Tilskuddsberegning-modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskuddsberegning-modellen"

Transkript

1 Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes. Tilskuddsberegningmodellen Modellen beregner tilskudd til private barnehager på grunnlag av kommunal selvkost, antall barn i kommunale barnehager, kommunale kapitalkostnader og barnetall i private barnehager. Modellen brukes både til budsjettering av tilskudd og etterberegning når året er slutt. Fyll ut cellene merket med gult Modellen inneholder seks ark: 1. Årsmelding: Her registreres årsmeldinger for alle kommunale barnehager. Modellen beregner antall heltidsbarn over tre år og under tre år. Tips: Lag nytt ark for hvert nytt år. Årsmelding 2011 betyr årsmelding per Sum heltidsbarn overføres til ark 5. Årsverk per barnehage: Dette er nødvendig for å beregne nøkkeltallet "barn per årsverk" i ark 5. Her registreres bemanning knyttet til Kostrafunksjon 201førskole. Altså ikke styrkingstiltak (assistent til funksjonshemmede, støttepedagog, assistent minoriteter) eller drift av bygg (vaktmester). Hentes fra barnehagenes årsmelding, kategoriene styrer, ped.leder og assistenter, ikke "andre". 2 Økonomirapport funksjon 201: 3. Økonomirapport funksjon 221: Modellen kobler tilskuddsreglene til Kostrareglene. Alle relevante driftsutgifter i de kommunale barnehagene føres på funksjonene 201 Førskole (pedagogisk tilbud) og 221 barnehaglokaler. Funksjon 211 Styrkingstiltak omfatter bistand til funksjonshemmede mm som ikke skal inngå i selvkostberegningen. I ark 2 skal det ligge en rapport fra økonomisystemet som viser detaljerte saldoer for funksjon 201 og 221 per funksjon, ansvar og art. Det må være tekster på alle konti. Utskriftene skal sikre dokumentasjon av kalkylen og sporbarhet mellom tilskuddsberegningen og det kommunale Kostraregnskapet. Hvis den interne kontoplanen til kommunen avviker fra Kostra, må det tas med Kostraart og funksjon for alle linjene i rapporten. De konti som inngår i selvkost summeres og overføres til ark 5. Selvkost er kostnaden ved å produsere kommunale barnehageplasser. Fellestiltak for alle typer barnehager (felles opplæring) og myndighetsoppgaver skal ikke tas med i selvkost, se tilskuddsreglene. Utgifter forbundet med lokaler for private barnehager inngår heller ikke i selvkostberegningen. Alle normale direkte driftsutgifter skal tas med i selvkostberegningen, uansett hvor de er ført i kommuneregnskapet. Kostraveilederen trekker grensen mellom funksjon 120 administrasjon og funksjon 201. I utgangspunktet er alle korrigerte brutto driftsutgifter i funksjon 201 med i selvkost, bortsett fra tilskuddet til private barnehager. For å sikre sporbarhet og dokumentasjon skal alle regnskapsposter på 201 og 221 gjennomgås og grupperes i henhold til artsgruppene i selvkostkalkylen, se det vedlagte eksempelet. Det skal gis en grunn for alle poster på 201 og 221 som utelates fra selvkostberegningen. De relevante utgiftene er de som inngår i "korrigerte brutto driftsutgifter" minus avskrivninger og kapitaldel av ekstern husleie art 190. Hvis kommunen har eiendomsforetak,

2 avskrivninger og kapitaldel av ekstern husleie art 190. Hvis kommunen har eiendomsforetak, betaler kommunen "husleie" til foretaket på kontoart 380. Da må utgiftene på funksjon 221 hentes fra konsernets regnskap /budsjett. Art 380 skal ikke brukes i selvkostkalkylen. 4. Kapitalkostnader Tilskuddsreglene sier at kommunen kan bruke statens standard satser eller beregne sine faktiske kapitalkostnader. For å beregne egne kostnader må man finne byggekostnadene for alle barnehagene og byggeåret. Man skal beregne avskrivninger pluss kalkulatoriske renter (renter av bundet kapital). Avskrivningsreglene følger kommunelovens regler for levetid. Byggenes verdi skal være eks mva og eks eventuelle statlige investeringstilskudd, se tilskuddsreglene. Rentesatsen for kommende års tilskuddskalkyle bestemmes hver høst av Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet. 5. Selvkostberegning. Økonomitall for de kommunale barnehagene plukkes fra ark 2 og 3. Dessuten: Ordinære driftsposter som er ført på feil Kostrafunksjon må legges til. Kostraveilederen forteller hva som skal føres på funksjon 201 og 221. Blant postene som må tas med er AFPkostnader, opplæring, teletrafikk, porto og annonser. Hvis dette er ført felles, må det gjøres et anslag for barnehagenes andel. Barnehagenes andel av samlede lønnskostnader er en grei fordelingsnøkkel. Nye linjer føres inn i arket etter behov. Det er ikke pensjonskostnaden, men premien som skal føres som utgift. Pensjonspremie skal føres fratrukket evt bruk av premiefond., se brev fra KD til PBL av Administrasjonskostnader legges til ved å plusse på direkte driftsutgifter 4%. Administrasjonspåslaget dekker utgiftene som etter Kostraveilederen skal føres innenfor Kostrafunksjonene 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 121 eiendomsforvaltning og 110 kontroll og revisjon. Det er kommunens planlagte antall barn som skal brukes i selvkostberegningen, ikke nødvendigvis antallet i årsmeldingen ved årets start. Hvis kommunen planlegger økt barnetall, kan man korrigere antallet fra årsmeldingen. Hvis antallet skal øke fra 100 til 120 ved årets opptak 1.august: antall barn vil være 100*7/12+120*5/12=108,3. Den samme rutinen brukes ved avregningen ved årets slutt. Hvis det reelle antallet endret seg fra 100 til 110: antall barn ble 100*7/12+110*5/12= 104,2. Det er årsmeldingene som må legges til grunn ved begge tellingene. Denne metoden forutsetter at alle barna har bursdag 1.august. Selvkostberegningen ender opp med satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til heltidsbarn over og under tre år. Disse satsene brukes i ark 6. Nøkkeltallene beregnes for å kunne følge utviklingen i driften fra år til år. Man vil forvente en kostnadsvekst fra år til år lik kommunal deflator. Store endringer i nøkkeltallene bør forklares. Nøkkeltallene er: * Standardiserte heltidsbarn per årsverk: Uttrykker bemanningstettheten i barnehagen inkludert styrer. Teller: Antall heltidsbarn med småbarn vektet som to store ( i henhold til reglene om pedagognorm). Tall for barn ved årets start og slutt hentes fra årsmeldingene. Nevner: Antall årsverk til ordinær drift. Tall per årets start og slutt hentes fra årsmeldingene. Antallene vektes i henhold til hvor mange måneder de gjelder for (våren er 7 måneder, høsten er 5 måneder). * Lønnskostnader per årsverk: Kostnad per årsverk inkludert sosiale kostnader, inkludert styrer. Teller: Sum lønn og sosiale kostnader funksjon 201. Nevner: Årsverk funksjon 201 (ikke assistenter for funksjonshemmede, minoriteter, vaktmester eller renholder). * Driftsmidler per barn: Teller: Funksjon 201, sum driftsutgifter art pluss 429 mva minus 729 ref mva. Nevner: Antall heltidsbarn, ikke korrigert for alder.

3 minus 729 ref mva. Nevner: Antall heltidsbarn, ikke korrigert for alder. * Drift av lokaler per barn: Teller: Funksjon 201, sum driftsutgifter art pluss 429 mva minus 729 ref mva. Nevner: Antall heltidsbarn, ikke korrigert for alder. * Omfang av styrkingstiltak. Teller: Netto utgift funksjon 211 styrkingstiltak Nevner: Netto utgift funksjon 201 Førskole. 6. Tilskudd til private Antall barn etter alder og oppholdstid hentes fra barnehagenes årsmeldinger før året starter. Satser for tilskudd hentes fra ark 5. Man må også hente inn hver barnehages historiske sats for "tilskuddsprosent" Det vil si den andelen av full sats barnehagen hadde i 2010, se tilskuddsreglene. I dette arket viser vi også resultatet etter avregningen ved årets slutt. Vi får også fram differansen mellom de to beregningene. Det er viktig å gi en rimelig forklaring på endringene. 7. Økonomirapport 211 Funksjon 211 Styrkingstiltak inngår ikke i grunnlaget for tilskudd til private barnehager. Det er likevel fornuftig å vise hvor mye penger kommunen bruker til dette formålet. Andelen av budsjettet til stryrkingstiltak forventes å ligge rundt 1020 prosent. Ekstrem bruk av styrkingstiltak må forklares nærmere. Vi beregner følgende nøkkeltall: netto utgifter funksjon 211 delt på netto utgifter funksjon 201. Familiebarnehager og åpne barnehager Denne modellen er laget for å gi tilskudd til ordinære private barnehager (heltidsbarnehager). Det skal også beregnes tilskudd til familiebarnehager og åpne barnehager. Kommuner som skal lage selvkostkalkyler for flere typer barnehager bør ha en egen modell for hver type barnehage. For kommuner uten egne familiebarnehager er det bare å føre statens satser rett inn i tilskuddsberegningen skjema 6. Revisjon av tilskuddsberegningen Revisjonen bør gå gjennom tilskuddsberegningen. Revisjon øker tilliten til beregningene. Det viktigste er at revisjonen går gjennom avregningen etter årets slutt.

4 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Høgåsmyra Skogly Fevåg timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer SUM Barn 02 år Andel full plass 08 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 36 år 08 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 %

5 Barn 02 år Barn 36 år Barn Heltidsbarn 02 år 19,9 3,8 5,3 Heltidsbarn 36 år 53,1 16,0 14,6 Heltidsbarn 73,0 19,8 19,9 Bemanning årsverk Styrer Ped leder Assistenter/fagarbeidere Sum Barn per årsverk, vektet 2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Barn per styrer, vektet 2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 Fembøringen Fagerbakken Sum

7 ,7 5,2 53,9 43,8 16,8 144,3 63,5 22,0 198,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8

9

10

11 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Høgåsmyra Skogly Fevåg timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM Barn 02 år Andel full plass 08 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 36 år 08 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 %

12 Barn 02 år Barn 36 år Barn Heltidsbarn 02 år 23,1 5,2 4,8 Heltidsbarn 36 år 42,9 14,2 14,2 Heltidsbarn 66,0 19,4 19,0 Bemanning årsverk Styrer Ped leder Assistenter Sum Barn per årsverk, vektet 2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Barn per styrer, vektet 2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 Fembøringen Fagerbakken Barnehage 6 Barnehage 7 Sum

14 ,6 2,2 52,9 49,3 10,4 131,1 66, ,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

15 Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Kostfunk Kostfunk(T) Regnskap 2014 Gruppering 111 Lærlinger Fastlønn 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Lærlinger 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole 114,90 Lærlinger 111 Lærlinger Arbeidsgiveravgift 201 Førskole 16,20 Lærlinger 111 Lærlinger Faglitteratur 201 Førskole 460,08 Lærlinger 111 Lærlinger Diverse materiell / utgifter 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Annonser 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Ref. fra fylkeskommuner, fakturert 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Ref. fra andre private 201 Førskole Lærlinger 111 Lærlinger Diverse 201 Førskole 0,00 Lærlinger 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 1 275,00 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 179,77 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Diverse 201 Førskole ,28 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole ,84 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 195,07 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 644,31 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Serviceavtaler 201 Førskole ,80 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Til andre/driftsavtaler private 201 Førskole ,00 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Moms 25% 201 Førskole 7 913,20 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 511,17 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Overføring til private 201 Førskole ,00 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Fordelte utgifter 201 Førskole Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole 7 913,20 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst 201 Førskole 511,17 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Ref. fra kommuner 201 Førskole ,00 Barnehagemyndighet 200 Felleskostnad oppvekst Bruk av disposisjonsfond 201 Førskole Barnehagemyndighet 220 Høgåsmyra Barnehage Fastlønn 201 Førskole ,25 1. Lønn og 220 Felleskostnad oppvekst 202 Førskole 250,88 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Diverse faste godtgjørelser 201 Førskole ,10 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Sykevikar 201 Førskole ,01 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Permisjonsvikar 201 Førskole ,76 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Ferievikar 201 Førskole ,55 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Vikar ved kurs / opplæring 201 Førskole 6 491,56 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Annen vikarlønn 201 Førskole 4 119,97 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Annen lønn & trekkpl godtgj. 201 Førskole ,80 1. Lønn og

16 220 Høgåsmyra Barnehage Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole ,44 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Pensjonsinnskudd SPK 201 Førskole 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole ,26 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Arbeidsgiveravgift 201 Førskole ,99 1. Lønn og 220 Høgåsmyra Barnehage Kontormateriell 201 Førskole 9 912,91 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Faglitteratur 201 Førskole 6 184,22 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Fritt skolemateiell 201 Førskole ,87 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Medisinsk forbruksmateriell 201 Førskole 3 432,59 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Innkjøp av matvarer 201 Førskole ,16 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Diverse materiell / utgifter 201 Førskole ,95 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Rengjøringsartikler 201 Førskole ,79 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Velferdstiltak ansatte 201 Førskole 6 970,00 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Porto, fraktutgifter 201 Førskole 658,96 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Telefon og faxutgifter 201 Førskole ,59 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Linjeleie 201 Førskole 4 938,24 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Annonser 201 Førskole 5 460,00 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole ,00 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Diettgodtgjørelse 201 Førskole 0,00 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Bilgodtgjørelse 201 Førskole 4 601,50 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Telefon godtgjørelse 201 Førskole 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Godtgj til kjøp av arbeidsklær 201 Førskole 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Diverse transportutgifter 201 Førskole 1 898,15 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Skyssutg turer/ekskursjoner 201 Førskole 4 767,98 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Transport reiseregninger 201 Førskole 1 145,22 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Yrkesskade/reiseforsikring 201 Førskole ,15 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Gebyrer 201 Førskole 0,00 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Lisenser 201 Førskole ,49 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Div. avg., gebyrer, lisenser 201 Førskole ,26 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Kjøp av inventar 201 Førskole 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Leie/leasing av maskiner 201 Førskole 8 211,89 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Serviceavtaler 201 Førskole 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Matr til vedlh. bygninger 201 Førskole 2. Varer og tjenester 220 Høgåsmyra Barnehage Moms 25% 201 Førskole ,53 3. Mva 220 Høgåsmyra Barnehage Moms 15% 201 Førskole ,47 3. Mva 220 Høgåsmyra Barnehage Moms 8% 201 Førskole 547,07 3. Mva 220 Høgåsmyra Barnehage Tap på fordringer 201 Førskole 8 465,00 Tap på fordringer 220 Høgåsmyra Barnehage Brukerbetaling 201 Førskole ,00 Foreldrebetaling 220 Høgåsmyra Barnehage Diverse betalinger 201 Førskole ,40 Matpenger

17 220 Høgåsmyra Barnehage Diverse avgiftspliktig salg 201 Førskole ,00 Div salg 220 Høgåsmyra Barnehage Fordelte utgifter 201 Førskole ,00 Fordelte utgifter Høgåsmyra Barnehage Ref. fra staten 201 Førskole ,00 refusjoner 220 Høgåsmyra Barnehage Ref. arbeidsmarkedstiltak 201 Førskole 4 186,00 refusjoner 220 Høgåsmyra Barnehage Sykelønnsrefusjoner 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 220 Høgåsmyra Barnehage Ref. fødselspenger 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 220 Høgåsmyra Barnehage Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole ,53 6. mvakompesasjon 220 Høgåsmyra Barnehage Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 201 Førskole ,47 6. mvakompesasjon 220 Høgåsmyra Barnehage Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 201 Førskole 547,07 6. mvakompesasjon 220 Høgåsmyra Barnehage Ref. fra andre private 201 Førskole ,00 refusjoner 220 Høgåsmyra Barnehage 201 Førskole 6 000,00 refusjoner 221 Skogly bhg Fastlønn 201 Førskole ,78 1. Lønn og 221 Skogly bhg ,41 1. Lønn og 221 Skogly bhg Diverse faste godtgjørelser 201 Førskole ,00 1. Lønn og 221 Skogly bhg Sykevikar 201 Førskole ,67 1. Lønn og 221 Skogly bhg Permisjonsvikar 201 Førskole ,22 1. Lønn og 221 Skogly bhg Ferievikar 201 Førskole ,43 1. Lønn og 221 Skogly bhg Annen vikarlønn 201 Førskole ,48 1. Lønn og 221 Skogly bhg ,28 1. Lønn og 221 Skogly bhg Annen lønn & trekkpl godtgj. 201 Førskole 6 800,00 1. Lønn og 221 Skogly bhg Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole ,77 1. Lønn og 221 Skogly bhg Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole 5 457,77 1. Lønn og 221 Skogly bhg Arbeidsgiveravgift 201 Førskole ,12 1. Lønn og 221 Skogly bhg Kontormateriell 201 Førskole 3 667,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Faglitteratur 201 Førskole 861,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Fritt skolemateiell 201 Førskole 5 200,08 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Medisinsk forbruksmateriell 201 Førskole 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Innkjøp av matvarer 201 Førskole ,60 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Diverse materiell / utgifter 201 Førskole ,32 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Rengjøringsartikler 201 Førskole 1 783,35 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Velferdstiltak ansatte 201 Førskole 1 975,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Porto, fraktutgifter 201 Førskole 122,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Telefon og faxutgifter 201 Førskole 5 256,03 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Linjeleie 201 Førskole 5 537,58 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Førskole 5 460,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole 4 425,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Diettgodtgjørelse 201 Førskole 0,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Bilgodtgjørelse 201 Førskole 5 710,78 2. Varer og tjenester

18 221 Skogly bhg Godtgj til kjøp av arbeidsklær 201 Førskole 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Skyssutg turer/ekskursjoner 201 Førskole 975,37 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Transport reiseregninger 201 Førskole 374,00 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Yrkesskade/reiseforsikring 201 Førskole 9 678,79 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Førskole 3 865,87 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Div. avg., gebyrer, lisenser 201 Førskole 6 445,86 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Kjøp av inventar 201 Førskole 79,20 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Serviceavtaler 201 Førskole 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Matr til vedlh. bygninger 201 Førskole 2. Varer og tjenester 221 Skogly bhg Moms 25% 201 Førskole 9 963,64 3. Mva 221 Skogly bhg Moms 15% 201 Førskole 7 304,71 3. Mva 221 Skogly bhg Moms 8% 201 Førskole 78,03 3. Mva 221 Skogly bhg Tap på fordringer 201 Førskole 6 408,00 Tap på fordringer 221 Skogly bhg Brukerbetaling 201 Førskole ,00 Foreldrebetaling 221 Skogly bhg Diverse betalinger 201 Førskole ,00 Matpenger 221 Skogly bhg Fordelte utgifter 201 Førskole ,00 Fordelte utgifter Skogly bhg Ref. fra staten 201 Førskole 4 485,00 refusjoner 221 Skogly bhg Ref. arbeidsmarkedstiltak 201 Førskole refusjoner 221 Skogly bhg Sykelønnsrefusjoner 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 221 Skogly bhg Ref. fødselspenger 201 Førskole 5. sykelønnsrefusjon 221 Skogly bhg Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole 9 963,64 6. mvakompesasjon 221 Skogly bhg Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 201 Førskole 7 304,71 6. mvakompesasjon 221 Skogly bhg Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 201 Førskole 78,03 6. mvakompesasjon 221 Skogly bhg Ref. fra andre private 201 Førskole ,00 refusjoner 222 Fevåg bhg Fastlønn 201 Førskole ,10 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Diverse faste godtgjørelser 201 Førskole 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Sykevikar 201 Førskole ,57 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Permisjonsvikar 201 Førskole ,65 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Ferievikar 201 Førskole 8 833,93 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Annen vikarlønn 201 Førskole ,40 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Annen lønn & trekkpl godtgj. 201 Førskole ,20 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole ,94 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole 5 819,60 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Arbeidsgiveravgift 201 Førskole ,81 1. Lønn og 222 Fevåg bhg Kontormateriell 201 Førskole 7 861,00 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Faglitteratur 201 Førskole 1 635,80 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Fritt skolemateiell 201 Førskole 3 333,00 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Medisinsk forbruksmateriell 201 Førskole 2. Varer og tjenester

19 222 Fevåg bhg Innkjøp av matvarer 201 Førskole ,17 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Innkjøp av matvarer 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Diverse materiell / utgifter 201 Førskole 4 365,88 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Rengjøringsartikler 201 Førskole 3 039,77 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Velferdstiltak ansatte 201 Førskole 2 687,10 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Velferdstiltak ansatte 202 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Telefon og faxutgifter 201 Førskole ,97 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Linjeleie 201 Førskole 287,58 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Annonser 201 Førskole 5 460,00 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole 2 300,00 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Diettgodtgjørelse 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Bilgodtgjørelse 201 Førskole 6 582,10 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Godtgj til kjøp av arbeidsklær 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Skyssutg turer/ekskursjoner 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Transport reiseregninger 201 Førskole 2 667,82 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Yrkesskade/reiseforsikring 201 Førskole ,88 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Lisenser 201 Førskole 4 510,18 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Div. avg., gebyrer, lisenser 201 Førskole ,36 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Kjøp av inventar 201 Førskole ,20 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Serviceavtaler 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Matr til vedlh. bygninger 201 Førskole 2. Varer og tjenester 222 Fevåg bhg Moms 25% 201 Førskole ,35 3. Mva 222 Fevåg bhg Moms 15% 201 Førskole 8 344,25 3. Mva 222 Fevåg bhg Moms 8% 201 Førskole 101,18 3. Mva 222 Fevåg bhg Tap på fordringer 201 Førskole 100,00 Tap på fordringer 222 Fevåg bhg Brukerbetaling 201 Førskole ,10 Foreldrebetaling 222 Fevåg bhg Diverse betalinger 201 Førskole ,00 Matpenger 222 Fevåg bhg Førskole refusjoner 222 Fevåg bhg Fordelte utgifter 201 Førskole ,00 Fordelte utgifter Fevåg bhg Førskole refusjoner 222 Fevåg bhg Ref. arbeidsmarkedstiltak 201 Førskole refusjoner 222 Fevåg bhg Sykelønnsrefusjoner 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 222 Fevåg bhg Førskole refusjoner 222 Fevåg bhg Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole ,35 6. mvakompesasjon 222 Fevåg bhg Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 201 Førskole 8 344,25 6. mvakompesasjon 222 Fevåg bhg Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 201 Førskole 101,18 6. mvakompesasjon 222 Fevåg bhg Ref. fra andre private 201 Førskole ,00 refusjoner 223 Fembøringen bhg Fastlønn 201 Førskole ,58 1. Lønn og

20 223 Fembøringen bhg Diverse faste godtgjørelser 201 Førskole ,05 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Sykevikar 201 Førskole ,12 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Permisjonsvikar 201 Førskole ,93 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Svangerskapsvikar 201 Førskole 0,00 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Ferievikar 201 Førskole ,33 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Annen vikarlønn 201 Førskole ,79 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Lønn elever/praktikanter 201 Førskole 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Lønn engasjement 201 Førskole 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Overtid 201 Førskole 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Annen lønn & trekkpl godtgj. 201 Førskole ,00 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole ,50 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole ,90 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Arbeidsgiveravgift 201 Førskole ,28 1. Lønn og 223 Fembøringen bhg Kontormateriell 201 Førskole ,56 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Faglitteratur 201 Førskole 4 698,20 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Fritt skolemateiell 201 Førskole ,72 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Medisinsk forbruksmateriell 201 Førskole 1 278,40 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Innkjøp av matvarer 201 Førskole ,50 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Bevertning 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Økologisk mat 201 Førskole 5 907,37 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Diverse materiell / utgifter 201 Førskole ,71 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Rengjøringsartikler 201 Førskole ,42 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Velferdstiltak ansatte 201 Førskole 8 050,00 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Porto, fraktutgifter 201 Førskole 1 010,64 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Telefon og faxutgifter 201 Førskole 8 398,67 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Linjeleie 201 Førskole ,52 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Annonser 201 Førskole 5 460,00 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole ,13 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Diettgodtgjørelse 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Bilgodtgjørelse 201 Førskole 9 629,60 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Telefon godtgjørelse 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Godtgj til kjøp av arbeidsklær 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Diverse transportutgifter 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Skyssutg turer/ekskursjoner 201 Førskole 4 230,98 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Transport reiseregninger 201 Førskole 1 045,11 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Yrkesskade/reiseforsikring 201 Førskole ,66 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Gebyrer 201 Førskole 59,00 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Lisenser 201 Førskole ,85 2. Varer og tjenester

21 223 Fembøringen bhg Div. avg., gebyrer, lisenser 201 Førskole ,88 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Kjøp av inventar 201 Førskole 4 006,78 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Leie/leasing av maskiner 201 Førskole ,00 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Serviceavtaler 201 Førskole 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Matr til vedlh. bygninger 201 Førskole 7 287,40 2. Varer og tjenester 223 Fembøringen bhg Moms 25% 201 Førskole ,11 3. Mva 223 Fembøringen bhg Moms 15% 201 Førskole ,26 3. Mva 223 Fembøringen bhg Moms 8% 201 Førskole 243,37 3. Mva 223 Fembøringen bhg Tap på fordringer 201 Førskole 7 500,00 Tap på fordringer 223 Fembøringen bhg Brukerbetaling 201 Førskole ,97 Foreldrebetaling 223 Fembøringen bhg Diverse betalinger 201 Førskole ,20 Matpenger 223 Fembøringen bhg Diverse avgiftspliktig salg 201 Førskole ,00 Div salg 223 Fembøringen bhg Fordelte utgifter 201 Førskole ,00 Fordelte utgifter Fembøringen bhg Ref. fra staten 201 Førskole ,00 refusjoner 223 Fembøringen bhg Ref. arbeidsmarkedstiltak 201 Førskole refusjoner 223 Fembøringen bhg Andre refusjoner fra staten 201 Førskole refusjoner 223 Fembøringen bhg Sykelønnsrefusjoner 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 223 Fembøringen bhg Ref. fødselspenger 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 223 Fembøringen bhg Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole ,11 6. mvakompesasjon 223 Fembøringen bhg Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 201 Førskole ,26 6. mvakompesasjon 223 Fembøringen bhg Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 201 Førskole 243,37 6. mvakompesasjon 223 Fembøringen bhg Ref. fra kommuner 201 Førskole refusjoner 223 Fembøringen bhg Ref. fra andre private 201 Førskole ,00 refusjoner 223 Fembøringen bhg Bruk av disposisjonsfond 201 Førskole bruk av fond 223 Fembøringen bhg Bruk av bundne fond 201 Førskole bruk av fond 225 Fagerbakken bhg Fastlønn 201 Førskole ,06 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Kveldstillegg 201 Førskole 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Diverse faste godtgjørelser 201 Førskole ,88 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Sykevikar 201 Førskole ,36 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Permisjonsvikar 201 Førskole ,52 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Ferievikar 201 Førskole ,20 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Annen vikarlønn 201 Førskole ,53 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Ekstrahjelp / Midl. ansatte 201 Førskole 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Lønn engasjement 201 Førskole 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Avtalefestede tillegg 201 Førskole 9 838,38 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Overtid 201 Førskole 1 249,67 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Annen lønn & trekkpl godtgj. 201 Førskole ,00 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole ,68 1. Lønn og

22 225 Fagerbakken bhg Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 201 Førskole 5 298,29 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Arbeidsgiveravgift 201 Førskole ,72 1. Lønn og 225 Fagerbakken bhg Kontormateriell 201 Førskole 5 448,90 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Abonnement aviser/tidsskrifter 201 Førskole 537,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Faglitteratur 201 Førskole 6 838,40 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Fritt skolemateiell 201 Førskole ,22 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Innkjøp av matvarer 201 Førskole 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Bevertning 201 Førskole ,72 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Diverse materiell / utgifter 201 Førskole 9 059,91 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Rengjøringsartikler 201 Førskole 3 366,84 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Velferdstiltak ansatte 201 Førskole 3 325,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg 201 Førskole 402,78 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Porto, fraktutgifter 201 Førskole 180,32 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Telefon og faxutgifter 201 Førskole 4 016,12 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Linjeleie 201 Førskole 766,82 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Trykkingkopiering 201 Førskole 0,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 201 Førskole 4 875,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Diettgodtgjørelse 201 Førskole 759,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Bilgodtgjørelse 201 Førskole 9 599,85 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Telefon godtgjørelse 201 Førskole 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Godtgj til kjøp av arbeidsklær 201 Førskole 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Diverse transportutgifter 201 Førskole 370,37 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg 201 Førskole 585,22 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Transport reiseregninger 201 Førskole 959,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Yrkesskade/reiseforsikring 201 Førskole ,23 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Lisenser 201 Førskole 3 865,87 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Div. avg., gebyrer, lisenser 201 Førskole ,88 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Kjøp av inventar 201 Førskole 4 252,80 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Leie/leasing av maskiner 201 Førskole ,80 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Serviceavtaler 201 Førskole 0,00 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Matr til vedlh. bygninger 201 Førskole 1 307,20 2. Varer og tjenester 225 Fagerbakken bhg Moms 25% 201 Førskole ,24 3. Mva 225 Fagerbakken bhg Moms 15% 201 Førskole 7 980,85 3. Mva 225 Fagerbakken bhg Moms 8% 201 Førskole 108,67 3. Mva 225 Fagerbakken bhg Tap på fordringer 201 Førskole ,00 Tap på fordringer 225 Fagerbakken bhg Brukerbetaling 201 Førskole ,00 Foreldrebetaling 225 Fagerbakken bhg Diverse betalinger 201 Førskole ,00 Foreldrebetaling 225 Fagerbakken bhg Fordelte utgifter 201 Førskole 7 936,00 Fordelte utgifter 16900

23 225 Fagerbakken bhg Ref. arbeidsmarkedstiltak 201 Førskole refusjoner 225 Fagerbakken bhg Sykelønnsrefusjoner 201 Førskole ,00 5. sykelønnsrefusjon 225 Fagerbakken bhg Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 201 Førskole ,24 6. mvakompesasjon 225 Fagerbakken bhg Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 201 Førskole 7 980,85 6. mvakompesasjon 225 Fagerbakken bhg Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 201 Førskole 108,67 6. mvakompesasjon 225 Fagerbakken bhg Ref. fra andre private 201 Førskole refusjoner 225 Fagerbakken bhg Bruk av bundne fond 201 Førskole 2 000,00 Fagerbakken 720 Finans Pensjonsinnskudd KLP 201 Førskole 0,00 1. Lønn og 720 Finans Pensjonsinnskudd SPK 201 Førskole 0,00 1. Lønn og 720 Finans Arbeidsgiveravgift 201 Førskole 0,00 1. Lønn og 721 Avskrivninger og kalkulatorisk Avskrivninger rente 201 Førskole ,50 avskrivning ,45 Summer av Regnskap 2014 Gruppering Totalt 1. Lønn og ,46 2. Varer og tjenester ,91 3. Mva ,73 5. sykelønnsrefusjon ,00 6. mvakompesasjon ,73 avskrivning ,50 Barnehagemyndighet ,07 bruk av fond Div salg ,00 Fagerbakken 2 000,00 Fordelte utgifter ,00 Foreldrebetaling ,07 Lærlinger 591,18 Matpenger ,60 refusjoner ,00 Tap på fordringer ,00 Totalsum ,45

24 Kommentarer Iflg regnskap

25 13 % ,01

26 13 % ,63 Betales av foreldrene

27 13 % ,35

28

29 13 % ,64

30 13 % ,84

31

32

33 Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Kostfunk Kostfunk(T) Regnskap Eiendomsforvaltning Fastlønn 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Kveldstillegg 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Diverse faste godtgjørelser 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Sykevikar 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Permisjonsvikar 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Ferievikar 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Ekstrahjelp / Midl. ansatte 221 Førskolelokaler 7 783, Eiendomsforvaltning Førskolelokaler 480, Eiendomsforvaltning Annen lønn & trekkpl godtgj. 221 Førskolelokaler 4 812, Eiendomsforvaltning Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Lønn renholdere 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Ekstrahjelp renholdere 221 Førskolelokaler 2 805, Eiendomsforvaltning Vikarutgifter 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Avtalefestet tillegg renhold 221 Førskolelokaler 4 136, Eiendomsforvaltning Pensjonsinnskudd KLP 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.221 Førskolelokaler 2 258, Eiendomsforvaltning Arbeidsgiveravgift 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Diverse materiell / utgifter 221 Førskolelokaler 2 117, Eiendomsforvaltning Rengjøringsartikler 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Arbeidsklær 221 Førskolelokaler 1 632, Eiendomsforvaltning Tekefon 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Annonser 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Diettgodtgjørelse 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Bilgodtgjørelse 221 Førskolelokaler 7 708, Eiendomsforvaltning Andre oppgavepl godtgj 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Drift biler 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Elektrisk strøm 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Annen energi 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Yrkesskade/reiseforsikring 221 Førskolelokaler 3 878, Eiendomsforvaltning Skade/ansvarsforsikringer 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Vaktsentraler/alarmsystemer 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Alarmmottak abonnement 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Husleie 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Kommunale eiendomsavgifter 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Gebyrer 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Div. avg., gebyrer, lisenser 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Vedlikehold bygninger 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Vedlikehold uteareal 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Brøyting/sandstrøing 221 Førskolelokaler 7 760, Eiendomsforvaltning Serviceavtaler 221 Førskolelokaler 3 975, Eiendomsforvaltning Snøbrøyting 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Matr til vedlh. bygninger 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Kjøp av renholdstjenester 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Konsulenttjenester 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Advokattjenester 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Internkjøp 221 Førskolelokaler 414 Eiendomsforvaltning Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Moms 25% 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Sykelønnsrefusjoner 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 221 Førskolelokaler , Eiendomsforvaltning Ref fra andre 221 Førskolelokaler 2 110, Eiendomsforvaltning Bruk av disposisjonsfond 221 Førskolelokaler 720 Finans Pensjonsinnskudd KLP 221 Førskolelokaler 0, Finans Arbeidsgiveravgift 221 Førskolelokaler 0,00

34 721 Avskrivninger og kalkulatorisk rente Avskrivninger 221 Førskolelokaler , ,46 Summer av Regnskap 2014 Gruppering Totalt 1. Lønn og ,02 2. varer og tjenester ,67 3. mva ,66 5. sykerefusjon ,62 6. mva refusjon ,65 Avskrivninger ,38 bruk av fond Refusjoner 2 110,00 Totalsum ,46

35 Gruppering Kommentarer Iflg regnskap 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 13 % ,21 1. Lønn og 1. Lønn og 1. Lønn og 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 2. varer og tjenester 3. mva 5. sykerefusjon 6. mva refusjon Refusjoner bruk av fond 1. Lønn og 1. Lønn og

36 Avskrivninger

37 Barnehage Barnehage 1 Barnehage 2 Barnehage 3 Barnehage 4 Ferdig Byggekostnad Avskrivningstid Inventar og utstyr Avskrivningstid Rentesats (endres hvert år) 3,8 3,8 3,8 3,8 Restverdi ved årets start Avskrivning Rente Kapitalkostnader Satser kapitaltilskudd Byggeår Tiskuddsats per plass T.o.m

38 Barnehage 5 Barnehage 6 Barnehage 7 Sum ,8 3,8 3,8

39 Beløp i 1000 kr Regnskap 2014 Funksjon 201 barnehage Art Kostra Gruppe nøkkeltal l Lønn og Lønn Varer og tjenester Drift Mva 429 Drift Fordelte utgifter 690 Lønn Sykelønnsrefusjoner 710 Lønn MVAkompensasjon 729 Drift prisjust 2014 til Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og Lønn Varer og tjenester Drift Mva 429 Drift Fordelte utgifter 690 Lønn Sykelønnsrefusjoner 710 Lønn MVAkompensasjon 729 Drift prisjust 2014 til Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k lønn 201 Lønn 201 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. lønn 221 Lønn 221 +premie AFP, pensjonsforsikring Lønn 201 +yrkesskade forsikring Lønn 201 +andel av IKT fagsystem barnehage Drift felles opplæring Drift 201 +felles porto, telefon, Drift andre barnehageutgifter ført felles Drift 201 andel bruk av premiefond funksjon 180 Lønn 201 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: refusjoner NAV attføring mv art 700 Lønn 201 lærlinger Lønn 201 andre fradrag lønn Lønn 201 andre fradrag drift Drift 201 kapitaldel innleide lokaler 190 Drift Sum korreksjoner 448 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag 4 % SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 02 år, gjennomsnitt per måned 54 Barn 36 år, gjennomsnitt per måned 139 SUM barn 192 Korrigerte/standardiserte barn. Vekt (forskriften) Barn 02 år 1,8 96 Barn 36 år 1,0 139

40 SUM barn 235 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 02 år 41 % Barn 36 år 59 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 02 år Barn 36 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 Kostpenger barn 3,26 Inntekt til kommunen årlig: Barn 02 år Barn 36 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 02 år Barn 36 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 02 år 202,558 Barn 36 år 99,693 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM 0 Kapitalkostnader per heltidsplass 0,000 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,500 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd Barn 02 år 202,558 Barn 36 år 99,693 Kapitaltilskudd Alle barn 9,500 Nøkkeltall: B2011 Bemanning årsverk

41 Barn vektet 2/1 246 Barn per årsverk #DIV/0! Lønn funksjon 201 Lønn Lønn per årsverk #DIV/0! Driftsmidler funksjon 201 Drift Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 7,0 Driftsutgifter lokaler barnehage Sum Utgifter lokaler per barn heltid 7,6 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 #DIV/0!

42 Budsjett 2013 Kommentarer Art Kostra , ikt belastes på Husleie Skogly,

43 % 60 % 100 % ,63 3, ,582 88,595 0,000 7, ,582 88,595 7,815 R2011

44 252 #DIV/0! #DIV/0! , ,7 #DIV/0!

45

46 Fødselsår Alder Fosnaheim Skaugdalen Årnseth Fam Tungtrø Akrobaten Tryllefløyten timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer 6

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Veilederen er oppdatert per: Tilskuddsberegning-modellen

Veilederen er oppdatert per: Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 9 reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes. Veilederen er oppdatert per: 28.9.2017. Tilskuddsberegningmodellen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Tårnet+ Rørvik barnehage

Tårnet+ Rørvik barnehage Tårnet+ Rørvik barnehage Austafjord barnehage Sum Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall 2012 0 0-8 timer 6-2012 0 9-16 timer 13-2012 0 17-24 timer 21-2012 0 25-32 timer 29 2012 0 33-40 timer 37 1 1 2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tilskudd til drift og kapital

Tilskudd til drift og kapital Tilskudd til drift og kapital Bergen 6. des 2012 Seniorrådgjevar Edvard Høgestøl Dagens tekst Korleis verkar inntektssystemet? Kommunens budsjett for barnehagar kva skal med? Driftstilskot Kapitaltilskot

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune Notat Til: Barnehagesjef Mona Mikalsen, Gran kommune Kopi: Fra: Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS Dato: 21.8.2013 Emne: Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune 1 Problemstilling

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Søndre Land kommune. Barnehagekostnader RAPPORT

Søndre Land kommune. Barnehagekostnader RAPPORT Søndre Land kommune Barnehagekostnader RAPPORT 20.12.2013 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune Rapportnr.: 8389 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Barnehagekostnader Bjørn Brox Finn

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Søndre Land kommune. Barnehagekostnader RAPPORT

Søndre Land kommune. Barnehagekostnader RAPPORT Søndre Land kommune Barnehagekostnader RAPPORT 20. desember 2013 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Søndre Land kommune R8389 Barnehagekostnader Bjørn

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Grunnlag og prinsippene for de nasjonale satsene

Grunnlag og prinsippene for de nasjonale satsene Grunnlag og prinsippene for de nasjonale satsene Seminar ved kommuneøkonomikonferansen 2012 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Telemarksforsking Satsene I 2012-kroner Per time Per heltidsplass Nasjonale

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjon 22.2.2017 R9684 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: KS og PBL R9684

Detaljer

Analyser av kostnader i barnehager 2010

Analyser av kostnader i barnehager 2010 Analyser av kostnader i barnehager 2010 Presentasjon av prosjektresultater 11.10.2012 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Tema Tredelt prosjekt for Kunnskapsdepartementet, høsten 2011 Kostnadsanalyser

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Overordnede premisser for prosjektet

Overordnede premisser for prosjektet Overordnede premisser for prosjektet Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet (Kunnskapsdepartementet) Bakgrunn: Gjennomgang av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014. Trond Erik Lunder og Brynjulv Eika. TF-rapport nr. 322

Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014. Trond Erik Lunder og Brynjulv Eika. TF-rapport nr. 322 Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 Trond Erik Lunder og Brynjulv Eika TF-rapport nr. 322 2013 Tittel: Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 TF-rapport nr: 322

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn.

Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn. Beregning av tilskudd til private barnehager Kommunene legger inn data i de feltene som har hvit bakgrunn. Giellavealg u m.g. Barnehag e 3 Barneha ge 4 Barneha ge 5 Private Barnehager navn Sum Driftstilskudd

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 5/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 5/2011 - Utredning

Detaljer