Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet vedlikeholdsavtale mellom DIPS ASA og Helse Sør-Øst RHF og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Hamar, 23. oktober 2014 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Hva saken gjelder DIPS ASA leverer DIPS, et system for pas/epj (pasientadministrativt system/elektronisk pasientjournal). Når det er tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus i oktober 2014 benyttes DIPS av alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved anskaffelse av slike komplekse informasjonssystemer inngås en vedlikeholdsavtale for bistand, feilretting og oppgraderinger. Dette er viktig, både for å sikre at feil rettes, men også for å sikre at systemet opprettholder den funksjonalitet som endrede forventninger og krav innebærer, og da ikke minst nye og endrede myndighetskrav mht. pasientrettigheter, rapporteringer etc. Vedlikeholdsavtale inngås ofte for systemets levetid, men for DIPS ble vedlikeholdsavtalen inngått i 2008 for 6 år. Den utløper derfor inneværende år, og det er derfor fremforhandlet en ny vedlikeholdsavtale. Avtalen viderefører alle vesentlige rettigheter og plikter som følger av den gamle vedlikeholdsavtalen. Der er likevel gjort vesentlige endringer, som styrker Helse Sør-Østs posisjon hva gjelder både å sikre kvaliteten og å ivareta Helse Sør-Østs behov i den videre utviklingen av løsningen. Saken legges frem for styret fordi den har en økonomisk ramme som overstiger administrerende direktørs fullmakter. Det er således et behov for at styret godkjenner avtalen samt gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer DIPS ASA er et norsk selskap med hovedkontor i Bodø som leverer DIPS, en løsning for pas/epj til spesialisthelsetjenesten. Etter oppstart ved Oslo universitetssykehus 20. oktober 2014 bruker samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst DIPS som sitt pas/epj system. Pasientadministrativt system, pas, er et sentralt verktøy for planlegging og rapportering av driften i helseforetakene, og omfatter funksjonalitet så som timebestilling, inntaksplanlegging, ventelisteoppfølgning, aktivitetsregistrering og -rapportering, beleggslister, etc. Elektronisk pasientjournal, epj, er det systemet der de aller fleste opplysninger knyttet til behandlingen av enkeltpasienter blir registrert (det finnes en del spesialsystemer som inneholder tilleggsinformasjon). Journalen er således det grunnleggende verktøyet for dokumentasjon av den utredningen og behandlingen som gis hver enkelt pasient. DIPS kombinerer altså funksjonalitetene knyttet til systemer for pas og epj, og det er således et helt sentralt informasjonssystem for driften av helseforetakene. Man regner med at systemet benyttes mer eller mindre daglig av rundt to tredjedeler av de ansatte i helseforetakene, hvilket innebærer rundt ansatte i Helse Sør-Øst. Side 2 av 5

3 Utviklingen av DIPS startet i 1987 på bakgrunn av behovet for et enkelt og brukervennlig system som kunne kjøres på standard PC er i nettverk. Utviklingen av DIPS-systemene foregikk ved Nordland Sentralsykehus frem til 1997 og fungerte som et spleiselag for de sykehusene som tok i bruk løsningen. Akronymet DIPS kommer fra "Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus. DIPS ASA ble etablert i 1997 som selvstendig selskap. I tillegg til ansatte er også tidligere sykehuseiere, som Nordland fylkeskommune, Vest Agder Fylkeskommune og Diakonhjemmet, med på eiersiden. Sykehus i Helse Sør-Øst har hatt avtaler med DIPS siden 1990, da Vest-Agder Fylkeskommune innførte DIPS på sine sykehus. Senere har stadig flere av Helseforetakene i regionen gått over til DIPS. I 2002 ble det inngått en regional avtale for Helse Øst, og i 2008 ble det inngått en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst og DIPS ASA som regulerte kjøp av løsningen til samtlige av de gjenværende helseforetakene, samt kjøp av nye moduler til samtlige helseforetak. Samtidig ble det inngått en felles vedlikeholdsavtale for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Disse avtalene hadde en tidsbegrensning, kjøpsavtalen frem til og vedlikeholdsavtalen frem til Vedlikeholdsavtalen er, i forbindelse med fremforhandlingen av den avtalen som nå ligger til styrebehandling, avtalt videreført frem til ny vedlikeholdsavtale er signert, dog ikke lenger enn til Avtalen som nå legges frem forlenger derfor et allerede eksisterende kundeforhold. Det er likevel fremforhandlet en del endringer som vil legge til rette for at Helse Sør-Østs behov i ytterligere grad kan ivaretas i årene fremover, hvilket utdypes lenger ned i saken. Det er ikke lagt opp til en tidsavgrensning av avtalen, men heller at den gjelder inntil DIPS ikke lenger er i bruk, med mindre en av partene likevel velger å si den opp (dette er det vanlige for denne typen vedlikeholdsavtaler). Ut over Helse Sør-Øst benyttes DIPS av samtlige helseforetak i Helse Vest og Helse Nord. Helse Midt bruker i dag ikke DIPS, men er i prosess med å anskaffe et nytt system for pas/epj, Denne prosessen forventes å ta noe tid. Per dato er Helse Sør-Øst således DIPS ASAs uten sammenlikning største kunde. Avtalen som her legges frem kan anslås å ville utløse mer enn 50 % av DIPS ASAs fremtidige inntekter. Den har således avgjørende strategisk betydning, for DIPS ASA men også for Helse Sør Øst. Som en del av sin plan for løsningen er DIPS ASA i ferd med å utvikle og innføre neste generasjon av systemet, kalt DIPS Arena. Det er svært viktig for Helse Sør-Øst at dette skjer på en for oss hensiktsmessig måte. Det er derfor viktig at Helse Sør-Øst bidrar til å ivareta DIPS ASAs evne til å levere Arena, samtidig som vi sikrer oss at dette utvikles med god kvalitet og at den for oss viktigste funksjonaliteten prioriteres. Side 3 av 5

4 Den nye avtalen ivaretar dette. De viktigste endringene fra forrige avtale er som følger: Avtalen etablerer at DIPS ASA skal bruke minst 60 % av vedlikeholdsavgiften innbetalt fra Helse Sør-Øst til videreutvikling av løsningen. Kravet gjelder den akkumulerte andelen av innbetalt vedlikeholdsavgift brukt til videreutvikling på et hvert tidspunkt etter inngåelse av den nye avtalen. Også den tidligere avtalen inkluderte en intensjon om at et tilsvarende beløp skulle brukes til videreutvikling, men dette var ikke like entydig definert og det var heller ikke tydeliggjort innenfor hvilken tidsramme dette skulle gjelde. Ved at dette nå gjelder akkumulert og på et hvert tidspunkt etter avtaleinngåelse gjøres det målbart og vi kan agere dersom dette ikke etterleves. Helse Sør-Øst settes i den nye avtalen i stand til å legge premissene for hva som skal utvikles for den delen av utviklingen som finansieres av Helse Sør-Øst, altså for den del av DIPS ASAs videreutvikling som er svarende til minst 60 % av Helse Sør-Østs innbetalte vedlikeholdsavgift. Det er ingen tilsvarende rettighet i den gamle vedlikeholdsavtalen. Avtalen legger til rette for tett dialog mellom partene i alle faser av utviklingen, slik at Helse Sør-Øst kan påvirke DIPS ASA til å arbeide med de aspektene ved løsningen som har størst betydning for Helse Sør-Øst. Det er avtalt et forbedret versjonsregime, med en økning av antall versjoner som støttes av DIPS ASA under vedlikeholdsavtalen. Kvaliteten av det som blir levert vil bedres, med færre feil, som et resultat av strengere krav til testing før leveranse. Den gamle avtalen stilte krav til at nye deler av løsningen (nye versjoner, feilrettinger etc.) skulle testes, men det var i all vesentlighet opp til DIPS ASA å definere kravene til slik testing. Helse Sør-Øst får i den nye avtalen rett til å peke ut et miljø som løsningen skal testes i før leveranse, og leveransene skal være uten kjente alvorlige feil (såkalte A og B-feil). Vi har jobbet oss gjennom og fått avklaringer mellom kunde og leverandør av begreper og mekanismer som ikke var fullt ut tydeliggjort i den gamle avtalen, hvilket tydeliggjør ansvarsforholdene og også danner grunnlag for et bedre samarbeidsklima. Den nye vedlikeholdsavtalen har således flere viktige forbedringer som legger til rette for en ytterligere styrking av DIPS som pas/epj-system for Helse Sør-Øst Den overordnede økonomien i avtalen medfører en videreføring av Helse Sør-Østs betalingsforpliktelser fra dagens avtale. Denne etableres ved at det, ved kjøp av systemet, nye moduler eller funksjonalitet etc., er avtalefestet at det skal betales en andel av kjøpsprisen, typisk 25 %, i årlig vedlikeholdsavgift. Dette innebærer at avtalens omfang per 2015 vil være ca. MNOK 102 eks. mva. Dette beløpet økes koblet til en indeks for it-kostnader, hvilket reflekteres i estimater for fremtidig vedlikeholdsavgift i tabellen under: Vedlikeholdsavgift DIPS, Helse Sør-Øst totalt, MNOK Eks mva Inkl mva Side 4 av 5

5 Samlet innbetalt vedlikeholdsavgift over de neste 8 årene kan anslås til ca. MNOK 939 eks. mva. Beløpet forventes likevel å øke ytterligere i årene som kommer, etter hvert som foretakene tar i bruk nye moduler fra DIPS. I tillegg vil det erfaringsmessig bli brukt konsulenter og tjenester fra DIPS ASA. Både de faste vedlikeholdskostnadene og nye avrop på programvare og tjenester fra DIPS blir belastet helseforetakene ved at disse betaler en tjenestepris. En ekstern juridisk betenkning som ble utført i forkant av forhandlingene konkluderte med at en ny avtale kan inngås direkte med DIPS, gitt at den ikke innebærer kjøp av ny funksjonalitet ut over det som allerede er avtalt og heller ikke økt betaling for det som allerede er avtalt. Det kan imidlertid avtales forbedret oppfølgning fra DIPS ASA, så vel som at det skal utvikles bedret yteevne, brukeropplevelse og kvalitet relatert til eksisterende og avtalt funksjonalitet i løsningen. Det er foretatt en juridisk gjennomgang også av den ferdige avtalen, og det er enighet om at disse føringene er ivaretatt. Det er også foretatt en intensjonskunngjøring som dekker inngåelse av ny avtale med DIPS ASA. 3. Administrerende direktørs anbefaling DIPS er et sentralt informasjonssystem for Helse Sør-Øst. Det er behov for en avtale som dekker vedlikehold av sentral funksjonalitet ved systemet, så som feilretting, imøtekommelse av nye myndighetskrav, etc. Utviklingen av DIPS vil dessuten i årene fremover være en av de sentrale forutsetningene for en modernisering av prosessene og informasjonsflyten i og mellom aktørene i spesialisthelsetjenesten. Dagens DIPS har allerede mye av det som kreves i seg, men det er behov for videreutvikling for at denne funksjonaliteten skal oppleves som lett tilgjengelig og nyttig for brukerne av systemet. Den fremlagte vedlikeholdsavtalen vil danne et godt utgangspunkt for at DIPS videreutvikles på en for Helse Sør-Øst god måte, ved at den sikrer både vår innflytelse og legger til rette for god kvalitet i dette arbeidet. Det anbefales derfor at styret godkjenner avtalen og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne på vegne av Helse Sør-Øst. Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare Side 5 av 5

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 21.1 Modell for leverandørsamhandling (satsingsområde 6) Prosjekt: Modell for

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 21.1 Modell for leverandørsamhandling (satsingsområde 6) Prosjekt: Modell for SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 21.1 Modell for (satsingsområde 6) Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Ansvarlig: Arkiv nr. Side 1 av 72 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: 17.6.2014 Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF Evaluering av Hemit

Helse Midt-Norge RHF Evaluering av Hemit Helse Midt-Norge RHF April 2006 Rambøll Management Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen 0213 Oslo Norge Tlf: 2251 8000 www.ramboll-management.no Innholdsfortegnelse 1. Ledelses resymé 3 2. Innledning 5 3. Opprettelsen

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer