BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

2 Budsjettramme: Forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan er utarbeidet med bakgrunn i Budsjett 2012, Økonomiplan , de forutsetninger som er gitt ang. pris- og lønnsvekst for 2013 samt innspill fra en intern økonomiutredning fra sommeren I henhold til de forutsetninger kommunens administrasjon har gitt, er det beregnet lønn i henhold til sentrale og lokale forhandlinger pr Lønnsvekst 2013 kompenseres når lønnsoppgjøret er ferdig forhandlet. Det er lagt inn et generelt innsparingskrav med 1,5 % med utgangspunkt i kommunalt tilskudd 2012 og deretter en vekst med 1,3 %. D.v.s. et kommunalt tilskudd på kr ,-. Det er budsjettert et statlig tilskudd (trosopplæring og lønnstilskudd) på kr ,-. Egne inntekter (avgifter, gaver, renter, bruk av disposisjonsfond og refusjoner) utgjør kr ,-. Kirkelig virksomhet deles inn i fire kapitler: Kirkelig administrasjon: Inntekter: Tilskudd fra kommune og stat, renter og adm. avgift for gravlegat. Utgifter: Lønn til sekretær og kirkeverge. Drift av kirkekontoret. Kirker: Inntekter: Leieinntekter og kommunalt tilskudd til lånefinansiering av orgel. Utgifter: Lønn til kirketjenere og organister. Drift og vedlikehold av kirkebygg. Kirkegårder og kapell: Inntekter: Begravelsesavgifter og festeavgifter. Utgifter: Lønn til kirkegårdsarbeidere. Drift og vedlikehold av kirkegårdene og kapell. Annen kirkelig virksomhet: Inntekter: Kommunalt tilskudd til ungdomsdiakoni, statlig tilskudd til trosopplæring, annonseinntekter, egenbetaling, billettinntekter og gaver. Utgifter: Lønn til ungdomsdiakon og trosopplæringsmedarbeidere. Drift av ungdomsdiakoni, trosopplæring, diakoni, menighetsblad og kirkemusikk. Avgifter Eidsberg kirkelige fellesråd har lagt følgende avgifter til grunn for sitt budsjett: Administrasjonsgebyr, gravlegat 385,00 400,00 Leie av kirke og lønnskostnader, vigsel Alle med fast bostedsadresse i kommunen og der den ene av dem er medlem av Den norske kirke, får fri leie , ,00 Leieinntekter, konserter og møter 4.250, ,00 Evt.10 % av billettinntekter dersom dette overstiger 10 % Oppsetting av gravminner 550,00 550,00 Fjerning av gamle gravminner 520,00 530,00 Oppretting av gravminner (inntil ½ t) (inntil 1 t) 415,00 675,00 425,00 700,00 Inngangsmusikk ved begravelse og bisettelse 490,00 500,00 Begravelser, utenbygds 5.165, ,00 Bisettelse, utenbygds (kremasjon) 3.615, ,00 Begravelse/bisettelse, andre trossamfunn, kirkene 3.615, ,00 Begravelse/bisettelse, andre trossamfunn, kapell 1.550, ,00 Urnenedsettelse, utenbygds 775,00 800,00 Kistenedsettelse, utenbygds 2.100, ,00 Festeavgift 10 år 1300, ,00

3 Budsjettkommentarer: Utgangspunktet for Budsjett 2013 er Budsjett Mange av utgiftspostene har samme kronebeløp som tidligere, - andre er justert i forhold til faktiske prisendringer. I tillegg er det varslet en gjennomsnittlig premieøkning på forsikringen i 2013 med 55 %. Dette skyldes bl.a. fire kirkebranner i Norge de siste årene. Vi opplever også at brukerbetaling på tjenester må justeres noe ned. I budsjett 2013 er det innarbeidet et generelt innsparingskrav med 1,5 % med utgangspunkt i opprinnelig budsjett For Eidsberg kirkelige fellesråd utgjør dette kr ,-. Innsparingstiltak fra kommunen, lavere brukerbetaling og økte driftsutgifter (utover kompensasjon på 1,3 %) utgjør kr ,-. Innarbeidede budsjettkutt/omprioriteringer for 2013: Budsjettmessig ending 1 Redusert lønn, kirketjener/kirkegårdsarbeider Redusert, lønn organist - 55 Konsekvenser: En kirketjener/kirkegårdsarbeider har sagt opp sin stilling fra Stillingen er opprinnelig på 80 %, ble midlertidig justert ned til 50 % i 2012 pga innstramninger og ytterligere ned til 30 % i Kirketjenerfunksjon ved kirkelige handlinger vil opprettholdes, men det blir nedbemanning på kirkegårdstjenesten. Det blir mindre tid til vedlikehold av bygg og kirkegårdsanlegg. En organist fikk innvilget varig stillingsreduksjon på 10 % fra Budsjettreduksjon 1,5 % Kommuneadministrasjonen har bedt kirkelig fellesråd fremme forslag til budsjettreduksjoner på ytterligere 1,5 %. Dette tilsvarer forslag i størrelsesorden kr ,-. Konsekvensene av en budsjettreduksjon er det fellesrådet som vedtar, men det er viktig for kommunestyret å se hvilke alternativ fellesrådet vil vurdere. Det er ingen muligheter til å innhente kr ,- ved å redusere mange enkeltposter. De fleste enkeltposter ligger allerede på et minimumsnivå. Fellesrådet må derfor vurdere stillingsreduksjon tilsvarende ca 15 % av hel stilling Budsjettmessig Konsekvenser for brukere ansatte ending 1 Stillingsreduksjon - 83 Det er ikke avklart hvilke stilling/-er vi vil redusere. Økt budsjettramme Ved en økt budsjettramme vil fellesrådet styrke lønnsbudsjettet. Viser til budsjettkommentarene ang. stillingsreduksjoner. Budsjettmessig ending 1 Styrke kirketjener/kirkegårdsarbeiderstilling Styrke vedlikehold av kirkene 75

4 Investeringer Kirkegårdsutvidelse, Trømborg Kirkegårdsutvidelsen er innarbeidet i kommunens økonomiplan med finansiering fra Tegninger med tekniske detaljer er ferdig utarbeidet. Planen er godkjent av fellesrådet og oversendt kommunen til behandling. Automatisk ringeanlegg, Mysen og Trømborg kirker Med bakgrunn i brev fra verneombud og rapport fra HMS-koordinator, søker fellesrådet om kr ,- til automatisk ringeanlegg, Mysen kirke i 2013 og kr ,- i 2015 for Trømborg kirke. Dette er viktige tiltak i forhold til kirketjenernes sikkerhet og helse. Restaurering, Eidsberg kirke nytt tiltak Det er et omfattende arbeid som står foran oss i Eidsberg. I samarbeid med Riksantikvar er det i høst laget prøvefelt med forskjellig valg av puss og malingstyper. I beste fall kan man bare sandblåse kirken før maling. I verste fall må man foreta nedhugging av gammel puss og bygge opp med ny puss. Det kan også bli kombinasjoner av disse fremgangsmåtene. Alternativet med sandblåsing er beregnet til kr 6.5 mill. og nedhugging/oppussing til kr 8 mill. Arbeidet bør utsettes til 2016 for å få et best mulig grunnlag for valg av fremgangsmåte. Arbeidet bør fordeles over 4 år. Kirkegårdsutvidelse, Mysen nye kirkegård nytt tiltak En kirkegårdsutvidelse bør planlegges i god tid slik at utvidelsesområdet er pent opparbeidet når det tas i bruk. Arealet eies av kommunen, det er regulert til formålet og tegninger foreligger. Det ligger derfor godt til rette for en utvidelse. Det er ikke nødvendig med utskiftning av masse, men det er behov for god drenering. Det er beregnet 395 nye graver. I forbindelse med selve kirkegårdsutvidelsen bør også parkeringsareal mot Ringvei opparbeides og nytt servicehus bygges. Kostnad: ca ,-. Øvrige investeringer (se økonomiplan) er finansiert med midler fra fellesrådets disposisjonsfond: Rullestolrampe, Hærland kirke og Eidsberg kapell, HC- toalett, Trømborg kirke og utbedring av orgel, Hærland kirke. Økonomiplan Utgifter: Lønn Drift Orgel, renter/avdrag Investeringer, Trømborg kirkegård Automatisk ringeanlegg, Mysen Automatisk ringeanlegg, Trømborg Rullestolrampe, Hærland HC-toalett, Trømborg Rullestolrampe, Eidsberg kapell Orgel, Hærland kirke Restaurering, Eidsberg kirke Mysen kirkegård Samlet utgifter

5 Inntekter Kom. tilskudd, lønn/drift Kom.tilskudd, orgel Kom. tilskudd investeringer Statlig tilskudd Egne inntekter/disp.fond.drift Bruk av fond investeringer Samlet inntekter Fellesrådet har utarbeidet en økonomiplan med utgangspunkt i budsjett 2013 og ønskede investeringer. Det er ikke innarbeidet endringer i drift. Søknad Eidsberg kirkelige fellesråd søker Eidsberg kommune om følgende tilskudd: a) Lønns- og driftstilskudd: kr ,- for 2013 Beløpet tilsvarer økonomisk ramme tildelt av kommunens administrasjon. b) Tilskudd til kirkegårdutvidelse i Mysen: kr ,- (2015 og 2016). c) Tilskudd til restaurering av Eidsberg kirke: kr 2.millioner i 2016 og med tilsvarende beløp i

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2013 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 17. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 17.12.2013 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD DEN NORSKE KIRKE KR 8/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. 03. 2012 Saksdokumenter: KR 8.1/12 Faste utgifter og frie midler 2010.doc Kirkerådets økonomi og overføring av nye

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer