Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012."

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport Sammendrag Bodø kommune har invitert Bodø kirkelige fellesråd til å levere tertialrapport, noe som ikke er gjort tidligere. Bodø kirkelige fellesråd har behandlet saken , og av rapporten antar Bodø kirkelige fellesråd at regnskapet vil balansere mot budsjett Saksopplysninger Tertialrapporten viser regnskapstall pr Slik det framgår av rapporten ser det ut til at drift fellesrådet og trosopplæring ligger innen for rammene. Prosjekt kan ligge an til et underskudd på kr, men her må en del informasjon rundt flere av tilskuddspostene avklares først. Investeringen, Hunstad kirke, det forventes at denne skal stå ferdig i juli Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn anbefales følgende Forslag til vedtak Bystyret tar tertialrapport 2/2012 for Bodø kirkelige fellesråd til orientering Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Tertialrapport Side16

2 Side17

3 DEN DEN NORSKE KIRKE BOD BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Saksframlegg Dato Journalnr Arkivsaknr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato BKF sak 33/2012 Bodø kirkelige fellesråd ØKONOMIRAPPORT PR nr 02/12 Regnskaps-/økonomirapporten som legges fram i denne saken gjelder pr utgangen av august. Grunnlaget for vurderingene er regnskapsførte utgifter og inntekter med tillegg av faste utgifter/inntekter som gjelder rapporteringsperioden, men som bokføres først ved årets slutt, og utgifter/inntekter som er mottatt, men enda ikke bokført. Nærmere opplysninger om slike forhold går fram av kommentarene. Regnskapsskjemaet som følger denne saken viser budsjett og regnskap pr ansvarsområde. Budsjett-tall er basert på vedtak BKF sak 05/ DRIFT FELLESRÅDET Lønn Regnskapet viser totale lønnsutgifter på kr ,04 som tilsvarer et forbruk på 63,78% av totalbudsjettet, eksklusive lønnsreserven. Resultaet er tilnærmet samsvarende med det som følger av et periodisert budsjett 63,63% Ser en på resultatet for de enkelte ansvarsområdene har Kirkekontoret og krematoriet et lite merforbruk, mens resten har et mindreforbruk eller likt med et periodisert budsjett. Merforbruket for Kirkekontoret knytter seg til vikarbruk i tilknytning til sykefravær hvor vikarutgiftene ligger innenfor rammen av sykepengerefusjon. Videre gjelder for alle ansvarsområdene at pensjonsutgiftene fordeles annerledes enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Det bygger på at totalbeløpet på kr fra premiefondet er fratrukket på ansvar Virkningen av tariffoppgjøret inngår ikke i rapporten da ny lønn først kom til utbetaling i september. Samlet virkning for fellesrådets virksomhet er beregnet til kr ,- som er kr ,- mer enn det som er satt av i budsjettet. Lønnsveksten ut over det som ligger til grunn i det kommunale tilskuddet er på kr Dekningsmåte og budsjettregulering tas opp i senere rapport. Andre utgifter Samlet forbruk er på kr ,70 som utgjør 65,15% av totalbudsjettet, og som er 1,52% mindre enn det som følger av et periodisert budsjett. (Tilsvarer et mindreforbruk på kr ,-). Med unntak av Domkirken, Rønvik og krematoriet er forbruket i samsvar med eller like opp til det som følger av periodisert budsjett. For Krematoriet er det et merforbruk på om lag 25%. Dette har sammenheng med den feilen vi fikk med anlegget som førte til 4 5 ukers driftsstans og hvor vi måtte kjøpe tjenester hos Narvik kirkelige fellesråd. Bystyret vedtok i juni å bevilge kr i økt tilskudd til dekning av disse uforutsette utgiftene. Side18

4 For Domkirken knytter merforbruket seg til husleie, drift kopieringsmaskin, flyttegodtgjøring og reiseutgifter. Ved en feil hos utleier er avregning for fellesutgifter for 2010 ikke blitt fakturert i rett tid. Drift kopieringsmaskin er ført hos fellesrådet, men skal dekkes med overføring fra menighetsrådet. For Rønvik forklares hele merforbruket med drift kopieringsmaskin. For strøm som er en av de store utgiftspostene er tidligere års usikkerhet omkring resultat stort sett eliminert gjennom at vi for inneværende år har en avtale med pristak. Forutsatt et forbruk uten store endringer i forhold til tidligere skal det ikke bli store avvik mellom budsjett og årsavregninga. Budsjettet legger til grunn en kraftpris på 39,8 øre, mens det ligger an til en gjennomsnittspris for året på 40,3 øre som gir et avvik på kun kr Avtalen vi har bygger på fastpris med tak for hele volumet. Inntekter Samlete driftsinntekter/tilskudd er på kr ,56 som tilsvarer 68,46% av samlet årsbudsjett, og som er 1,79% mer enn det som følger av et periodisert budsjett. (Utgjør kr ,-). Det er tre ansvar som peker seg ut, Barn og gudstjeneste, kirkegårdene og krematoriet. For prosjektet Barn og gudstjeneste er kun halvparten av finansieringen sikret. Prosjektet er av denne grunn redusert til halvparten av opprinnelig stillingsressurs. Det vil bli fremmet søknad til bispedømmerådet om tilskudd fra trosopplæringsmidler og OVF-midler. Samlet utgift for året bli om lag kr Til nå er det skaffet finansiering på kr Dekningsmåte med budsjettregulering tas opp senere. Kirkegårdsdriften har inntekter som ligger 13,78% over et periodisert budsjett. Dette er en klar forbedring sammenlignet med foregående år. Merinntektene knytter seg til festeavgift og sykepengerefusjon. Det er grunn til å regne med at situasjonen jevner seg ut resten av året som følge av at inntektene for festeavtaler som fornyes i år kreves inn tidlig på året, og som utgjør om lag halvparten av budsjettet. Hittil i år er det utført 26 utenbys kremasjoner. Fortsetter trenden ut året får vi en svikt på 20 i forhold til budsjett som vil utgjør een inntekssvikt på kr Renteinntektene ligger vesentlig lavere enn budsjettert. Basert på resultatet ved utgangen av september anslås årsresultatet til kr , som betyr en svikt i forhold til budsjettet på kr Svikten har sammenheng med lavere rente enn antatt og noe lavere kontobeholdning. Renter og avdrag på lån Budsjettet legger til grunn et låneopptak på 5,0 mill kr. i januar. Lånet blir etablert ført i oktober som innebærer at samlede lånekostnader reduseres med om lag kr TROSOPPLÆRING Ved utgangen av august viser regnskapet for alle soknene samlet et merforbruk på kr ,40. (ekskl prosjektet Barn og gudstjeneste ). I dette resultatet er medregnet statstilskudd kun for 1.halvår. Utgiftene som påløper virksomheten føres i sin helhet i fellesrådets regnskap. Utgifter som skal dekkes av menighetsrådene skjer ved en avregning ved årets slutt. Basert på en periodisering av statstilskuddet blir samlet resultat på kr ,98, (ekskl prosjektet Barn og gudstjeneste ). Side19

5 Med unntak av Bodin ligger utgiftene til lønn innenfor rammen av et periodisert budsjett. For Bodin er det et merforbruk på 2,56%, tilsvarende kr ,- Virkningen av lønnsoppgjøret er beregnet å bli ca kr For rapportperioden gir dette en utgift på kr Trosopplæringen er basert på at virksomheten skal drives innenfor rammen av det tilskuddet staten yter og de midlene som menighetsrådene bevilger i tillegg. Prosjektet Barn og gudstjeneste vises til kommentar foran.. Bispedømmerådet har så langt ikke gitt oss opplysninger om hvor stort tilskuddet vil bli for inneværende år. Det som er sagt er at pris-/lønnsjustering vil bli tatt med i utbetalingen for 2.halvår. Budsjettet bygger på en prisjustering på 3% i forhold til PROSJEKT Bokført resultat ved utgangen av august viser et merforbruk på kr ,49 for alle prosjektene under ett. Basert på et periodisert budsjett framkommer et underskudd på kr Resultatet samsvarer med tidligere års situasjon. Hovedtyngden av inntekter kommer i 3. og 4.kvartal, mens utgifter løper jevnt over året eller som for orgelfestivalen og bynatta i all hovedsak påløper i 1.halvår. Basert på regnskapet pr august er det grunn til å tro at alle prosjektene med unntak av orgelfestivalen vil gå i balanse ved årets slutt. For orgelfestivalen ligger det an til et underskudd mellom kr Situasjonen avventes med grunnlag i avklaring om status for flere av tilskuddspostene. 4. INVESTERINGER Rapporten omfatter de investeringene som føres i fellesrådets regnskap. Hunstad kirke føres i kommunens regnskap og inngår således ikke i rapporten. De utgiftene som er ført på Hunstad kirke, ansvar 9060 skal refunderes av kommunen. Når det gjelder ansvar 9061 orgel og 9062 kunst, skal det dekkes helt eller delvis av overføringer fra kommunen Orgel Bodø domkirke Orgelet skal stå ferdig i januar/februar Innvielse skal finne sted i april i tilknytning til orgelfestivalen. Arbeidet med oppsetting av orgelet i domkirken startet opp i august. Forut for det ble det gjennomført bygningsmessige arbeider i form av etterisolering av orgelnisjen inkludert rosevinduet og elektriske installasjoner. For selve orgelet foreligger det ikke forhold som skal gi økte kostnader i forhold til det som er rapportert tidligere. Kontrakten er basert på fastpris i Euro uten noen form for prisregulering. Kursen pt ligger om lag kr 1,50 lavere enn det budsjettet bygger på. Ut fra situasjonen pr august er det grunn til å si at prosjektrammen skal holde. Når det gjelder finansieringen er alle elementene på plass bortsett fra de kr 1,6 mill som er forutsatt skaffet til veie i form av gaver fra bedrifter/private. Det er grunn til å tro at dette må løses på annen måte, og da i all hovedsak ved at de bygningsmessige tiltakene sees inn mot vedlikeholdstilskuddet fra kommune. Side20

6 9021 Klokkespill Bodø domkirke Klokkespillet blir levert i Bodø i uke 40 og arbeidet med montering starter opp i uke 41. Klokkespillet skal stå ferdig innen utgangen av november, og innvielse er fastsatt til søndag 2.desember. Det foreligger ikke forhold som tilsier at kostnadene vil gå ut over vedtatte budsjettramme. Alle elementene i finansieringsplanen bortsett fra kr 1,0 mill i form av gaver fra private/bedrifter, er sikret. Hittil er det solgt 16 klokker til samlet pris kr Flere bedrifter/virksomheter har signalisert at de vil vurdere å gå inn med midler. Aksjonen med Folkeklokka har så langt bare innbrakt kr Oppussing domkirken Omfatter ytre vedlikehold. Arbeide med å finne egnet metode for utbedring av pussflater pågår i samarbeid med fylkeskommunen, som også har noen midler til rådighet. Oppstart av renovering av hele kirken utvendig er avhengig av bevilgninger fra kommunen. Saken reises i tilknytning til neste års budsjett/økonomiplan Domkirkeparken Prosjektet er fullført. Kun regnskapsmessige forhold gjenstår Bodø domkirke, tilbygg Omfatter utvikling av ide for tilbygg som skal huse menighetskontor, kirkevergens kontor og bispedømmerådet/biskopen. Videreføring av arbeidet er stilt i bero i påvente av en avklaring med bispedømmet og bevilgninger Interiør domkirka. Omfatter flyttbare liturgiske møbler og framskutt alterparti. Prosjektet er stilt noe i bero Hunstad kirke Byggeprosjektet ivaretas av Bodø kommune. Byggearbeidet startet opp igjen i sommer etter lengre tids stillstand som følge av reorganisering av prosjekteringsteamet. Siste opplysninger går ut på at kirken skal stå ferdig i juli Hunstad kirke, orgel Anbudsgrunnlaget er på det nærmeste ferdig, og anbud vil bli utlyst på Doffin i løpet av høsten Hunstad kirke, kunstnerisk utsmykking Omfatter utsmykking av kirkerommet og meditasjonsrom. Alterbilde og kunst til meditasjonsrom er bestilt i henhold til avtale med Kirkelig kulturverksted. Med grunnlag i tilråding fra utsmykkingskomiteen har Bodin menighetsråd vedtatt å gå til anskaffelse av alterduk, prekestolkleder og to messehakler.til en samlet pris på kr som finansieres av menighetsrådet. Alterbilde og kunst meditasjonsrommet finansieres med kommunalt tilskudd over kirkeprosjektet og med bevilgning fra Bodin menighetsråd Misvær kirke, oppussing 100-års jubileum Arbeidet med oppussing/restaurering i forbindelse med 100-års jubileet er på det nærmeste fullført. Kostnadene ligger innenfor rammen på kr fastsatt i BKF sak 36/2011. Skadene etter hærverket og forsøket på brannstifting i begynnelsen av september er anslått til om lag kr Ut over egenandelen på kr dekkes dette av forsikringsselskapet. Egenandelen må dekkes over driftsbudsjettet. Dekningsmåte tas opp i senere melding. Side21

7 Alt tyder på at skadene vil være utbedret til jubileumsfeiringen i månedsskiftet oktober/november. Sammenfatning og innstilling Regnskapet pr for fellesrådets drift ekskl trosopplæring og prosjekt, viser et resultat hvor utgiftene til lønn ekskl konsekvenser av lønnsoppgjøret og sykepengerefusjon er tilnærmet i samsvar med budsjettet. Budsjettert lønnsavsetning vil dekke kun halvparten av økningen som følger av lønnsoppgjøret. Medregnet sykepengerefusjon ligger det an til et årsresultat i balanse. For andre utgifter ligger samlet resultat i underkant av budsjettert. Utenom de ekstrakostnadene som følger av hærverket i Misvær kirke foreligger det ikke forhold som tilsier større avvik i forhold til budsjett. Ekstra kostnader knyttet til driftsstansen på krematoriet dekkes opp av økt kommunalt tilskudd. Samlede inntekter ligger 1,79% over det som følger av et periodisert budsjett. I september ble vi kjent med at det kommunale tilskuddet blir kr mindre enn det vi fikk meddelt i januar. Kirkevergen legger til grunn at dette må dekkes opp ved bruk av midler fra premiefondet i BKP. Poster som ligger an til vesentlig svikt i forhold til budsjettet er renteinntekter og kremasjonsavgift. For gravfesteavgift ser det ut til at forutsetningen i budsjettet blir oppfylt. Basert på periodisert budsjett er det et positivt resultat på ca kr. 1,4 millioner ved utgangen av august. Medregnet konsekvensene av lønnsoppgjøret blir beløpet ca kr 1,0 millioner. Overskuddet forklares med reduserte lønnskostnader som følge av vakanser, minimal bruk av ferievikarer og sykefravær uten inntak av vikar i samme omfang. I tillegg kommer høyere driftsinntekter på kirkegårdene enn beregnet. For trosopplæring og selvfinansierende virksomheter er situasjonen i hovedsak i samsvar med budsjettet og det som er normalt sammenlignet med tidligere år. Unntak gjelder for orgelfestivalen og prosjektet Barn og gudstjeneste som ligger an til et underskudd. For nybygg og nyanlegg (investeringsoppgaver) går arbeidet som planlagt med unntak for Hunstad kirke. Byggearbeidet startet opp for fullt igjen etter ferien etter å ha stått tilnærmet stille over en lengre periode som følge av konkurs hos innleide konsulentfirma. Innstilling Med grunnlag i foranstående og vedlagte regnskapsrapport rår jeg Bodø kirkelige fellesråd til å fatte slikt vedtak: 1. Bodø kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for 2.tertial 2012 til etterretning. 2. Fellesrådet vedtar regulering av budsjettet i henhold til det som framgår av vedlagte skjema Budsjettregulering nr 01/ Fellesrådet ber om forhandlinger med Bodø kommune for å finne løsning for kutt i det kommunale tilskuddet på kr Jan Stavrum/kirkeverge Side22

8 BUDSJETTREGULERING NR 01 /2012 Vedlegg til BKF sak 33/2012 Art Ansv Fm Tekst Budsjett UTGIFTER INNTEKTER Nytt 2012 Økning ReduksjonØkning Reduskjon budsjett Renter på lån Avdrag på lån Renteinntekter Disp. av tidl års oversk Overf til kapitalregnsk Dekn av tidl års undersk Bruk av disposisjonsf Til fellesr. disposisjon SUM Side23

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer