Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012

2 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig væ, m om dåig kæ, hjp på itykkt v v d kdt om i m mi. M vægud hodt i mid håd ov gø v båd Tydftiv, Pigimittt og motbkkøpt Stoy opp. Godt fok h godt væ, dt o om ht. Fott gmt og utmkt mkdføig v Stugud og Tyd. I omm åpt Vækttu uttiig om Tho Hydh og Ko-Tiki. Bok om d ditig vitkpig fd ov Stihvt på bfåt, b kvt i Stugud og på Vækttu. Nog mt itjot bømt odm kv bok om b itjo uk, og om b mu ti fim om fikk Oc i vt Hoywood. Nå y fim t om yigvi vi gå vd udt og bi uk. Stugud h fått vdight om h btydig mkdføigvdi. I Stugud Fj bid vi itt md å få på p té og y tåkkmki ti vitog bgy. Fiiig bgy å komm på p. I tidigté dt t hg på d væt gjomføt dugd md yddig v tæ og vgtjo. E d fiviig mdt g og dtok md iv og yt. Tkk ti dm. Tkk ogå ti Vækttu om pdt uj på dugdgjg. På gu v tgmig bbidig md mki i tidigté, må dt utbid guigp. Dt tg fom kv ti ik p, og miimum kbhdigtid vi væ 6 md. Dfo k vi ikk å bbid udgt i té ik t dt k kjø po å tidig i og om vi håpt. M å dt bi titkkig ø, vi dt bi kjøt po i øyp på 6.5 km. Té på 30 km udt jø g vi md k ku gjø k fo kjøig f yttå. Ekt p tg dt itt m yddig v té, og håp å mobii fiviig ti å dt i bidt md dtt. Dt vi bi tbt diftogijo fo kjøig v øyp. D bi ogit om t kjkp. I øpt v ptmb pgg vi å d ut ivitjo om kjtgig i kpt. Ivitjo bi dt ti hytti, gui og æigdivd. Styt i Stugud Fj håp på god opputig om kjtgig. Dt mg gu ti å dt i ik ivtig: Tidmig god kiøyp vt vi - øk vdi på hytt og idomm -gi økt kigd fo b, ugdom og vok -gi tigmuight fo tiid om k bid ti å udtøtt æigiv i Stugud og Tyd. Dtt komm ti god, båd ftbod og hyttbo. I høtfi pgg vi å ivit d i hyttfoig i Stugud/Mo ti t ifomjomøt om øyppojktt. Hytti viktig mågupp fo o, båd om buk og om idombitt. Høt fi tid i fjt. Kkj k vi håp på Idi Summ i å å v omm ut o å gudig. Jg h god to på m opp- væt i omm bø væ idt fo d g vkd vkt. No mid optimitik h ypjg gu ti å væ hvi vi k to vitkp. Dt md om mtitd fo ypbtd på gu v ktmt vå og vikt i måggbtd i fjo. M høttu i fjt fi oppv i g v, md tk fg og k uft. Godt fo kopp og godt fo it! God høtfi! A-Bit Skjt Styd Stugud Fj. God oppv bi bd md iktig utty Lgi Kotkt: Joh Hg Kå tf Guigt tøtt øyppojktt. Guigt i Stugud btmt på it åmøt t 40% v ovkuddt f fikkotgt k gå ti dift v tåkkmki ti Stugud Fj. -Dtt gt fo å vi t vi tøtt titkt, i Kj Kå, d i Guigt, og fo t d om kjøp fikkot k t ovkuddt gå tibk ti gd. Kvittivt god øyp øk vdi fo gui, og dt god ivtig fo dm t dt bi kjøt øyp. Vi h dt du tg fo: - Ski - Sykk - fik - Tu - Fitid Stikk iom o på Sbupot og vi hjp dg md å fi uttyt om p ttopp dg! Ld: K: Sktæ: Stymdm: A Bit Skjt Tf E-pot: A Htd Tf Hg Mjø Tf E-pot: Kiti Gytbkk Tf E-pot: Rdktø: Ao: Rdkjo: Atid Sput Tf E-mi: Tyd Næigfoig, TLF , mi: Styt i Stugud Fj Dtt. h t oppg på 1800 k. Avi d ut gti ti hytti i Tyd og ibygg i Tyd. Øvig kmp gg ut på Coop Tyd, Svic kotot-tyd kommu, Stugud Hådvk, Tyd Bikto og Vækttu. Nt utgiv Stugud Fj: dmb 2012 (mtifit: 15.ovmb 2012). Foidbid: Gi Hod Tf / E-pot: 2 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 3

3 Vi øk god høt i Tydfj I fut bid. Tidigté i yøyp D Stugud Fj ttt pojktt md kff v øypmki, b dt kt t tidigté v viktig fo å få t godt tibud på bgy v kiog. E tidig té t viktig bidg ti Stugud om ki dtijo, god kiøyp tdig m ttput og vdikpig fo o æigiv, iiv, gui og hytti. Dt tot tibudt i Stugud vi bi mkbt bd md god kiøyp og vi øk buk v hytt, pit tidig på vitog. Md it å dguttk v f Tyd b dt ikk dikt mid ktut md god kiøyp. Kkj møt du på Nik i kjt div i tidigté! Tidigté h vi vgt å gg i og i tikyttig ti yøyp om igg bk Vækttu opp mot Rotåfo. Tott dt pgt té om bi på c 6 km yøyp og té på d omiggd my. Gui v omådt h vviig tøttt opp om di p. Lyøyp bæ i dg pg v it vdikhod d å. Té fo m, ikk yddt fo tæ, og bmk ppig ikk ik dg tdd kv fo tidigté. Dt tg god og tt té md bdd på 6 mt fo bgg tit, og kog yddt ut ti 10 mt bdd. Vi h i jui gjomføt 3 dugd hvo gui og hytti h dttt, og Vækttu h tått fo bvtig ti ut bid. H yøyp yddt fo kog - o yddig v kj og ktt gjtå. Dt dgt t 150 tim md dugdit å gt. E to tkk ti om h bidtt å gt! Dt komm ti å bi f dugd tt hvt ik t dt bi muight fo f ti å bid. Fmdift vid t omådt k gu fo fomåt og Nog Skifobud godkj tévgt ik t dt bi godkjt kiøyp. Dtt må på p fø vi tt mkippig v té. Ppo vi tuigvi t itt tid c 6 md, ik t ti vit pøv vi å få ti m tidigté i d kitd yøyp på c 2 km m vi vt på t t bi godkjt. A Otto Vdvik Lyøyp fø dugd Lyøyp tt dugd 4 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 5

4 Ifomjo f Tyd guig høt Småvitjkt på itu.o Fo dg om ikk h høt om itu, å itu.o mkd- og gk fo jkt, fik og fiuftiv på ittt. På id fi du kt tigjgig tibud om jkt, fik og ovttig i h Nog. Tyd guig h d t idfik-tibud på itu. H få du kt kjøpt fikkott Tydkott fo utbygdbod. Dtt kott å bf, d dt gi dg fitt fik i å godt om v og vdg i kommu, å du ipp å fohod dg ti d uik omådg. Dtt kott få du ogå kjøpt vd å d tktmdig f di mobi. S fo m ifomjo. I høt komm Tyd guig ti å opptt måvitid på itu. H k du få kjøpt jktkot fo kmpvi ypjkt i Båhmm jktomåd. På måvitjktid vi du fi uik tibud, ifomjo om btd og g g fo d ktu jkt, ktk, fgtppotig, pi og d muight fo å kjøp jktkot md gg. Utov høt vi Tyd guig bid md å få md f jkttibyd i kommu ti å gg ut i tibud på d f måvitjktid fo Tyd, ik t du om jg kt få kjøpt dg jktkot. Tibud om bvjkt og tofugjkt tå på tpp. Føg md på itu.o og øk på måvitjkt i Tyd, kotkt Tyd guig på tfo (+47) og -pot: Pdtojkt Tyd jg og fikfoig (TJFF), i mbid md Tyd guig, ogit jktåt 2011/12 pøvodig fo pdtojkt i Tyd fo å øk kuttig v jg, mt bd vikå fo t jktbt vit. Odig fottt ogå i dt kommd åt. Jktkott vi gjd fo må og midd to pdto, og d om ø kot bi utomtik md i koku om fi pmi tt dt og. Fo å ø pdtokot må du væ mdm v Tyd jg og fikfoig. Sv kott kot k 100,-. Jktomådt dkk i utggpuktt h Tyd kommu, m d hvo jkt utøv k pdtojg vi hy og vg t t jktomåd. Pdtokott få du kjøpt vd hvd ti A Vuum i Tyd jg og fikfoig, mobi (+47) Rg fo pdtokoku om føg: 1.Fo å dt må m væ mdm i Tyd JFF og h øt jktkot fo pdtojkt. 2.Jkt må fogå i ovig jkttid, md ovig våp/ f/fgtmtod. 3.Koku v f 16. pi 2012 ti 15. pi Sit fit fo ippotig v ft pdto 20. pi Påkjø og fvit g ikk md i koku. Pogk og vitt: 30 pog må, vimik 20 pog gvig, ødv, v 10 pog kåk, øyktt, ko 5 pog øttkik, kjæ Skuddpmi og gitig v ft pdto I Tyd dt ku kuddpmi på ødv. I tigg kjøp NINA ødvkott om ft i d v kommu. Ft ødv git i hovdk ho Tyd guig, m k ogå git ho kommu ovvitkotkt. Fo yttig ifomjo kotkt Tyd guig. Tyd guig tf: (+47) Igbigt Kikvod tf: (+47) Øvig pdto git v A Vuum tf: (+47) Føtt på fug og kø på pttdy vi bi kippt v tt hvt om d git. Pmiig ti d md høyt tot pogum tt dt jktog. I fjoåt koku gikk 1. pmi ti Kj Kå. I pmi mottok h t pdtojktkot fo og 2012/13, kmufjd og mojo citt- vu. 2. p tok Ad Ad fø L Eik Øtby på 3. p. Pmi h v pdtojktkot fo og 2012/13 og d fikk hv i coib f. Bvjkt Du h kkj tt po tt dt fiuig tbidt d gjø, m du h kkj ikk tt d å oft. D k væ vkig å få øy på d d d vømm ydøt i vt, gj md kvit i mu. D hod t åvåkt øy md dg på vbdd. PLASK i dt, og d bot fø du vit t d v d. Cto fib bv, hod ti i Tyd. I kivd tud bid Tyd guig md å få mt kommu fi bvvd ti tt ot vd om dkk h kommu. Dtt fo å ku føg opp og fovt bvtmm bd, ik t btd ikk bi å to t d foåk kd i æmijøt og gjø dt k fo jg å kff g jktkot. Gjom økt jkt komm t mid bhov fo kdfig, og k gjø t pobm om ti vdikpig fo f ktø i bygd. Jkt på bv h ikk væt å utbdt på vå kt, m dt ig gu fo t bv ikk k by på god jktoppv. Dt b åpt fo jkt på bv i Tyd i I dg h vi ikhodig kooi pdt udt i kommu. Jkt i g v pd, og m k ogå div fgt på d. Fgt k ku utøv md Victo Coib 330 gf, jkt fotivi md if. Jktog på bv f 1. oktob ti 30. pi. Kommu h mydight ti å utvid jkttid md iti 15 dg d i og øfohod vkiggjø btdmig fovig fovtig ifo odiæ jkttid. Bvkjøtt godt og mkfut, m p fi å buk ti ittudg, vott igd. P tttt og fit på vit. Dt b ot om h t ttt håg. Bv titoi, o om idik t å bv bi 2 å må d fytt f fod og bvg g g opp i vdgt fytt ov ti t t, o om gi pdig v t. Vd å bktt btd, bid m ti å du vtu kd d k gjø, vd fo kmp oppdmmig v jod fig v tæ i tttbbygd tøk. 6 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 7

5 Føg md på itu.o fo g v jktkot på bv, og Tyd guig i fcbook id fo øpd ifomjo: Rypjkt På gug v uik fkto vi gitig i høt t ypbtd ov dt gk d dåig ud midd god. Mg jktomåd h vgt å ivktt bgig totfd tg fo jkt. Dtt i håp om å gi ypbtd t ødvdig putom fo å tyk d fo jkt i å om komm. Føgd dig h tådt i kft fo jktog 2012 i ok tg: Båhmm jktomåd Opptt v jkt uttt ti 17. ptmb. Føt jktuk ( ptmb) tit ku ogkot. Dtt g dgkot. Pi fo og ibygdbod k 500,- og utbygdbod k 1000,-. Dgkot g k 150,- fo ibygd og 200,- fo utbygd. Bgimit 3 yp p. jktdg/jg. A jkt ut hud. Jktkot få du kt kjøpt på itu.o (øk på Småvitjkt i Tyd), Bt bitjo og tuitifomjo i Å. Evtu y bgig k bi ivktt, dom fohod tii t dt ødvdig. Øyfjt jktomåd Opptt 17. ptmb. Jkt tg tt 3 uk, d 7. oktob it jktdg. Bgig på 10 kot p. dg fo utbygd jg. Pi dgkot utbygdbod k 150,-. Ti ibygdbod bi dt ogt ku dgkot i å, ig ogkot. Pi dgkot fo ibygdbod k 100,-. Bgimit på 2 yp p. dg. A jkt ut hud. Kotg og ifomjo få vd hvd ti Rghid Amåbkk på tf: (+47) E-pot: Ibygd jg k få kjøpt jktkot vd tuitifomjo i Å. Gud ttmig Å fjty og Htd fjty h vdttt å totfd yp og bfug på ttmig og Jkt tt d ktu t føg jkttidmm. Vig jktkot fo måvitjkt må ø fo jkt på di ktu t. Dt g tigkot fo hud. S m ifomjo på: Tyd guig øk t k få god jktoppv i høt og kommd å, jg oppfod dfo ti måthod i uttk v fug fo å kå tmfug ik t btd k t g opp igj. Foto: Ott H.Ad Lijkt Lifig kdmotivt fig, hvo t btmt t idivid v vitt k f md hjmm i tumgfodov. Du må væ gitt om ijg i Jggitt fo å dt i ifig, mt h btt jgvgift fo kommd jktå. Lifig kv gui tit, og ijg må fohod g ti vdtk og vikå fttt v d gio ovvitmd i gjdd gio. A t dt åpt fo ifig v dfit om tovit, og du må dfo vgg kytpøv fo tovitjg, dom if bytt ud fig. Hg k ku bytt ud ifig v jv. Tkt og foto: Sovig Gæi Kvittig f gitig om ijg i Jggitt k væ md ud fig figfoøk. Hvi du jkt md if, må du ogå h md dg dokumtjo på gydig kytpøv. Som ijg dt opp ti dg å hod dg oppdtt på gjtåd kvot. Figpiod Jv 10. ptmb ti og md 15. fbu Bjø 21. ugut ti og md 15. oktob S o og o fo m ifomjo om kvot og m. Tø Du k gv Tø bjøkvd Vi h: Sg! Pot i butikk, Ag-p tippig, mdiiutg m.m Du k få kjøpt fi fjbjøk i kk på p. Fo btiig ig: Fmmig Lud Tf O Bj Øtby Aut. mkitpø Tf: At i gvig og 017 pig mi: Lv komptt v-/vøpgg pot: Vi - v - vøp - gubid- Rø og VVS - g Tg du Røgg! Rig Nom Bmth Røg på Bgådmy Tf: Tf.: F TRA Ut T Tf MOB To E 8 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 9

6 Coop Sbu øk vkomm ti tivig hd Kom i og våt ikhodig vutvg!!! Atid god tibud! IDRETTSHALLEN Idtth fdig bygd, godt ifo tidmm. D offii åpig 15.ptmb, tt t bdt h gått i tykk. Lødg d 13. oktob kokk ivit Tyd IL ti ÅPEN DAG i d y Tydh. Dt bi bt t dig ti å bytt vømmh, ti å bi oitt om idttgt bid og om muight fo å i h. Sg v kff, ft og vf. Føg md i Sbygg og på N Rdio fo æm ifomjo. Idttgt håp på godt oppmøt f hytti, ftbod og d md tikytig ti bygd. Fk fik,vmmt og Stb Bdt Sotimt i fukt og gøt Mig, hvitv og kjøkkutty Ttutg md utkjøig og uti v tihg Åpigtid: Mkd: Lødg 9-19 Byggmix: Lødg 9-15 Vhut ihod foøvig potk og bomtbutikk UNN DEG EN FANTASTISK OPPLEVELSE Vækt pi D SPA- bhdig tt md kik dyptgåd ygg- og kudmj, mj v m, å og ggmukutu. Du få å gt IcMk i iktt om o d hud tt påkjig f o og uftfouig. Mk id ødht, tifø optimt md fukt og du okd md oppti 75%. Bhdig vutt md vpigmj v kk, kud, ikt og hodbu. Vight: 60 miutt Pi: 950 ko St- og mukku Bhdig v kk, kud og ygg. Dyptgåd kik mj og tiggpuktbhdig v opphgt kud, åt kk og vod ygg. Bhdig utfø v fyiotput. Vight 30 miutt Pi 550 ko JgE Kik mj v kud og ygg, dyptgåd i kudpti. Mj v gg og å. Ibhdig ti hov og å føtt. Fotmj. Vight 60 miutt Pi 950 ko Ett idtu Kik dyptgåd hkoppmj md foku på tiv og øm mukutu i gg, å og t. Vight 30, miutt Pi 550, 850, 1200 ko PAty pi Møt ti ft i tipp topp fom, uthvit og fh Vi bgy bhdig md iktbhdig,, p og ydig opptmmd iktmj. Du få å gt IcMk md boigd AoV om tifø optimt md fukt og gi opptmmd ffkt, d gtt ut hud og gi d gød om fik vitdg. Så føg utoig bhgig kik vvæmj f topp ti tå. E dt økig, vutt vi md å gg foudtio på iktt f ID BMi. Så dt b å gå på ft. Sp dg dpå h ikk å fokt. Vight miutt Pi 1150, 1500 ko iktbhdig R, p og dyptd mk. Aiktmj. Avutt md t du få gt IcMk om gtt ut hud og gi d gød. Ltt kk, kud og hodbumj. Vight 60 miutt Pi 950 ko Kik mj Hkoppmj md buk v vm ti. Uuutoig bhgig og ø d ft mukkut. U dg d oppv møk vitkvd og du få fø v omm tibk. Vight miutt Pi 950, 1200 ko Kotktifomjo Stugud Vimkp vd Vækttu Hot Fo btiig ig Vækttu E-pot: Vi h åpt i hg, m k t imot gupp dg b vi få bkjd i god tid. Gvkot f Stugud Vimkp få du kjøpt ho Vækttu Hot AS,Sbu Fyikk ititutt AS og vi k d gvkot ti dg vd hvd på mi tfo Vkomm!! 10 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj

7 bk! (Ti oppyig v h ogå jåfø fo i fu Ei d kvd ) Tkk ti Vækttu fo væt vykkt dg. Hydh-uttiig på Vækttu På åpig v Hydh-fmii ptt vd ø Tho j md fu, bb Ov md fu og ø. E jodæ og mgt tivig fmii, om å ut ti å tiv godt på Vækttu! I tigg v mkdjf fo Ko-Tiki-mut, Hfd Tg, titd. C 60 ibudt gjt fikk itt og fi dg på Vækttu. Uttiig btå v fott vgg md ifo båd på ok og gk, impod kopi v Ko-Tiki-fåt (gt v bbt Ov om v it ov Stihvt på bfåt md kkjø i 2006), kivmki om Hydh bukt d h kv bok, og f bid f tid i Stugud. F v gjt hodt t, dibt d i Stugud Fj, A-Bitt Skjt om bift pojktt, og om å viktight v dtt fo htyd-mfut. H Ov Sø, Sbubk, tit pømå om hvm om pot middg! H utfodt dvd kt v gjt, pit f Tyd Kommu, ti å komm md ipi. H foo dtt t Kutubødfodt i Sbu ku bid hvi ig d gjod dt! Spkt ipi f d tid fitt-td Sødg b pjoit ivitt på uttiig, og Tho Hydh j tit vviig opp og fott om i f. F v pjoit hukt båd io og juio Hydh f d tid i Stugud, dibt øk P Stugud og Og Kpp. M Vækttu hvi ikk på i ubæ! Hg Kvithmm og Ad Uth ivitt po ti g viig v d y Ko-Tiki-fim i g kio på Todhim Kio. Hfd Tg, mkdjf, hodt føt t fodg fø fim b vit. Hg i t dt v båd gm og poti y kud f æigivt om b ivitt. Og po v væt god. I tigg b fim vit om bygdkio på Vækttu Hot 3.ptmb. E vkom ti å bku uttiig på Vækttu, og Hydh gm fim k vi vd fopø. Lødg 28.jui b Hydh/Ko-Tiki-uttiig åpt md bk og bm! Mkdjf Hfd Tg j. og Ad Uth h mm gt pmt uttiig på Vækttu Hot om Ko-Tiki og Tho Hydh tikytig ti hott. Tho Hydh kv to d v bok Ko-Tiki på hott i 1948, i bok om ovtt ti ov 70 påk, og ogt i ov 100 miio kmp. Aio Mti Lyg Ugåd ttt hott i 1929, og ivitt itt økb Tho opp ti Stugud fo å få o å h ku kiv bok. Tho tok md g i ko Liv, og b Tho og Bjø, og do ti Tyd i 1948 og kv bok. Pogmmt fo dg v om føg: Ek vig Vkomt vd Ad Uth. Fodg md ybid v Tho Hydh j og Hfd Tg. Muikk ig vd Mich Axd Åpig v uttiig. Tho Hydh j kipt o Viig v fim tt middg md påføgd oit mvæ i vvo. Muikk ig vd Mich Axd og ug Ti Fmå (itvt f Tyd), m L Li kkompgt bgg på tgt. 12 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 13

8 GRENSEBYGDA TYDAL (Kid: F «Rombod ti Nido.») Nodm og vk h ibt økt y ho hvd å d fid h tut d kit, m i d ft tif v dt kighdig og gp mom Nog/Dmk og Svig. Ud ik fid fikk gbo vi på fokjig vi. H bygd b ødgt, og utkivig v fokjig ktt ti fiiig v kigføig tæt hdt på bygdfokt u. Gd b pågt å hod åkt iodt. I mtt f 1664 dt oppføt 4 odt f Tyd. Dt v h ikk b miitæ po om hjmøkt ød fjgåd og æt, ogå øv, oft fdø fobyt tift omkig i fj. D b gj kt uff. Nvt «vvkytt» b ogå bukt på omtif. Kog Sv og h Bikbi kom tt yight gjom Skdø på vi mot Nido i Dt ig tdijobtig om dtt, m d kom i hvt f ti Sbu d d fokt g på bygdbog «Koghom». D Jӓmtd og Hӓjd v ok omåd, fogikk d åkt Btz-fid. Nvt tt d tyk ykkig Btz Bck. I 1611 hjt d i Hӓjdbygd, d bt hu og vig, og dpt fok ovt hvo d fo fm. H Hdbygd, ju gåd og fmii, fikk v om t di bd v udvi ødg midtomm. D mt mm t itt øig god og vdt mot vt ti ukjt kjb. Ett f måd tbiø vdig b d ødt ti å å i fo vit. D v d kommt od ti Edjø d d ft t md åp huvæ t d kt g ov vit. D ovvd kig utt, og ku vd hjm ti itt kjæ Hd d d bygd opp i gåd. I 1670-å v dt ufd mom Nog/Dmk og Svig (Gydøvfid). På bgg id v g b dt gjot fobd ti kig. I 1677 ykkt Dt F Koi Hætog i Tyd, Bkk Bygdtu Foto: A.Sput Todhjmk gimt i i Jӓmtd hvo d o d vk mottd. Kog g imidtid od om t odm ku tkk g tibk fø vit. Åt tt (i 1678) kom g Sp ov fjt md t «Azigt At Kigfoch ti ht og fod.» D pydt og bt i Tyd om hvkjo fo dt ok gpt åt fø. Ett di hætokt bygd d ok miitæ k vd Stugudgåd. Dt v to jodvo om møtt i vik, ti d fom v tu og t påbygd. D gt m v k 100 mt g og 5 mt høg. Stugud Sk godt yig f vg vd gåd Stugud Øv. G Sp hætog i 1678, og g Amfdt og Koi i 1718 d mt kjt kigtokt. M dt h væt d fid, bt t i 1808 v dt miitæ tjot i Øtbygd om vkt i tif vk gp. Og i 1905 v dt pt itujo fø Uiooppøig mom Nog og Svig. D å dt ok odt på Stugud, og gk ikkt ogå på vk id, bgg pt md fig på vtkk. M dt øt g hdigvi på fdig vi. Så fugt fdig å, iti 9.pi 1940, d tyk okkupt dt våt. I utt v pi 1940 kom topp vk fiviig ov fjt f Bkk ti Stugud mm md ok odt f kmp g ø i dt. Di topp b v motttt i Tyd, og d fikk hjp ti å fottt mot Sbu og Gbg bu. H kjmpt d tppt mot ovg tyk tyk i fm døg. Dtt fo å hid tyk i å å Hg Ftig. M tu om tyk bombig v bygd og omåd udt gjod t d kpitut. D gikk tibk mot Ndhytt og vid ov g ti Svig. Ud t v kig og ti mi 1945 v dt tuvi v fyktig om pt ov g, godt hjupt v go. Dtt md ivt om it. Mg v fyktig og o v ivovt i kutfikk. Jubod på Vækttu Hot 2012/2013 At 1; Ovttig f fdg ti ødg p. p i db. om 975;- Ik. i pi ; k. om 1.175;- Fdg: Gøgg, ydig jubodbuffè, vd muikk. Lødg: Buj At 2; Ovttig f ødg ti ødg p. p i db. om 1.395;- Ik. i pi ; k. om 1.595;- Lødg: Luj, vopi i vvo, gøgg, jubodbuffè, vd muikk Sødg: Buj. At 3; Ovttig f fdg ti ødg p. p i db. om 1.850;- Ik. i pi ; k. om 2.050;- Fdg: to-tt middg Lødg: Fokot, uj, vopi i vvo, gøgg, jubodbuffè, vd muikk Sødg: Buj. At 4; Ku ydig jubodbuffè, ik. gøgg og vd muikk 490;- Tfo Væktttu Tfo Tuitifomjo E-mi: 14 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 15

9 Todhjm Tuitfoig fy 125 å Todhjm Tuitfoig (TT) b tiftt d 16. dmb i 1887 og md dt v d dt tuitfoig i dt. D føt å b pgt v to ktivitt md tittggig fo fiuftiv båd i Todhim æomåd og i fjt. Ad i øpt v foig føt å gikk TT i gg md å gjø Bymk tt tigjgig fo fok ft. Ett hvt om TT ktivitt i fjt vokt og kvd to u buttt foig i 1908 å ovt vdikhodt v ti mm ov 30 km tuti i Bymk ti Todhim kommu. Dvd v TT tidig gjmt i Bymk t vuttt kpitt og foig u b kott om fjt. Ad fø TT b ttt hdd foig føt d, C Schuz, om v d føt fjtuit, vdt d i fjomåd i Måk, Sbu og Tyd. F h utføig tubkiv tidig på 1880-tt fmgå dt t dt ikk v o pobm å komm i kotkt md okbfokig i fjbygd. Gjtfiht v to, m komfot v dt v md. Dt b dfo tidig oppttt kvt fo fottuit båd i Sy og i Tohim hvo dt b tit kv om komfot i fom v gd på g og ight. I 1889 to t gt om kt på Nd gåd md 4 g og ødvdig utty, og mm å b d føt fotut i Sy mkt f Stugud i Nd mot Symivt. Ogå i Tohim b dt igått f kvtvt fo fottuit d på utt v 1880-tt og i 1889 bgyt bidt md å ydd og mk d føt ut i Tohim. M økig i tfikk og øk om g kvt md bd komfot føt ti t TT mm md Kitiud og Nodmø tuitfoig ttt byggig v Tohimhytt i hjtt v Tohim d i Fottt mått fjtuit øy g md k kvt på gåd og t i mg å fmov, m tt hvt tt TT på g tuithytt båd md og ut btjig i og. Ny ut b ogå yddt og mkt. D hytt om b bygd mått utvid ttom bøkt økt, pit ttom ogå vittfikk økt. Fo å mk foig tibud ti tudt og fiuftfok md øk om itt tø utfodig b dt oppttt g fjpotgupp (TTF) Tivd gupp tipt ugdom (TTU) b tbt o. I øpt v 1990-å b dt i tigg tbt gupp fo b- og fmiiktivitt (B Tug) og gupp fo godt vok fiufttuit (Vt). Di gupp ogi i dg væt viktig d v TT idig fiufttibud. Gjom h TT hitoi h ftu væt viktig ktivitt i foig. Dt h væt bdig v hytt-ti-hytt tu i fjt og dgtu båd i Todhimgio og i fjt. Som kpot fo dt k fiuftivt h TT gjom tid ogå gjt g tk i å ivt fiuftfokt it båd i fjt og i Todhimomådt. D it å h TT tykt itt gjmt i Todhim vd å ovt diftvt v vigtdt Røig i Litdmk. Dmd på måt ig uttt fo foig om ttt i vikomht md å tittgg fo fiuftiv i Todhimomådt. D bt kid fo å m om TT hitoi jubiumbok D g tu. Joy Rmmit. Kog v Sytopp! Gd d ti vit; Nik i fom! På dt fjd foøkt vt h «itt gt øp» Stoy opp. Edig kfft væt og fom ti ug Dyhug.. På tid o h kockout på kokut Stvg O Bg b pt c 500 mt fø topp, og mått øy g md 2.p. På 3.p kom Eiik My, uggutt f Tøbg, om tok bgg d to igt putpmi. Doig v Sytopp ut tvi A Nvi, om vt fo 4.gg på d! H y kod på Båd A, og d d øp, tt to pi på d god tmig g d v øyp. Vi øk h (og d!) vkomm tibk ti t å! Løpt på døy mi, og md c 1000 høydmt tigig dt kftpøv. I å v dt dtkkod md 275 po tott om gjomføt øpt, dv 102 i kokuk. A vtt på du mom Ptt Notug og Nik Dyhug, m d utb d Notug mdt vbud. På pømå om uttit vi tt d ut md Notug på tt, vt «Dyt» kt og ubkjdt «Ni!» Dt ik vi å hø! Tkt : A.Sput Foto: Mtti Jo 16 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 17

10 Vå Spoo Skiøyp Sbu Stjød Øygkoto Tyd SALONG KARISMA Åpt tidg, odg, fdg og ødg vk, Rig kokk fo vt. og kjf. Sog h mvi v Vi h ogå obi, okm og mykk og håpipodukt. Auti God Lip Bm u bock. Avt Gd oium m/voic guid GOD HØST! Dm- og hfiig, bijouti, gvtik, Tyd Vdpodukt ANS Vd ti g. Lokpodut fjbjøk v tikjøt i tokk 1.500L p 1.000L. Joh Hg Kå Tf Fjidig på idht i Tyd og Sy Kft UKESTURER VILLMARKSTURER 3-DAGERSTURER KICK-OFF KURS- OG KONFERANSETURER KJØP OG SALG AV HESTER hig å oppv tu f htygg - pøv v! 18 Nytt f Stugud fj T kotkt md o å kddy vi gj t Nytt f Stugud fj 19 oppgg om p fo dg di gupp ditt fim. Vkomm ti å i i koi og pigim fotpo. Dyhug Ridt AS, N-7590 Tyd Tf: Tfx:

11 Ko Mgo jubi! Tyd Bdko b tiftt fo 40 å id, i 1972 d Tyd gt NM på ki. Kot h væt itt o d off, og h gjopptått vd fopø, om pojktko tt og tt å ktiv upo h tt i gg t t! Dt h væt gt vy, kot h væt på Røo på Vitftiv, f gtv, og h htt mi, kot og opptd. 40-åjubiét tt md mi md Hig Sommo, h ko A Kivth og dtt Ki Sommo i fbu. Dt b vuttt md kot i Stugud Kik. Et t utt v dtt bkjtkpt føt ti dtk på Op på Stivikhom fo t v mdmm. (Kkj bi dt f t å?) Kot g i ovmb kot i Sbu Kik md A Kivt ko. Jukot k vi ogå g, i d v kot, Mt Li. Føg md i ok mdi, ifomjo komm i øpt v ovmb. Jubiumfiig bi dt 22.ptmb, tidig og kitd mdmm ivitt ti kikkig fiig på Vækttu. I kivd tud dt c 70 påmdt. Fiig tt på bu f Gæi. S opp fo kutu ig g vi mom Gæi og Vækttu! H du ikk fått ivitjo, m bttigt ti dt, å t kotkt md jubiumkomit vd Ki Htd. Tyd Bdko kift v ti Ko Mgo. Gu v hitoi om D typik Tydig, Co-mgomkt, t id! D typik Tydig Todhimg Hfd By gjomføt omfttd fyik-topoogik tudi v Nog bfokig i d føt tiå v 1900-tt. I Tyd mt h å h fut typ om utmkt g vd t d båd v møk, gkt og bdfjt på mm tid. I mottig ti bobygd tok By t dtt mått væ ovvd v dt fohitoik og ttt utdødd Co-Mgomkt. Utdg f Sbu og Tyd. E topoogik udøk v mæd, kvid og b i to ok iddbygd v Hfd By: Mtit ti d h ft udøk idmt md bidg v Nfodt ud i i m og pi Jg odt mig d, t jg gikk f gd ti gd, mdbigd dt ødvdig itumtium. Som g bv jg mgt vviig motttt v bfokig, om i fovi gjm ditiktæg v udttt om mi udøk higt og btydig. Dt hæt ku é gg t gupp v mdig ugdom mottt ig udøk. - d d boutt ikk ku tj ti og vd tig. Bd md hy ti utd, væ, vvi og kikk d to fokj p d to bygd. Di fokjight vi jg dog ikk h idt mig p t kid. Jg vi bot h fmhæv t kt tæk om d id tk vi bmk. Ov bygg hvi idommig o og t utpægt vo. Tydig dimot i utpgt gd tivd og mut. I Sbu fik jg oft d bmkig, jg fott t jg kud opov ti Tyd: J d f du dt moomt! Dt kkut om om d ti byupft btdig i Tyd. Dt v bygg itykk v Tydig. M i Tyd d om bygg t dt v om komm ti gvø m kom id ti bygg. S ti tod fo t Sbu og Tyd bygd i t og mm dfø, Nidv, d bfokig yttt fokjig, bd i id og kid. Sbygg m æmt btg om voig, tydig dimot i utpægt gd tivd og mut. D vok md i Sbu 168,1 cm høi, i Tyd dimot 174,4. D vok kvid i Sbu 160,0 cm høi, i Tyd 162,5. D u gudtmm i bgg bygd tihø d odik c, dt kt t d gudtmm i Sbu m væ opbdt md mgt vvokt bfokig, md d i Tyd m væ opbdt md ovodtig høivok bfokig, btydig høi dog d d odik c. Pigmtig: Fo Sbu vdkommd v pigmtig v h og øi ti hv m fid i d vtdk bchycp bygd. I Sbu dt 38,8% møkhd m og 14,2% møkøid mæd. I bygd md høivok og doichocph bfokig pi m i Nog t fid y bfokig. Dtt vtt jg dfo og t fid i Tyd. M h bfokig gk udvig møkøit og møkht: 57,7% møkhd og 25,6% møkøid mæd. Kvid i bgg bygd m møkøit d mæd. Ht pigmtig tit uophøig idti dt bgy t g. Aigtt: Som vig i bchycp bygd, fid m og i Sbu tivt kot og bd igt og bd æ. I Tyd kud m vt t fid g og m igt og æ, m mkig ok h tydig t ovodtig bdt ig md mgt bd æ. D topoogik udøk v kvid vi t di i bgg bygd mid difftit d mæd. D md d od hid m ik i bgg bygd d mæd. Foftt komm ti dt utt, t bfokig i di bygd m væ optt vd kydig v t tik fokjig typ: 1: høiit, mocph, yht, bøit, ptopoop og pthoi typ. D t odik bok h utgjot c 79% v Sbu og 66% v Tyd bfokig. 2: E mgt vvok, bchycp, møkht og møkøit md mgt bd ikt og bd æ. D pi typ h utgjot 21% v Sbu bfokig og 5% v Tyd bfokig. 3: E mgt høivokt bfokig, tkt doichocph, møkht, møkøit md bd igt og bd æ. D typ ku pvit i Tyd, hvo d y h utgjot c 30% v d opidig bfokig. Ikk fut i Sbu. D ovmd idommig typ ikk md ikkht pvit fø i Nog. Dt fmg dog v Abo udøg t d ft dyight m fid igd typ i bobygd mot yd. D mktyp dt h gjæd, m h htt gmhøid p mit 178 cm, væt tkt doichocph, mo-uypoopik,chmæhi, ht møk øi og møkt h. F Euop kjd vi ku é mktyp md di tæk, mig Co-Mgo. Foftt gjø opmkom p, t d f dt odig Skotd foigg bkiv v bfokig om ht igjom vt ti d h bkv f Tyd. Foftt gjø vid opmkom p t Ripy i it vk: Th c of Euop komm id p dt mm pøm, og t og h komm komm ti dt utt, t m h h fo g t v d Co-Mgo-typ. Typ m yigvi væ kommt ti Tyd du m bygd v godt om ubbyggt. 20 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 21

12 g DU ktik? TYDAL KOMMUNE Nyttt ktikfim i Tyd Tyd Ekto AS Åpigtid vd tuitifomjo i Tyd Tyd tuitifomjo Å Tyd kommu 7590 Tyd Vi øk y kud vkomm. tfo: fk: Vi utfø -pot: båd ygg, utvid Åpigtid og hbiitig. Åpigtid: mdg og tidg odg Tyd tuitifomjo Stugud Vækttu Hot 7590 Tyd tfo: Sptmb ti 30. ovmb: hv dg k ti Ekto utoit bfobyggd toø på boig/hytt og æigidom. T kotkt på tf i Utov di tid vi du ogå få god hjp v hott btjig. Nå hott tgt k d ig tfo: Tydftiv 2012 Tydftiv b gjomføt d 13. og 14. jui md tot oppmøt v ug og gm om kom fo å hø i fvoitttit. D mg fmmøtt ku bt t gd g ov fott fmiifotiig på ødg, kot md Hvd Sivt i tofom. Chi Mdi kpt tjtmig på fdg kvd og Hbii vt v i gvæt på ødgkvd i kjt ti. E gku v ikk ok ti å topp fok f å t tu ti t fupkkt mfi på Stuguvodmo og yg md på kjt vi. Agø foøyd md åt ftiv og k md om d høy bøkt i fjo. At ftivdøg c 4.400, økig på døy 10 pot. At tdig f t tu ti Stuguvodmo d hg midt i jui fo å t d i d god ftivtmig gi god motivjo fo om jobb md Tydftiv. Tkk ti vå pubikumm! Ftivomådt hdd gjomgått o fodig id foig gg. Mt yig v d y, to mobi c, om øftt kotoppv o hkk i fohod ti tidig. D gm c Stoy fikk i tdt o om bcktg-, o om fikk god tibkmdig f tit. Ftivomådt v i å tydig vgt f cmpigomåd udt, md igjdig og ku é igg om bido ti god ovikt fo vktmkp. Rtutttt om uppt vig-/ kotttt v ogå ytt v åt, og b t ydt tifukttd ud d mg gky mom kot på ødgkvd. På dvig og budigvdig vi hdd hudvi v fiviig ttt tu ti Stuguvodmo gjom ftivhg fo å bid ti gjomføig v åt tøt dugd i Tyd. Tydftiv øk å tt to tkk ti mm! Fo d om ikk fikk md g åt ftiv, og fo om fm mot y dig ti å hø kjt og kjæ tit på v Nog fottt ftiv, dt b å mø g md tåmodight ti t muight - i jui Pogmkomité d godt i gg md å pgg tit Tg DU ktik? Nyttt ktikfim i Tyd Tyd Ekto AS Vi øk y kud vkomm. Vi utfø båd ygg, utvid og hbiitig. Tyd Ekto utoit bfobyggd -kotoø på boig/hytt og æigidom. T kotkt på tf Ektik i Tyd Ti di tjt! Eo Søfk tdijoik, m mod bitjo biggd vd ikvi 705, midt i Sbu tum. Fout mod og ihodik bitjo fohd vi båd gkipp, øf og motog, mt utfø vic og pjo på di podukt. Vi h ogå t mod bivktd, bt t md utty fo vic v kimgg. I tigg vi mdmm v Vikig Rdigtjt, og utfø bihjp ti døgt tid. Rig o på tikk iom å t titt på dt vi k tiby. Vi ho Eo Søfk ti di tjt! Vi utfø t i øggig! Tf.: / Logo www. Hjp ti å utvik idè? Viu pofi på di bdift? Ly-out på bok/ hft? Hjmmid? Sbutykk di totvdø v tykkk og gfik pofiig! tf: fx: Rkmmti? 22 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 23

13 Kogpi Pdicui cptum-coium pt mg ovk v å d tøt på d h i Stugud. D t mjttik ku d d g opp i vgtjo md i bdø tg om topp v to gu bomt om ut åpig. Ed på bomt h oft t møkt ødt i ft på udid. Nd i my gt igg dt møkbu og æktig bdott md to og fi bd. Sv om pt vig på my og but gmk i fjt dt mg om ikk vt vt på pt, om d ufovd k tøt på, kkj pit å d ut på motpukkig, fo d d oft på typik okitt fo kogpipt. Dt tik vt på pt, p. cptum coium, vi t d oppkt tt vkkog kog K pt. H i Tyd k vi gj tk o t d K K XII, om hdd mmhg md koi ft hætog gjom Tødg i D kighæ om møtt i tøt utfodig h i Tyd i gfj mot Svig på yåt i 1719 d d møtt kog Vit om d hdd to vk å hk md. Om ikk fjt k vt opp md t yd fug- dyiv på di dgvdig dt tid o å tt på bkk. Væ itt m oppmkom t gg du på tu, å kkj fi du ogå d fgik kmp f d ik bomtfo i Stugudfj. God tu! Tkt og foto: Ni Ptmo Ldkytttv på Vo 2012 Dt itt ov 70 mi f Tyd ti Vo, m dt fohidt ikk t 12 Tydig tok tu dit. F dtok ogå på NogCup tv om b gt på Vtdt. So og fit væ gjod t fikk fi dg md mg b utt. L A gjø g k ti bkytig på LS H kyt i k Rkutt. L h væt md på LS fø m dtt føt gg h k dt og kyt. Jg k ov t dt mg ommfug i mg på gutt fø h k i id, og dt ikk o t. På d tv få fod ov ti å væ md i på b og hjp ti, m på LS ikk dt ov. Så f L bi opt opp, hv tim fø kytig, og gå i i vtttt må h k g v. Dtt gjø ok ogå t pu øk itt fo føtgg-lskytt. L v ok ikk ht foøyd md uttt, m vi d yt h gjod kjmpit! Ax Eig Bdtzæg og Svi Eik Bghug kom bgg ti fi på b i k juio. Ax hdd 247 md 14 itff og 46. p, og Svi Eik 247 md 13 itff og 49. p, å dt v jvt. Dt v 358 kytt i d k, å gutt hdd gjot dt væt b. H itt d i vtttt og pøv å o v fø fikytig. (Ax fo ti v., Svi Eik ti h.) I fi kjøt d bgg 99, Ax md 4 itff og Svi Eik md 6, å Ax gikk d p ti 47. og Svi Eik opp 5 p ti 44. Bgg v godt foøyd ttpå. Dt å komm ti fi på LS tot j. Dt b midd tot bg på bgg. På dkytttv g NM i kogøp md kytig. A kyt ft føt ogå tt d tt utt d h på ftkytig. Iv Bj hdd 26 tff på ftud og fikk dmd 4 mi. tigg på kogøpt. H tt fo fut f tt og pg g opp ti 3. p. Ed A f Motdmk b. 2, å vi fikk to tød på p. NM kogøp md kytig k d juio: 1. O Mti Ed, Fød 2. Ed A, Motdmk 3. Iv Bj Bdtzæg, Tyd Iv Bj kjøt ogå b på fthutigkytig og fikk bg d. 24 Nytt f Stugud fj Nytt f Stugud fj 25

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer