DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe Edvardsen Jeanette Johnsen Mildrid Olsen 1.vara Mona Paulsen Kommunens repr. Sven Asbjørn korneliussen Sokneprest Trond Gran Kantor Jürg Leutert Nora Larsen ord for dagen Åshild Bakken kaffemat Innkalling: Det innkalles til møte i Moskenes kirkelige fellesråd /menighetsråd tirsdag , kl , Formannskapssalen på rådhuset FR sak 01/12- Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 02/12 Godkjenning av protokoll fra møte og underskrift FR sak 03/12 - Post, referater og orienteringssaker FR sak 04/12 Takster for bruk av kirkene i Moskenes FR sak 05/12 BUDSJETT 2012 MR sak 01/12 NY gudstjenestereform oppretting av prosjektgruppe MR sak 02/12 - Rundvask Reine kirke MR sak 03/12 Trosopplæringsplan orientering v/anne Lise Haakestad Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf Med vennlig hilsen Anne Jorid Gjertsen /Anne-Britt H. Lunde Dato:

2 FR sak 03/12 - Post, referater og orienteringssaker 1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Statstilskudd diakonstilling 2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Ref. i forbindelse med 22.juli Fellestrosopplæringsmidler Påmelding kurs for Fellesrådsmedlemmer VEDTAK: 2

3 FR sak 04/12 Takster for bruk av kirkene i Moskenes Dokumenter: FRsak 35/03 datert Utleie av kirkene/innkreving av avgift ved Begravelser Særutskrift fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd datert I henhold til bestemmelsene i Kirkelovens 20 kan kirkelig fellesråd kreve betaling for bruk av kirken til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjenesten. Bispedømmerådet skal gi godkjenning. Moskenes kirkelig fellesråd har i møte den 23. april 2003 behandlet regler for bruk av kirken og avgifter for slikt bruk, vedtatt følgende: FrSak 35/03 Utleie av kirkene/innkreving av avgift ved begravelser bør man kreve avgift for bruk av kirkene til formål som ikke er knyttet opp til gudstjenestelige handlinger? avgift for begravelser der avdøde ikke har bopel i kommunen? Se vedl. 2 - Forslag til retningslinjer for bruk og utleie av kirkene og for innkreving av avgifter ved begravelse, se vedlegg 3 - Forslag på takster ved utleie av kirkene til bryllup og konserter, samt avgifter ved begravelser etter vedtatte reglement, se vedlegg 4. Enstemmig vedtak: I vedlegg 3: Regler for bruk av avgifter ved utleie av kirkene i Moskenes sokn og Regler for bruk av avgifter ved begravelser gjøres følgende endringer: Begravelser, Pkt.1, første avsnitt, Har avdøde bopel.. strykes er født og oppvokst i Moskenes, er uten livsarvinger, har foreldre eller gjenlevende søsken som. Bryllup, pkt 2 forandres til Er en av ektefellene født og oppvokst i Moskenes eller har foreldre som er bosatt i kommunen, kreves ingen avgift. Konserter, pkt 2, andre setning strykes, i siste setning byttes kollekten med inntekten. Pkt 3 byttes utført med arrangert og billettinntekter beregnet av strykes. Pkt 4 siste linje strykes av billettinntekter Jeg anbefaler at Moskenes kirkelige fellesråd legger seg på samme nivå som Flakstad i hva de skal kreve i betaling for leie av kirken for brukere ikke bosatt i kommune. Jeg anbefaler at takstene for utleie endres, tall i ( ) er beløp vedtatt i 2003 BRYLLUP: leie av kirka med organist kr ,- (2.500) BEGRAVELSER: Leie av kirka til begravelse kr ,- (1.000) Graving m.m. ved kistegrav kr ,- (2.000) Graving ved urnenedsettelse kr ,- (1.000) 3

4 KONSERTER: Leie av kirka kr ,- (500) + 20% av billettinntektene (10%) Leien inkluderer bruk av kirken til øving knyttet til konserten. Reine, den 2.januar 2012 Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge FORSLAG TIL VEDTAK: Takster for utleie av kirkene i Moskenes: BRYLLUP: leie av kirka med organist kr ,- BEGRAVELSER: Leie av kirka til begravelse kr ,- Graving m.m. ved kistegrav kr ,- Graving ved urnenedsettelse kr ,- KONSERTER: Leie av kirka kr ,- (500) + 20% av billettinntektene (10%) Leien inkluderer bruk av kirken til øving knyttet til konserten. FELLESRÅDETS BEHANDLING: 4

5 FR sak 05/12 BUDSJETT 2012 I budsjettforslag datert 4.november 2011 er det budsjettert med et kommunalt tilskudd på kr. 1,5 mill. Moskenes kirkelig fellesråd har i møte den 13.desember behandlet budsjett for 2012, og vedtok å redusere driften med kr ,- for å imøtekomme rådmannens forslag på kr. 1,1mill. i kommunalt tilskudd, og bruke kr ,- av bundne fondsmidler. Moskenes kommune behandlet budsjett for 2012 i kommunestyret den 15. desember 2012, der fellesrådet har fått en. 1,1 mill. i tilskudd for budsjettåret For budsjett år 2011 bevilget 1,2mill., 2010 bevilget 1,1mill, 2009 bevilget 1,195mil Dette betyr at fellesrådet må vurdere sparetiltak også i 2012, og økning av avgifter for bruk av kirkene i Moskenes. ADMINISTRASJON: Administrasjonskostnader, lønn til kirkeverge og godtgjørelser til folkevalgte. I løpet av 2012 skal kontoret flyttes til nytt rådhus, og det er usikkert om det skal kjøpes nytt inventar til kontor. Det er nytt fellesråd som har behov for opplæring. Moskenes og Flakstad har fellers kirkeverge som betyr at reise- og opplæringskostnadene dekkes mellom de to fellesrådene. Reduksjon kr ,-: Kontormateriell - kr ,- Annonser, rekl - kr Opplæring m.m. kr ,- Avgifter, lisenser - kr 5.000,- Inventar og utstyr - kr ,- Vedlikehold - kr ,- Konsulenttj. kr ,- KIRKER: Det er ca. 25 søn- og helligdagsgudstjenester i løpet av året, fordelt på de to kirkene våre. Strømutgifter er på ca ,- i Regnskapstall for 2010 kr ,- og i 2009 kr , kommer av en periode med ekstrem høye strømpriser. Ved stenging av en kirke, kan strømutgiftene reduseres med kr ,-. Et mulig spretiltak er stenging av kirke i perioden oktober mars, for å spare strømutgifer, legge begravelser til kun på fredagen før søndagsgudstjensten. Flere friluftsgudstjenster, i dag har vi to. 5

6 I Reine kirke står det et flygel som Moskenes kommune fikk i gave. Flygelet har behov for jevn temperatur, og Moskenes formannskap har i vedtak FS-101/09 den vedtatt å besørge finansiering av nytt oppvarmingssystem som tilfredstiller krav til oppbevaring av flygel, og som kan bidra til å redusere driftskostnader til oppvarming av kirka. Kommunen har også bekreftet å påta seg økte driftskostnader til oppvarming av kirka som følge av flygelet, samt fremtidige utgifter til stemming og vedlikehold av flygelet. Moskenes kirke har behov for omfattende vedlikehold, skifte av vinduer har vært planlagt de siste årene, vedlikeholdsposten tas ut av budsjett. Reduksjon, kr : Aktivitetsrelaterte forbruksmateriell - kr Opplæring, reiseutg, - kr Energi - kr Leie av lokale - kr Inventar/utstyr - kr Vedlikehold og byggtj, materiell Vedlikehold, Moskenes kirke - kr KIRKEGÅRDER: Vi kjøper gravertjenester, siden kirkegårdsarbeider ikke kan grav med minigraver. Det bør vurderes en søppelordning med tømming av avfall fra ØSTBØ, dagens sortering fungerer ikke. Kirkegåren på Reine bør vedlikeholdes, med påfyll av jord. Reduksjon kr ,-: Annet forbruksmateriell - kr ,- Opplæring, kjøregodt. - kr ,- ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET: Lønn til 50% diakonstilling, der vi får dekket halve lønnskostnadene fra bispedømmerådet. Utgifter til trosopplæring, herunder konfirmantundervisning, barne- og ungdomsarbeid og diakoni. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at det gis en oppmerksomhet til de som fyller 80-år. Diakon har startet på et arbeidsveiledningskurs i regi av bispedømmekontoret, med samling i Bodø 1 gang i måneden. Reiseutgifter dekkes likt mellom Moskenes og Flakstad. Reduksjon kr ,-: Aktivitetsrelatert forbruksmateriell kr Konfirmanter spesielle behov - kr Annet forbruksmateriell - kr Opplæring - kr

7 Fellesrådet bør diskutere hvilke tiltak som bør gjennomføres for at vi skal kunnen drifte kirker og kirkegårder på best mulig måte. Reine, 2.januar 2012 Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge FELLESRÅDETS BEHANDLING: 7

8 Menighetsrådssker: MR sak 01/12 NY gudstjenestereform oppretting av prosjektgruppe Dokument: Rundskriv nr 3/2011 fra kirkerådet 1.søndag i advent 2011 ble startpunktet for innføringen av ny gudstjenesteordning i Norge, og innen desember 2012 skal alle menigheter ta i bruk en ny lokal gudstjenesteform. Gudstjenesteordningen gir muligheter til større bredde og variasjoner, og det skal legges vekt på at flere involveres i forberedelsene og gjennomføring av gudstjenesten. Menighetsrådets forslag til lokal grunnordning sendes til biskopen, via prosten for godkjenning. Prosessen bør komme i gang snarest, og at vi starter med å oppnevne en prosjektgruppe som vil arbeide med reformen. I denne fasen bør vi ha orienteringsmøte. I utgangspunktet skal hver menighet ha sin ramme for gudstjenesten, men siden vi har felles sokneprest i Moskenes og Flakstad kan det være naturlig at vi oppretter en feller prosjektgruppe for reformen med representanter for hvert av menighetsrådene, sokneprest og begge kantorene. Diskusjon om framdrift og organisering. Reine, den 2. januar 2012 Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge MENIGHETSRÅDETS BEHANDLING: 8

9 MR sak 02/12 - Rundvask Reine kirke Reine kirke har behov for en rundvask etter at den er blitt renovert. Det er behov for vask av vegger og benker, lyskroner og annet inventar. Ut fra det jeg har forstått er det tidligere blitt arrangert dugnad for å ta den type rundvask. Jeg anbefaler at vi finner den dag for slikt dugnadsarbeid. Reine, den 4. januar 2012 Anne-Britt H. Lunde Kirkeverge MENIGHETSRÅDETS BEHANDLING: 9

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/98-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 14.01.2015 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer