Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte 23.mai 2011, jfr vedlegg. Regnskapet for Team Bodø KF viser totalt sett at inntektssiden er noe foran budsjett, dette fordi det kommunale tilskuddet er fullt utbetalt i begynnelsen av året. Kostnadssiden er noe etter budsjett. Netto driftsresultatet viser -2,5 mill kr (mindreforbruk). Team Bodø KF har erfaringsmessig et likviditetsproblem siste del av året, da innbetalinger fra eksterne kommer i etterkant, dvs når prosjektene er gjennomført. Team Bodø KF ber derfor bystyret om en midlertidig kreditt på inntil 1,5 mill kr. Bodø kommune har god likviditet og kan gi et lån på 1,5 mill kr. Lånet kan utbetales etter behov og det må tilbakebetales i sin helhet innen Kommunens rentevilkår på foliokonto er 3 MND NIBOR, kvartalsvis kapitalisering med ukentlig avlesning. Dette bør være minimumskrav for avkastning når pengene lånes ut. Renten betales tilbake sammen med tilbakebetaling av hovedstol. Alternativt gir bystyret Tema Bodø godkjenning til å søke om et likviditetslån hos sin bankforbindelse med de kostnadene dette innebærer. Konklusjon og anbefaling På denne bakgrunn anbefales bystyret følgende Forslag til vedtak Bystyret tar tertialrapport 1/2011 for Team Bodø KF til orientering og godkjenner et likviditetslån gitt av Bodø kommune på 1,5 mill kr med rentebetingelser som nevnt over. Saksbehandler: Jon Erik Anti Trykte vedlegg: Rolf Kåre Jensen Rådmann Karin Bjune Sveen Økonomisjef 1 Tertialrapport 1/2011 Side 98

2 Utrykte vedlegg: Ingen Side 99

3 Melding om vedtak Team Bodø KF Jon Erik Anti Dato Saksbehandler... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte Deres ref.:... Løpenr.: /2011 Saksnr./vår ref.: /522 Arkivkode:... Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 Styret i Team Bodø gjorde følgende vedtak i sak 17/11 om Rapport 1. tertial 2011, i styremøte 23. mai 2011: Styret godkjenner økonomirapport for 1. tertial Styret ber samtidig om at bystyret godkjenner muligheten for en kortsiktig kreditt fra Bodø kommune til Team Bodø KF gjennom året, begrenset oppad til 1,5 mill kr. Selve økonomirapporten ligger vedlagt. Med hilsen Per-Gaute Pettersen leder Team Bodø KF Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Prinsensgt. 113a, 8006 Bodø Telefax: Side 100

4 Vedlegg Team Bodø KF Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /522 Revidert tertialrapport 1. tertial 2011 Team Bodø KF: Tertialrapport 1. tertial 2011 Vedtatt budsjett Budsjett for Team Bodø er som følger: (Alle tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett 2011 fordelt på 2011 Avd.10 Avd 60 Avd. 70 TB BIV SUL Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Avsetninger/finansiering Mindre (-) /merforbruk (+) Der: - Avd. 10 TB er Team Bodøs ordinære virksomhet - Avd. 60 BIV er Bodø i Vinden - Avd. 70 SUL er Strategisk Utviklingsprogram Luftfart Avdeling 50, 60 og 70 representerer større felles satsinger i bysamfunnet, som organisatorisk er forankret i Team Bodø. Aktiviteten i disse avdelingene har dermed til dels eksterne eiere og finansieringskilder. Alle disse avdelingene skal gå i balanse, og ikke påvirke Team Bodø s resultat på sikt. Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 2 av 4 Side 101

5 Team Bodø har fått tilsagn om 12 mill kr til bruk ifm. Ruteutviklingsfond Bodø (RUF). Fondet legges inn under avd. 70 SUL, men det er usikkert hvorvidt dette vil føre til utbetalinger i RUF er derfor ikke lagt inn budsjettet. Regnskapsrapportering etter 1. tertial 2011 Regnskap pr viser følgende: (Alle tall i 1000 kr) Budsjett Regnskap 1.tertial Regnskap 1. tertial 2011 pr avdeling Avd.10 Avd 60 Avd. 70 TB BIV SUL Tilskudd Bodø kommune Eksterne prosjektinntekter Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Kommentarer til regnskapsoversikten: Team Bodøs ordinære virksomhet (avd. 10): - Det kommunale tilskuddet er fullt ut innbetalt til Team Bodø iht budsjett, slik at foretakets likviditetssituasjon pr dato er tilfredsstillende. - Eksterne prosjektinntekter er lavere enn budsjettert. Det vil før sommeren bli satt i gang utfakturering og innhenting av tilsagn som er opptjent men ikke utbetalt. - Andre inntekter ligger omtrent på budsjett. - Lønnskostnader ligger omtrent på budsjett. - Andre driftskostnader ligger noe over budsjett. - Prosjektkostnader ligger under budsjett. - Totalt sett er inntektssiden foran budsjett, fordi det kommunale tilskuddet er fullt utbetalt, mens kostnadssiden samlet sett er noe etter budsjett. Bodø i Vinden (avd. 60): - Bodø i Vinden har så langt i år gått med et underskudd på ca kr. - Programmet vil belaste foretakets likviditet nokså tungt i inneværende år pga. gjennomføring av to store nasjonale kampanjer.det legges derfor opp til en stram likviditetsstyring både i avd. 60 og for resten av foretaket. Det vil bli iverksatt tiltak for å få innbetalinger løpende. Strategisk Utviklingsprogram Luftfart (avd. 70): Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 3 av 4 Side 102

6 - Programmet viser så langt et underskudd på ca Dette inkluderer en tidsavgrensning på kr som ble inntektsført i 2010 men som fortsatt ikke er innkommet, samt inntektsføring i år av bundet fond på avsatt i Her vil det bli foretatt et oppgjør av første fase i prosjektet før sommeren. - Som følge av at prosjektleder for SUL sluttet i mars i år, vil prosjektet videre bli omdisponert slik at en mindre andel vil gå til personalkostnader og mer vil gå til kjøp av tjenester. Foretakets likviditetssituasjon Foretaket har pr utgangen av første kvartal en god likviditet. Dette skyldes at tilskuddet fra Bodø kommune er utbetalt i sin helhet ved begynnelsen av året. Erfaringsmessig vil innbetalinger fra eksterne finansieringskilder for øvrig komme i etterkant av at prosjekter er gjennomført, revidert og rapportert. Dette betyr at det hvert år oppstår utfordringer mot slutten av året når tilskuddet begynner å bli brukt opp. Dette begrenser foretakets handlefrihet i forhold til å sette i gang prosjekter for å følge opp vedtatte handlingsplaner. Pengebruken må holdes igjen, selv om foretaket over året går med overskudd, slik at planlagte prosjekter ikke kan startes. Utfordringene for 2011 er ekstra store fordi det planlegges gjennomført store nasjonale kampanjer i regi av Bodø i vinden. Kampanjene har sin finansiering, men midlene vil bare i noen grad komme inn før utgiftene skal betales. For å komme ut av denne situasjonen, bør foretaket ha en likviditetsreserve i form av en kortsiktig kreditt som man kan trekke på i perioder. Gjennomgang av budsjettet viser at likviditetsutfordringene vil være størst i september og i desember. Totalt bør foretaket ha en ekstra reserve på ca 1,5 mill kr. Foretaket kan ikke etablere et lån utenfor kommunen uten bystyrets godkjenning. Foretaket kan trekke på en kreditt hos Bodø kommune, men også dette bør ha en godkjenning i bystyret. Det bes derfor ifm. tertialrapport for 1. tertial 2011 om at kommunen v/økonomikontoret gis anledning til å yte kortsiktig kreditt til Team Bodø KF på inntil 1,5 mill kr i løpet av året. Bodø Per-Gaute Pettersen Daglig leder Team Bodø KF Særutskrift styrevedtak Team Bodø sak 17/11 4 av 4 Side 103

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer