Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker"

Transkript

1 me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag , kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von Clemm, Tone Lise Asphol, Jakob Furuseth (sokneprest), Ole Harald Slemdal (kommunal representant) og Martin Ljønes (Kirkeverge). Forfall: Else Johanne Birkenes, Kjell Rud, Morten Drefvelin, Jan Erik Sand, Lars Monsen, Annette Schipper (1.vara) Saksliste F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli. F-sak 35/14 Budsjett og økonomiplan 2015

2 F-sak 31/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møtet ble utsendt Protokoll godkjent F-sak 32/14 Referatsaker/ orienteringer 1. Maling Gjerdrum kirke 2. Maling Heni kirke 3. Arbeid med festeavgifter 4. NOU 2014:2 Lik og likskap 5. Dialogmøte mellom kirke og kommune 25.august Notat til F-sak overføring til fond 7. Lokale vedtekter på kirkegården. 8. Lønnsoppgjør Dør til kirkestua 10. Borg bulletin Sakene ble tatt til orientering.

3 F-sak 33/14 Budsjettjustering 2014 Menighetsrådet ble i F-sak 02/14 orientert om planer for ytterligere drenering fra Heni kirke og gjennom eiendom tilhørende Gulbrand Heni. Ved første trinn hadde soknet skaffet til veie rør, og Gulbrand Heni sørget for graving og anlegning. Gulbrand Heni har nå etterspurt om dette var en ordning som kunne fortsette på neste trinn av dreneringen. Det var ingen motforestillinger mot dette i rådet, og Kirkevergen avtalte muntlig med Heni, at dette var i orden. Da rørene skulle bestilles viste det seg at dette var mer kostbart enn forventet. Etter en grundige undersøkelser blant leverandører endte den totale prisen på kr ,- Konto Konto (T) Budsjett 2014 Fond til bruk Bundet Driftsfond - Maling G-kirke kr ,20 kr ,20 kr , Disposisjonsfond kr ,27 kr ,27 kr , Fond sikring kirkegård kr ,57 kr ,57 kr , Fond utstyr konfirmantarbeid kr ,00 kr , Fond diakoni kr ,69 kr , Fond kirkekor kr ,80 kr , Fond barnehage kr ,54 kr , Fond vedlikehold kr ,17 kr ,17 kr , Fond søndagsskole kr ,58 kr , Lån nr Opplysningsvesenets fond kr ,00 kr ,00 Sum kr ,82 kr ,82 kr ,21 Kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto Bruk av ubundne fond kr ,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond. Vedtak: Likelydende med kirkevergens innstilling: Følgende budsjettpost legges til i revidert budsjett: Ansvar 30000, konto Bruk av ubundne fond kr ,- Slik dekkes utgifter i forbindelse med dreneringsrør inn med bruk av disposisjonsfond.

4 F-sak 34/14 Gjennomgang av regnskap 2014 januar-juli Regnskapsoversikt følger vedlagt. Kirkevergen gjennomgår regnskapet Kirkevergens innstilling: Gjennomgang av regnskap 2014 tas til orientering. Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering.

5 F-sak 35/14 Budsjett 2015 og økonomiplan Kirkevergen har nå sendt over forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015 og økonomiplan for Driftsbudsjettet beskriver utgifter og inntekter på hvert ansvarsområde. Budsjettet baseres på gjeldende tilskudd pålydende kr ,- jf PS-sak 128/13 og KS-sak 43/14. Bunnlinjen på budsjettet viser ett merforbruk pålydende kr Det er for å illustrere vårt behov for økt bevilgning i Dersom tilskuddet øker tilsvarende behovet, vil budsjettet gå i balanse. Av denne summen er kr ,- økte lønnskostnader basert på en lønnsøkning på 3%. I dette ligger det pensjonskostnader på 15%. Kr ,- er økte driftskostnader vedrørende forsikringer og avgifter til kremasjon. Kr ,- gjenspeiler redusert tilskudd fra kommunen sammenlignet med revidert budsjett Ut over dette er det ingen vesentlige endringer i forhold til revidert budsjett 2014.

6 Driftsbudsjett 2015 Ansvar Ansvar (T) Konto (T) 2013 B Kirkelig administrasjon Utgifter Kirkelig administrasjon Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet Kirkelig administrasjon Interne overføringer Kirkelig administrasjon Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin Kirkelig administrasjon Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner Kirkelig administrasjon Sum inntekter Kirkelig administrasjon Kirker Utgifter Kirker Inntekter Kirker Kirkegårder Utgifter Kirkegårder Inntekter Kirkegårder Trosopplæring Utgifter Trosopplæring Inntekter Trosopplæring Konfirmantarbeid Utgifter Konfirmantarbeid Inntekter Konfirmantarbeid Ungdomsarbeid Utgifter Ungdomsarbeid Inntekter Ungdomsarbeid Søndagsskole Utgifter Søndagsskole Inntekter Søndagsskole Diakon Utgifter Diakon Inntekter Diakon Kirkemusikk Utgifter Kirkemusikk Inntekter Kirkemusikk Menighetsarbeid Utgifter Menighetsarbeid Inntekter Menighetsarbeid Menighetsblad Utgifter Menighetsblad Inntekter Menighetsblad Kalender Utgifter Kalender Inntekter Kalender Fasteaksjon Utgifter Fasteaksjon Inntekter Fasteaksjon Arrangementer Utgifter Arrangementer Inntekter Arrangementer Gravstell Utgifter Gravstell Inntekter Gravstell Askhøgda barnehage Utgifter Askhøgda barnehage Inntekter Askhøgda barnehage Finanstransaksjoner Utgifter Finanstransaksjoner Inntekter Finanstransaksjoner Bunnlinje Ren lønnsøkning 3% Trekk i bevilgning Behov for økning drift - Økte kostnader kremasjon og forsikring Samlet behov for økning i bevilgning

7 Investeringsbudsjett 2015 Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 Kirkelig administrasjon Overført fra driftsregnskap kr ,00 Kirker Inventar og utstyr kr ,00 Kirker Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr ,00 Kirkegård Vedlikehold, byggetjenester og nybygg kr ,00 Kirker Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr ,00 Kirkegård Konsulenttjenester/ kjøpte tjenester kr ,00 Kirker Mva komp.utgiftsført Investering kr ,00 Kirkegård Mva komp.utgiftsført Investering kr ,00 Kirker Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr ,00 Kirkegård Kompensasjon mva påløpt i inv.regns. kr ,00 Finanstrasaksjoner Bruk av lån kr ,00 Kommentarer: I budsjettet er det lagt inn kostnader til etablering og anleggelse av anonym og navnet minnelund på Gjerdrum kirkegård, samt innkjøp av nye stoler og inventar til Gjerdrum kirke. I dette ligger det også utgifter til konsulenttjenester til samme formål. De øverste postene er obligatoriske føringer i forbindelse med egenkapitalinnskudd hos KLP. Økonomiplan Drift: Soknediakonstilling 50% ,- Diakoni/omsorgsarbeid. Dette er en stigende utfordring i samfunnet, og det gjelder også Gjerdrum. Kirken har en lang tradisjon i tjenesten med å møte de som strever med ulike belastninger i hverdagen. Flere områder kan nevnes, men det er særlig tre ting som kan trekkes frem: A. Sorgarbeid i forbindelse med dødsfall. Dette er et arbeid som krever høy kompetanse og erfaring. Prest og diakon har dette som en av sine viktigste oppgaver. Dette er en tjeneste som alle på en eller annen måte vil ha behov for. B. Ensomhet er en stor belastning for mange. Kirken har lang erfaring i arbeidet for å gi ensomme mennesker litt «lys» i hverdagen. Prest, diakon og andre medarbeidere har dette som fokus, og mange av de som opplever ensomhet, henvender seg til kirkens medarbeidere. Dette er en tjeneste som på en måte er «usynlig». Den markedsføres ikke, og har ingen status i mediene. C. Organisering av fellesskapstiltak. Diakonien er en viktig og strategisk ressurs i denne sammenheng. Mange mennesker har fått «en ny hverdag» ved hjelp av denne tjenesten, ikke minst fordi diakon, prest, andre menighetsarbeidere og frivillige har en grunnleggende kjennskap til hvem som trenger sosiale impulser og aktiviteter, og hvordan fellesskap i denne sammenheng kan organiseres. Det vil være behov for en soknediakon i en viss stillingsstørrelse som erfaringsmessig vil generere flere frivillige medarbeider og et større frivillig engasjement.

8 Investering: Kommende prosjekter/ behov i perioden 1. Automatisk varmestyringsanlegg i kirkene Pris ikke utredet. KA (Kirkelig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har forespeilet ett pristilbud på varmestyringsanlegg til kirker i Norge med støtte fra Enova. Tilbudet er enda ikke ferdig forhandlet, men er forventet fremlagt omkring årsskifte. 2. Utvidelse/ vedlikehold av anleggsbygg/ kirkestue. Pris ikke utredet. Soknet har behov for mer lagerplass til utstyr på kirkegården. En god løsning kan være å utvide eksisterende lager nedenfor kirkestua på Gjerdrum kirkegård. 3. Drenering av Heni kirkegård Pris ikke utredet. Det er til tider mye vann nederst på Heni kirkegård, mot parkeringsplassen. Dette er ett problem fordi det hindrer den naturlige prosessen i jorda som behøves for å opprettholde fredningstiden på graver som er 20 år. Forholdene og omfanget omkring dette er enda ikke utredet. 4. Sprinkleranlegg i kirkene Pris ikke utredet. Gjerdrum og Heni kirker er begge såkalte listeførte kirker. Det betyr at de står på Riksantikvarens liste over særskilt verneverdige kirker. Det er anbefalt at slike kirker har automatisk brannslokkingsanlegg. Kirkevergens innstilling Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for godkjennes. Vedtak: Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2015, samt forslag til økonomiplan for godkjennes. Kirkevergen setter årstall på kommende investeringsprosjekter/ -behov. Gjerdrum og Heni menighetsråd Dagrun Agnete Ødegaard leder Karl Vidar Bogetvedt medlem

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 22.04.14, KL 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Else Johanne Birkenes, Karl Vidar Bogetvedt, Morten

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteinnkalling Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer