Høring - finansiering av private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - finansiering av private barnehager"

Transkript

1 Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Larvik kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: Innsendt av: Hilde Merete Plocinski Innsenders e-post: Innsendt dato: 8/12/2015 Hvilken kommune? (f.eks. X kommune): Larvik kommune Kommune (Offentlig) Stilling: Økonomirådgiver barnehage og skole

2 Høring finansiering av private barnehager 2.4. Spørsmål: Spørsmål 1. Hvilken finansieringsmodell ønsker dere? Velg ett alternativ Nasjonal sats med lokal justering Larvik kommune foreslår innføring av nasjonale satser. Larvik kommune anerkjenner at vi ikke kan dra nytte av egne innsparinger i kommunale barnehager, men mener prinsipielt at det må foreligge minst mulig særregler for vedtak om tilskudd, og foreslår at mulighetene for lokale justeringer reduseres til et minimum, for å unngå skjønnsmessige behandlinger av enkelt barnehager. Videre er Larvik kommune enige i at nasjonal sats med lokal justering kan bidra til å sikre at overordnede nasjonale mål møtes også i private barnehager. Larvik kommune mener at skjønnsmessige behandlinger og vedtak vil utgjøre en risiko for forskjellsbehandling i seg selv, samtidig som det vil medføre ekstra beregninger og vesentlig administrasjon. Larvik kommune mener at kommunens ansvar for å sørge for barnehageplasser og kvalitet i barnehagen, uavhengig av eierforhold, allerede er regulert. Vi mener at dette ansvaret ikke vil endres gjennom forskriften for tilskudd til ikke-kommunale barnehager, og ser således ikke hensikten med å implementere dette i argumentasjon for endring i tilskuddsordning Spørsmål: Spørsmål 2. Støtter dere vårt forslag om å gi påslag for pensjonsutgifter? Primært støtter ikke Larvik kommune forslaget om å gi påslag for pensjonsutgifter. tilskudd, og foretrekker forenklende prinsipper som forsterker likeverdig behandling av både kommunale Sekundært mener Larvik kommune at forslaget om sjablongmessig påslag for pensjonsutgifter reduseres. Vi er enige i at jo høyere sjablong, desto høyere sjanse for avvik til barnehagene med lavest pensjonskostnad. Erfaring fra egen kommune tilsier at de ikke-kommunale barnehagene har pensjonsavtaler som er vesentlig lavere enn 14%. Således vil dette høye prosentpåslaget være til ikkekommunale barnehagers fordel, og ikke en likeverdig behandling i praksis. Differansen mellom faktiske pensjonskostnader og pensjonspåslag med 14% vil dermed gi ikkekommunale barnehager muligheter til å være lønnsdrivende innad i kommunen, og på sikt medføre forskjell mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager i forhold til kvalitet i bemanningen. Larvik kommune ber direktoratet om å vise aktsomhet til rapporter utarbeidet av saksparter for å beregne aktuell prosentsats for pensjonspåslag, jf. PBLs undersøkelse om barnehagenes pensjonsutgifter som bygger på et svært lite utvalg. Vi ber direktoratet om å redusere sjablongmessig påslag, for å redusere muligheten for for store utbetalinger. Larvik kommune forslår at barnehagenes pensjonsprosenter inkluderes i årsregnskapet i direktoratets rapportering i BASIL, for å få mest mulig korrekt pensjonsprosent, som da også er attestert av barnehagens revisor.

3 Spørsmål: Spørsmål 3. Støtter dere forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter? Primært støtter ikke Larvik kommune forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter. tilskudd, og foretrekker prinsipper som forsterker og forenkler likeverdig behandling av både kommunale Sekundært mener Larvik kommune at det må være tilsvarende muligheter for å redusere påslaget for pensjonsutgifter, dersom barnehagenes pensjonsavtaler viser lavere pensjonsutgifter. Ved forskriftsendring om søknadsbasert ordning for særlig høye pensjonsutgifter, ber Larvik kommune om en meget konkret oversikt over hvilke pensjonsutgifter som skal inkluderes i prosentsatsen. Det er sterkt behov for målbare, lovfestede, retningslinjer for alle skjønnsmessige vurderinger som skal gjøres. Dette for å redusere usikkerheten og mulighetene for ekstra administrasjon og urettmessig behandling av barnehagene. Larvik kommune forslår at barnehagenes pensjonsprosenter inkluderes i årsregnskapet i direktoratets rapportering i BASIL, for å få mest mulig korrekt pensjonsprosent, som da også er attestert av barnehagens revisor Spørsmål: Spørsmål 4. Støtter dere at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats? Larvik kommune støtter forslaget om at kapitaltilskuddet kun skal beregnes ut fra nasjonal sats. Larvik kommune har tidligere år benyttet egen utregning, og deretter nasjonal sats, da det ble åpnet mulighet til det. Vår erfaring tilsier at administrasjonsmengden ble redusert vesentlig, og ikke-kommunale barnehagers klager og usikkerhet knyttet til utregningen ble redusert til et minimum Spørsmål: Spørsmål 5. Er dere enige i at kapitaltilskuddet gis likt for tre år? Larvik kommune anerkjenner at kapitaltilskudd gitt likt for tre år vil kunne gi større forutsigbarhet for alle parter.

4 Spørsmål: Spørsmål 6. Hvilken metode mener dere er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet? Velg ett alternativ Byggeår Larvik kommune ønsker primært ikke mange ulike faktorer for utregning av tilskudd til ikkekommunale barnehager. Dette for å sørge for mest mulig likeverdig behandling mellom alle barnehagene. Nevnte forslag om egne beregninger ved vesentlig høyere kapitalkostnad er et godt eksempel på at innhenting av informasjon og vurdering av særregler vil medføre ekstra administrasjon og muligheter for å gjøre skjønnsmessige feilvurderinger. Dermed mener vi at dette vil medføre faktisk forskjellsbehandling mellom barnehager. Derfor mener vi at kun en sats for kapitaltilskudd er å foretrekke. Dersom det likevel skal være mulighet for beregning av ekstra kapitaltilskudd, forslår Larvik kommune at Byggeår er indikator som brukes for beregning av kapitaltilskuddet. Vi mener det er viktigst å finne et målbart tall for kapitaltilskuddet, som er etterprøvbart. Uavhengig av indikator som velges, forslår Larvik kommune at barnehagenes grunnlag for utregning av kapitaltilskudd er detaljer som inkluderes i årsmeldingen i direktoratets rapportering i BASIL Spørsmål: Spørsmål 7. Støtter dere at tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? Larvik kommune støtter forslaget om at tilskuddet til familiebarnehager kun skal beregnes ut fra nasjonal sats Spørsmål: Spørsmål 8. Støtter dere at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? Larvik kommune støtter forslaget om at tilskuddet til åpne barnehager kun skal beregnes ut fra nasjonal sats.

5 Spørsmål: Spørsmål 9. Støtter dere vårt forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig? Larvik kommune støtter forslaget om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig. Larvik kommune er av den oppfatning av dette vil medføre bedre oversikt over hvilken kommune barnet faktisk tilhører, og redusere administrasjonen ved å kontrollere om barnet faktisk er bosatt i annen kommune. Forslaget vil medføre at refusjonsplikten er relatert til offentlige, lett kontrollerbare registre, som Folkeregisteret. Larvik kommune vil benytte anledningen til å be om at likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager vurderes i denne sammenheng. Ved at kommunale barnehager ikke har mulighet til å ta inn barn fra andre kommuner, jf. manglende mulighet til å krav om å få kompensert fra den andre kommunen, kan dette medføre forskjellsbehandling mellom barnehagene basert på eierskapet til barnehagen Spørsmål: Spørsmål 10. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats? Larvik kommune støtter forslaget om å ikke videreføre bestemmelsen om minimumssats Spørsmål: Spørsmål 11. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde? Spørsmål: Spørsmål 12. Støtter dere vårt forslag om ikke å videreføre begrepet "ordinær drift" i ny forskrift? Spørsmål: Spørsmål 13. Støtter dere forslaget om å beholde en bestemmelse om kravet til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven?

6 Spørsmål: Spørsmål 14. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre 25 prosent-regelen? Larvik kommune støtter forslaget om å ikke videreføre 25 prosent-regelen Spørsmål: Spørsmål 15. Støtter dere forslaget om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler? Larvik kommune støtter forslaget om å fjerne særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler Spørsmål: Spørsmål 16. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre regelen om ekstra tilskudd? Larvik kommune støtter forslaget om å ikke videreføre regelen for ekstra tilskudd Spørsmål: Spørsmål 17. Er dere enige i at fristen for vedtak om sats bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret? Vet ikke Larvik kommune er noe usikker på om spørsmålet gjelder hvorvidt tilskuddssats må gis gjennom enkeltvedtak eller om tilskuddssatsen skal offentliggjøres 31.oktober i året før tilskuddsåret. Larvik kommune støtter forslag om at satsen bør offentliggjøres 31. oktober i året før tilskuddsåret, for å gi barnehagene nødvendig forutsigbarhet. Larvik kommune fremmer også forslag om at nasjonale satser bør offentliggjøres i sammenheng med statsbudsjettet, slik at kommunene kan innarbeide det i sine

7 årsbudsjetter. Sen publisering av nasjonale satser har ført til mye usikkerhet i forbindelse administrasjonens klargjøring av budsjetter. Larvik kommune mener likevel at sats for kommende tilskuddsår ikke må være enkeltvedtak. Det vil medføre særlig mye ekstra administrasjon for å utarbeide enkeltvedtak til hver enkelt ikke-kommunal barnehage, samtidig som retten til klage er sikret gjennom Forvaltningsloven og enkeltvedtaket som skal foreligge når endelig tilskudd er beregnet i tilskuddsåret Spørsmål: Spørsmål 18. Støtter dere forslaget om klagerett? Vet ikke Larvik kommune er noe usikker på spørsmålet, da vi mener at retten til å klage på vedtak er implisitt ettersom det gjøres vedtak. Larvik kommune mener derfor at det ikke behøver å framkomme eksplisitt i forhold til regelverket for tilskudd, jf. tidligere forslag til endringer i regler som allerede følger av Forvaltningsloven Spørsmål: Spørsmål 19. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse? Spørsmål: Spørsmål 20. Støtter dere forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt? Larvik kommune støtter ikke forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt i forhold til beregningen av tilskudd. Larvik kommune foretrekker prinsipper som forsterker likeverdig behandling av både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og mener at ulike rapporteringstidspunkt vil svekke prinsippet om likeverdig behandling Spørsmål: Spørsmål 21. Er dere enige i forslaget til beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager? Larvik kommune støtter ikke forslaget om flere muligheter for tellinger i kommunale barnehager. Larvik kommune foretrekker prinsipper som forsterker likeverdig behandling av både kommunale Larvik kommune er likevel enige i at vektet gjennomsnitt av to årsmeldinger vil gi en tilstrekkelig godt bilde av barnetallet og aldersfordelingen i kommunale barnehager.

8 Spørsmål: Spørsmål 22. Bør gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger? Larvik kommune støtter forslaget om at telletidspunkt kun gjøres med bruk av to årsmeldinger. Larvik kommune foretrekker prinsipper som forsterker likeverdig behandling av både kommunale Spørsmål: Spørsmål 23. Er dere enige i forslaget om rapportering av barn i private barnehager? Larvik kommune støtter forslaget om at tilskudd utmåles for ett år om gangen på bakgrunn av ikke-kommunale barnehagers rapporteringer per Spørsmål: Spørsmål 24. Støtter dere forslaget om at barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret, regnes som under eller over tre år, avhengig av om barnet rapporteres i løpet av årets sju første måneder, eller årets fem siste måneder? Larvik kommune er enige i forslaget. Barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret, regnes som små barn i de første 7 månedene, og som store barn i de siste 5 månedene Spørsmål: Spørsmål 25. Er dere enige i forslaget om klagerett? Larvik kommune er enige i at det gis klagerett på vedtak om tilskudd og vedtak om tilbakebetaling av tilskudd. Larvik kommune er enige i at Fylkesmannen skal være klageinnstans for alle vedtak relatert til tilskuddet Spørsmål: Spørsmål 26. Støtter dere forslaget om tilskuddsberegning og kommunesammenslåing?

9 Spørsmål: Spørsmål 27. Hvilke andre utfordringer med kommuesammeslåingen og tilskuddsberegningen bør det tas høyde for i overgangsperioden? Ingen kommentar fra høringsinstans Spørsmål: Spørsmål 28. Støtter dere forslaget om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats? Larvik kommune støtter forslaget om at driftstilskuddet skal beregnes ut fra nasjonal sats, ut i fra dagens beregning av nasjonal sats Spørsmål: Spørsmål 29. Bør satsen for Oslo beregnes særskilt? Larvik kommune støtter forslaget om ikke å beregne særskilt sats for Oslo kommune Spørsmål: Spørsmål 30. Støtter dere forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonale satsen baseres på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i kommunen? Larvik kommune støtter primært ikke forslaget om lokal justering av den nasjonale satsen Spørsmål: Spørsmål 31. Er dere enige i forslaget om rapportering? Larvik kommune støtter forslaget om at tilskudd utmåles for ett år om gangen på bakgrunn av ikke-kommunale barnehagers rapporteringer per Larvik kommune er enige i at avhengig om barnet rapporteres i løpet av våren eller høsten, vil være hensiktsmessig for å vurdere om barnet skal regnes som over eller under tre år Spørsmål: Spørsmål 32. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven? Vet ikke

10 Larvik kommune er noe usikker på spørsmålet, da vi mener at retten til å klage på vedtak er implisitt ettersom det gjøres vedtak. Larvik kommune mener derfor at det ikke behøver å framkomme eksplisitt i forhold til regelverket for tilskudd, jf. tidligere forslag til endringer i regler som allerede følger av Forvaltningsloven Spørsmål: Spørsmål 33. Er dere enige i forslaget om klagerett? Vet ikke Larvik kommune er noe usikker på spørsmålet, da vi mener at retten til å klage på vedtak er implisitt ettersom det gjøres vedtak. Larvik kommune mener derfor at det ikke behøver å framkomme eksplisitt i forhold til regelverket for tilskudd, jf. tidligere forslag til endringer i regler som allerede følger av Forvaltningsloven Spørsmål: Spørsmål 34. Støtter dere forslaget om fratrekk? Larvik kommune støtter forslaget om å opprettholde muligheten til fratrekk i tilskudd, dersom barnehagen har annen offentlig støtte Spørsmål: Spørsmål 35. Er dere enige i forslaget til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager? Larvik kommune er enige i at barnegruppen og ansatte i årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektet med 7/12 og barnegruppen og ansatte i årsmeldingen fra regnskapsåret vektet med 5/12 vil være hensiktsmessig for å si noe om barnehagenes bemanningstetthet fordelt i regnskapsåret Spørsmål: Spørsmål 36. Støtter dere forslaget til overgangsbestemmelse? 6.1. Spørsmål: Spørsmål 37. Har dere innvendinger eller andre innspill til økonomiske konskvenser? Larvik kommune ber om at beregnede økonomiske konsekvenser som følge av forskriftsendringen, kompenseres til kommunene gjennom rammetilskuddet, som tilsvarende tidligere endringer har vært kompensert.

11 6.2. Spørsmål: Spørsmål 38. Har dere innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser? Larvik kommune ber om at alle unntak og detaljer som gir muligheter for avvik fra tilskuddsordningen, er detaljer som implementeres i offentlige registre, feks. i utdanningsdirektoratets årsmelding eller årsregnskap i BASIL. Vi tenker da særlig på barnehagenes pensjonsutgifter og årstall som skal ligge til grunn for endret kategori for kapitaltilskudd. Dersom det gis muligheter til skjønnsmessig vurdering, eller at kommunene må innhente opplysninger og detaljer fra den enkelte barnehage, åpner det med en gang for stor saksgang, mye administrasjon og usikkerhet blant både kommunens administrasjon og de ikke-kommunale barnehagene. Larvik kommune mener det vil være uhensiktsmessig å innføre ekstra enkeltvedtak til ikkekommunale barnehager, utover dem som gjøres i dag, ved endelig beregnet tilskudd i januar, og ved eventuelle endringer i dette. Enkeltvedtak som likevel er helt like for alle ikke-kommunale barnehager vil medføre mye ekstra administrasjon for kommunen. 7. Spørsmål: Spørsmål 39. Har dere kommentarer til forskriftstekstene med merknader? til Forskrift med nasjonal sats: Merknader til 2, tredje ledd, bør inneholde definisjon på pensjonsutgifter. til Forskrift med dagens ordning: Merknader til 4 bør inneholde definisjon på pensjonsutgifter. Generell kommentar Larvik kommune ønsker å påpeke at høringens publisering sent i mai, og med tidsfrist for høringssvar like etter sommeren er svært uheldig for politisk behandling av en viktig forskrift for barnehagene. Innholdet i denne høringen er svært aktuelt for politisk behandling, med sine mange valgmuligheter og prinsipielle avgjørelser. Tidspunktet for høringen umuliggjør derimot politisk behandling i kommunen. Larvik kommune ønsker videre å påpeke, at det i høringsforslaget, tilsynelatende gjennomgående er hensynet til ikke-kommunale barnehager som står sterkt i begrunnelser og foreslått forskriftsendring. Vi anerkjenner at forskriften skal regulere tilskuddet til ikkekommunale barnehager, og dermed først og fremst omhandler dem. Larvik kommune mener likevel at det kan helle mot en faktisk forskjellsbehandling av kommunale barnehager, når ikke-kommunale barnehager stadig prioriteres.

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kongsvinger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: liv.hilde.rybraten@kongsvinger.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Baltazar, Drammen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lene.tovslid@gmail.com Innsendt av: Lene Tovslid Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski familiebarnehage avd Eikåsen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: maespes@online.no Innsendt av: Marianne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ørland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: odd.erik.rostad@orland.kommune.no Innsendt av: Odd-Erik Røstad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Maskinisten Friluftsbarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maskinisten@barnehage.no Innsendt av: Hanne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Pioner barnehager orgnr 993312444. Skeisbotnen (Os i Hordaland), Furehaugen(Askøy) og Dr. Brandts barnehage (Oslo) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Holten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@holtenbarnehage.no Innsendt av: Elisabeth

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hoppensprett Feiring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Innsendt av: Unni Norsted Innsenders e-post: unni@hoppensprett.no Innsendt dato:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Re kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: unni.bu@re.kommune.no Innsendt av: Re kommune ved kommunalsjef

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lykkeliten SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@lykkeliten.com Innsendt av: Irene Skadberg Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bukkenebruse@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fredrikstad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: gugm@fredrikstad.kommune.no Innsendt av: Gunn Glad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: aho@fubhg.no Innsendt av: Åse-Berit

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rognebærhagen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: anne.grete.rortveit@lyse.net Innsendt av: Anne Grete

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nord-Trøndelag Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmntrse@fylkesmannen.no Innsendt av: Randi Segtnan Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samvirkebarnehagene SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: mette.bakken@samvirkebarnehagene.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Heimly familiebarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: trondha6@online.no Innsendt av: Renate Green

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bragernes Strand barnehage, Skaubo barnehage, Furu barnehage og Snarøya barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Berg barnehage SA Halden Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: berg@barnehage.no Innsendt av: Birthe Kjernlie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - 100 prosent barn Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: 100prosent@barn.li Innsendt av: bjørg berrefjord Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SU Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kirstihol@hotmail.com Innsendt av: kirsti holøyen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Multemyra barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.olsen@lofoten-industri.no Innsendt av: Anne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fosnaheim naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: fosnaheim@fosnaheim.no Innsendt av: Jens Ola

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vågå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no Innsendt av: n Egil Fossmo Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samarbeidsutvalget i Barnas Rett barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Automatisk bekreftet via lukket innsending. Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagforeningen Ledrne Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: barnehagen.victoriahavn@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Espira Gruppen AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jens.schei.hansen@espira.no Innsendt av: Jens Schei Hansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villamoen Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise@kattekleiv.no Innsendt av: Inger Lise Wølner

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fykenborg barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fykenborg@barnehage.no Innsendt av: nne Forsnes Melvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - BMB Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bmbbarnehage@online.no Innsendt av: Gunn Tove Blanchard Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tyristua barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise.kleven@tyristua.no Innsendt av: Inger Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagerlia Miljøbarnehage & Stavne Tospråklige barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lkj@stavnebarnehage.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Søre Øyane Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: soreoyane@barnehage.no Innsendt av: Kjersti Ellingsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stokke Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elisabeth.joranlid@stokke.kommune.no Innsendt av: Elisabeth Jøranlid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Puskhola barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@puskhola.no Innsendt av: Toril Solevåg Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brakamoen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: laila.stodle@brakamoenbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Abelia Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knuterik@abelia.no Innsendt av: Knut Erik Beyer-Arnesen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Godvik Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjorg.wiers@bkkfiber.no Innsendt av: Bjørg Wiers Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Snøkrystallen småbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: snokrystallen@gmail.com Innsendt av: Karina

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Cicilie Myrvang Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ciciliemyrvang@hotmail.com Innsendt av: Cicilie Myrvang Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Medbroen Drift AS (Medbroen gårdsbarnehage) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hjordis@medbroen.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nærleiken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: sveinung@narleik.no Innsendt av: Sveinung Nordtveit Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sopp barnehage, Gjøvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: soppbarnehage.gjovik@sopp.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rakkerungan barnehagedrift AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gaardsbarnehagen@gmail.com Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandtoppen og Eikenøtta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: karin@naturbarnehagene.no Innsendt av: Karin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.schmidt@ulna.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eventyråsen Barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: vigdis@eventyraasen.no Innsendt av: Vigdis

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rikeåsen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rikeasen@online.no Innsendt av: Kaia Brækken Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Christa Ylvisaker Olsen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: christa@dabb.no Innsendt av: Christa Ylvisaker

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer