Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende uttalelse til Utdanningsdirektoratets høring om finansiering av private barnehager: Generelt om høringen Høringen innebærer at høringsinstansene oppfordres til å svare på 39 spørsmål. Trondheim kommune oppfatter at Utdanningsdirektoratet på denne måten ønsker å systematisere de synspunkter som fremkommer i høringen. En ulempe ved denne måten å organisere høringen på er at synspunkter som det ikke spørres om kan bli utelatt. I den forbindelse mener Trondheim kommune at det er mangelfullt at høringen ikke tematiserer private barnehagers rett til å oppta barn som ikke er fylt ett år pr 1.9 foran barn med lovfestet rett til barnehageplass, samt kommunenes plikt til å finansiere barnehageplass til barn uten lovfestet rett i private barnehager også i de tilfeller kommunestyret har besluttet at kommunens egne barnehager ikke kan gi et slikt tilbud. Dagens ordning medfører at kommunen må finansiere et tilbud til barn uten lovfestet rett til barnehageplass i private barnehager, som kommunen selv ikke har råd til å tilby. Dette undergraver den politiske styringen av barnehagetilbudet, og de påførte utgiftene kan bidra til å redusere tjenestetilbudet til andre grupper som er avhengige av kommunal bistand. Så til vårt svar på de spørsmål som stilles: 1. Hvilken finansieringsmodell ønsker dere videreføring av dagens modell eller nasjonal sats med lokal justering? Trondheim kommune ønsker en nasjonal sats med lokal justering. En nasjonal sats vil representere en administrativ forenkling, fordi beregning av tilskudd til private barnehager kan være komplisert og tidkrevende. Kommunene bør, innenfor rammen av den lovfestede finansieringsplikten, få anledning til å stille vilkår for den offentlige støtten. Det er viktig å få på plass en modell som er enkel å administrere og forstå, samt er forutsigbar for de private barnehagene Det vil si at de ikke-kommunale barnehagene på lik linje med de kommunale barnehagene må prioritere barn med rett til plass.

2 2. Støtter dere vårt forslag om å gi påslag for pensjonsutgifter? Trondheim kommune mener at kompensasjon for pensjonskostnader kan gis som et sjablongtillegg som vurderes årlig. Sjablongssatsen må initielt settes vesentlig lavere enn hva som er foreslått fra Utdanningsdirektoratet, og det må skilles mellom ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger.. 3. Støtter dere forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter? Trondheim kommune er enig i forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager som kan dokumentere pensjonskostnader ut over det nivå som finansieres av et sjablongtillegg. For å bedre treffsikkerheten og redusere overfinansieringen av pensjonskostnadene i de private barnehagene, mener Trondheim kommune at sjablongtillegget bør settes lavere enn 14 prosent, jf forslag til vedtak punkt 2. Dette forsterker behovet for en søknadsordning for private barnehager med høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av sjablongtillegget. Merkostnadene som godtgjøres bør begrenses av kommunens eget nivå på pensjonskostnadene. 4. Støtter dere at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats? Trondheim kommune støtter at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats. Dette begrunnes med at kommuneregnskapene ikke inneholder fullstendig informasjon om kapitalkostnadene i de kommunale barnehagene og at kommunene ofte ikke har data for investeringskostnadene i gamle barnehager. En annen begrunnelse for nasjonal sats er at kapitaltilskuddet utgjør en liten andel av det totale tilskuddet til de private barnehagene. 5. Er dere enige i at kapitaltilskuddet gis likt for tre år? Trondheim kommune er ikke enig i at kapitaltilskuddet bør gis likt for tre år. Det bør ytes graderte satser for hvert år for best mulig treffe de private barnehagenes reelle kapitalkostnader. 6. Hvilken metode mener dere er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet godkjenningsår eller byggeår? Trondheim kommune mener at beregning av kapitaltilskudd ut fra byggeår er en bedre metode enn godkjenningsår for tilskudd til den enkelte private barnehages kapitalkostnader. Dette begrunnes med at det ikke er alle typer investeringer som utløser krav om ny godkjenning. For at en privat barnehage skal få godkjent et senere byggeår som gir høyere kapitalsats enn minimumssatsen, må barnehagen dokumentere at den har vesentlig høyere kapitalkostnader enn det som dekkes av minimumssatsen. Tilskuddsmodellen bør også ta høyde for at private barnehager som leier barnehagebygg, får kapitaltilskudd til dekning av kapitaldelen av husleien, på linje med barnehager som eier barnehagebygget selv. Ja. 7. Støtter dere at tilskudd til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? 8. Støtter dere at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? Ja.

3 9. Støtter dere vårt forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig? Trondheim kommune støtter forslaget om at finanseringsplikten skal knyttes til kommunen der barnet er folkeregistrert og ikke til kommunen der barnet bosatt som i dagens forskrift. De samme kommunene som mottar finansiering for barnet gjennom inntektssystemet får da refusjonsplikt til vertskommunen i de tilfeller barnet har barnehageplass i andre kommuner enn der det er folkeregistrert. Dette vil fjerne uheldige utslag av dagens ordning, blant annet for kommuner som gir barnehageplass til studenter med barn som er folkeregistrert i andre kommuner. 10. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats? Trondheim kommune støtter forslaget om at minimumssatsen for kommunalt tilskudd til private barnehager heves til 100 prosent samtidig med innføring av ny forskrift for finansiering av private barnehager, og at bestemmelsen om minimumssats dermed ikke blir videreført. Trondheim kommune forutsetter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 fullt ut finansierer økningen fra 98 prosent til 100 prosent i det lovpålagte tilskuddet til de private barnehagene. 11. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde? Trondheim kommune er enig i forslaget om ikke å videreføre forskriftens bestemmelse om formål og virkeområde, da formålet om likeverdig behandling følger av barnehageloven 14 tredje ledd. Å fjerne unødvendig innhold representerer en ønsket forenkling av forskriften. 12. Støtter dere vårt forslag om ikke å videreføre begrepet ordinær drift i ny forskrift? Trondheim kommune støtter ikke forslaget om å fjerne begrepet ordinær drift i ny forskrift. Begrepet tydeliggjør at ekstraordinære utgifter i de kommunale barnehagene ikke skal være med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. 13. Støtter dere forslaget om å beholde en bestemmelse om kravet til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven? Trondheim kommune støtter ikke forslaget om å beholde en bestemmelse om kommunens plikt til å møte kravet om forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven. Forvaltningsloven vil uansett gjelde, og bestemmelsen er ikke nødvendig. 14. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre 25 prosent-regelen? I henhold til dagens forskrift 4 kan kommunen holde kommunale barnehager med driftsutgifter som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for kommunens barnehager, utenfor beregningsgrunnlaget for driftstilskudd til private barnehager. Trondheim kommune støtter ikke forslaget om ikke å videreføre 25- prosent- regelen. Selv om regelen vanligvis har liten praktisk betydning i store kommuner, kan regelen ha betydning i mindre kommuner med færre barnehager og større variasjon i kostnadene som følge av størrelse eller geografiske forhold. 15. Støtter dere forslaget om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i

4 midlertidige lokaler? Trondheim kommune er uenig i forslaget om å fjerne særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler. Trondheim kommune mener at utgifter til midlertidige barnehager bør holdes utenfor tilskuddsberegningen slik som i dag. Spesielt i de store kommunene drives det fortsatt mange barnehager i midlertidige lokaler som ennå ikke er erstattet med permanente lokaler. Selv om de løpende driftsutgiftene i midlertidige barnehager vanligvis ikke avviker fra permanente barnehager, er det knyttet relativt store engangsutgifter til avvikling av midlertidige barnehagelokaler. Dette er ekstraordinære utgifter blant annet knyttet til nedrigging og flytting av midlertidige bygg og tilbakeføring av uteområder. Disse utgiftene belastes det kommunale driftsregnskapet. 16. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre regelen om ekstra tilskudd? Trondheim kommune støtter forslaget om ikke å videreføre dagens regel i forskriftens 5 om at kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader i ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. Kommunene kan gi ekstra tilskudd til både driftskostnader og kapitalkostnader så lenge dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler. 17. Er dere enige i at fristen for vedtak om sats bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret? Trondheim kommune er enige i at fristen for vedtak om sats for tilskudd til private barnehager bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret. Dette skaper forutberegnelighet for de private barnehagene, men betinger en videreføring av dagens bestemmelse om at tilskuddsgrunnlaget skal være kommunenes regnskap to år før tilskuddsåret. 18. Støtter dere forslaget om klagerett? Trondheim kommune støtter forslaget om at de private barnehagene skal få klagerett på fastsettelse av tilskuddssats, i tillegg til dagens klageadgang på beregning av tilskudd. Dette kan bidra til bedre rettssikkerhet og forutsigbarhet for de private barnehagene. 19. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse? Ja. Ordlyden i 9 i dagens forskriftstekst gir inntrykk av at den gir hjemmel for at kommunen kan stille vilkår til hele tilskuddet. Ettersom dette ikke er tilfelle og Utdanningsdirektoratet har valgt å tolke bestemmelsen som en synliggjøring av den ulovfestede vilkårslæren, mener Trondheim kommune at det er riktig å fjerne dagens 9 Vilkår fra forskriften. Kommunene har altså i dag svært begrensede muligheter til å stille vilkår til tilskuddet som ytes til de private barnehagene, til tross for at den private sektoren er en del av den offentlig finansierte tjenesteytingen. Trondheim kommune mener at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ved pågående revisjon av barnehageloven må utrede bestemmelser som gir kommunene mulighet til å knytte vilkår til utbetaling av tilskudd til private barnehager. Dette innebærer at de private barnehagene skal dokumentere at de leverer et tilbud i henhold til den kvaliteten de har fått tilskudd for. Dette vil gjøre det mulig for kommunene å utvikle en helhetlig lokal barnehagepolitikk, uavhengig av eierskap.

5 Private barnehager kan etter dagens barnehagelov prioritere barn uten lovfestet rett til barnehageplass før barn med lovfestet rett til plass. Trondheim kommune mener at barnehageloven må få bestemmelser som pålegger private barnehager på linje med de kommunale å prioritere barn med lovfestet rett i barnehageopptaket. Dette er avgjørende for at kommunen som barnehagemyndighet skal kunne oppfylle lovfestet rett til barnehageplass, samtidig som kommunen kan styre den samlede kapasiteten, og dermed økonomien, i barnehagesektoren. 20. Støtter dere forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt? Trondheim kommune støtter forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt i kommunale og private barnehager. Dette begrunnes med at telling i kommunale barnehager og rapportering i private barnehager har ulike formål. Formålet med tellinger av barn i kommunale barnehager er at kommunen skal beregne hvor mye en heltidsplass i de kommunale barnehagene kostet i regnskapsåret, mens formålet med rapportering av barn i private barnehager er at kommunen skal kunne fatte vedtak om tilskudd som tar høyde for endringer i antall barn i de private barnehagene. 21. Er dere enige i forslaget til beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager? Trondheim kommune er enig i forslaget til beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager som er enten et vektet gjennomsnitt av to årsmeldinger eller egne tellinger. 22. Bør gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger? Trondheim kommune støtter ikke at gjennomsnittsberegningen, jf pkt 21, kun skal gjøres med bruk av to årsmeldinger. 23. Er dere enige i forslaget om rapportering av barn i private barnehager? Trondheim kommune støtter forslaget om en videreføring av dagens ordning som går ut på at kommunen utmåler tilskudd til de private barnehagene for ett år av gangen basert på de private barnehagens rapportering per 15. desember, kommunens adgang til å fastsette egne rapporteringer av barn i private barnehager i lokale retningslinjer og at store aktivitetsendringer utløser ny utmåling av tilskuddet. 24. Støtter dere forslaget om at barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret, regnes som under eller over tre år, avhengig av om barnet rapporters i løpet av årets sju første måneder, eller årets fem siste måneder? Trondheim kommune støtter forslaget om at barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret regnes som under tre år i årets første sju måneder og over tre år i årets siste fem måneder. Trondheim kommune mener også at andre deler av barnehageloven må endres slik at samme tolkning også blir gjort gjeldende for pedagognorm og arealnorm. Dersom det ikke samtidig blir en samordning innenfor hele barnehageloven, kan private barnehager i årets

6 første syv måneder betrakte barnet som over tre år hva gjelder pedagog- og arealnorm, samtidig som barnehagen mottar tilskudd som om barnet er under tre år. 25. Er dere enige i forslaget om klagerett? Trondheim kommune er enig i forslaget om at de private barnehagene skal ha klagerett til fylkesmannen på vedtak om sats, vedtak om tilskudd og vedtak om tilbakebetaling av tilskudd. 26. Støtter dere forslaget om tilskuddsberegning og kommunesammenslåing? Trondheim kommune støtter forslaget om at ved kommunesammenslåing skal de tidligere kommunenes regnskap og barnetall være grunnlaget for tilskuddsberegningen for de private barnehagene i disse kommunene fram til to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført. 28. Støtter dere forslaget om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats? For kommuner som må bruke nasjonal sats fordi de ikke har egne kommunale barnehager, støtter Trondheim kommune forslaget om at nasjonal sats beregnes med utgangspunkt i dagens beregning, før lokal justering. 29. Bør satsen for Oslo beregnes særskilt? Trondheim kommune mener at en nasjonal sats bør omfatte alle kommuner, også Oslo. 30. Støtter dere forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonale satsen baseres på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i kommunen? Trondheim kommune støtter forslaget om at den nasjonale satsen justeres for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommune. 31. Er dere enige i forslaget om rapportering? Trondheim kommune støtter forslaget om rapportering av barn i private barnehager. Det vises til svar på spørsmål Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven? Trondheim kommune er enig i forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse som synliggjør kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven knyttet til dokumentasjon av kommunens beregninger. Kommunene må uansett oppfylle forvaltningslovens bestemmelser. 33. Er dere enige i forslaget om klagerett? Trondheim kommune er enig i at det ved nasjonal sats gis klagerett for de private barnehagene til fylkesmannen på vedtak om tilskudd og vedtak om tilbakebetaling av tilskudd. 34. Støtter dere forslaget om fratrekk?

7 Trondheim kommune støtter forslaget om at det kan gjøres fratrekk i tilskuddet til private barnehager tilsvarende det andre offentlige tilskudd til barnehagen, samt indirekte offentlig støtte, dekker av barnehagens drift, - administrasjons- og kapitalkostnader. 35. Er dere enige i forslaget til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager? Trondheim kommune støtter forslaget om at bemanningstettheten i kommunen og det nasjonale tallet for bemanningstetthet, beregnes ved at barnegruppen og ansatte i årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. Trondheim kommune mener også at for framtiden bør samme beregningsgrunnlag ligge til grunn i alle offentlige statistikker som synliggjør bemanningstetthet i barnehager som nøkkeltall. 36. Støtter dere forslaget til overgangsbestemmelse? Trondheim kommune støtter forslaget til overgangsbestemmelse ved kommunesammenslåing der bemanningstettheten i de tidligere kommunene skal være grunnlaget for den lokale justeringen av nasjonal sats i disse kommunene fram til to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført. 37. Har dere innvendinger eller andre innspill til økonomiske konsekvenser? I dagens beregning av tilskudd til private barnehager legges faktisk regnskap for arbeidsgiveravgift til grunn. I regnskapet reduseres nivået på arbeidsgiveravgiften med tilbakeført arbeidsgiveravgift av sykepengerefusjon/foreldrepenger. Dette må det tas hensyn til slik at beregningsgrunnlaget for påslaget for arbeidsgiveravgift ikke blir for høyt. Dette gjelder begge de alternative finansieringsmodellene. 38. Har dere innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser? Trondheim kommune har god kompetanse på beregning av tilskudd til private barnehager med utgangspunkt i kommunens eget regnskap. Trondheim kommune er av den oppfatning at en videreføring av dagens finansieringsmodell ikke medfører vesentlig mer administrativt arbeid for kommunen enn tilfellet vil være med en nasjonal sats med lokale justeringer. Trondheim kommune beklager at høringsperioden i en så viktig og omfattende høringssak er lagt til sommermånedene. Dette har vært utfordrende for kommunens saksbehandling og har gitt knapp tid til dialog mellom kommunen og sentrale interessentgrupper i denne saken. 39. Har dere merknader til forskriftstekstene med merknader? I forslagene til forskriftstekster er det oppgitt nasjonale satser for driftstilskudd for både ordinære private barnehager, private familiebarnehager og private åpne barnehager. Disse er gjeldende nasjonale satser i 2015 beregnet ut fra dagens finansieringsmodell. Trondheim kommune kan ikke se at disse satsene er korrekte da pensjon skal trekkes ut av beregningsgrunnlaget og erstattes med et sjablongtillegg i nasjonale satser i begge de alternative finansieringsmodellene.

8 Behandling: Merethe Baustad Ranum (H) alternative forslag pva H, V og KrF: Alt. til spørsmål 1: Trondheim kommune ønsker en nasjonal sats med lokal justering. En nasjonal sats vil representere en administrativ forenkling, fordi beregning av tilskudd til private barnehager kan være komplisert og tidkrevende. Kommunene bør, innenfor rammen av den lovfestede finansieringsplikten, få anledning til å stille vilkår for den offentlige støtten. Det er viktig å få på plass en modell som er enkel å administrere og forstå, samt er forutsigbar for de private barnehagene Det vil si at de ikke-kommunale barnehagene på lik linje med de kommunale barnehagene må prioritere barn med rett til plass. Alt. til spørsmål 2: Trondheim kommune mener at kompensasjon for pensjonskostnader kan gis som et sjablongtillegg som vurderes årlig. Sjablongssatsen må initielt settes vesentlig lavere enn hva som er foreslått fra Utdanningsdirektoratet, og det må skilles mellom ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger. Alt. til spørsmål 7: Ja. Alt. til spørsmål 8: Ja. Alt. til spørsmål 19: Tilføye Ja. foran innstillingen Ottar Michelsen (SV), forslag pva SV og Ap Alternativer til 2, 3 og 19 2 Trondheim kommune støtter ikke prinsippet om et sjablongtillegg for pensjonsutgifter og ønsker at de skal få dekket faktiske pensjonsutgifter. Utredningene viser at variasjonene er for store for at sjablongtillegg skal være treffsikkert. Alle barnehager rapporterer pensjonskostnader gjennom årsoppgjøret så Trondheim kommune kan ikke se at det medfører vesentlig ekstraarbeid at barnehager får dekket faktiske pensjonskostnader. 3 Jfr punkt 2 mener Trondheim kommune at barnehagene skal få dekket reelle pensjonskostnader. Punkt 3 vil da ikke være relevant. 19 Ordlyden i 9 i dagens forskriftstekst gir inntrykk av at den gir hjemmel for at kommunen kan stille vilkår til hele tilskuddet. Ettersom dette ikke er tilfelle og Utdanningsdirektoratet har valgt å tolke bestemmelsen som en synliggjøring av den ulovfestede vilkårslæren, mener Trondheim kommune at det er riktig å endre dagens 9 Vilkår i forskriften slik at det slås fast at kommunen har rett til å stille kriterier om samme bemanning, arealutnyttelse, styrerressurs, praktisering av pedagognorm, tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår og deltakelse i brukerundersøkelser som i de kommunale barnehagene.

9 I dag har kommunene svært begrensede muligheter til å stille vilkår til tilskuddet som ytes til de private barnehagene, til tross for at den private sektoren er en del av den offentlig finansierte tjenesteytingen. Trondheim kommune mener at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ved pågående revisjon av barnehageloven må utrede bestemmelser som gir kommunene mulighet til å knytte vilkår til utbetaling av tilskudd til private barnehager. Dette innebærer at de private barnehagene skal dokumentere at de leverer et tilbud i henhold til den kvaliteten de har fått tilskudd for. Dette vil gjøre det mulig for kommunene å utvikle en helhetlig lokal barnehagepolitikk, uavhengig av eierskap. Private barnehager kan etter dagens barnehagelov prioritere barn uten lovfestet rett til barnehageplass før barn med lovfestet rett til plass. Trondheim kommune mener at barnehageloven må få bestemmelser som pålegger private barnehager på linje med de kommunale å prioritere barn med lovfestet rett i barnehageopptaket. Dette er avgjørende for at kommunen som barnehagemyndighet skal kunne oppfylle lovfestet rett til barnehageplass, samtidig som kommunen kan styre den samlede kapasiteten, og dermed økonomien, i barnehagesektoren. Samtidig forventer Trondheim kommune at regjeringen stiller flere midler til rådighet slik at kommunene kan gjennomføre kontinuerlige opptak og gjennom dette gjøre problemstillingen irrelevant. Andre innspill Et stort innslag av private barnehager gir utfordringer med å oppfylle full barnehagedekning dersom barnehager melder oppbud eller av andre grunner velger å avslutte driften. Trondheim kommune mener at det må innarbeides i forskriften en kommunal forkjøpsrett til å overta private barnehager ved opphør eller salg av virksomheten. Geirmund Lykke (KrF), forslag Tillegg til forslag fra Merethe B Ranum: Pkt 1. Tillegg (ny tredje setning):det er viktig å få på plass en modell som er enkel å administrere og forstå, samt er forutsigbar for de private barnehagene. Pkt2: Tillegg ordet "vesentlig" slik: Sjablongssatsen må initielt settes vesentlig lavere enn hva...osv Pkt 19: Tilføye Ja. foran innstillingen Votering 1. Innstillinga unntatt pkt 1, 2, 3, 7, 8, 19 ble enstemmig vedtatt 2. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 1 og Baustad Ranums forslag, ble Baustad Ranums forslag vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) 3. Innstillingas pkt 2 fikk ingen stemmer og falt. 4. Ved alternativ votering mellom Baustad Ranums forslag pkt 2 og Michelsens forslag pkt 2, ble Baustad Ranums forslag vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) avgitt for Michelsens forslag. (Som en følge av dette utgikk Michelsens forslag pkt 3) 5. Innstillingas pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 6. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 7 og Baustad Ranums forslag, ble Baustad Ranums forslag vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) avgitt for innstillinga.

10 7. Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 8 og Baustad Ranums forslag, ble Baustad Ranums forslag vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) avgitt for innstillinga. 8. Ved alternativ votering mellom innstillinga pkt 19 og Michelsens forslag, ble innstillinga vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) avgitt for Michelsens forslag 9. Baustad Ranums tillegg til pkt 19 ble vedtatt mot 5 stemmer (4Ap, SV) 10. Michelsens tilleggsforslag falt mot 5 stemmer (4Ap, SV) Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kongsvinger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: liv.hilde.rybraten@kongsvinger.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Holten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@holtenbarnehage.no Innsendt av: Elisabeth

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Baltazar, Drammen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lene.tovslid@gmail.com Innsendt av: Lene Tovslid Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ørland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: odd.erik.rostad@orland.kommune.no Innsendt av: Odd-Erik Røstad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hoppensprett Feiring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Innsendt av: Unni Norsted Innsenders e-post: unni@hoppensprett.no Innsendt dato:

Detaljer

Formannskapet 11. august Trondheim kommune har ingen merknader til foreliggende søknad fra Nidaros idrettsungdomsskole.

Formannskapet 11. august Trondheim kommune har ingen merknader til foreliggende søknad fra Nidaros idrettsungdomsskole. Oppdatert 11.8.2015 kl 0830 Formannskapet 11. august 2015 PS 174/15 Lade skole - status for planarbeidet PS 177/15 Uttalelse - søknad om endring etter privatskoleloven: Nidaros Idrettsungdomsskole Trondheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stokke Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elisabeth.joranlid@stokke.kommune.no Innsendt av: Elisabeth Jøranlid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski familiebarnehage avd Eikåsen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: maespes@online.no Innsendt av: Marianne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: hilde.merete.plocinski@larvik.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tysvær Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annelise.myrvoll@tysver.kommune.no Innsendt av: Anne-Lise Myrvoll

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rognebærhagen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: anne.grete.rortveit@lyse.net Innsendt av: Anne Grete

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Pioner barnehager orgnr 993312444. Skeisbotnen (Os i Hordaland), Furehaugen(Askøy) og Dr. Brandts barnehage (Oslo) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fredrikstad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: gugm@fredrikstad.kommune.no Innsendt av: Gunn Glad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Maskinisten Friluftsbarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maskinisten@barnehage.no Innsendt av: Hanne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bukkenebruse@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vågå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no Innsendt av: n Egil Fossmo Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Re kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: unni.bu@re.kommune.no Innsendt av: Re kommune ved kommunalsjef

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lykkeliten SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@lykkeliten.com Innsendt av: Irene Skadberg Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Porsgrunn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: dag.steen.hansen@porsgrunn.kommune.no Innsendt av: Dag Steen-Hansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: aho@fubhg.no Innsendt av: Åse-Berit

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bærum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsti.bjornerheim@baerum.kommune.no Innsendt av: Kirsti Bjørnerheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fosnaheim naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: fosnaheim@fosnaheim.no Innsendt av: Jens Ola

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Moss kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.eek@moss.kommune.no Innsendt av: Eva Eek Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Gjesdal kommune stiller seg fullt og helt bak NKK sin høringsuttalelse som følger under. I tillegg vil vi legge til følgende under spørsmål 19: Gjesdal kommune

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no Etter 10. august kan forfall meldes på tlf. 32 11 74 81. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet på e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oddenskogen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@oddenskogen.no Innsendt av: Gunn Malmstrøm Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Heimly familiebarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: trondha6@online.no Innsendt av: Renate Green

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Svar på spørsmålene i høringen

Svar på spørsmålene i høringen Svar på spørsmålene i høringen Generell kommentar fra Stavanger kommune Stavanger kommune stiller seg kritisk til at en kompleks og tidkrevende høring som dette publiseres så tett på sommerferien og med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordlys barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: cecilie.cock@nordlysbarnehage.no Innsendt av: Cecilie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SU Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kirstihol@hotmail.com Innsendt av: kirsti holøyen Innsenders e-post:

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bragernes Strand barnehage, Skaubo barnehage, Furu barnehage og Snarøya barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer