Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012

2 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig væ, m om dåig kæ, hjp på itykkt v v d kdt om i m mi. M vægud hodt i mid håd ov gø v båd Tydftiv, Pigimittt og motbkkøpt Stoy opp. Godt fok h godt væ, dt o om ht. Fott gmt og utmkt mkdføig v Stugud og Tyd. I omm åpt Vækttu uttiig om Tho Hydh og Ko-Tiki. Bok om d ditig vitkpig fd ov Stihvt på bfåt, b kvt i Stugud og på Vækttu. Nog mt itjot bømt odm kv bok om b itjo uk, og om b mu ti fim om fikk Oc i vt Hoywood. Nå y fim t om yigvi vi gå vd udt og bi uk. Stugud h fått vdight om h btydig mkdføigvdi. I Stugud Fj bid vi itt md å få på p té og y tåkkmki ti vitog bgy. Fiiig bgy å komm på p. I tidigté dt t hg på d væt gjomføt dugd md yddig v tæ og vgtjo. E d fiviig mdt g og dtok md iv og yt. Tkk ti dm. Tkk ogå ti Vækttu om pdt uj på dugdgjg. På gu v tgmig bbidig md mki i tidigté, må dt utbid guigp. Dt tg fom kv ti ik p, og miimum kbhdigtid vi væ 6 md. Dfo k vi ikk å bbid udgt i té ik t dt k kjø po å tidig i og om vi håpt. M å dt bi titkkig ø, vi dt bi kjøt po i øyp på 6.5 km. Té på 30 km udt jø g vi md k ku gjø k fo kjøig f yttå. Ekt p tg dt itt m yddig v té, og håp å mobii fiviig ti å dt i bidt md dtt. Dt vi bi tbt diftogijo fo kjøig v øyp. D bi ogit om t kjkp. I øpt v ptmb pgg vi å d ut ivitjo om kjtgig i kpt. Ivitjo bi dt ti hytti, gui og æigdivd. Styt i Stugud Fj håp på god opputig om kjtgig. Dt mg gu ti å dt i ik ivtig: Tidmig god kiøyp vt vi - øk vdi på hytt og idomm -gi økt kigd fo b, ugdom og vok -gi tigmuight fo tiid om k bid ti å udtøtt æigiv i Stugud og Tyd. Dtt komm ti god, båd ftbod og hyttbo. I høtfi pgg vi å ivit d i hyttfoig i Stugud/Mo ti t ifomjomøt om øyppojktt. Hytti viktig mågupp fo o, båd om buk og om idombitt. Høt fi tid i fjt. Kkj k vi håp på Idi Summ i å å v omm ut o å gudig. Jg h god to på m opp- væt i omm bø væ idt fo d g vkd vkt. No mid optimitik h ypjg gu ti å væ hvi vi k to vitkp. Dt md om mtitd fo ypbtd på gu v ktmt vå og vikt i måggbtd i fjo. M høttu i fjt fi oppv i g v, md tk fg og k uft. Godt fo kopp og godt fo it! God høtfi! A-Bit Skjt Styd Stugud Fj. God oppv bi bd md iktig utty Lgi Kotkt: Joh Hg Kå tf Guigt tøtt øyppojktt. Guigt i Stugud btmt på it åmøt t 40% v ovkuddt f fikkotgt k gå ti dift v tåkkmki ti Stugud Fj. -Dtt gt fo å vi t vi tøtt titkt, i Kj Kå, d i Guigt, og fo t d om kjøp fikkot k t ovkuddt gå tibk ti gd. Kvittivt god øyp øk vdi fo gui, og dt god ivtig fo dm t dt bi kjøt øyp. Vi h dt du tg fo: - Ski - Sykk - fik - Tu - Fitid Stikk iom o på Sbupot og vi hjp dg md å fi uttyt om p ttopp dg! Ld: K: Sktæ: Stymdm: A Bit Skjt Tf E-pot: A Htd Tf Hg Mjø Tf E-pot: Kiti Gytbkk Tf E-pot: Rdktø: Ao: Rdkjo: Atid Sput Tf E-mi: Tyd Næigfoig, TLF , mi: Styt i Stugud Fj Dtt. h t oppg på 1800 k. Avi d ut gti ti hytti i Tyd og ibygg i Tyd. Øvig kmp gg ut på Coop Tyd, Svic kotot-tyd kommu, Stugud Hådvk, Tyd Bikto og Vækttu. Nt utgiv Stugud Fj: dmb 2012 (mtifit: 15.ovmb 2012). Foidbid: Gi Hod Tf / E-pot: 2 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 3

3 Vi øk god høt i Tydfj I fut bid. Tidigté i yøyp D Stugud Fj ttt pojktt md kff v øypmki, b dt kt t tidigté v viktig fo å få t godt tibud på bgy v kiog. E tidig té t viktig bidg ti Stugud om ki dtijo, god kiøyp tdig m ttput og vdikpig fo o æigiv, iiv, gui og hytti. Dt tot tibudt i Stugud vi bi mkbt bd md god kiøyp og vi øk buk v hytt, pit tidig på vitog. Md it å dguttk v f Tyd b dt ikk dikt mid ktut md god kiøyp. Kkj møt du på Nik i kjt div i tidigté! Tidigté h vi vgt å gg i og i tikyttig ti yøyp om igg bk Vækttu opp mot Rotåfo. Tott dt pgt té om bi på c 6 km yøyp og té på d omiggd my. Gui v omådt h vviig tøttt opp om di p. Lyøyp bæ i dg pg v it vdikhod d å. Té fo m, ikk yddt fo tæ, og bmk ppig ikk ik dg tdd kv fo tidigté. Dt tg god og tt té md bdd på 6 mt fo bgg tit, og kog yddt ut ti 10 mt bdd. Vi h i jui gjomføt 3 dugd hvo gui og hytti h dttt, og Vækttu h tått fo bvtig ti ut bid. H yøyp yddt fo kog - o yddig v kj og ktt gjtå. Dt dgt t 150 tim md dugdit å gt. E to tkk ti om h bidtt å gt! Dt komm ti å bi f dugd tt hvt ik t dt bi muight fo f ti å bid. Fmdift vid t omådt k gu fo fomåt og Nog Skifobud godkj tévgt ik t dt bi godkjt kiøyp. Dtt må på p fø vi tt mkippig v té. Ppo vi tuigvi t itt tid c 6 md, ik t ti vit pøv vi å få ti m tidigté i d kitd yøyp på c 2 km m vi vt på t t bi godkjt. A Otto Vdvik Lyøyp fø dugd Lyøyp tt dugd 4 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 5

4 Ifomjo f Tyd guig høt Småvitjkt på itu.o Fo dg om ikk h høt om itu, å itu.o mkd- og gk fo jkt, fik og fiuftiv på ittt. På id fi du kt tigjgig tibud om jkt, fik og ovttig i h Nog. Tyd guig h d t idfik-tibud på itu. H få du kt kjøpt fikkott Tydkott fo utbygdbod. Dtt kott å bf, d dt gi dg fitt fik i å godt om v og vdg i kommu, å du ipp å fohod dg ti d uik omådg. Dtt kott få du ogå kjøpt vd å d tktmdig f di mobi. S fo m ifomjo. I høt komm Tyd guig ti å opptt måvitid på itu. H k du få kjøpt jktkot fo kmpvi ypjkt i Båhmm jktomåd. På måvitjktid vi du fi uik tibud, ifomjo om btd og g g fo d ktu jkt, ktk, fgtppotig, pi og d muight fo å kjøp jktkot md gg. Utov høt vi Tyd guig bid md å få md f jkttibyd i kommu ti å gg ut i tibud på d f måvitjktid fo Tyd, ik t du om jg kt få kjøpt dg jktkot. Tibud om bvjkt og tofugjkt tå på tpp. Føg md på itu.o og øk på måvitjkt i Tyd, kotkt Tyd guig på tfo (+47) og -pot: Pdtojkt Tyd jg og fikfoig (TJFF), i mbid md Tyd guig, ogit jktåt 2011/12 pøvodig fo pdtojkt i Tyd fo å øk kuttig v jg, mt bd vikå fo t jktbt vit. Odig fottt ogå i dt kommd åt. Jktkott vi gjd fo må og midd to pdto, og d om ø kot bi utomtik md i koku om fi pmi tt dt og. Fo å ø pdtokot må du væ mdm v Tyd jg og fikfoig. Sv kott kot k 100,-. Jktomådt dkk i utggpuktt h Tyd kommu, m d hvo jkt utøv k pdtojg vi hy og vg t t jktomåd. Pdtokott få du kjøpt vd hvd ti A Vuum i Tyd jg og fikfoig, mobi (+47) Rg fo pdtokoku om føg: 1.Fo å dt må m væ mdm i Tyd JFF og h øt jktkot fo pdtojkt. 2.Jkt må fogå i ovig jkttid, md ovig våp/ f/fgtmtod. 3.Koku v f 16. pi 2012 ti 15. pi Sit fit fo ippotig v ft pdto 20. pi Påkjø og fvit g ikk md i koku. Pogk og vitt: 30 pog må, vimik 20 pog gvig, ødv, v 10 pog kåk, øyktt, ko 5 pog øttkik, kjæ Skuddpmi og gitig v ft pdto I Tyd dt ku kuddpmi på ødv. I tigg kjøp NINA ødvkott om ft i d v kommu. Ft ødv git i hovdk ho Tyd guig, m k ogå git ho kommu ovvitkotkt. Fo yttig ifomjo kotkt Tyd guig. Tyd guig tf: (+47) Igbigt Kikvod tf: (+47) Øvig pdto git v A Vuum tf: (+47) Føtt på fug og kø på pttdy vi bi kippt v tt hvt om d git. Pmiig ti d md høyt tot pogum tt dt jktog. I fjoåt koku gikk 1. pmi ti Kj Kå. I pmi mottok h t pdtojktkot fo og 2012/13, kmufjd og mojo citt- vu. 2. p tok Ad Ad fø L Eik Øtby på 3. p. Pmi h v pdtojktkot fo og 2012/13 og d fikk hv i coib f. Bvjkt Du h kkj tt po tt dt fiuig tbidt d gjø, m du h kkj ikk tt d å oft. D k væ vkig å få øy på d d d vømm ydøt i vt, gj md kvit i mu. D hod t åvåkt øy md dg på vbdd. PLASK i dt, og d bot fø du vit t d v d. Cto fib bv, hod ti i Tyd. I kivd tud bid Tyd guig md å få mt kommu fi bvvd ti tt ot vd om dkk h kommu. Dtt fo å ku føg opp og fovt bvtmm bd, ik t btd ikk bi å to t d foåk kd i æmijøt og gjø dt k fo jg å kff g jktkot. Gjom økt jkt komm t mid bhov fo kdfig, og k gjø t pobm om ti vdikpig fo f ktø i bygd. Jkt på bv h ikk væt å utbdt på vå kt, m dt ig gu fo t bv ikk k by på god jktoppv. Dt b åpt fo jkt på bv i Tyd i I dg h vi ikhodig kooi pdt udt i kommu. Jkt i g v pd, og m k ogå div fgt på d. Fgt k ku utøv md Victo Coib 330 gf, jkt fotivi md if. Jktog på bv f 1. oktob ti 30. pi. Kommu h mydight ti å utvid jkttid md iti 15 dg d i og øfohod vkiggjø btdmig fovig fovtig ifo odiæ jkttid. Bvkjøtt godt og mkfut, m p fi å buk ti ittudg, vott igd. P tttt og fit på vit. Dt b ot om h t ttt håg. Bv titoi, o om idik t å bv bi 2 å må d fytt f fod og bvg g g opp i vdgt fytt ov ti t t, o om gi pdig v t. Vd å bktt btd, bid m ti å du vtu kd d k gjø, vd fo kmp oppdmmig v jod fig v tæ i tttbbygd tøk. 6 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 7

5 Føg md på itu.o fo g v jktkot på bv, og Tyd guig i fcbook id fo øpd ifomjo: Rypjkt På gug v uik fkto vi gitig i høt t ypbtd ov dt gk d dåig ud midd god. Mg jktomåd h vgt å ivktt bgig totfd tg fo jkt. Dtt i håp om å gi ypbtd t ødvdig putom fo å tyk d fo jkt i å om komm. Føgd dig h tådt i kft fo jktog 2012 i ok tg: Båhmm jktomåd Opptt v jkt uttt ti 17. ptmb. Føt jktuk ( ptmb) tit ku ogkot. Dtt g dgkot. Pi fo og ibygdbod k 500,- og utbygdbod k 1000,-. Dgkot g k 150,- fo ibygd og 200,- fo utbygd. Bgimit 3 yp p. jktdg/jg. A jkt ut hud. Jktkot få du kt kjøpt på itu.o (øk på Småvitjkt i Tyd), Bt bitjo og tuitifomjo i Å. Evtu y bgig k bi ivktt, dom fohod tii t dt ødvdig. Øyfjt jktomåd Opptt 17. ptmb. Jkt tg tt 3 uk, d 7. oktob it jktdg. Bgig på 10 kot p. dg fo utbygd jg. Pi dgkot utbygdbod k 150,-. Ti ibygdbod bi dt ogt ku dgkot i å, ig ogkot. Pi dgkot fo ibygdbod k 100,-. Bgimit på 2 yp p. dg. A jkt ut hud. Kotg og ifomjo få vd hvd ti Rghid Amåbkk på tf: (+47) E-pot: Ibygd jg k få kjøpt jktkot vd tuitifomjo i Å. Gud ttmig Å fjty og Htd fjty h vdttt å totfd yp og bfug på ttmig og Jkt tt d ktu t føg jkttidmm. Vig jktkot fo måvitjkt må ø fo jkt på di ktu t. Dt g tigkot fo hud. S m ifomjo på: Tyd guig øk t k få god jktoppv i høt og kommd å, jg oppfod dfo ti måthod i uttk v fug fo å kå tmfug ik t btd k t g opp igj. Foto: Ott H.Ad Lijkt Lifig kdmotivt fig, hvo t btmt t idivid v vitt k f md hjmm i tumgfodov. Du må væ gitt om ijg i Jggitt fo å dt i ifig, mt h btt jgvgift fo kommd jktå. Lifig kv gui tit, og ijg må fohod g ti vdtk og vikå fttt v d gio ovvitmd i gjdd gio. A t dt åpt fo ifig v dfit om tovit, og du må dfo vgg kytpøv fo tovitjg, dom if bytt ud fig. Hg k ku bytt ud ifig v jv. Tkt og foto: Sovig Gæi Kvittig f gitig om ijg i Jggitt k væ md ud fig figfoøk. Hvi du jkt md if, må du ogå h md dg dokumtjo på gydig kytpøv. Som ijg dt opp ti dg å hod dg oppdtt på gjtåd kvot. Figpiod Jv 10. ptmb ti og md 15. fbu Bjø 21. ugut ti og md 15. oktob S o og o fo m ifomjo om kvot og m. Tø Du k gv Tø bjøkvd Vi h: Sg! Pot i butikk, Ag-p tippig, mdiiutg m.m Du k få kjøpt fi fjbjøk i kk på p. Fo btiig ig: Fmmig Lud Tf O Bj Øtby Aut. mkitpø Tf: At i gvig og 017 pig mi: Lv komptt v-/vøpgg pot: Vi - v - vøp - gubid- Rø og VVS - g Tg du Røgg! Rig Nom Bmth Røg på Bgådmy Tf: Tf.: F TRA Ut T Tf MOB To E 8 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 9

6 Coop Sbu øk vkomm ti tivig hd Kom i og våt ikhodig vutvg!!! Atid god tibud! IDRETTSHALLEN Idtth fdig bygd, godt ifo tidmm. D offii åpig 15.ptmb, tt t bdt h gått i tykk. Lødg d 13. oktob kokk ivit Tyd IL ti ÅPEN DAG i d y Tydh. Dt bi bt t dig ti å bytt vømmh, ti å bi oitt om idttgt bid og om muight fo å i h. Sg v kff, ft og vf. Føg md i Sbygg og på N Rdio fo æm ifomjo. Idttgt håp på godt oppmøt f hytti, ftbod og d md tikytig ti bygd. Fk fik,vmmt og Stb Bdt Sotimt i fukt og gøt Mig, hvitv og kjøkkutty Ttutg md utkjøig og uti v tihg Åpigtid: Mkd: Lødg 9-19 Byggmix: Lødg 9-15 Vhut ihod foøvig potk og bomtbutikk UNN DEG EN FANTASTISK OPPLEVELSE Vækt pi D SPA- bhdig tt md kik dyptgåd ygg- og kudmj, mj v m, å og ggmukutu. Du få å gt IcMk i iktt om o d hud tt påkjig f o og uftfouig. Mk id ødht, tifø optimt md fukt og du okd md oppti 75%. Bhdig vutt md vpigmj v kk, kud, ikt og hodbu. Vight: 60 miutt Pi: 950 ko St- og mukku Bhdig v kk, kud og ygg. Dyptgåd kik mj og tiggpuktbhdig v opphgt kud, åt kk og vod ygg. Bhdig utfø v fyiotput. Vight 30 miutt Pi 550 ko JgE Kik mj v kud og ygg, dyptgåd i kudpti. Mj v gg og å. Ibhdig ti hov og å føtt. Fotmj. Vight 60 miutt Pi 950 ko Ett idtu Kik dyptgåd hkoppmj md foku på tiv og øm mukutu i gg, å og t. Vight 30, miutt Pi 550, 850, 1200 ko PAty pi Møt ti ft i tipp topp fom, uthvit og fh Vi bgy bhdig md iktbhdig,, p og ydig opptmmd iktmj. Du få å gt IcMk md boigd AoV om tifø optimt md fukt og gi opptmmd ffkt, d gtt ut hud og gi d gød om fik vitdg. Så føg utoig bhgig kik vvæmj f topp ti tå. E dt økig, vutt vi md å gg foudtio på iktt f ID BMi. Så dt b å gå på ft. Sp dg dpå h ikk å fokt. Vight miutt Pi 1150, 1500 ko iktbhdig R, p og dyptd mk. Aiktmj. Avutt md t du få gt IcMk om gtt ut hud og gi d gød. Ltt kk, kud og hodbumj. Vight 60 miutt Pi 950 ko Kik mj Hkoppmj md buk v vm ti. Uuutoig bhgig og ø d ft mukkut. U dg d oppv møk vitkvd og du få fø v omm tibk. Vight miutt Pi 950, 1200 ko Kotktifomjo Stugud Vimkp vd Vækttu Hot Fo btiig ig Vækttu E-pot: Vi h åpt i hg, m k t imot gupp dg b vi få bkjd i god tid. Gvkot f Stugud Vimkp få du kjøpt ho Vækttu Hot AS,Sbu Fyikk ititutt AS og vi k d gvkot ti dg vd hvd på mi tfo Vkomm!! 10 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj

7 bk! (Ti oppyig v h ogå jåfø fo i fu Ei d kvd ) Tkk ti Vækttu fo væt vykkt dg. Hydh-uttiig på Vækttu På åpig v Hydh-fmii ptt vd ø Tho j md fu, bb Ov md fu og ø. E jodæ og mgt tivig fmii, om å ut ti å tiv godt på Vækttu! I tigg v mkdjf fo Ko-Tiki-mut, Hfd Tg, titd. C 60 ibudt gjt fikk itt og fi dg på Vækttu. Uttiig btå v fott vgg md ifo båd på ok og gk, impod kopi v Ko-Tiki-fåt (gt v bbt Ov om v it ov Stihvt på bfåt md kkjø i 2006), kivmki om Hydh bukt d h kv bok, og f bid f tid i Stugud. F v gjt hodt t, dibt d i Stugud Fj, A-Bitt Skjt om bift pojktt, og om å viktight v dtt fo htyd-mfut. H Ov Sø, Sbubk, tit pømå om hvm om pot middg! H utfodt dvd kt v gjt, pit f Tyd Kommu, ti å komm md ipi. H foo dtt t Kutubødfodt i Sbu ku bid hvi ig d gjod dt! Spkt ipi f d tid fitt-td Sødg b pjoit ivitt på uttiig, og Tho Hydh j tit vviig opp og fott om i f. F v pjoit hukt båd io og juio Hydh f d tid i Stugud, dibt øk P Stugud og Og Kpp. M Vækttu hvi ikk på i ubæ! Hg Kvithmm og Ad Uth ivitt po ti g viig v d y Ko-Tiki-fim i g kio på Todhim Kio. Hfd Tg, mkdjf, hodt føt t fodg fø fim b vit. Hg i t dt v båd gm og poti y kud f æigivt om b ivitt. Og po v væt god. I tigg b fim vit om bygdkio på Vækttu Hot 3.ptmb. E vkom ti å bku uttiig på Vækttu, og Hydh gm fim k vi vd fopø. Lødg 28.jui b Hydh/Ko-Tiki-uttiig åpt md bk og bm! Mkdjf Hfd Tg j. og Ad Uth h mm gt pmt uttiig på Vækttu Hot om Ko-Tiki og Tho Hydh tikytig ti hott. Tho Hydh kv to d v bok Ko-Tiki på hott i 1948, i bok om ovtt ti ov 70 påk, og ogt i ov 100 miio kmp. Aio Mti Lyg Ugåd ttt hott i 1929, og ivitt itt økb Tho opp ti Stugud fo å få o å h ku kiv bok. Tho tok md g i ko Liv, og b Tho og Bjø, og do ti Tyd i 1948 og kv bok. Pogmmt fo dg v om føg: Ek vig Vkomt vd Ad Uth. Fodg md ybid v Tho Hydh j og Hfd Tg. Muikk ig vd Mich Axd Åpig v uttiig. Tho Hydh j kipt o Viig v fim tt middg md påføgd oit mvæ i vvo. Muikk ig vd Mich Axd og ug Ti Fmå (itvt f Tyd), m L Li kkompgt bgg på tgt. 12 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 13

8 GRENSEBYGDA TYDAL (Kid: F «Rombod ti Nido.») Nodm og vk h ibt økt y ho hvd å d fid h tut d kit, m i d ft tif v dt kighdig og gp mom Nog/Dmk og Svig. Ud ik fid fikk gbo vi på fokjig vi. H bygd b ødgt, og utkivig v fokjig ktt ti fiiig v kigføig tæt hdt på bygdfokt u. Gd b pågt å hod åkt iodt. I mtt f 1664 dt oppføt 4 odt f Tyd. Dt v h ikk b miitæ po om hjmøkt ød fjgåd og æt, ogå øv, oft fdø fobyt tift omkig i fj. D b gj kt uff. Nvt «vvkytt» b ogå bukt på omtif. Kog Sv og h Bikbi kom tt yight gjom Skdø på vi mot Nido i Dt ig tdijobtig om dtt, m d kom i hvt f ti Sbu d d fokt g på bygdbog «Koghom». D Jӓmtd og Hӓjd v ok omåd, fogikk d åkt Btz-fid. Nvt tt d tyk ykkig Btz Bck. I 1611 hjt d i Hӓjdbygd, d bt hu og vig, og dpt fok ovt hvo d fo fm. H Hdbygd, ju gåd og fmii, fikk v om t di bd v udvi ødg midtomm. D mt mm t itt øig god og vdt mot vt ti ukjt kjb. Ett f måd tbiø vdig b d ødt ti å å i fo vit. D v d kommt od ti Edjø d d ft t md åp huvæ t d kt g ov vit. D ovvd kig utt, og ku vd hjm ti itt kjæ Hd d d bygd opp i gåd. I 1670-å v dt ufd mom Nog/Dmk og Svig (Gydøvfid). På bgg id v g b dt gjot fobd ti kig. I 1677 ykkt Dt F Koi Hætog i Tyd, Bkk Bygdtu Foto: A.Sput Todhjmk gimt i i Jӓmtd hvo d o d vk mottd. Kog g imidtid od om t odm ku tkk g tibk fø vit. Åt tt (i 1678) kom g Sp ov fjt md t «Azigt At Kigfoch ti ht og fod.» D pydt og bt i Tyd om hvkjo fo dt ok gpt åt fø. Ett di hætokt bygd d ok miitæ k vd Stugudgåd. Dt v to jodvo om møtt i vik, ti d fom v tu og t påbygd. D gt m v k 100 mt g og 5 mt høg. Stugud Sk godt yig f vg vd gåd Stugud Øv. G Sp hætog i 1678, og g Amfdt og Koi i 1718 d mt kjt kigtokt. M dt h væt d fid, bt t i 1808 v dt miitæ tjot i Øtbygd om vkt i tif vk gp. Og i 1905 v dt pt itujo fø Uiooppøig mom Nog og Svig. D å dt ok odt på Stugud, og gk ikkt ogå på vk id, bgg pt md fig på vtkk. M dt øt g hdigvi på fdig vi. Så fugt fdig å, iti 9.pi 1940, d tyk okkupt dt våt. I utt v pi 1940 kom topp vk fiviig ov fjt f Bkk ti Stugud mm md ok odt f kmp g ø i dt. Di topp b v motttt i Tyd, og d fikk hjp ti å fottt mot Sbu og Gbg bu. H kjmpt d tppt mot ovg tyk tyk i fm døg. Dtt fo å hid tyk i å å Hg Ftig. M tu om tyk bombig v bygd og omåd udt gjod t d kpitut. D gikk tibk mot Ndhytt og vid ov g ti Svig. Ud t v kig og ti mi 1945 v dt tuvi v fyktig om pt ov g, godt hjupt v go. Dtt md ivt om it. Mg v fyktig og o v ivovt i kutfikk. Jubod på Vækttu Hot 2012/2013 At 1; Ovttig f fdg ti ødg p. p i db. om 975;- Ik. i pi ; k. om 1.175;- Fdg: Gøgg, ydig jubodbuffè, vd muikk. Lødg: Buj At 2; Ovttig f ødg ti ødg p. p i db. om 1.395;- Ik. i pi ; k. om 1.595;- Lødg: Luj, vopi i vvo, gøgg, jubodbuffè, vd muikk Sødg: Buj. At 3; Ovttig f fdg ti ødg p. p i db. om 1.850;- Ik. i pi ; k. om 2.050;- Fdg: to-tt middg Lødg: Fokot, uj, vopi i vvo, gøgg, jubodbuffè, vd muikk Sødg: Buj. At 4; Ku ydig jubodbuffè, ik. gøgg og vd muikk 490;- Tfo Væktttu Tfo Tuitifomjo E-mi: 14 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 15

9 Todhjm Tuitfoig fy 125 å Todhjm Tuitfoig (TT) b tiftt d 16. dmb i 1887 og md dt v d dt tuitfoig i dt. D føt å b pgt v to ktivitt md tittggig fo fiuftiv båd i Todhim æomåd og i fjt. Ad i øpt v foig føt å gikk TT i gg md å gjø Bymk tt tigjgig fo fok ft. Ett hvt om TT ktivitt i fjt vokt og kvd to u buttt foig i 1908 å ovt vdikhodt v ti mm ov 30 km tuti i Bymk ti Todhim kommu. Dvd v TT tidig gjmt i Bymk t vuttt kpitt og foig u b kott om fjt. Ad fø TT b ttt hdd foig føt d, C Schuz, om v d føt fjtuit, vdt d i fjomåd i Måk, Sbu og Tyd. F h utføig tubkiv tidig på 1880-tt fmgå dt t dt ikk v o pobm å komm i kotkt md okbfokig i fjbygd. Gjtfiht v to, m komfot v dt v md. Dt b dfo tidig oppttt kvt fo fottuit båd i Sy og i Tohim hvo dt b tit kv om komfot i fom v gd på g og ight. I 1889 to t gt om kt på Nd gåd md 4 g og ødvdig utty, og mm å b d føt fotut i Sy mkt f Stugud i Nd mot Symivt. Ogå i Tohim b dt igått f kvtvt fo fottuit d på utt v 1880-tt og i 1889 bgyt bidt md å ydd og mk d føt ut i Tohim. M økig i tfikk og øk om g kvt md bd komfot føt ti t TT mm md Kitiud og Nodmø tuitfoig ttt byggig v Tohimhytt i hjtt v Tohim d i Fottt mått fjtuit øy g md k kvt på gåd og t i mg å fmov, m tt hvt tt TT på g tuithytt båd md og ut btjig i og. Ny ut b ogå yddt og mkt. D hytt om b bygd mått utvid ttom bøkt økt, pit ttom ogå vittfikk økt. Fo å mk foig tibud ti tudt og fiuftfok md øk om itt tø utfodig b dt oppttt g fjpotgupp (TTF) Tivd gupp tipt ugdom (TTU) b tbt o. I øpt v 1990-å b dt i tigg tbt gupp fo b- og fmiiktivitt (B Tug) og gupp fo godt vok fiufttuit (Vt). Di gupp ogi i dg væt viktig d v TT idig fiufttibud. Gjom h TT hitoi h ftu væt viktig ktivitt i foig. Dt h væt bdig v hytt-ti-hytt tu i fjt og dgtu båd i Todhimgio og i fjt. Som kpot fo dt k fiuftivt h TT gjom tid ogå gjt g tk i å ivt fiuftfokt it båd i fjt og i Todhimomådt. D it å h TT tykt itt gjmt i Todhim vd å ovt diftvt v vigtdt Røig i Litdmk. Dmd på måt ig uttt fo foig om ttt i vikomht md å tittgg fo fiuftiv i Todhimomådt. D bt kid fo å m om TT hitoi jubiumbok D g tu. Joy Rmmit. Kog v Sytopp! Gd d ti vit; Nik i fom! På dt fjd foøkt vt h «itt gt øp» Stoy opp. Edig kfft væt og fom ti ug Dyhug.. På tid o h kockout på kokut Stvg O Bg b pt c 500 mt fø topp, og mått øy g md 2.p. På 3.p kom Eiik My, uggutt f Tøbg, om tok bgg d to igt putpmi. Doig v Sytopp ut tvi A Nvi, om vt fo 4.gg på d! H y kod på Båd A, og d d øp, tt to pi på d god tmig g d v øyp. Vi øk h (og d!) vkomm tibk ti t å! Løpt på døy mi, og md c 1000 høydmt tigig dt kftpøv. I å v dt dtkkod md 275 po tott om gjomføt øpt, dv 102 i kokuk. A vtt på du mom Ptt Notug og Nik Dyhug, m d utb d Notug mdt vbud. På pømå om uttit vi tt d ut md Notug på tt, vt «Dyt» kt og ubkjdt «Ni!» Dt ik vi å hø! Tkt : A.Sput Foto: Mtti Jo 16 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 17

10 Vå Spoo Skiøyp Sbu Stjød Øygkoto Tyd SALONG KARISMA Åpt tidg, odg, fdg og ødg vk, Rig kokk fo vt. og kjf. Sog h mvi v Vi h ogå obi, okm og mykk og håpipodukt. Auti God Lip Bm u bock. Avt Gd oium m/voic guid GOD HØST! Dm- og hfiig, bijouti, gvtik, Tyd Vdpodukt ANS Vd ti g. Lokpodut fjbjøk v tikjøt i tokk 1.500L p 1.000L. Joh Hg Kå Tf Fjidig på idht i Tyd og Sy Kft UKESTURER VILLMARKSTURER 3-DAGERSTURER KICK-OFF KURS- OG KONFERANSETURER KJØP OG SALG AV HESTER hig å oppv tu f htygg - pøv v! 18 Nytt f Stugud fj T kotkt md o å kddy vi gj t Nytt f Stugud fj 19 oppgg om p fo dg di gupp ditt fim. Vkomm ti å i i koi og pigim fotpo. Dyhug Ridt AS, N-7590 Tyd Tf: Tfx:

11 Ko Mgo jubi! Tyd Bdko b tiftt fo 40 å id, i 1972 d Tyd gt NM på ki. Kot h væt itt o d off, og h gjopptått vd fopø, om pojktko tt og tt å ktiv upo h tt i gg t t! Dt h væt gt vy, kot h væt på Røo på Vitftiv, f gtv, og h htt mi, kot og opptd. 40-åjubiét tt md mi md Hig Sommo, h ko A Kivth og dtt Ki Sommo i fbu. Dt b vuttt md kot i Stugud Kik. Et t utt v dtt bkjtkpt føt ti dtk på Op på Stivikhom fo t v mdmm. (Kkj bi dt f t å?) Kot g i ovmb kot i Sbu Kik md A Kivt ko. Jukot k vi ogå g, i d v kot, Mt Li. Føg md i ok mdi, ifomjo komm i øpt v ovmb. Jubiumfiig bi dt 22.ptmb, tidig og kitd mdmm ivitt ti kikkig fiig på Vækttu. I kivd tud dt c 70 påmdt. Fiig tt på bu f Gæi. S opp fo kutu ig g vi mom Gæi og Vækttu! H du ikk fått ivitjo, m bttigt ti dt, å t kotkt md jubiumkomit vd Ki Htd. Tyd Bdko kift v ti Ko Mgo. Gu v hitoi om D typik Tydig, Co-mgomkt, t id! D typik Tydig Todhimg Hfd By gjomføt omfttd fyik-topoogik tudi v Nog bfokig i d føt tiå v 1900-tt. I Tyd mt h å h fut typ om utmkt g vd t d båd v møk, gkt og bdfjt på mm tid. I mottig ti bobygd tok By t dtt mått væ ovvd v dt fohitoik og ttt utdødd Co-Mgomkt. Utdg f Sbu og Tyd. E topoogik udøk v mæd, kvid og b i to ok iddbygd v Hfd By: Mtit ti d h ft udøk idmt md bidg v Nfodt ud i i m og pi Jg odt mig d, t jg gikk f gd ti gd, mdbigd dt ødvdig itumtium. Som g bv jg mgt vviig motttt v bfokig, om i fovi gjm ditiktæg v udttt om mi udøk higt og btydig. Dt hæt ku é gg t gupp v mdig ugdom mottt ig udøk. - d d boutt ikk ku tj ti og vd tig. Bd md hy ti utd, væ, vvi og kikk d to fokj p d to bygd. Di fokjight vi jg dog ikk h idt mig p t kid. Jg vi bot h fmhæv t kt tæk om d id tk vi bmk. Ov bygg hvi idommig o og t utpægt vo. Tydig dimot i utpgt gd tivd og mut. I Sbu fik jg oft d bmkig, jg fott t jg kud opov ti Tyd: J d f du dt moomt! Dt kkut om om d ti byupft btdig i Tyd. Dt v bygg itykk v Tydig. M i Tyd d om bygg t dt v om komm ti gvø m kom id ti bygg. S ti tod fo t Sbu og Tyd bygd i t og mm dfø, Nidv, d bfokig yttt fokjig, bd i id og kid. Sbygg m æmt btg om voig, tydig dimot i utpægt gd tivd og mut. D vok md i Sbu 168,1 cm høi, i Tyd dimot 174,4. D vok kvid i Sbu 160,0 cm høi, i Tyd 162,5. D u gudtmm i bgg bygd tihø d odik c, dt kt t d gudtmm i Sbu m væ opbdt md mgt vvokt bfokig, md d i Tyd m væ opbdt md ovodtig høivok bfokig, btydig høi dog d d odik c. Pigmtig: Fo Sbu vdkommd v pigmtig v h og øi ti hv m fid i d vtdk bchycp bygd. I Sbu dt 38,8% møkhd m og 14,2% møkøid mæd. I bygd md høivok og doichocph bfokig pi m i Nog t fid y bfokig. Dtt vtt jg dfo og t fid i Tyd. M h bfokig gk udvig møkøit og møkht: 57,7% møkhd og 25,6% møkøid mæd. Kvid i bgg bygd m møkøit d mæd. Ht pigmtig tit uophøig idti dt bgy t g. Aigtt: Som vig i bchycp bygd, fid m og i Sbu tivt kot og bd igt og bd æ. I Tyd kud m vt t fid g og m igt og æ, m mkig ok h tydig t ovodtig bdt ig md mgt bd æ. D topoogik udøk v kvid vi t di i bgg bygd mid difftit d mæd. D md d od hid m ik i bgg bygd d mæd. Foftt komm ti dt utt, t bfokig i di bygd m væ optt vd kydig v t tik fokjig typ: 1: høiit, mocph, yht, bøit, ptopoop og pthoi typ. D t odik bok h utgjot c 79% v Sbu og 66% v Tyd bfokig. 2: E mgt vvok, bchycp, møkht og møkøit md mgt bd ikt og bd æ. D pi typ h utgjot 21% v Sbu bfokig og 5% v Tyd bfokig. 3: E mgt høivokt bfokig, tkt doichocph, møkht, møkøit md bd igt og bd æ. D typ ku pvit i Tyd, hvo d y h utgjot c 30% v d opidig bfokig. Ikk fut i Sbu. D ovmd idommig typ ikk md ikkht pvit fø i Nog. Dt fmg dog v Abo udøg t d ft dyight m fid igd typ i bobygd mot yd. D mktyp dt h gjæd, m h htt gmhøid p mit 178 cm, væt tkt doichocph, mo-uypoopik,chmæhi, ht møk øi og møkt h. F Euop kjd vi ku é mktyp md di tæk, mig Co-Mgo. Foftt gjø opmkom p, t d f dt odig Skotd foigg bkiv v bfokig om ht igjom vt ti d h bkv f Tyd. Foftt gjø vid opmkom p t Ripy i it vk: Th c of Euop komm id p dt mm pøm, og t og h komm komm ti dt utt, t m h h fo g t v d Co-Mgo-typ. Typ m yigvi væ kommt ti Tyd du m bygd v godt om ubbyggt. 20 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 21

12 g DU ktik? TYDAL KOMMUNE Nyttt ktikfim i Tyd Tyd Ekto AS Åpigtid vd tuitifomjo i Tyd Tyd tuitifomjo Å Tyd kommu 7590 Tyd Vi øk y kud vkomm. tfo: fk: Vi utfø -pot: båd ygg, utvid Åpigtid og hbiitig. Åpigtid: mdg og tidg odg Tyd tuitifomjo Stugud Vækttu Hot 7590 Tyd tfo: Sptmb ti 30. ovmb: hv dg k ti Ekto utoit bfobyggd toø på boig/hytt og æigidom. T kotkt på tf i Utov di tid vi du ogå få god hjp v hott btjig. Nå hott tgt k d ig tfo: Tydftiv 2012 Tydftiv b gjomføt d 13. og 14. jui md tot oppmøt v ug og gm om kom fo å hø i fvoitttit. D mg fmmøtt ku bt t gd g ov fott fmiifotiig på ødg, kot md Hvd Sivt i tofom. Chi Mdi kpt tjtmig på fdg kvd og Hbii vt v i gvæt på ødgkvd i kjt ti. E gku v ikk ok ti å topp fok f å t tu ti t fupkkt mfi på Stuguvodmo og yg md på kjt vi. Agø foøyd md åt ftiv og k md om d høy bøkt i fjo. At ftivdøg c 4.400, økig på døy 10 pot. At tdig f t tu ti Stuguvodmo d hg midt i jui fo å t d i d god ftivtmig gi god motivjo fo om jobb md Tydftiv. Tkk ti vå pubikumm! Ftivomådt hdd gjomgått o fodig id foig gg. Mt yig v d y, to mobi c, om øftt kotoppv o hkk i fohod ti tidig. D gm c Stoy fikk i tdt o om bcktg-, o om fikk god tibkmdig f tit. Ftivomådt v i å tydig vgt f cmpigomåd udt, md igjdig og ku é igg om bido ti god ovikt fo vktmkp. Rtutttt om uppt vig-/ kotttt v ogå ytt v åt, og b t ydt tifukttd ud d mg gky mom kot på ødgkvd. På dvig og budigvdig vi hdd hudvi v fiviig ttt tu ti Stuguvodmo gjom ftivhg fo å bid ti gjomføig v åt tøt dugd i Tyd. Tydftiv øk å tt to tkk ti mm! Fo d om ikk fikk md g åt ftiv, og fo om fm mot y dig ti å hø kjt og kjæ tit på v Nog fottt ftiv, dt b å mø g md tåmodight ti t muight - i jui Pogmkomité d godt i gg md å pgg tit Tg DU ktik? Nyttt ktikfim i Tyd Tyd Ekto AS Vi øk y kud vkomm. Vi utfø båd ygg, utvid og hbiitig. Tyd Ekto utoit bfobyggd -kotoø på boig/hytt og æigidom. T kotkt på tf Ektik i Tyd Ti di tjt! Eo Søfk tdijoik, m mod bitjo biggd vd ikvi 705, midt i Sbu tum. Fout mod og ihodik bitjo fohd vi båd gkipp, øf og motog, mt utfø vic og pjo på di podukt. Vi h ogå t mod bivktd, bt t md utty fo vic v kimgg. I tigg vi mdmm v Vikig Rdigtjt, og utfø bihjp ti døgt tid. Rig o på tikk iom å t titt på dt vi k tiby. Vi ho Eo Søfk ti di tjt! Vi utfø t i øggig! Tf.: / Logo www. Hjp ti å utvik idè? Viu pofi på di bdift? Ly-out på bok/ hft? Hjmmid? Sbutykk di totvdø v tykkk og gfik pofiig! tf: fx: Rkmmti? 22 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 23

13 Kogpi Pdicui cptum-coium pt mg ovk v å d tøt på d h i Stugud. D t mjttik ku d d g opp i vgtjo md i bdø tg om topp v to gu bomt om ut åpig. Ed på bomt h oft t møkt ødt i ft på udid. Nd i my gt igg dt møkbu og æktig bdott md to og fi bd. Sv om pt vig på my og but gmk i fjt dt mg om ikk vt vt på pt, om d ufovd k tøt på, kkj pit å d ut på motpukkig, fo d d oft på typik okitt fo kogpipt. Dt tik vt på pt, p. cptum coium, vi t d oppkt tt vkkog kog K pt. H i Tyd k vi gj tk o t d K K XII, om hdd mmhg md koi ft hætog gjom Tødg i D kighæ om møtt i tøt utfodig h i Tyd i gfj mot Svig på yåt i 1719 d d møtt kog Vit om d hdd to vk å hk md. Om ikk fjt k vt opp md t yd fug- dyiv på di dgvdig dt tid o å tt på bkk. Væ itt m oppmkom t gg du på tu, å kkj fi du ogå d fgik kmp f d ik bomtfo i Stugudfj. God tu! Tkt og foto: Ni Ptmo Ldkytttv på Vo 2012 Dt itt ov 70 mi f Tyd ti Vo, m dt fohidt ikk t 12 Tydig tok tu dit. F dtok ogå på NogCup tv om b gt på Vtdt. So og fit væ gjod t fikk fi dg md mg b utt. L A gjø g k ti bkytig på LS H kyt i k Rkutt. L h væt md på LS fø m dtt føt gg h k dt og kyt. Jg k ov t dt mg ommfug i mg på gutt fø h k i id, og dt ikk o t. På d tv få fod ov ti å væ md i på b og hjp ti, m på LS ikk dt ov. Så f L bi opt opp, hv tim fø kytig, og gå i i vtttt må h k g v. Dtt gjø ok ogå t pu øk itt fo føtgg-lskytt. L v ok ikk ht foøyd md uttt, m vi d yt h gjod kjmpit! Ax Eig Bdtzæg og Svi Eik Bghug kom bgg ti fi på b i k juio. Ax hdd 247 md 14 itff og 46. p, og Svi Eik 247 md 13 itff og 49. p, å dt v jvt. Dt v 358 kytt i d k, å gutt hdd gjot dt væt b. H itt d i vtttt og pøv å o v fø fikytig. (Ax fo ti v., Svi Eik ti h.) I fi kjøt d bgg 99, Ax md 4 itff og Svi Eik md 6, å Ax gikk d p ti 47. og Svi Eik opp 5 p ti 44. Bgg v godt foøyd ttpå. Dt å komm ti fi på LS tot j. Dt b midd tot bg på bgg. På dkytttv g NM i kogøp md kytig. A kyt ft føt ogå tt d tt utt d h på ftkytig. Iv Bj hdd 26 tff på ftud og fikk dmd 4 mi. tigg på kogøpt. H tt fo fut f tt og pg g opp ti 3. p. Ed A f Motdmk b. 2, å vi fikk to tød på p. NM kogøp md kytig k d juio: 1. O Mti Ed, Fød 2. Ed A, Motdmk 3. Iv Bj Bdtzæg, Tyd Iv Bj kjøt ogå b på fthutigkytig og fikk bg d. 24 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 25

14 Tyd Vdpodukt Du k få kjøpt fi fjbjøk gvd i kk på p. Fo btiig ig: Jo Hg Kå Fmmig Lud STUGUDALSHESTER På Oppg i Stugud (Stugud Øv) h A- Mgitt pi «k» på ommjobb. E fott idhigt vd v Gi f Rykjvik h bdkt hopp i h omm. Dt h væt hådbdkkig, og hopp h gått i fokk på gåd. Dt bdkk å hopp kommt i but, dtt hv 2.dg ti ggt h gått, md påføgd utyd å t dt muig. Gi h mg høyt kåd vkom, og tttktt higt på dtt mkdt. Kåig gå båd på ktiø (40%) og idgkp (60%). Gi f Rykjvik b ogt ti Dmk d h v 4 å. H h væt vdmt i v, åt higt i Dmk f gg, og vd høyt kåd idk higt og mg f toppkåig. Dt tot t å god higt komm ti Stugud fo å bdkk ok og vk hopp. Svig bt hopp og f 1.pmit hopp h opphodt g på Oppg i omm. Mom 20 og 30 hopp h bitt dktig. No utfodig h dt væt på gu v d kjøig omm. Dt føt ti dåig bit tidig på og, å tiggfóig h væt ødvdig. I tigg få hopp pobm md but vd kjøig væ, og dt hd ogå t gg tkk g tibk gut v tmptu. At dtt vdkk vd utyd, om vtiæ h byttt. Mgt Etdotti (B) f Stugud, Ti Bædmo og Ei Nitd f Sbu h dt på oppgv om føg md, og væt i t mit hv dg. Vtiæ godt foøyd md oppføgig f A-Mgitt og Abjø i t. «STUGUDALSHESTER i og div v A-Mgitt Mot. Hu Fif Lv 3 ituktø og jo potdomm. Vikomht btå hovdkig v v, oppdtt og g v Idht. I tigg t ht i tig og tmmig, mt idudviig. Dt podu f 2-4 fø i åt. St h 16 omig bok, 2 ødiftbok ti fø og vhopp, idhu på 22*48, utdø dub og utggt fo ught og vhopp. Stifjøt 2 tj fdigtit i 2011 md muight fo uti og d gmt. Ktvgg, ymivt i idh ogå fdig. Vgg 8 m høy og h uik øyp md fokjig vkightgd. Ktvgg i ut ti pivtpo og fim.» (Kipp f hjmmid ) Vi k gg ti t gpodut ht få t v md «Stugud», k Hy f Stugud. E v h ht h hvt på Nw Zd, å Stugud-vt p ov h vd! Dt god mkdføig fo bygd! Tfo: Egg og Hod Egg Bygg og Hod AS Bygg AS Hytt i bidigvk og Hytt i bidigvk og hdft. og ti- hdft. Nybygg Nybygg bygg og tibygg. Ad: 7590 Tyd Ad.: 7590 TYDAL Tf. piv Mob. Tf. 951 piv / , 769 Mob / Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 27

15 Muight møt i Tyd Vi vi ivit itt, hytti, gui, æigivktø og ibygg i Tyd ti t åpt møt md wokhop fo å ktgg muight fo utvikig v Tyd om fitidkommu. Fomåt å kp t bd og m vit tibud fo hyttbfokig, tuit og okbfokig. På g ikt k dtt gi f bidp, økt bottig og t m tbit itktgug fo kitd og y ktø. Gådmtutg STOPP Dt føt tuig topp på vi ti Stugud ho Idig vd pojktd fo t vykkt hyttpojkt i Ti kommu, Sii Stdud. Møtt vi bi vhodt i oktob Møtt bi ot i Sbygg, N dio og på kommu hjmmid. (www.tyd.kommu.o) Vkomm ti ipid kvd. Fo bidgupp Gu Kvm oppvkt- og ifomjojf Tyd kommu, tdmiitjo 7590 Tyd Tf Mob Stugudm mi Ag i idh ho Stugudht Hytt, fitid, vimk, itiø og pot Kotkt: Stugud i Sy v/hg Kvithmm ( ) Bøk, mgi, bojy, b... Ho o få du tykkig digitt og offt og piffkt om pg, tig, foiig og piiig. Øk du hjp ti å få dt tt pgt på tykkk di, h vi fik fok på vå ktiv vdig. Vi t håd om to og må tykkk, ogo, gfik pofi og wb. T gj kotkt vi vå ttid, pot, tfo vd å bøk o i Todhim. Tyd kik Stugud kp: K Gudtjt m/dåp K Høym Tyd kik: K Gudtjt md 50-å kofimt, y kofimt og dåp K Høttkkft m/dåp K Ahg gudtjt K Gudtjt Ly Våk K Lym K Gudtjt Hytttomt ti g 7 hytttomt ti g på Løvøy, 8km f Tyd kit. Svi Tomttø m2 Utikt Tutg V, tøm og kokk Adkomt md vi J Pd Svmo tf: S o på Fi.o. FINN-kod: Pobm md kjøtøyt?...hjp æm du to... Rig o å du tg hjp ti bi, tkto d kjøtøy! Kom iom fo å Lyx-yht! Vi v C-m ATV- og utty di K- og tjkotoø! Kgjøig v di Lyx øcoot fø vit - tt dt og! 241 MILJØMERKET TRYKKSAK 811 Ndovg 14, 7032 Todhim Tfo: Vi utfø 4-hjukoto! Bivktdt fo bimk! Vi jkk og t dkkkiftt fo dg! Vi fot AC-kimvic God bipi! Nytt btti? Ny dkk? Rpjo utfø v fgfok om k itt fg! E-pot: Bi & Ldbuk AS Motopobm t vi o v! Støtdmp. piig, bm Avdigjf: J O Øtby E-pot: EU Kjøtøykoto! Ad: Bgådmy, 7590 Tyd Tf: Fx: Mobi: Vi fot Åpigtid: ojkift! m-f 07:30-15:30 Dom motog! Sg og vic! 28 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 29 Pobm md kjøtøyt?

16 Fjøy f Tyd - Rkfik øy : ud fkkt vkuumpkkt og fiè m/ki vkuumpkkt. Hvo g podukt? : Coop OBS og Mg Nodd,Tødg, Mø og Romd, Hdmk, Romik, Akhu, Oo, Bukud, Vtfod og tmk. Ic Mxi og Supmkd, Jok og Sp Tødg og Oo, Coop Tyd, Stugud Hådvk og fitid, Stugud Ldthd pø i di mtvbutikk. Hjmmid : E-pot : Tf : Bi v md o på fcbook. Lt d vå y ppikjo fo mttfo, vd å t i hjmmid på di mttfo bytt QR-kod på vå podukttiktt. SYLAN.NO Tpp - Stig Smbtpp Uttiig v tppmod i vå ok på Bggådmy i Tyd Bøk o t kotkt! Tfo: Fx: pot: TYDAL UTLEIESERVICE AS Uti v miigv, md ut fø. Uti v vvfukt. Uti v vibtopt. Uti v tømggt. PRISER: ZX 18 Miigv k. 1875,- p. døg Hgi: k. 3150,- Miidump (motoit vtd tibå) Døgi k. 1250,- Vibtopt 85 kg. K. 375,- p. døg. ALLE PRISER INKL. MVA Uttyt pt vd Vækttu Hot Btiig: tfo www. tydutivic.o Som tid dt hyggig å komm på kotot ti bid Mtti Jo i Pojkt Sy. H bob ov v tuim ov pojkt h få ov å jobb md i Tyd Kommu. Riiv, tuim og tu igg h hjt æmt, og dt vi i utt v h it. My bid kjut i kui, dibt dmiittivt bid, m y bojy og ifotv yig utt. Og h oppttt v mbid md d fo å få kud ti gio. Vi h my å ht vd å mbid md d, vi bi m ttktiv mm, i Mtti. Pofiig i mbid md ViitNowy og Tødg Riiv ogå fi pot å gå i gjom, og d vi godt i gg. Viktig å få bd dkig v oppv i gio, og ifomjo om gio. Ny vdguid fo Tyd og Sy (Ogå på gk) Njo tdd vdød tu i kog og fj byttt i d y vdguid. Tu mkt md fg, ik t bøkd k k fotå vkightgd v tu i bojy. D y mktdd bytt å i h dt, ik t vd h o å mmig md. Dt viktig t kud bi foøyd, og fi dt d fovt. Vi øk å få fok ti å bi m ktiv, mtidig om vi oppfod ti å væ vomm md tu, ti å t v på omgiv. Vomåd og bitomåd pit åb. Bojy ihod ogå ifomjo om ok bdift, vi øk ok vdikpig, og t d ft k hd okt, dt to t dt viktigt t vå bdift få o igj. Fo md itt tkik iikt og md y tfo udtgd, k QR-kod (quick po) bytt. D k i på tfo, fo kmp fo å få Tydbojy d y vdguid fo Tyd og Sy. Sik k t og få tk i på tfo. F bojy ogå i PDF-fomt ik t d k t d f ttt. Ad titk om dt jobb md: Ifotv t på p på Tydtogt, fo å kp ttktiv ifpot ti gio Tyd/ Sy. Mtti dt om viktig å kob d to v mm, dt bi tk ymbio på d måt. D fi m ogå QR-kod ik t d k t d på kvdtid. Jg øk ogå å få opp ik ifotv på Stugud, kkj vi få ti d og 6-7 d ti t å, i Mtti. Skitig i mbid md Vgvt, båd oppyigkit og ifomjokit. Itgpojkt vdød Sy, båd på vk og ok id. Koid f Hotå Svig kkut fdig tut. Mkt d gjom h kommu. Dt viktig t dt kj tig, ogå optiv titk om komm ok bdift ti god, vutt Mtti. Tkt: A.Sput Foto: Mtti Jo 30 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 31

17 K. Eidm Ekto AS tbt i Tyd Kotktifo: Tf H Gu Mg E vkjmt vd v o og vppig. Vkomm i. - T miutt f Stugud mot Fuäd. Foto: Rod Po F i dg K. Eidm Ekto AS tbt i Tyd. Vi hod ti i tidig ok ti Tyd Kommu E-vk. Fo oppdg fopø t kotkt på tfo pot. Koto og butikk bi btjt hv fdg, p tfo og tt fopø. Jg bi htt å fi i Tyd utibygg i Å (igg vd miibk) Jg k tiby: Ntumdiik Aomtpi Fototpi md m. Jg g gvkot ti dig Åpigtid tt bhov Vidu, bkogdø og dø i tdd- og pimå Nybygg, hbiitig og hytt Efig id 1935 TRE - PVC - ALU po og git 2-g, 3-g - otopp og vd g Vi podu i dg c vidu p. å Nyht 2012! Skyvdø Tgo og Spik bg. Kff Nytkt vf Kk Hmbug Pø Pizz Stugud Hådvk og Fitid Di hytt- og potbutikk Åpt dg Utom åpigtid ig / å få du hjp! At ti fiktu - mk / mggot. Fikkot omåd i Tyd, bokommu, Svig Tuitifo - Kt tf Btiig v tim gvkot på Mdm v Nok Ntutput Hovdogijo Tf: / Bti vd ti vit å 1000 og 60 kk bjøkvd - Utkjøig! Vkig og tiy! 32 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 33

18 &. 3 1 Stugud m hv k fo itig. ik d ut kkd t, fo dd g vi d om h m v t og k ti god og d ytt fo å F i b d ti f gbo EDINA CHRIS M Tydftiv v S v g I ck B NGVARS I K C A L B t k, fyt D dt b kt t dt mått tø c ti Tydftiv 2012, b Stoy ( d gm c) omgjot ti Bcktg fo tit. t y og og tg! Og d v p m ig cktg v ko b g, m : Bt g v t t v ti mt v. Md y dt, om o ig ibgt v b h g t o dt t ogå go. j P G M g o fid Li, Sø og Hidi t h M,, Htd ot og mkot og Bodi m i, A d pågg (K m m g b! tt i g Tydd t ) v d d ti g i K Kvit fod og Ait Og fo Ugåd g ti! i d t ku d o k u t u k d Ty Nytt f Stugud fj t Siv Ni iv i i b H Nytt f Stugud fj AN 34 NI LIV THE DAKOTA HEEPS BLACKS / m M A R G O R P Fo to mtø-jou i opp t v ig o g v å om udt ic, o g d tit fø gd, om ut T o ydf g tt opp fikk oppv tiv o td på dtt fo f m æ gm t hod. A øt gg,v k t i øt v dt i hh bv t. t- E I L I M A F : G DA LØR S y R & I t t t g i Bcktg 00.00, i Wtv Ad Gæ Jo, d b å u g p i hvi d fo 5 g k, di t d ftiv v m må. Dut fikk h ti i Po Lydm u. yd i Gæi! ku mpfoø h o kj å m v, t g o g b v ckt dom ho g ydig b f i b om o, o h hukt o, Tydm LLSTAR A N E I R VALKY og VERTSEN I S N A D HALV 0.00 C 2 f f i p o u d LIES HELLBIL : G A D E FR i d M i h k Tov bou T å. Hx i å -jf g t. bck jo bi b t væ d fo å t må på g d Ekk t k ydd Gt dd A g h d hu, og m y D c o i v M Tov md dtt p h S k c B h T

19 GLAD-DAGER I TYDAL 12. og 13. oktob E Bdtzæg f Stugud Hådvk og Fitid, Li Sbo f Tydkjøtt, Kiti Gytbkk f Stugud Cmpig og At A f Ptui Gd tå bk dtt iititivt. D fot t tk bk fimt å gg ti tt fo dg hvo tuit, hyttfok og ftbod k få oppv mgfodt i Tyd, båd i fohod ti oppv, ktivitt, hd, tjtytig og vic; og gj ipdd muight ti kutuoppv to. Fo å gjø dtt kt d fo g t ktø pt i tibud/ktivitt i i g ok/omgiv. D om mått øk å bytt d, om f.k. Tydtogt, Ftivomådt i Stuguvodmo og/ mbid md d bdift tå fitt ti å gjø dt. Pogt å gg BLÅMUGGOSTENE BLÅMUGGOSTENE FRA FRA TINE TINE MIDT-NORGE MEIERI SELBU SELBU Ti Ti t gg om podu båmuggot Sbupot i td vd Stugud Hådvk. H Li Sbo f Tydkjøtt, om ikk kk å podu ok! Lgt tomt, båd pg fuktig omm md vkight md å få tø ok omgiv, og fodi podukt h bitt væt popuæ. At fok kot g, dt ig tvi om! M putig kom gt, d b dt itt oig på omådt ti tt fo t ft muig i h Tyd k dt ut ødvdigvi å mått buk kt u på dt. Båd må og to ktø ik viktig. Pogt å pt dt mgfodt vi h i Tyd. D føt gd-dg b gt ødg 28. jui. Nt Gd-dg k g i høtfi, d bi dt to dg, fdg 12. og ødg 13.oktob. Føg md på hjmmid fo å hv om kj. Kotkt tf: Tkt og foto: A.Sput Tg du øgg Kotkt Sbuhu Røggvic AS Ov Kjø Vi utfø: Pggig / tgig Byggøkd Gubid, gvig og btog. Skkbid Vi v v foøyd kud! Vi v v foøyd kud! Vi v v foøyd kud! At om k ti f du h p om å bygg y hbiit di gm hytt. Vi v økkfdig d v di hytt-/hup. Vi h ft kkg og gt g om t gubidt. Abidtokk btå v ok hådvk om kj fohod. Vi h mbid md ittø og øgg og Stugud Eidom. Hytti og d... Vi utfø Gvig - Fudmtig - Fjbid - Tpot Mobi: Tyd - Tfo: Vi t jobb fo dg! Skk md o fø du t ditt dig vg ig vå kudtfo! 36 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 37

20 Nytt kjøkk? Vå kjøkkkout Ait hjp dg md å tg ditt y kjøkk og øk du hjmmbøk ti vi gj opp! Vi h t mgt godt utvg v båd kjøkk og hvitv å v ti hut om ti hytt, dtt i tø og pik. Sk du pu opp hu hytt ti ju h Mxbo kk god tibud dt v vdt å t titt på! Ndføt mt ott byggvbutikk Tf Åpigtid: M to Fdg Lødg NB! Gti fkt ti Stugud dom du v vht v vd Stugud Hådvk N Rdio k fo Ki 1. ti 3. ovmb gå N Rdio åvi høtcui ti Ki v tb, i å md muikk my btåd v Too F Go. Bgtd Od St, Vømmøgut, Bcc, Fok p Tu og DJ Chi. TOPP CRUISESKIP: Coo Mgic t v vd bt cuikip, mt åtd fo åt cui i gi v N Rdio. N Rdio h gjot dt ti tdijo å g t høtcui i gi v Ndføt g okdio. Cuit gå om vig f Oo ti Ki, og dto fo åt cui 1. ti 3. ovmb. - Coo Mgic ogå i å bookt ti N Rdiocui, og d gg h vi md o t toått titkipp btåd v Too F Go, Vømmøgut, Bgtd Od St, Bcc, Fok p Tu og DJ Chi, i cuivig ho N Rdio, Kit Røt. - Vi k t i mot btiig på båd cui og butu, i Kit Røt, og gg ti t v cuit ogå k bti dikt ti Coo Li. - Vi ov i f fott og ihodik føjutu ti Ki, og oppfod om å gg dtt i på timp, vutt N Rdio cuivig. TOO FAR GONE: Too F Go t v bd om bi å fi på c ud N Rdio tdijoik høtcui ti Ki. Topp føjutu E mgt ikhodig udhodigmy imidtid b tt mt om vdt å v å dt gjd N Rdio høtcui. Coo Mgic t v vd fottt cuikip, og h dt uttig muight båd å dt gjd hdig, bvtig og ikk mit oppv. - Coo Mgic båt om ihod boutt t. H dt g hdgt, mg tut, pub og vgt g vdig md bg og p, i Røt, og gg ti t dt ogå muight ti å t vdig i Ki i d fi tim båt igg ti ki. N Rdio ogi ogå butu tu/tu Oo fo d om øk dtt, og dom o øk å bytt fy book dtt v hv kt. Joh Bggåd Bygg At i kkfgt Etbt 1991 God f Tf: Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 39

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18.

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18. Sb--v Nmm 3 2015 Ågg 18. 3 #Sbv Få dtt bd vt å d v ovt t Sb--v v d b tg- #bv å tgm! Iodfotg Rdtø odt... Kottt... J... EDS-t... Bodott... Lvt md gmm b... Rot f bodog F... S-m å vft... P å d øtmøt... 4 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus Ow' Oto Mtc Mu Bukmu o Vkhov Tu-Q Pu Automtc Tu Mtt Low A Lo Thy Sytm Automtk Vm Low A Lo T Sytm DEALER: THIS MANUAL MUST BE GIVEN TO THE USER OF THE TURN-Q PLUS MATTRESS SYSTEM. FORHANDLER: DENNE MANUALEN

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI j i i ij i i i h f ;h t i p f i u u dd i ; u d u d,, Ktd Tji D i Ktd f f p A A ; A F RINAKR KOMMUN RURINPAN FOR ARNKRN - TJRNI O t KART p ANDIN TTR PAN- O YNINON -M UTAT TI OFF. TTRYN I TIDN:..-.. u -.Pt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer