INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE"

Transkript

1 Møte 1/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Mandag 27. januar kl i Winthersgt 8

2 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato Møtetid kl. 18:00 Møtested på Kirkesjefens kontor Meld fra om eventuelt forfall. Innkalte: Ole Henrik Lia, Morten Fleischer, Ann Lisbeth Leifsen, Tor Ellefsen, Ole Johnny Dahle, Ingrid Mjøen, Ivar Gundersen, Elin Aasheim, Leif Bryn og Hans Jørgen Rohde Kopi av innkallingen sendes: Inger Auen (verneombud), Eidanger menighetskontor, Klevstrand menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, Eidanger m.råd, Brevik m.råd, Klevstrand m.råd, Porsgrunn m.råd og sogneprestene (Ivar Brobakken, Bjarte Tysvær, Aud Bergheim og Bjarne Imenes), samt revisor. Sakliste Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 17 desember Meldingssaker 001 Prostens 10 minutter 002 Kirkesjefens 10 minutter Vedtakssaker Sak 001/14 Brannsikring Langangen kirke Sak 002/14 Livssynsnøytralt seremonibygg - Eidanger kirkegård Sak 003/14 Tørmo kapell - rehabilitering Sak 004/14 opprettelse av prosjektstilling, gravplass Vel møtt! Porsgrunn Ole Johnny Dahle Leder

3 Winthersgate PORSGRUNN Tlf: Faks: Porsgrunn Møtebok Møtedato: Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Kirkesjefens kontor Tilstede: Ivar Gundersen, Tor Ellefsen, Ann Lisbeth Leifsen, Morten Fleischer, Ole Johnny Dahle, Elin Aasheim og Hans Jørgen Rohde. Meldt forfall: Ingrid Sofie Mjøen, Ole Henrik Lia og Leif Bryn. Fra Administrasjonen møtte Kerstin Elisabeth Aas og Johannes Sørhaug. Innkallingen og referat fra sist møte, 26. november 2013, ble godkjent. Orienteringssaker 015 Prostens 10 minutter Orientering om bispevisitas i Klevstrand og Porsgrunn sogn. Prosten understreket biskopen fokus på strategisk tenking i menighetene. 016 Kirkesjefens 10 minutter Status byggekomite/prosjektleder. Kirkesjef og leder av byggekomité har sammen med kommunens eiendomsavdeling gjennomført intervju og har valgt ny prosjektleder. Hamin Rad fra AL-Høyer er engasjert som ny prosjektleder. Utvendig sprinkling av Eidanger kirke er satt ferdigstilt, og satt i drift Bystyrets vedtak i reguleringsplanen Bystyrets vedtak Handlingsprogram Tørmo kapell er stengt fra og med 13. desember 2013

4 Vedtakssaker Sak 031/13 Økonomirapport pr november 2013 Økonomirapporten tas til etterretning. Fellesrådet uttrykker tilfredshet for nytt oppsett av rapporten. Ved neste rapport blir avvik vist i egen kolonne. Sak 032/13 Driftsbudsjett 2014 Det ble fremmet 2 endringsforslag. Preluderingsmidler; overføring til menighetsrådene økes til kr Avgift for preludering økes til kr 750,-. Begge forslagene ble vedtatt Forslaget, med de beskrevede endringer, vedtas som fellesrådets budsjett for Administrasjonen orienterer menighetsrådene om andel preluderingsmidler, og gir samtidig opplysning om fellesrådets bidrag til hver menighet for kjøp av Norsk salmebok Administrasjonen koordinerer bestilling (sammen med det antall menighetsrådene selv ønsker å supplere bestillingen med, og avklarer eventuelt ønske om preging av bøkene. Sak 033/13 Handlingsprogram Forslaget vedtas som fellesrådets Handlingsprogram. For 2014 ble kr 0,5 mill disponert slik administrasjonen foreslo: Brevik kirke: Nytt kjøleaggregat for bårerom, kr Tørmo kapell: Nytt kjøleaggregat for bårerom, kr Eidanger kapell: Nytt kjøleaggregat for bårerom, kr Vestre kirke: Nødvendige reparasjoner av kirkeklokker, kr Herøya kirke: Utskifting av motor, med mer, kirkeklokker; kr Herøya kirke: Nye vinduer i inngangsparti, kr Buffer: kr Administrasjonen sender brev til menighetsrådene for å få innspill til disponering av vedlikeholdsposten for de neste årene i Handlingsprogrammet ( ).

5 Sak 034/13 Møteplan 1. halvår 2014 Forslaget vedtas som fellesrådets møteplan 1. halvår 2014: Mandag 27. januar Tirsdag 25. februar Tirsdag 25. mars Tirsdag 20. mai Tirsdag 17. juni Tidspunkt for møtene er kl Sak 035/13 Konstituering 2014 Ole Johnny Dahle, Klevstrand menighet, ble valgt som leder for ett år. Tor Ellefsen, Porsgrunn menighet, ble valgt som nestleder for ett år. For Johannes Sørhaug kirkesjef

6 Arkivsak 05/00048 Dato: Arkivsak-navn: Kirkebygg, vedlikehold, inventar og utstyr Saksbehandler: js Dokumentnavn: Brannsikring Langangen kirke Dokumentnummer: 05/ Løpenummer: /14 Arkivkode: 411 Utvalgssaksnr.: 001/14 Saksfremstilling Bystyret vedtok i sitt handlingsprogram å bevilge kr 3,5 mill til brannsikring av Langangen kirke. Fellesrådet har i flere år hatt fokus på kirkebyggenes brannsikkerhet. Bystyrets vedtak er i tråd med de vedtak fellesrådet har gjort. Bevilgningen er basert på erfaring fra sikring av Eidanger og Vestre Porsgrunn kirker. Kirkesjefen foreslår at prosjektet påbegynnes så fort som mulig, og gjennomføres med bistand fra kommunens eiendomsavdeling. Forslag til vedtak Brannsikring av Langangen kirke igangsettes. Vedtak

7 Arkivsak 05/00049 Dato: Arkivsak-navn: Kapeller, vedlikehold, inventar og utstyr Saksbehandler: js Dokumentnavn: Livssynsnøytralt seremonibygg - Eidanger kirkegård Dokumentnummer: 05/ Løpenummer: /14 Arkivkode: Utvalgssaksnr.: 002/14 Saksfremstilling Bystyret har i sitt siste budsjettvedtak bevilget kr 25 mill til dette prosjektet (5 mill i 2014 og 10 mill i hvert av de to påfølgende år Fellesrådet har hatt dette som innspill til budsjettbehandlingen siden 2007, og det ble da satt av midler til et forprosjekt. Forprosjektet ble avsluttet i 2009, og ut fra de kjente behov (innhold og størrelse) ble det gjort et kostnadsestimat på kr 35 mill. Kirkesjefen anbefaler at fellesrådet vedtar å sette prosjektet i gang. Videre anbefales at fellesrådet benytter kommunens prosjektmodell med kommunal prosjektleder for å realisere seremonibygg innen bevilget kostnadsramme. Administrasjonen ønsker at det skal legges vekt på tilstrekkelig antall sitteplasser, ca 300, og at det blir et bygg som blir oppfattet som verdig. Forslag til vedtak Fellesrådet vedtar at prosjektet igangsettes med en kostnadsramme på kr 25 mill, og at kommunens prosjektmodell benyttes for gjennomføring av realisering av seremonibygget. Vedtak

8 Arkivsak 05/00049 Dato: Arkivsak-navn: Kapeller, vedlikehold, inventar og utstyr Saksbehandler: js Dokumentnavn: Tørmo kapell - rehabilitering Dokumentnummer: 05/ Løpenummer: /14 Arkivkode: Utvalgssaksnr.: 003/14 Saksfremstilling Rehabilitering av Tørmo kapell er nå fullfinansiert gjennom bystyrets siste budsjettvedtak. Det har vært reist spørsmål om behovet for kapell på Tørmo kirkegård. Bakgrunnen er at det er i underkant av 50 graverder årlig på Tørmo og at det er kort avstand til Vestre Porsgrunn kirke. Ved å bygge livssynsnøytralt seremonibygg på Eidanger vil dette behovet være dekket for hele fellesårdsområdet. Kostnadene til rehabilitering er beregnet til kr 8,5 mill. Ved eventuelt riving og etablering av klokketårn anslås en kostnad på ca kr 2,5 mill. I rehabiliteringsoverslaget ligger også noen kostnader knyttet til gravplassen på kr 1,0 mill. Fellesrådet har tidligere fått plan for rehabilitering forelagt og er kjent med innholdet i planen. Det har også vært kontakt mellom kommunens og fellesrådets ledelse om saken. Ut fra en helhetsvurdering anbefaler kirkesjefen at prosjektet med rehabilitering igangsettes. Forslag til vedtak Fellesrådet vedtar at rehabilitering av Tørmo kapell igangsettes. Vedtak

9 Arkivsak 05/00107 Dato: Arkivsak-navn: Stillingsbeskrivelser, søknader, søkerlister Saksbehandler: js Dokumentnavn: opprettelse av prosjektstilling, gravplass Dokumentnummer: 05/ Løpenummer: /14 Arkivkode: 211 Utvalgssaksnr.: 004/14 Saksfremstilling Administrasjonen foreslår at det opprettes en prosjektstilling i inntil 3 år med hovedoppgaver knyttet mot gravplassforvaltning. Finansiering og kompetanse. Vi ønsker å rektruttere til en prosjektstilling med landskapsarkitektkompetanse eller tilsvarende. Det medfører en sannsynlig avlønning i lønnsramme 5, opp mot kr pr år inklusiv sosiale kostnader. Finansiering av stillingen foreslås gjennom å redusere kirketjenerstillingen i Porsgrunn menighet, der den av kirketjenerne som har 100% stilling slutter i august Det resterende finansieres med økte festeavgifter fra Arbeidsoppgaver i prosjektet. Administrasjonen ønsker at prosjektstillingen skal ha fokus på gravplassene i Porsgrunn. Utarbeidelse av gravplassplan for år framover Utarbeidelse av verneplan for gravminner med spesiell (kultur)historisk verdi samt kriterier for hva som skal vernes og hvor det skal plasseres. Utarbeidelse av plan for etablering av Navnet minnelund på Eidanger og vurdere om det er mulig med slik etablering også på Østre Porsgrunn kirkegård. Til stillingen legges også oppgave med å gjennomføre nødvendige oppmålinger og gjøre nødvendige tilpasning av gravene i samarbeid med kommunens GEOdata avdeling, på samme måte som nå er gjort på Tørmo. Det skal utarbeides nytt kartsystem for gravplassene i Porsgrunn. Kirketjenerfunksjonen. Administrasjonen foreslår å redusere kirketjenerstillingen til 40% i prosjektperioden. Dette sammenfaller bra med arbeidet med ny kirke der det, kan hende, blir behov for kirketjener med annen kompetanse. Vi mener 40% stilling vil være forsvarlig for å gjennomføre de kirkelige handlingene i perioden. Forslag til vedtak Fellesrådet oppretter en 3 års prosjektstilling fra august 2014 med arbeidsoppgaver og finansiering som beskrevet i saksfremstillingen. Vedtak

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2013 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 17. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 17.12.2013 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 9/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 25. november kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 25.11.2014 Møtetid kl. 18:00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2014 Til behandling 18.03.2015 under sak 09/2015 Årsrapport 2014 for 1. Innledning har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Christian Lie *) Repr. Sola MR Leder

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer