Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte tiltak fra søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt millioner kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden Lånet tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende del av tiltakspakken finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. Det legges videre til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet finansieres av Oslo universitetssykehus HF. 2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og avgrenset, og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal enkelttiltakene rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert enkelttiltak vil inngå i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. 3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i tråd med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den ekstraordinære tiltakspakken. 4. Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt dokumentasjon og rapportering. 5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF. Side 1 av 6

2 6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør-Øst RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet. Hamar, 11. juni 2015 Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Side 2 av 6

3 1. Hva saken gjelder Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet følgende vedtak i sak 067/2014 Investeringstiltak i bygningsmassen til Oslo universitetssykehus : 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke et lån på inntil millioner kroner for å understøtte investeringer i bygningsmassen for å lukke myndighetspålegg og sikre oppgraderinger slik at sikker drift kan opprettholdes. 1. Styret legger til grunn at egenandelen på 542 millioner kroner finansieres av Oslo universitetssykehus HFs egne midler. 2. Styret ber om at lånesøknaden fremmes til Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Sør-Øst RHF. Saken til styret i Oslo universitetssykehus HF bygger på den modifiserte konseptrapporten Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte tiltak fra I rapporten framkommer vurderingene pr. lokasjon og tiltakspakke, og ikke som enkelttiltak. Selv om investeringene ikke framkommer som enkelttiltak, eller sum av enkelttiltak med indre avhengigheter, legges det til grunn at de tiltakene som inngår i den omsøkte tiltakspakken må sees i sammenheng som et samlet prosjektprogram som krever styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Denne styresaken gjelder således investeringer på 1,8 mrd. kroner i bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF, med primær hensikt å lukke tilsynsavvik fra henholdsvis Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fra det stedlige branntilsyn (Oslo brann- og redningsetat). I tillegg omfatter investeringene oppgraderinger av virksomhetskritisk infrastruktur. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer Oslo universitetssykehus HF har i dag et stort antall pålegg fra tilsynsmyndigheter. Samlet antall pålegg som er registrert etter 2011 er ca. 520, hvorav ca. 170 var lukket innen utgangen av Helseforetaket gjennomfører regelmessige møter med tilsynsmyndighetene hvor agenda er status framdrift i tiltak knyttet til lukking av pålegg. Påleggene må lukkes i løpet av få år, og kan ikke utsettes i påvente av nybyggprosjekter ved foretaket. Oslo universitetssykehus HF vil i perioden ha brukt nær 700 millioner kroner til lukking av myndighetspålegg. I denne perioden har Helse Sør-Øst RHF, gjennom budsjettbehandlingene for 2014 og 2015, lånt Oslo universitetssykehus HF 550 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold. I dette beløpet ligger det også noe likviditet til oppgradering av medisinteknisk utstyr. For å lukke gjenstående pålegg og fornye virksomhetskritisk infrastruktur, framkommer det i konseptrapporten at det er behov for investeringer på om lag 3,35 mrd. kr. i 2012-priser, hvorav 1,67 mrd. kr. i den omsøkte tiltakspakken, som tilsvarer i overkant av 1,8 mrd. kr. i 2015-priser. Den omsøkte tiltakspakken omfatter de mest kritiske tiltakene som haster mest og som også er mest krevende å gjennomføre. Disse tiltakene må gjennomføres uavhengig av fremtidige nye bygg, og omfatter bygg på Ullevål (bygg 3, 6, 7 og 8) og Radiumhospitalet (bygg A, B og C), samt noe på Aker (bygg 4). I disse byggene er det omfattende klinisk aktivitet, med mange pasienter og ansatte. Side 3 av 6

4 Ca. 200 millioner kroner av den omsøkte tiltakspakken er avsatt til virksomhetskritisk infrastruktur. Planlagt investeringsnivå for tiltakspakken Ullevål Radiumhospitalet Aker Sum kostnader tiltak (AT, DSB, brannsikring) Beløp Sum kostnader nødv. infrastruktur Sum kostnader tiltak (AT, DSB, brannsikring) Sum kostnader nødv. infrastruktur Sum kostnader tiltak (AT, DSB, brannsikring) Sum kostnader nødv. infrastruktur Sum kostnader tiltak Sum kostnader nødv. infrastruktur Sum total Det framgår av konseptrapporten at de planlagte tiltakene primært vil lukke avvik pålagt av myndighetstilsyn, samtidig som tiltakene også vil gi forbedringer i tilstandsgrad på enkeltkomponenter. Den omsøkte tiltakspakken er planlagt gjennomført fra 2016 til Konseptrapporten er kvalitetssikret av firmaene OPAK og Metier som bl.a. anbefalte å framskrive kostnadsestimatene, samt å legge inn en større usikkerhetsavsetning. De anbefalte videre å synliggjøre potensielle investeringsområder som ikke er medtatt i rapporten. Konseptrapporten peker på at investeringene ikke kan forventes å medføre positive driftsøkonomiske effekter, men derimot at prosjektgjennomføring i parallell med klinisk drift kan medføre ulempekostnader. Det eksisterer dermed ikke økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Gjennomføring av prosjektet forutsetter derfor at Oslo universitetssykehus HF gjennom sine årlige resultater og disponeringer kan gjøre tilstrekkelig kostnadstilpasning for de resultat- og likviditetsmessige belastninger som prosjektet medfører. Oslo universitetssykehus HF har gjennom sin økonomiske langtidsplan styrevedtatt et økonomisk overskudd i driften de nærmeste år med en årlig resultatforbedring på 150 millioner kroner, opp til et samlet nivå på 600 millioner kroner årlig fra Faktisk oppnåelse av dette resultatet er en forutsetning for å konkludere med at det finnes økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå. Side 4 av 6

5 På grunn av at bæreevnen er basert på fremtidig effektivisering tilsier en vurdering av risiko for at dette overskuddsmålet likevel ikke oppnås, at Oslo universitetssykehus HF må tilpasse prosjektgjennomføringen til den økonomiske situasjonen slik den utvikler seg i helseforetaket de nærmeste år. Det legges også til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet må finansieres og dekkes av Oslo universitetssykehus HFs egne midler. På denne bakgrunn er det viktig at Oslo universitetssykehus HF tydelig identifiserer, beskriver og avgrenser enkelttiltakene i tiltakspakken og at igangsetting av enkelttiltakene skjer etter forutgående dialog med Helse Sør-Øst RHF. Tiltakene må avpasses til planlagte nyinvesteringer. Foretaket må videre rapportere enkelttiltakene/enkeltprosjektene og prosjektprogrammet regelmessig i et format som avtales med Helse Sør-Øst RHF, i tillegg til den pålagte rapportering for alle eiendomskostnader etter NS3454. Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet opp for at det kan søkes lån på opptil 70 pst av forventet prosjektkostnad også knyttet til prosjekter som omfatter oppgradering eller vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Dette forutsetter imidlertid at disse er satt sammen til prosjektprogrammer, som behandles i henhold til Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. På bakgrunn av dette ber Oslo universitetssykehus HF om at det fremmes en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Sør-Øst RHF om et lån i størrelsesorden 1,265 mrd. kroner (2015-priser) for omsøkte tiltakspakke som er planlagt gjennomført i 2016 til 2019, og legger til grunn at foretaket selv stiller med en egenfinansiering over sitt ordinære investeringsbudsjett på 542 millioner kroner. 3. Administrerende direktørs anbefaling Det er viktig at helseforetakene sikrer en forsvarlig bygningsmasse, oppfyller lov- og forskriftskrav og lukker eventuelle avvik. Oslo universitetssykehus HF er i en situasjon hvor antall avvik og myndighetspålegg er svært stort, og hvor det er viktig å sikre en forutsigbar og forpliktende økonomisk situasjon for å lukke avvikene og sikre en forsvarlig drift. Gjennom muligheten til få låne inntil 70 % av kostnadene til oppgraderinger og vedlikehold i eksisterende bygningsmasse, kan det sikres slik forutsigbarhet uten at dette belaster den regionale likviditeten. Dette forutsetter imidlertid at helseforetaket selv kan dekke den resterende finansieringen over sine ordinære investeringsbudsjetter. Oslo universitetssykehus HF legger opp til en slik egenfinansiering. Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at den omsøkte tiltakspakken for å lukke avvik fra statlige og kommunale tilsynsmyndigheter og oppgradere virksomhetskritisk infrastruktur ved Oslo universitetssykehus HF gjennomføres med lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Administrerende direktør presiserer at det i denne saken ikke tas standpunkt til samlede investeringer for lukking av tilsynsavvik. Administrerende direktør legger til grunn at det bevilges lån på 70 % av ca. 1,8 mrd. kroner, tilsvarende millioner kroner, til omsøkte tiltakspakke og at resterende finansiering av denne tiltakspakken skjer innenfor Oslo universitetssykehus HFs ordinære rammer. Eventuelle merkostnader, herunder eventuelt behov for økt usikkerhetsavsetning som påpekt i den eksterne kvalitetssikringen, vil måtte være foretakets ansvar å dekke. Side 5 av 6

6 Administrerende direktør legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF tydelig identifiserer og avgrenser enkelttiltakene i tiltakspakken og at igangsetting avtales med Helse Sør-Øst RHF.. Hvert enkelttiltak i tiltakspakken vil bli betraktet som et investeringstiltak i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. Tiltakene må avpasses til planlagte nyinvesteringer og foretaket må rapportere enkelttiltakene/enkeltprosjektene og prosjektprogrammet regelmessig til Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør vil også presisere at alle helseforetak er pålagt å utarbeide samlede, tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i henhold til foretaksgruppens eiendomsstrategi. For Oslo universitetssykehus HF er det viktig at dette gjøres for hele bygningsmassen, og at tiltakspakken for lukking av myndighetspålegg og oppgradering av virksomhetskritisk infrastruktur inngår i dette. Gjennomføring av slike tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner må antas å begrense framtidige avvik som kan utløse nye myndighetspålegg. Siden disse vedlikeholdsinvesteringene samlet sett overstiger 500 millioner kroner som er grensen for at Sykehusbygg HF skal benyttes i planlegging og gjennomføring av prosjekter, jfr. foretaksprotokoll fra foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF av februar 2015, forutsetter administrerende direktør at dette tas til følge for omsøkte tiltak. Trykte vedlegg: Lånesøknad Investeringstiltak i bygningsmassen til Oslo universitetssykehus HF, datert Utrykte vedlegg: Ingen Side 6 av 6

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 091-2010 KJØP AV TOMT PÅ GULLAUG GRUNNLAG FOR VIDERE PROSESS I foretaksprotokoll av 17. desember 2007 ble Helse-

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216,

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene

Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Dokument 3:11 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 4 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 4 1.2 GYLDIGHET... 4 1.3 OMFANG... 4 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer