Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/ Budsjett 2015, økonomiplan Dokument i saken - Forslag til budsjett 2015 Saksopplysninger Budsjett 2015 er laget med budsjett 2014, regnskap 2013 og regnskap 2012 som grunnlag. I vedlagte oppstilling er forslaget satt opp i fire kolonner i nevnte rekkefølge. Endringer fra budsjett 2014 til budsjett 2015 er markert med fet skrift i forslaget. Budsjettforslaget balanserer med en økning i tilskuddet i Nes på kr , og i Flå med kr Samlet er dette en økning på beskjedne kr , som tilsvarer omtrent økningen i lønnsutgifter. I prosent bes det om 1.3 % økning i det samlede tilskuddet. I år som i fjor er menighetsrådene og staben i stor grad enn før trukket med i budsjettarbeidet. Dette er bl.a for å sikre at ønsker om midler til tiltak og investeringer kommer med tidlig, og er klarlagt året før budsjettåret. Hva er et riktig budsjett for fellesrådet? Når et budsjett settes opp, skal man ha en så nøyaktig oppstilling over forventede inntekter og utgifter som mulig. Når det gjelder fellesrådet, er de aller fleste inntekter og utgifter forutsigbare, mens poster som festeavgifter og energi er meget vanskelige å budsjettere. Fellesrådet må kunne operere med et budsjett som har et visst slingringsmonn, og som også gir mulighet for å kunne drive med regnskapsmessig overskudd noen år, for å kunne dekke de årene det oppstår ting som gir et regnskapsmessig underskudd. Riktig nivå 2013 ble et meget godt driftsår takket være ekstraordinære inntekter (sykelønnsrefusjon og festeavgifter Flå). Samtidig bevilget begge kommunestyrene økning i tilskudd for 2014 som gjør at fellesrådet nå har et budsjett som samsvarer godt med den bundne driften. Dette gjør også at det for 2015 kun er behov for justering i tilskuddet tilsvarende lønnsøkningene, noe som i kommunene legges inn som basis drift. Dette gjør også at det ikke er behov for særlig stor saksutredning knyttet til budsjettforslaget for

2 Lønnsbudsjettet er satt opp med forutsetning om 4 % lønnsøkning ved hovedoppgjøret , og 3 % lønnsøkning ved mellomoppgjøret I vedlagte budsjettforslag er de summene som er endret fra 2014 til 2015 markert med fet skrift. En kommenterer her ikke post for post, men endringene gjelder følgende: Diverse lønnsposter: Justert ift lønnsøkning som nevnt over. Pensjonsinnskudd KLP: Noen poster justert ift faktisk forbruk Trekkpliktige forsikringsordninger: Noen poster justert ift faktisk forbruk Tilskudd fra Kirkerådet (trosopplæring): Budsjett justert opp iht tildelingsbrev for 2014 mottatt Tildeling for 2015 avgjøres i statsbudsjettet til høsten. Kilometergodtgjørelse: Et par poster justert ift faktisk forbruk Mobiltelefon: Et par poster justert ift faktisk forbruk Leie av lokaler Nes: Lagt inn varslet husleieøkning fra november 2014 (indeksregulering) Forsikring Nes kirke: Post justert noe ned iht faktisk forbruk Leieinntekter Nes kirke og fjellkirke: Post justert noe ned i tråd med realistiske inntekter Tilskudd/gaver fra andre, kirke Nes: Budsjett justert litt ned Telefon adm. Flå: Liten post satt til 0 da den ikke er brukt de siste år. Tilskudd/gaver fra andre, kirke Flå: Lagt inn liten post (ny) Festeavgifter Flå kirkegård: Justert ned fra kr til kr pga få festeforfall i Kun et fåtall av postene er endret med beløp større enn kr , dette viser hvor lite behov det har vært for å gjøre endringer i 2014-budsjettet. Utvikling i kommunale tilskudd Utviklingen i kommunale tilskudd til driften (inklusiv driftstiltak) har vært som følger de siste årene: Nes Flå (forslag) (forslag) Kommunens ansvar etter kirkelovens 15 Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: - Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker 2

3 - Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder - Utgifter til stilling for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd - Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold - Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring - Utgifter til kontorhold for prester Innspill fra staben og menighetsrådene Under utarbeidelsen av budsjettet for 2015 er dette tatt opp som sak i Flå menighetsråd , Nes menighetsråd og møte for de ansatte i fellesrådet Det er understreket fra kirkevergen at alle ønsker for 2015 som pr dato er kjent, må fremmes på nåværende tidspunkt. Dette fremmer budsjettdisiplin og gir den nødvendige planleggingshorisont, både for kirkeverge, fellesrådet og kommunene. Fra denne gjennomgang følger oppsummert kommentarer og ønsker: Ny kirkegård Nes Det er satt av kr 4 mill i økonomiplanen for Servicebygg/kontor Nes Gammelt orgel fjellkirken Overrislingsanlegg Åpning av galleriene WC i Nes kirke Servicebygg til maskiner og utstyr på Nes kirkegård må inn i økonomiplanen. Det må avklares om kontor skal samlokaliseres med servicebygg, eller ligge for seg. Fjellkirken har opparbeidet litt kapital, Nes menighetsråd vil senere få en sak på hva som skal/bør gjøres, inkl. oppsetting av det gamle orgelet. Det vil bli lagt frem kostnadskalkyler på overrislingsanlegg i både Flå og Nes kirke i god tid før fellesrådets endelige budsjettbehandling. Vi vil se på forslag for å få åpnet galleriene i både Flå og Nes kirke. Overrislingsanlegg vil være en viktig faktor i utarbeidelse av en evakueringsplan for kirkebygget. Det er i 2006 godkjent en ordning med fire taustiger som rømningsvei fra galleriene i Flå kirke, det er tatt opp med brannsjefen om dette fortsatt vil kunne godkjennes. Sees på av Castor Kompetanse, forslag legges frem i god tid før fellesrådets endelige budsjettforslag. Økt bruk av kirken til begravelser medfører også behov for mer lagringsplass for utstyr, dette kan sees i sammenheng med et tilbygg der WC og også rømningsvei fra det ene galleriet muligens kan løses. 3

4 Maskiner og utstyr, 1. Plenklipper liten, Nes kirkegårdene 2. Ny traktor, Nes, ca kr (innhentet ett tilbud på kr eks mva, inkl., innbytte) 3. Ny graver, Nes og Flå, ca kr Tilhenger traktor Nes, ca kr I forbindelse med at det foreslås som fast ordning å ha samme gravemannskap på begge kirkegårdene, må det vurderes fordeling av kostnadene ved evt. anskaffelse av felles graver. Hele kostnadsfordelingen mellom Nes og Flå vil også bli vurdert ifm at prøveordningen med felles kirkelig fellesråd skal gjennomgås innen Nytt senkeapparat, Flå Tralle til utstyr, Flå Kasse til graving, Flå Liturgiske klær, Flå Ny messehagel, Flå Minnelund, Flå kirkegård Mat til konfirmanter Muligens behov for alba og klokkerkappe Arbeid satt i gang, leveres 2014, dekkes ved tidligere gitt gave Planer er utarbeidet i 2006, kostnadsoverslag fremskaffes. Mat til konfirmanter ifm samling etter skolen innarbeides i budsjettet og dekkes av egenandel. En del mindre anskaffelser kan gjøres på driftsbudsjettet. Det som var oppført i fjor og som er løst: - Rehabilitering Nes kirke kr 4.5 mill i Nye salmebøker alle kirkene, levert februar 2014 og dekket av gaver og avsetninger - Ny stor klipper Nes kirkegård, anskaffet august 2013, dekket via driften - Inndekning av det aller meste av tidligere underskudd Flå i regnskap Eget budsjett og regnskap for trosopplæring (også et krav fra bispedømmet ifm tildeling av midler til trosopplæring) Som nevnt vil endelig forslag til investeringer foreligge til endelig budsjettbehandling, men det vil også være anledning til å presentere mye av dette på avtalt samarbeidsmøte mellom fellesrådet og formannskapene på Flå 28. mai. Nye lokaler Det ble i fellesrådets møte satt frem forslag fra kirkevergen om å inngå avtale om leie av nye lokaler i Torghagen 1. Leiepris er kr , dvs kr mer enn den 4

5 husleie fellesrådet får i 2015 for dagens lokaler. Saken ble på nevnte møte utsatt for bl.a. å vurdere nybygg. Hvis fellesrådet bestemmer seg for å leie de nye lokalene, er det tre muligheter. 1. Foreslå økning i tilskudd fra kommunen på kr (budsjettoppsettet) + kr (nye lokaler) = kr Finansieres dels ved økt tilskudd, dels ved inndekning i egen drift (se pkt 3) 3. Inndekning i fremlagte budsjett. Kirkevergen vil da foreslå følgende inndekning i budsjettet for Nes: 1041 Administrasjon, post Avgifter, lisenser, gebyrer: reduksjon kr (Oppføring i Opplysningen 1881 reduseres fra «normal» oppføring til den minimumsoppføring man får gratis) 1041 Administrasjon, post Kjøp av tjenester: reduksjon kr (Post for evt. behov for kjøp av tjenester, har ikke vært benyttet de to siste år) 1041 Administrasjon, post Inventar og utstyr: reduksjon kr (Post reduseres i tråd med faktisk forbruk de to siste år) 1041 Administrasjon, post Tilskudd bispedømmet: reduksjon kr (Post reduseres i tråd med faktisk forbruk de to siste år) 1043 Kirkegård, post Kjøp av tjenester: reduksjon kr (Post for evt. behov for kjøp av tjenester, har ikke vært benyttet de to siste år) Resterende, kr , dekkes inn ved endelig budsjettbehandling høsten 2014 når vi vet litt mer om hvordan driften i 2014 ligger an, alternativt ved økt kommunalt tilskudd, se over. Behov for 2015 Drift Etter gjennomgangen av saken som omtalt, balanserer basisbudsjettet med følgende endringer av det kommunale tilskuddet: Nes: Økning med kr , fra kr til kr Flå: Økning med kr , fra kr til kr Tiltak Kirkegårdsarbeider Nes 5

6 2015: Dag Smestad har meddelt at han ikke lenger vil utføre oppgaver som kirkegårdsarbeider i Nes. Oppgaver her er å være medhjelper for kirketjener på de ca 45 begravelsene vi har i Nes hvert år, samt være ferieavløser. Det siste gjelder spesielt plenklipping på sommeren. Dag Smestad har i vel 10 år utført dette arbeidet på dugnad, og dilemmaet melder seg da straks. Får man tak i noen annen som har tid, lyst og anledning til å gjøre dette uten betaling, eller må man innarbeide midler til stillingen i budsjettet? Kirkevergen foreslår å innarbeide dette som nytt tiltak i budsjettet. Det vil bli regnet litt nøyere på stillingsprosenten frem til endelig budsjettbehandling, foreløpig er det satt opp til 30 %. (Ved endring av opplegg for graving i Flå i 2011 ble arbeidet knyttet til ca 17 graver i året anslått til 15 % stilling). Tidligere utførte kirketjener gravearbeidet alene, men pga ulykker med sammenrasing av graver er det påbudt å være to til stede ved graving av graver. Kirketjener i Nes var derfor alene om dette da Dag Smestad «meldte seg» som frivillig, men kan altså ikke lenger utføre arbeidet alene. Investeringer Ny kirkegård, Nes 2017: (Som oppført i kommunens økonomiplan ) Øvrige ønsker om investeringsmidler fremmes i forbindelse med høstens behandling av budsjettet, som for kommunen. En viser til opplisting side 3 og 4 i saksfremlegget om de aktuelle postene. Festeavgifter Det foreslås ikke endringer i festeavgiftene for Festeavgiften er nå kr pr år for alle kirkegårder i Hallingdal, med unntak av Nes på kr Lae-utvalget la frem NOU 2014:2 om avgiftssystemet knyttet til begravelse, kremasjon og leie av kirkene, denne utredning legger betydelige føringer på de inntekter man pr i dag har på kirkegården, og må følges nøye opp. Økonomiske konsekvenser Som omtalt i saken 6

7 Forslag til vedtak Drift 2015 ber kommunene om rammetilskudd for 2015 som følger: Nes: Økning med kr , fra kr til kr Flå: Økning med kr , fra kr til kr Tiltak 2015 Kirkegårdsarbeider Nes 2015: Investeringer Ny kirkegård, Nes 2017: Øvrige ønsker om investeringsmidler fremmes i forbindelse med høstens behandling av budsjettet. Festeavgifter 2015 Det foreslås ikke endringer i festeavgiftene for 2015 verken for Nes eller Flå. Behandling i fellesrådet Forslaget ble enstemmig vedtatt. 7

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME.

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. Spørsmål Kommuneloven har en bestemmelse om nedbetaling av akkumulert underskudd over 10 år. Spørsmålet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer