NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT"

Transkript

1 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/ lektre og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen.skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr. 15., over kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering bå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr. 1., av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtne materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (112) Totalentreprise

2 Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser Tiltak 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift bør følgende prioriteres: Nytt datautstyr vannverk Fullføre grunnopplæring opplæring ERV Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) Oppstart innføring av elektroniske skjemaer Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: ITinvestering (1171) Kursavgifter Inventar og utstyr Itprogramvare Mva kompensasjon full sats

3 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser

4 211 Tiltak 41 Nytt dekke kunstgressbanen Norges fortballforbund har tatt iniativ til å samordne bytte av dekke på flere kunstgressbaner si Finnmark som ble anlagt rundt 2 slik som vår bane i Båtsfjord. Jeg forutsetter at planene ikke er kommet så langt at dette kan realiseres før i 212. Jeg forutsetter at tiltaket gjennomføres gjennom Båtsfjord kunstgress AS. Det budsjetteres her da med beløp uten moms. Tiltaket settes også opp på prioritert liste i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Det budsjetteres med kr. 1.., i bruk av fond (spillemidler ridehall). Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (41) Overføringer til andre private Bruk av ubundne investeringsfond Sum fond Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser Tiltak 418 Digital kino 211 Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 5. for at kommunene skal legge 4

5 om til digital kino. Etter planen skal tiltaket gjennomføres i januar 211. Vi har i 21 forhåndsbetalt ca. kr. 3., slik at det nå gjenstår ca. kr. 5., som skal betales i 211. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Digital kino (418) Kjøp fra andre private Ansvar Ansvar: Digital kino (418) Bruk av ubrukte lånemidler driftskonsekvenser 5 5 Tiltak 612 Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 211 Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av). Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612) Tekniske instalasjoner

6 Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612) Bruk av ubrukte lånemidler Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats 4 4 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93)

7 driftskonsekvenser Tiltak 8116 Nytt tak idrettshall 211 Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 29. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 21, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. (Budsjetteres med bruk av fond kr. 152., (fond spillemidler basseng). Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Totalentreprise Mva kompensasjon full sats Bruk av ubundne investeringsfond Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116) Bruk av ubrukte lånemidler Sum fond

8 Sum bruk av driftsmidler 48 4 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser Tiltak 852 Skifting av rør vann og avløp Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 211 bør nye vann og avløpsrør på Foma prioriteres. I 212 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann investering (852) 8

9 Totalentreprise Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser Tiltak 861 Tilrettelegging av arealer på Holmen Det er igang arbeid med ny reguleringsplan for området. Denne blir trolig endelig vedtatt i løpet av høsten 211. Omtrent samtidig antas arbeidet med ny molo å være ferdig. Vi legger opp til at noe prosjekteringsarbeid kan utføres parallellt med utarbeidelse av reguleringsplan. Det er derfor her satt av et mindre beløp til dette i 211. Når ny reguleringsplan er vedtatt kan prosjekteringsarbeidet for tilrettelegging av området med vei, vann og avløp sluttføres tidligst mulig i 212 slik at selve arbeidet kan utføres i Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Arealer i havna (861) Totalentreprise Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats

10 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser

11 Tiltak 612 Minibuss med rampe Båtsfjord kommune har behov for en bil med rullestolrampe til skoleskyss for funksjonshemmede barn. Helsesenteret har behov for en minibuss til transport av eldre. Teknisk etat har behov for en bil til bedriftselektriker da nåværende varebil snart må vrakes. For å løse alle disse behovene med ett tilta foreskår jeg å kjøpe en brukt minibuss med rullestolrampe. Teknisk etat overtar da varebil som isponeres av helsesenteret. Minibuss kan også brukes til kjøring av post om matombringing. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612) Kjøp av transportmidler Kjøp av transportmidler Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Sum fond Sum bruk av driftsmidler Driftskonsekvenser

12 Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats 8 8 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser Kapittel : Nye og alternative tiltak Tiltak 612 Flere sykehjemsplasser Det utredes i 211 og bygges i , totalt 1 plasser. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612)

13 Totalentreprise Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Tilskudd fra husbanken Sum bruk av driftsmidler Sum annet Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93)

14 driftskonsekvenser Tiltak 82 Sentrumsfornying Foma (redusert versjon) Reguleringsplan for Foma vil bli endelig vedtatt av kommunestyret vinteren 211. Det meste av prosjekteringen er gjort som en del av reguleringsarbeidet. Jeg foreslår her at vi i første omgang kun asfalterer ferdig stykket fra Rema 1/ Øfas til nytt kryss før hotellet. Veilys og fortau kan utsettes. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (82) Totalentreprise Mva kompensasjon full sats Sum bruk av driftsmidler

15 Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats 5 5 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser Tiltak 821 Fortsette opprusting av Syltefjordveien (alternativ) Det legges her opp til å videreføre arbeidet med å opprustne veien til Syltefjord. Parallellt jobbes det med at veien omklassifiseres til fylkesvei fra Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (821)

16 Totalentreprise Mva kompensasjon full sats Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats 1 1 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93)

17 driftskonsekvenser Tiltak 8613 Torg og kaipromenade Tiltaket ble ferdig prosjektert våren 21 og lagt ut på anbud. Innkomne anbud var imidlertig altfor dyre i forhold til kostnadsrammen. Vinteren 21/211 bør derfor brukes til å tilpasse tiltaket og kostnadsrammene og legge de reviderte planene ut på anbud. Tiltaket vil daikke bli ferdig før i 212. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Torg Kaipromenade (8613) Totalentreprise Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner Sum bruk av driftsmidler Sum annet

18 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) Mva kompensasjon full sats Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) driftskonsekvenser

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Datautstyr til politikere 2012 Innkjøp av pc, skriver og programvare eller nettbrett til faste medlemmer i KST, OKU, MLU, HOU, disputvalgets leder og kontrollutvalgets

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene

Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015. Justering av strategiske valg i kommunedelplanene Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Justering av strategiske valg i kommunedelplanene «Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og 2 200 000 10 % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil

Detaljer