Høring - finansiering av private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - finansiering av private barnehager"

Transkript

1 Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: Innsendt av: Eli Sævareid Innsenders e-post: Innsendt dato: 8/20/2015 Hva heter barnehagen?: Trygge Barnehager as/fus barnehagene Barnehage (Privat) Stilling: Daglig leder

2 Høring finansiering av private barnehager 2.4. Spørsmål: Spørsmål 1. Hvilken finansieringsmodell ønsker dere? Velg ett alternativ Nasjonal sats med lokal justering Trygge Barnehager as ønsker ny finansieringsmodell for finansiering av private barnehager. En modell med nasjonal sats med lokal justering forenkler finansieringsordningen og bidrar til å sikre likebehandling mellom alle barnehager. Utdanningsdirektoratet har vurdert hensynene bak rammefinansiering av kommunesektoren med dagens modell og forslaget til ny finansieringsmodell. Trygge Barnehager as mener hensynet til å tilby barn i hele landet et likeverdig og kvalitativt godt barnehagetilbud veier tyngre enn hensynene bak rammefinansiering av kommunene. Trygge Barnehager as kan ikke se at forslaget til ny finansieringsmodell vil medføre vesentlige endringer i eierstrukturen for private barnehager, men er av den oppfatning av at forenklingen og økt forutsigbarhet vil gjøre det enklere for alle aktører å etablere nye barnehager. Nasjonale satser må gjelde både for kommunale og private barnehager Spørsmål: Spørsmål 2. Støtter dere vårt forslag om å gi påslag for pensjonsutgifter? Ved endringer i finansieringssystemet må pensjons- og kapitalkostnader ses i sammenheng siden pensjonselementet i nåværende finansieringsmodell i mange tilfeller må bidra til å dekke underfinansieringen av kapitalkostnader. Trygge Barnehager as ønsker en finansieringsmodell som i større grad gjenspeiler barnehagenes reelle pensjons- og kapitalkostnader. I høringsnotatet fremgår det at en sjablong på 14 prosent dekker pensjonsutgiften til 78 prosent av de private barnehagene. Trygge Barnehager as støtter en ordning med sjablongmodell med påslag for pensjonsutgifter under fotutsetning av at barnehager med høyere pensjonsutgifter gis en reel mulighet til å få dekket dette etter søknad Spørsmål: Spørsmål 3. Støtter dere forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter? Trygge Barnehager as støtter forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter. Med en sjablong på 14 prosent vil over 20 prosent av de private barnehagene være underfinansiert. En slik underfinansiering vil gå bekostning av barnehagedriften og på sikt ramme kvaliteten i tilbudet til barna. Når det foreligger gode grunner til at en barnehage har særlig høye pensjonsutgifter er det fornuftig at den kan få dekket sine pensjonsforpliktelser gjennom ekstra midler fremfor å skulle bli nødt til å skjære ned på kvaliteten i barnehagetilbudet for øvrig og/eller i verste fall å måtte legge ned.

3 Spørsmål: Spørsmål 4. Støtter dere at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats? For kommunene er det komplisert å beregne tilskuddet ut fra egne kapitalkostnader. Det vil være positivt for kommunene å frigjøre de administrative ressursene som enkelte kommuner har brukt på å gjøre slike beregninger. Trygge Barnehager as støtter at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats Spørsmål: Spørsmål 5. Er dere enige i at kapitaltilskuddet gis likt for tre år? Trygge Barnehager as slutter seg til PwC og Telemarksforskning sine vurderinger og støtter Utdanningsdirektoratets forslag om at kapitaltilskuddet gis likt for tre år. Trygge Barnehager as mener det er en fordel å unngå kraftige svingninger i kapitaltilskuddet mellom enkeltår Spørsmål: Spørsmål 6. Hvilken metode mener dere er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet? Velg ett alternativ Godkjenningsår Trygge Barnehager as mener beregning av kapitaltilskudd med utgangspunkt i godkjenningsår kan virke mer treffsikkert enn beregning ut fra byggeår, men det vil ikke være dekkende for alle tilfeller der en barnehage får høyere kapitalkostnader. Dersom kun godkjenningsår legges til grunn vil enkelte barnehager komme i en situasjon der det ikke er økonomi til å gjøre omfattende vedlikehold som ikke krever ny godkjenning, og da på sikt stå i fare for å miste sin godkjenning. Systemet må bidra til at private barnehager får dekket sine faktiske kapitalkostnader. Dette er viktig for sikre at en barnehages kapitalkostnader ikke svekker driften av barnehagetilbudet. Renovering som setter et bygg tilbake til tilnærmet ny stand må også utløse forhøyet kapitaltilskudd over minimumssatsen, og det bør i slike tilfeller gjøres ved at barnehagen løftes til årets trinn for kapitaltilskudd fra det tidspunkt økte kapitalkostnader oppstår Spørsmål: Spørsmål 7. Støtter dere at tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats?

4 At tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats bidrar til forenkling. Trygge Barnehager as støtter forslaget Spørsmål: Spørsmål 8. Støtter dere at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? At tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats bidrar til forenkling. Trygge Barnehager as støtter forslaget Spørsmål: Spørsmål 9. Støtter dere vårt forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig? Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som mottar pengene i rammetilskuddet. Trygge Barnehager mener det derfor er rimelig at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig Spørsmål: Spørsmål 10. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats? Trygge Barnehager as støtter forslaget om ikke å videreføre bestemmelse om minimumssats. Forslaget innebærer at private barnehager får 100% tilskudd. Sett i lys av de negative økonomiske konsekvensene øvrige forslag til forskriftsendringer får for private barnehager er dette viktig for å oppnå en reel likebehandling mellom kommunale og private barnehager Spørsmål: Spørsmål 11. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde? Trygge Barnehager as mener forslag til forskrift 1 er dekkende for forskriftens virkeområde og støtter forslaget om å ikke videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde.

5 Spørsmål: Spørsmål 12. Støtter dere vårt forslag om ikke å videreføre begrepet "ordinær drift" i ny forskrift? For å unngå begrepsforvirring og misforståelser dette kan medføre mener Trygge Barnehager as at det er hensiktsmessig å ikke lenger videreføre begrepet ordinær drift i ny forskrift. Trygge Barnehager as forutsetter at det fortsatt vil være de samme kostnadene som skal tas med i beregningen av driftstilskuddet og kaptitaltilskuddet, og at det er de samme kostnadene som skal holdes utenfor Spørsmål: Spørsmål 13. Støtter dere forslaget om å beholde en bestemmelse om kravet til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven? Trygge Barnehager slutter seg til Utdanningsdirektoratets vurdering av at det er hensiktsmessig å beholde en bestemmelse som synliggjør kommunenes plikt til å begrunne sine vedtak etter forvaltningsloven Spørsmål: Spørsmål 14. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre 25 prosent-regelen? Trygge Barnehager as mener private barnehager skal ha samme mulighet til å drive barnehager, også de med ukurant beliggenhet. En fjerning av bestemmelsen bidrar til økt likebehandling. Trygge Barnehager as slutter seg til Utdanningsdirektoratets vurdering om at bestemmelsen ikke bør videreføres Spørsmål: Spørsmål 15. Støtter dere forslaget om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler? Trygge Barnehager as deler direktoratets syn og støtter forslaget om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler Spørsmål: Spørsmål 16. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre regelen om ekstra tilskudd?

6 Barnehager som etableres i pressområder i de store byene kan ha vesentlig høyere kostnader til kjøp av eiendom og det kan også være høyere byggekostnader. Slike barnehager vil ha høyere kapitalkostnader enn andre barnehager. Det kan da være nødvendig med et høyere kapitaltilskudd for at kapitalkostnadene ikke skal svekke driften av barnehagen. Trygge Barnehager as mener regelen må videreføres for å synliggjøre kommunenes mulighet til å yte ekstra tilskudd Spørsmål: Spørsmål 17. Er dere enige i at fristen for vedtak om sats bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret? For å kunne planlegge driften av barnehagen og lage realistiske budsjetter for virksomheten er det viktig å kjenne til tilskuddssatsene på et tidlig tidspunkt. Trygge Barnehager as mener at en frist for vedtak om sats 31. oktober året før tilskuddsåret er tilstrekkelig Spørsmål: Spørsmål 18. Støtter dere forslaget om klagerett? Trygge Barnehager as støtter forslaget om at det gis klagerett til fylkesmannen på vedtak om satser for driftstilskudd. Dette er viktig for å ivareta rettsikkerhet og forutberegnelighet. Det er positivt om klageadgang allerede på vedtak om fastsettelse av sats bidrar til tidligere avslutting av klagebehandlingen Spørsmål: Spørsmål 19. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse? Formuleringen i nåværende forskrift kan virke mer villedende enn veiledende. Ut fra vår erfaring blir denne muligheten i begrenset grad benyttet. Trygge Barnehager as mener det vil være riktig å fjerne bestemmelsen om vilkårsstillelse Spørsmål: Spørsmål 20. Støtter dere forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt? For å sikre en likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager bør det stilles krav til like rapporteringstidspunkt. Dersom kommunene står fritt til å velge tidspunkt eller tidspunkter kan kommunen påvirke utmålingen av tilskudd til private barnehager. Det gjelder spesielt om rapportering fra kommunen kun skjer på et tidspunkt der kommunale

7 barnehager er relativt oppfylt. Fordelingen av små og store barn påvirker også tilskuddsutmålingen ut fra hvordan treårskullet håndteres av kommunen. Regelverket for rapportering må sørge for at aldersklassifisering og antall årskull med små og store barn gjenspeiles i det private barnehager får tilskudd for. Ettersom det dessuten ikke alltid er gitt på forhånd hva som ligger i store aktivitetsendringer skaper dette begrepet uforutsigbarhet. Trygge Barnehager as mener derfor det samlet sett må være samsvar mellom rapporteringstidspunkt Spørsmål: Spørsmål 21. Er dere enige i forslaget til beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager? Metoden med telling fanger i størst grad opp variasjoner i barnetallet gjennom året, og det vil gi en riktigere utmåling av tilskudd. Trygge Barnehager as mener tellinger er metoden som skal benytte Spørsmål: Spørsmål 22. Bør gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger? En gjennomsnittsberegning som kun gjøres med bruk av to årsmeldinger vil i enkelte tilfeller ikke fange opp endringer som skjer gjennom året på en tilstrekkelig god måte. En slik beregningsmåte kan gi urimelige utslag i tilfeller der kommunen foretar suppleringsopptak etter rapporteringsfristen, eller der kommunen er sent ferdig med opptak før fristen. Beregningen av gjennomsnitt bør gjøres på en slik måte at den fanger opp den faktiske gjennomsnittsaktiviteten i de kommunale barnehagene. Trygge Barnehager as støtter ikke forslaget om at kommunen kan beregne gjennomsnittlig barnetall ved kun å bruke et vektet gjennomsnitt av to årsmeldinger Spørsmål: Spørsmål 23. Er dere enige i forslaget om rapportering av barn i private barnehager? Trygge Barnehager as foretrekker månedlig rapportering av barn, slike noen kommuner allerede gjøre, da dette vil gi økt fleksibilitet både for barna og de private barnehagene Spørsmål: Spørsmål 24. Støtter dere forslaget om at barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret, regnes som under eller over tre år, avhengig av om barnet rapporteres i løpet av årets sju første måneder, eller årets fem siste måneder?

8 Trygge Barnehager as enig i at barn som fyller tre år i regnskapsåret skal regnes som under tre år i tellinger gjort i regnskapsårets sju første måneder Spørsmål: Spørsmål 25. Er dere enige i forslaget om klagerett? Trygge Barnehager as støtter forslaget om klagerett under forutsetning av at forslaget ikke innebærer en reel begrensning av den nåværende klageretten Spørsmål: Spørsmål 26. Støtter dere forslaget om tilskuddsberegning og kommunesammenslåing? Trygge Barnehager as støtter forslaget om at de tidligere kommunenes regnskap og barnetall skal være grunnlaget for tilskuddsberegningen for barnehagene i disse kommunene frem til to år etter at kommunesammenslåing er gjennomført Spørsmål: Spørsmål 27. Hvilke andre utfordringer med kommuesammeslåingen og tilskuddsberegningen bør det tas høyde for i overgangsperioden? Ved valg av finansieringsmodellen nasjonal sats med lokal justering vil de økonomiske konsekvensene for de private barnehagene ved overgangen til en ny sammenslått kommune begrenses Spørsmål: Spørsmål 28. Støtter dere forslaget om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats? Trygge Barnehager as slutter seg til Utdanningsdirektoratets vurderinger og støtter forslaget om at nasjonal sats beregnes med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats Spørsmål: Spørsmål 29. Bør satsen for Oslo beregnes særskilt? Ut fra Trygge Barnehager as sin erfaring ser vi ikke behov for at satsen for driftstilskudd beregnes særskilt for Oslo.

9 Spørsmål: Spørsmål 30. Støtter dere forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonale satsen baseres på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i kommunen? Trygge Barnehager as mener faktoren arbeidsgiveravgift gir en tilstrekkelig treffsikkerhet for lokal justering, og at systemet vil bli unødvendig komplisert dersom flere faktorer legges til. Trygge Barnehager as ønsker et finansieringssystem som bidrar til å skape likeverdig og kvalitativt godt barnehagetilbud i hele landet Spørsmål: Spørsmål 31. Er dere enige i forslaget om rapportering? Trygge Barnehager as støtter forslaget om videreføring av rapportering av barn i private barnehager 15. desember, men med følgende modifikasjon. Rapporteringen kan gjerne fortsatt skje 15. desember, men det bør åpnes opp for at rapporteringen skal kunne gjenspeile barnesammensetningen i barnehagen per 1. januar påfølgende år. Noen kommuner åpner allerede opp for at de private barnehagene kan få tilskudd også for de barna som begynner i starten av det nye året. Ved årsskiftet endres arealbeslaget i barnehagen. Dette medfører at en barnehage som er full per 15. desember kan ha ledig kapasitet per januar påfølgende år. Hvis barnehagen har tilgang på barn som ønsker å starte i barnehagen i tiden rett etter årsskiftet mener Trygge Barnehage as at dette må kunne tas høyde for i rapporteringen. Barnehagene kan gjerne rapportere per 15. desember, men rapporteringen bør altså gjenspeile hvordan barnegruppa ser ut per januar. Alternativt kan også rapporteringen være i januar Spørsmål: Spørsmål 32. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven? Forvaltningsloven gjelder for kommunene i alle tilfeller. Dersom dagens dokumentasjonsplikt ikke går ut over forvaltningslovens bestemmelser mener Trygge Barnehager as at bestemmelsen er overflødig og kan fjernes Spørsmål: Spørsmål 33. Er dere enige i forslaget om klagerett? Trygge Barnehager as støtter forslaget om klagerett under forutsetning av at forslaget ikke innebærer en reel begrensning av den nåværende klageretten.

10 Spørsmål: Spørsmål 34. Støtter dere forslaget om fratrekk? Trygge Barnehager as støtter forslaget om at det gjøres fratrekk tilsvarende det andre offentlige tilskudd og indirekte offentlig økonomisk støtte dekker av barnehagens drift-, administrasjon- og kapitalkostnader Spørsmål: Spørsmål 35. Er dere enige i forslaget til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager? Trygge Barnehager as mener forslaget om å at bemanningstettheten i kommunen finnes ved at barnegruppen og ansatte i årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12 er en godt egnet metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager Spørsmål: Spørsmål 36. Støtter dere forslaget til overgangsbestemmelse? Det bør legges til grunn at en ny kommune skal tilby sine innbyggere et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvilken kommune barnehagen lå i før kommunesammenslåingen, og at den nye kommunen vil ha samme ambisjonsnivå for kvalitet i alle barnehagene i kommunen. Trygge Barnehager as mener det må beregnes et vektet gjennomsnitt for bemanning ut fra de ulike kommunenes størrelse Spørsmål: Spørsmål 37. Har dere innvendinger eller andre innspill til økonomiske konskvenser? Trygge Barnehager as har ingen ytterligere kommentarer til økonomiske konsekvenser Spørsmål: Spørsmål 38. Har dere innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser? Trygge Barnehager as mener tilskuddsordning med lokal justering vil bidra til administrative forenklinger som også kan gi økonomiske besparelser både for kommunene og for de private barnehagene.

11 7. Spørsmål: Spørsmål 39. Har dere kommentarer til forskriftstekstene med merknader? Trygge Barnehager as har ingen ytterligere kommentarer. Generell kommentar

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bragernes Strand barnehage, Skaubo barnehage, Furu barnehage og Snarøya barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Medbroen Drift AS (Medbroen gårdsbarnehage) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hjordis@medbroen.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Berg barnehage SA Halden Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: berg@barnehage.no Innsendt av: Birthe Kjernlie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nord-Trøndelag Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmntrse@fylkesmannen.no Innsendt av: Randi Segtnan Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SU Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kirstihol@hotmail.com Innsendt av: kirsti holøyen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Heimly familiebarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: trondha6@online.no Innsendt av: Renate Green

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villamoen Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise@kattekleiv.no Innsendt av: Inger Lise Wølner

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brakamoen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: laila.stodle@brakamoenbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samvirkebarnehagene SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: mette.bakken@samvirkebarnehagene.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Søre Øyane Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: soreoyane@barnehage.no Innsendt av: Kjersti Ellingsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fykenborg barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fykenborg@barnehage.no Innsendt av: nne Forsnes Melvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Abelia Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knuterik@abelia.no Innsendt av: Knut Erik Beyer-Arnesen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - 100 prosent barn Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: 100prosent@barn.li Innsendt av: bjørg berrefjord Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Puskhola barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@puskhola.no Innsendt av: Toril Solevåg Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Multemyra barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.olsen@lofoten-industri.no Innsendt av: Anne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Cicilie Myrvang Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ciciliemyrvang@hotmail.com Innsendt av: Cicilie Myrvang Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fosnaheim naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: fosnaheim@fosnaheim.no Innsendt av: Jens Ola

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandtoppen og Eikenøtta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: karin@naturbarnehagene.no Innsendt av: Karin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knarvik barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agnes@knarvikbarnehage.no Innsendt av: Agnes Sønstabø

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagerlia Miljøbarnehage & Stavne Tospråklige barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lkj@stavnebarnehage.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordlys barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: cecilie.cock@nordlysbarnehage.no Innsendt av: Cecilie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Godvik Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjorg.wiers@bkkfiber.no Innsendt av: Bjørg Wiers Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samarbeidsutvalget i Barnas Rett barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Automatisk bekreftet via lukket innsending. Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nærleiken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: sveinung@narleik.no Innsendt av: Sveinung Nordtveit Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Snøkrystallen småbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: snokrystallen@gmail.com Innsendt av: Karina

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagforeningen Ledrne Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: barnehagen.victoriahavn@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Espira Gruppen AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jens.schei.hansen@espira.no Innsendt av: Jens Schei Hansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tyristua barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise.kleven@tyristua.no Innsendt av: Inger Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rikeåsen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rikeasen@online.no Innsendt av: Kaia Brækken Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fanatunet barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@fanatunet.no Innsendt av: Kari Hage Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - BMB Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bmbbarnehage@online.no Innsendt av: Gunn Tove Blanchard Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rakkerungan barnehagedrift AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gaardsbarnehagen@gmail.com Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tønsberg Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mvor@tonsberg.kommune.no Innsendt av: Marion Vørrang Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Baltazar, Drammen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lene.tovslid@gmail.com Innsendt av: Lene Tovslid Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oddenskogen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@oddenskogen.no Innsendt av: Gunn Malmstrøm Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kongsvinger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: liv.hilde.rybraten@kongsvinger.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Christa Ylvisaker Olsen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: christa@dabb.no Innsendt av: Christa Ylvisaker

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Baltazar Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vicblogg@yahoo.no Innsendt av: Victoria Edwards Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tms@laringsverkstedet.no Innsendt av: Trude M. Sydtangen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ameliahaugen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ameliahaugen@barnehage.no Innsendt av: Kirsten Melheim

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kverndalen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: tove.nilssen@ulna.no Innsendt av: Tove Nilssen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Naturkameratene natur- og idrettsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@naturkameratene.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Menighetsbarnehagen i Trøgstad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gunnlaug.brenne@trogstad.kirken.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eventyråsen Barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: vigdis@eventyraasen.no Innsendt av: Vigdis

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Moerlia Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katarinaklaren@yahoo.no Innsendt av: Katarina Klarén Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Orrestien barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: orresti@online.no Innsendt av: Merete Soløy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.schmidt@ulna.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Carpe Diem Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: siv@ulna.no Innsendt av: Siv Elise Olsen Finsås

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ørland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: odd.erik.rostad@orland.kommune.no Innsendt av: Odd-Erik Røstad

Detaljer