GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks GJERDRUM Møte med F-saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12"

Transkript

1 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks GJERDRUM Møte med F-saker PROTOKOLL FRA MØTE Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder), Kjell Rud, Tone Lise Aspaas, Jan Erik Sand, Bjarne Frosterud(vara), Jakob Furuset (møtte kl. 1900), Lars Monsen (kommunens reprt.), Nina Kristin Løvberg (ansattes reprt. i KADM), Vivi Ann Ytterdahl Sundt (ansattes reprt. i KADM) og Sverre Kragset (kirkeverge og sekr. for rådet). Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud og Morten Vilhelm Drefvelin. Flere varamedlemmer ble forspurt på kort varsel, men ingen hadde anledning til å møte Sognepresten avsluttet møtet med Guds ord og bønn. Ad underskrift av protokoll: Heretter er det tilstrekkelig at leder og nestleder underskriver protokollen. Det ble føyd til to saker F-SAK 33/12 og F-SAK 34/12. F-SAK 26/12: F-SAK 27/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møte : Godkjent REFERATSAKER a. Utlysing av kirkevergestillingen b. Protokoll fra AU c. Protokoll fra orgelkomiteen d. Bytte av forsikringsselskap fra Gjensidige til KNIF e. Kundeavtale med DNB, fornying (lignende avtale som kommunen) f. Rundskriv fra KA nr 04/12: Tariffrevisjon pr uravstemning g. Fra FAD pr : Forslag til endringer i gravferdsforskriften høring. h. Fra FAD skriv nr P-6/2012: Oppfølging av kirkeforliket. i. Fra FAD skriv nr P-7/2012: Utvida investeringsramme rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. j. Plan for barnehagen ble lagt frem. Vedtak: Pkt a.-j. tatt til orientering F-SAK 28/12: MØTE MED KOMMUNENS ADMINISTRASJON Leder Dagrun Agnete Ødegaard orienterte om møtet med kommunens administrasjon. Tema som var berørt: Rapporteringsvei til kommunen, jevnlige møter med administrasjonen, økonomi, kirkebygninger, kirkegårder, tjenesteytingsavtalen. Det ble fremmet ønske om å få anledning til å orientere formannskapet. Vedtak: Tatt til orientering

2 - 2 - F-SAK 29/12: REGNSKAPSRAPPORT PR MED BUDSJETTJUSTERING Saken ble gått gjennom ved kirkevergen som ga ytterligere informasjon til en del enkeltposter. Med utgangspunkt i regnskapstall pr og budsjett for 2012, justeres budsjettet. I det justerte budsjettet skal også innarbeides reduksjonen av kommunens rammetilskudd på kr Barnehagens budsjett justeres i henhold til egen virksomhet. A. Balansering av følgende ansvarsområder. Se detaljering for de enkelte områdene. Ansvar 10000: Trenger merinntekt på kr Ansvar 20000: Har mindreutgifter på kr Ansvar 30000: Trenger merinntekt på kr Ansvar 41100: Trenger merinntekt på kr Ansvar 41200: Trenger merinntekt på kr Ansvar 44200: Trenger merinntekt på kr Dette balanserer budsjettet i 0. Konto 18300: Tilskudd fra kommunen: mindreinntekt på kr Underbudsjettering på kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. B Justering av barnehagens budsjett Underbudsjettering på kr dekkes ved bruk av barnehagens fond. Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til kirkevergens innstilling F-SAK 30/12: REVISJON AV FESTEAVGIFTER Festeavgiften for graver i Gjerdrum kommune settes til kr. 150 pr. grav pr. år. Avgiftene gjøres gjeldende fra Graver fornyes for 5 år. Vedtaket forutsetter godkjenning fra Gjerdrum kommune. I GL 21, 2.ledd heter det: «Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet». Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til kirkevergens innstilling -

3 - 3 - F-SAK 31/12: UTVIDELSE AV STILLINGEN KONTORSEKRETÆR Stillingen kontorsekretær utvides fra 60% til 80%. Gjøres gjeldende fra og med F-SAK 32/12: BUDSJETT 2013 OG ØK-PLAN Kirkevergens innstiling: Gjerdrum og Heni menighetsråd oversender til Gjerdrum kommune fremlagte planer for personell, administrasjon, vedlikehold og investering. Endelige tall for deler av planene for vedlikehold og investering oversendes så snart de foreligger. A) 1) Lønn og inflasjon (deflator) er faste årlige utfordringer. Kommunal rammebevilgning har normalt tatt høyde for dette i sitt budsjettarbeid. Hva økningen vil bli i 2012, vites ennå ikke. 2) I tillegg til deflator ber menighetsrådet om følgende: a. Kr som 2012-budsjettet for menighetsrådet ble beskåret ved starten av budsjettåret. b. Kr for å styrke enkelte av de administrative funksjoner. c. Kr for å utvide staben og på den måten imøtekomme de utfordringene som både kommunen og kirken har i og med den store befolkningstilveksten. A) Driftsbudsjett: Behov for øket ramme år 2013: Kr deflator B) INVESTERINGSOPPGAVER Oppgave kostnad komm egne fond år I) Varmepumper

4 - 2 - Oppgave kostnad komm egne fond år II) Gjerdrum Kirke III) Heni kirke Innvendig IV) Orgel Gjerdrum kirke 3 mill 1.5 mill 1.5 mill (lån KR) V) Ringemaskiner VI) Brannsikring VII) Heni kirke estimat utvendig VIII) Maskiner og Utstyr til Kirkegård (2012)

5 INVESTERINGSOPPGAVER OVERSIKT: KOSTNADER KOMM MIDLER EGNE MIDLER Totalt Har mottatt kr Dispfond til Gjerdrum kirke 2012 gjennomføring 2013 Rimelig lån gjennom Kirkerådet kr. 1.5 mill (må lånes i 2012!) Gunstige vilkår med rentefritak, avdragsfri periode og lang nedbetalingstid Innsamlet til orgel 1.5 mill Ringemaskiner Investering: kr Brannsikring Investering: Heni kirke utvendig Drift: kr Varmepumper: kr Heni kirke innvendig Eget fond Dispfond: Tils Maskiner/utstyr Kirkegårder (2012/13) Fond sikring kg:

6 F-SAK 33/12: NYTT ORGEL I GJERDRUM KIRKE. SØKNAD OM LÅN Korrigert Saksfremstilling: Kirkevergen beklager at i saksfremlegget som ble lagt frem for menighetsrådet i møte , ble saken fremstilt slik at det er Husbanken som kan gi rentefritt lån, men det er ikke korrekt. Saken forholder seg slik at Husbanken administrerer en ordning med rentekompensasjon for prosjektets totale kostnader innbefattet opptak av lån til definerte formål for kirkebygg og inventar. Denne rentekompensasjonsordningen er uavhengig av hvor kommunen eller menigheten tar opp lånet. Ordningen innebærer kompensasjon av renter ut fra prosjektets totale kostnadsramme i en periode på inntil 20 år. Saksfremlegget slik det fremgår av nedenstående F-SAK 33/12, er korrigert i forhold til dette. Dette er en sak som har engasjert mange i menigheten, og det har vært utført et stort stykke arbeid når det gjelder innsamling av midler. Pr. dato er det samlet inn ca. 1.5 mill. Det er antydet at et orgel i riktig format vil koste 2.5 mill, og at ekstra arbeid i kirken ved montering av orgelet vil øke denne kostnaden til opp mot 3 mill. For full finansiering er det behov for ytterligere 1.5 mill. Orgelkomiteen som nå er i sving for å få på plass nytt orgel, har fått tilsagn om et lån i størrelsesorden 1.5 mill av midler som Kirkerådet stiller til disposisjon. Dette er et lån med gunstige vilkår for renter, avdragsfrihet og nedbetalingstid. Husbanken forvalter som nevnt en ordning for rentekompensasjon for prosjektets totale kostnader. Det søkes om utbetaling av rentekompensasjon når prosjektet er fullført, senest innen 3 år. Det som er spesielt viktig i denne saken i nåværende fase av prosessen, er at ordningen med lån i Kirkerådet og rentekompensasjonsordningen i Husbanken krever at det må søkes om midler i 2012 og snarest mulig. Det er høyst usikkert om der vil være tilbud om lignende muligheter som kan søkes på i 2013 og senere. Det vil være formålstjenlig for både kirken og kommunen å søke om lånemidler og rentekompensasjon i Dette vil gi en god framdrift når det gjelder nytt orgel til Gjerdrum kirke, og kommunen får gunstige muligheter til rentefritt lån. I henhold til Kirkeloven 15 a) er kommunens økonomiske ansvar knyttet til denne type investeringer. Gjerdrum og Heni menighetsråd skal bygge nytt orgel i Gjerdrum kirke. Gjerdrum og Heni menighetsråd ber Gjerdrum kommune om å medvirke til å fullfinansiere nytt orgel i Gjerdrum kirke ved å benytte de spesielt gunstige vilkår som gjelder for lån i Opplysningsvesenets fond og rentekompensasjon i Husbanken 2012.

7 F-SAK 34/12: MANDAT FOR ORGELKOMITEEN. a. Gjerdrum og Heni menighetsråd ber orgelkomiteen om å fortsette arbeidet med det formål å anskaffe og montere nytt orgel i Gjerdrum kirke. b. Orgelkomiteen rapporterer jevnlig til menighetsrådet. c. Orgelkomiteen bes i samråd med kirkevergen om å legge fram for menighetsrådet det endelige prosjektet med kostnader og finansiering før anskaffelse og montering av orgel. Dagrun Agnete Ødegaard Else Johanne Birkenes Sverre Kragset (leder) (nestleder) (kirkeverge/sekr)

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer