) Gjeld til kommunene for kjøp av VA eiendeler Langsiktig gjeld (overføres fra IVAR) Sum kortsiktig gjeld (fra IVAR) Sum gjeld og egenkapital Sammendrag Arbeidsgruppen anbefaler at ROVAR finansieres etter følgende prinsipper ROVAR erverver de VA anleggsmidler som kommunene i dag har. Prisen fastsettes lik nedskreven verdi i de respektive kommunene. Tidspunktet for overføring besluttes som ledd i gjennomføringsfasen. Dersom overføringen av praktiske årsaker skjer etter at ROVAR er i drift inngås en kortsiktig leieavtale mellom kommunene og ROVAR om leie av kommunenes VA-anlegg. 5

6 Som oppgjør for de overtatte eiendeler får kommunene en fordring på ROVAR, og ROVAR en gjeld til kommunene tilsvarende verdien av det som overtas. Kommunene godskrives med renter tilsvarende de renter som tillates i henhold til selvkostforskriftene. Avdragsprofil avtales når låneavtalene inngås, noe som skjer som ledd i etableringen av ROVAR. Egenkapitalen i IVAR (som eies av kommunene) skytes inn som egenkapital i ROVAR når IVAR oppløses. Egenkapitalen fordeles på kommunene basert på folketall. Som ledd i etableringen av ROVAR undersøkes mulighetene for at deler av egenkapitalen kan omgjøres til ansvarlige lån fra ROVAR (dvs. kommunene får en rentebærende fordring i stedet for en andel av egenkapitalen) 6

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Veiledningsnotat Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer