Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!"

Transkript

1 1

2 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike fagområdene. Vårt arbeid med lek er beskrevet i del 1. Våre prioriteringer og arbeidsmåter innen disse områdene vil variere lite fra år til år. Årsplanens del 2 vil derfor bli revidert kun ved behov. Denne delen gis ikke ut hvert år, men deles ut til foreldre når barnet begynner i barnehagen. Årsplanens del 1 inneholder informasjon om tema vi skal jobbe mest med, og vil bli revidert oftere. Barnehageloven, Rammeplanen, Stortingsmelding 41 Kvalitet i barnehagen og Pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Gjøvik kommune ligger til grunn for årsplanen. Årsplanen er godkjent av Samarbeidsutvalget desember Styrer Kjersti Bratberg Bø Vårt mål er at barna skal oppleve en hverdag preget av vennskap, lek, trygghet, omsorg og trivsel - der læring, humor og glede står sentralt. Felles visjon for alle de kommunale barnehagene i Gjøvik: Vi tenner barns stjerneøyne. Humor, raushet, lek og lære i barnehagen er det godt å være. Vår egen visjon for Biri Barnehage: Biri Barnehage åpne rom og magisk fellesskap hvor jeg kan være meg 2

3 Danning Målet er at barna skal få erfaringer her i barnehagen som kan bidra til at de blir mennesker som kan stille kritiske spørsmål, har evne til å reflektere og se ting i en større sammenheng, både for egen del og for andres. Begrepet danning erstattet oppdragelse i barnehagelovens nye formålsparagraf som trådte i kraft 1. august Danning handler om å lære å bli et menneske som er modig, kan delta i demokratiet, argumentere og lytte. Barna får mulighet til og oppfordres til å gjøre det de klarer selv (progresjon etter alder og utvikling), for eksempel: o Kle av og på, smøre på brødskiva o Velge lek / aktivitet innenfor en ramme o Være med og påvirke og bestemme hva vi skal jobbe med, gjennom handling eller ord o Si sin mening om hvordan vi skal ha det sammen i barnehagen o Vi jobber med hvordan vi forholder oss til andre mennesker. (se Sosial kompetanse ) Hvordan kan vi ta valg som er gode både for meg selv og for andre 5

4 Læring Vårt læringssyn bygger på Vygotskij's læringsteorier. Han framholder at barnehagens fysiske læringsmiljø er viktig for god læring. Miljøet skal stimulere, inspirere og gi mulighet til utforskning og læring i god samhandling med andre barn og voksne. Slik jobber vi med læring i Biri barnehage: Voksne møter barna med åpenhet og kan undre seg sammen med dem Tar utgangspunkt i barnets interesser Gir varierte opplevelser som stimulerer nysgjerrighet og undring, som for eksempel på tur, konsert, bruk av forskjellig materiale Gir utfordringer og støtte tilpasset alder og utvikling, slik at barna kan få oppleve mestring Oppmuntrer barna til å prøve, vi viser at vi har tro på at de kan klare nye ting Bruker korte læringssituasjoner og lengre læringsprosesser, som for eksempel arbeid med ulike tema i prosjekt Voksne deler av sin kunnskap, og søker samtidig ny kunnskap sammen med barna 6

5 Sosial kompetanse Vårt arbeid med sosial kompetanse er bygget på Berit Baes teorigrunnlag om anerkjennende relasjoner. Kvaliteten på samspillet mellom de voksne og barna, barnegruppen, enkeltbarnet og de voksne imellom, er avgjørende for hva og hvordan barn lærer. Mål: Bli i stand til å knytte vennskapsbånd til andre barn Utvikle evne til å se at andre barn kan ha andre meninger, følelser og behov enn seg selv Av og til kunne gi slipp på egne lyster og behov, til fordel for andres Utvikle et positivt selvbilde: o Jeg er verdifull o Jeg er viktig for fellesskapet o Min mening teller o Jeg respekterer andres meninger o Jeg er aktiv i samspill og tar initiativ o Jeg viser empati og tar hensyn Den voksnes rolle i arbeidet med sosial kompetanse: Legge til rette for at barna skal få oppleve et godt fellesskap med jevnaldrende Skape utfordrende og gode lekearenaer for barna Se og fremheve det unike ved hvert barn Være lyttende hva forsøker barnet å si meg? Være en kreativ og inspirerende voksen slik at barna får varierte opplevelser Være medforskende og undre seg sammen med barna Være en pådriver for å skape glede og humor i hverdagen Være bevisst på egne verdier og holdninger Være en tydelig rollemodell; er ansvarlige for et trygt miljø med tydelige rammer. 7

6 Barns medvirkning Gjennom å virkelig se det enkelte barn og vise at vi tar barnet på alvor, styrkes barnets selvfølelse. Når vi er anerkjennende, økes barnets opplevelse av å bli sett. Barnas ønsker og behov er derfor svært viktig når vi planlegger og tilrettelegger i barnehagen. Barns rett til medvirkning er slått fast i FN's barnekonvensjon. I ordet medvirkning legger vi at barna skal få komme med innspill og bidra i egen hverdag hva den skal inneholde og hvordan den skal organiseres. Vi gir rom for barnas ulike perspektiv, viser respekt for deres vilje og tar barna på alvor. Planene vi har er fleksible, slik at vi har mulighet til å ta hensyn til barnas ressurser, ønsker, interesser og behov, både når det gjelder innhold, progresjon og arbeidsmåter. Vi observerer barna og samtaler med dem om hva de er opptatt av. Dette spiller inn på valg av tema for prosjekter. 8

7 andre typer klosser/pinner, som er med på å gi barna muligheter til ta i bruk fantasien og skaperevnen og gleden Fokusere på detaljer (f.eks i musikk, bilder, bevegelser ) Rikskonserter Barna får uttrykke seg gjennom ulike formingsaktiviteter, og vi er opptatt av at det er barna som skal være hovedskaperen av produktet Få kjennskap til forskjellige materialer, teksturer, strukturer og farger Lar barna få utfolde seg med leker som jovo, duplo/lego og Barnehagen deltar i Ambulerende kunstutstilling, der vi låner et bilde som vi jobber med gjennom året. Natur, miljø og teknikk: Vi er ute i all slags vær, og barna får erfare hva de ulike årstidene og værtypene krever av for eksempel påkledning og aktivitetstyper. Korte og lange turer i forskjellig landskap, tilpasset barnas utholdenhet og motoriske ferdigheter. Ta vare på naturen; Kaste søppel i søppeldunken, sortere søppel, vise omsorg for småkryp og dyr På tur og ute i barnehagen lærer vi blant annet om planter, dyr, insekter, trær og det som dyrkes på jordene Vi viser interesse for det barna ser og lurer på underveis, og finner fram til svarene sammen Eksempler på tekniske leker vi bruker: togbane, duplo/lego og jovo, samt snekring og «mekking» 12

8 Etikk, religion og filosofi: Vi voksne må hele tiden gå foran som gode rollemodeller Gjør barna kjent med Den gyldne regel : Du skal være mot andre, slik du vil andre skal være mot deg. Vi formidler de kristne og humanistiske verdiene i henhold til norsk kultur, på barnas nivå Vi gjør oss kjent med de ulike kulturene og religionene som er representert i barnegruppa Besøk i kirka, deltar på julegudstjeneste, for de som ønsker det Vi tar på alvor barns ulike utsagn, undringer og uttrykk (lytter, samtaler og undrer oss sammen med barna) Vi øver på konfliktløsning FORUT-aksjon en gang i året Nærmiljø og samfunn: Turer i nærmiljøet: Betel, lekeplassen, Gaparasten, Sigstadjordet, Vismundaelva, Biri sentrum, Honnetoppen, Myrvang, idrettsplassen, Pilgrimsleden, Mjøsstranda og biblioteket på Biri. Samarbeid med andre institusjoner i nærområdet: for eksempel Diseth barnehage og Nordby gårdsbarnehage,skrinnhagen skole og Furulund. 13

9 Antall, rom og form: Utforsker rom og former Tallene fra 0 9 henger synlig Teller sammen med barna i mange ulike situasjoner: antall barn og voksne, antall kopper og tallerkener, hvor mange like sko, antall hjul på bilen vi skrur sammen Sammenligner størrelse og form, måler lengder Tar i bruk forskjellige eventyr/fortellinger og sanger som inneholder matematiske begreper. For eksempel Geitekillingen som kunne telle til ti, Ti indianere små, Gullhår og de tre bjørnene, Fem små mus Tegner kart, for eksempel skattekart Vi bruker matematiske begreper i hverdagen: Sirkel, kvadrat, rektangel, stor/liten, tung/lett, full/halvfull/tom, under/over, bak/foran, langt/kort 14

10 Foreldre: Medvirkning og samarbeid Foreldreråd: Alle foreldre i Biri Barnehage utgjør foreldrerådet. FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) har 6-8 medlemmer og velges av foreldrerådet for 2 år om gangen. I Biri Barnehage har FAU ansvar for grøtfest, juletrefest, dugnad, sommerfest og eventuelle andre sosiale arrangement. SU (samarbeidsutvalget) består av til sammen 5 medlemmer; 2 representanter valgt av foreldrerådet, 2 representanter valgt av ansatte. Styrer representerer kommunen som eier. SU skal sikre at det er et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen, være samordnende og kontaktskapende. Styrer skal sørge for at viktige saker blir lagt fram i SU. FUB: Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Driver informasjon og veiledning overfor foreldre, for å styrke engasjementet og innflytelsen for foreldre. Foreldremøter: Vi har to foreldremøter i løpet av barnehageåret. På disse møtene utveksles det informasjon og drøftes viktige saker mellom foreldre og ansatte. Møtene fungerer også som foreldreråd, der foreldrene kan ta opp ulike saker seg i mellom. Det er derfor viktig at alle foreldre deltar på foreldremøtene. Foreldresamtaler: Vi holder to samtaler i løpet av barnehageåret, som regel er det pedagogisk leder på avdelingen dere møter da. Den ene samtalen er obligatorisk, den andre gir vi som et tilbud til foreldre som har ønske om samtale. Har vi behov for flere samtaler tar vi kontakt. Foreldre må også gjerne be om en samtale ved behov. På foreldresamtalene snakker vi blant annet om hvordan barnet har det i barnehagen, barnets utvikling og vårt samarbeid. Dugnad: Det har blitt gjennomført mye arbeid på dugnad i barnehagen vår, og oppmøtet har de siste årene vært godt. La oss ta vare på tradisjonen med dugnad møt opp, ha det sosialt og vær med på å gjøre noe positivt for alle barna i Biri Barnehage! 16

11 Dette vil vi: Sikre et gjensidig samarbeidsforhold, der begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte Sikre at både foreldre og personalet er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring i barnehagen. Dette kan foreldre forvente av personalet i Biri Barnehage: Vi møter alle foreldre med åpenhet, tillit og respekt Vi er tilgjengelige for kontakt når dere henter og leverer Inviterer foreldre til medvirkning gjennom o Daglig kontakt o To foreldremøter i året o Foreldresamtaler Vi fokuserer på barnets beste, dets trivsel og utvikling Gir veiledning, råd og støtte Formidler kontakt med andre instanser som Tverrfaglig familieteam, PPT og barnevernstjenesten ved behov Vi spør om det vi lurer på Vi forteller om viktige hendelser som påvirker barnet Vi dokumenterer fra hverdagen Gir muntlig og skriftlig informasjon Vi inviterer til ulike arrangement Samarbeider med FAU og SU Dette forventer vi av foreldre: Deltar på foreldremøter og samtaler Gir tilbakemelding på det dere er fornøyd med, og det vi kan gjøre annerledes Forteller oss om viktige hendelser som påvirker barnet Sier fra til personalet når dere leverer og henter Gir beskjed hvis andre henter barnet Sender med gode klær til å bevege seg i. Uteklær etter vær. Leser oppslag i garderoben, informasjon som deles ut og følger med på hjemmesida Vi ber om at åpningstiden respekteres. Barna skal være ferdig påkledd og ute av barnehagen senest kl Dette for å unngå unødvendig overtid for de ansatte, som må tas ut i form av avspasering innenfor barnehagens åpningstid. 17

12 Rutiner for overgang fra barnehage til skole Biri Barnehage samarbeider med Biristrand, Skrinnhagen og Redalen skole sammen med Diseth og Nordby barnehage. Målet vårt er å sikre en god overgang mellom barnehagen og skolen jobbe for et godt oppvekstmiljø på Biri Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra Januar Styrer barnehage til skole: I barnehagens årsplan Annonse i avisene om innskriving på November Skoleadm. skolen Annonsen om skolens innskrivingsdatoer November Styrer henges opp i den enkelte barnehage Innskrivingskveld for foreldre med November Rektor informasjon om skolen, utveksling av forventninger Planleggingsmøte, fordeling av faddere Desember / januar Pedagogisk leder og lærer Faddersamarbeid: Bli kjent med fadderen, besøk på skolen Februar Lærere og ped.ledere I tilfeller der barnehagen og foreldrene Innen uke Styrer mener det er nyttig med tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen 8 Faddersamarbeid: Aktivitetsdag ute. Mars Lærere og ped.ledere Barnehagene besøker hverandre April Barnehagene Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går vegen dit, leker i skolegården etc. Faddersamarbeid: Lek og bli kjent på skolen 18 Våren Pedagogisk leder Mai Lærere og ped.ledere Førskoledag / bli-kjent-dag på skolen. Mai / juni Rektor

13 Skolens ledelse er til stede for foreldre som ønsker samtale om eget barn. Overføringsmøte for høstens 1. trinnslærere og barnehagen Evalueringsmøte Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale. Juni Rektor, lærere, styrer, ped.leder Juni Styrere og rektor Etter Kontaktlærer skolestart Barn med spesielle behov / nedsatt funksjonsevne: Barnehagen avtaler sammen med foreldrene overgangsmøter med skolen og eventuelt samarbeidspartnere Overføringsmøte for foreldre, barnehagen, skolen og eventuelle samarbeidspartnere Utsatt skolestart: Søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til PPT for vurdering. Søknad om utsatt skolestart sendes skolekontoret Innen 1. november Innen uke 8 (februar) Innen 1. november Innen 1. februar Styrer Styrer Styrer Foreldre 19

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer