Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør."

Transkript

1 ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON - SOSIAL MESTRING - UTTRYKKE FØLELSER OG TANKER - LEKE - LÆRE - LESE OG SKRIVE

2 Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. Det viktigste for oss er hverdagene til barna og at barn trives og har det bra. En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, er ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode VENNER Siv Beck, styrer Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens 1) Gjøvikbarnehagene har en felles visjon: VI TENNER BARNS STJERNEØYNE

3 Vårt menneskesyn er overordnet alle aktiviteter og alt samspill i hverdagen. Vårt menneskesyn bygger på likeverd, toleranse og respekt. Vi ser på barn som kompetente mennesker som har et meningsfylt liv her og nå. Barndommen er en livsfase med egenverdi. Derfor skal vår barnehage ha kompetente voksne i utvikling. Vi har klare føringer for det pedagogiske arbeidet gjennom vår pedagogiske plattform. Vårt læringssyn er inspirert av Ann Åbergs Lyttende Pedagogikk og Kvalitet i relasjoner med Berit Bae. Læring foregår i relasjon til andre og anerkjennelse kommer til uttrykk gjennom den kvaliteten du har i relasjoner til andre. Barn er nysgjerrige, stiller spørsmål og vil lære. Ved at vi legger til rette for et inspirerende og kreativt læringsmiljø, vil barna få mulighet til å utforske og lære i samhandling med andre. Ved å være sammen med andre, vil barnet kunne prøve ut ferdigheter, øve og gjenta og strekke seg mot ny kunnskap. I Hunnshovde Barnehage skal barn møte voksne med grunnleggende holdning av likeverd og respekt. Personalet i vår barnehage skal vite hvilke kommunikasjonsmåter som bidrar til å utvikle barnas selvstendighet, selvrespekt og selvfølelse. Vi skal ha en væremåte med forståelse og innlevelse. Vi skal være lyttende og ha en væremåte preget av bekreftelse. Vi skal vise forståelse av hva den andre er opptatt av. Vi skal kunne oppgi kontrollen og vise åpenhet. De voksne skal reflektere over seg selv. Vår væremåte skal være preget av selvrefleksjon og avgrensethet. Hvis vi ikke er avgrenset, kan vi overføre opplevelser og følelser til barna som egentlig hører hjemme i oss selv. ANERKJENNELSE ER IKKE NOE DU HAR, - MEN NOE DU ER

4 LEK OG LÆRING Vi ser læring og den sosiale relasjonen i sammenheng. Vi mener barn lærer i kommunikasjon med andre som er lyttende og avventende. Ved å undre seg sammen og stille åpne spørsmål deltar barn aktivt i egen læring. I leken tar barna i bruk og videreutvikler sine ferdigheter. De kan vise omsorg, ta andres perspektiv og løse konflikter. Gjennom lek utvikles vennskap og barns selvbilde. I Hunnshovde skal du møte voksne med respekt for barns lek og som hjelper å utvikle barnas lekestrategier. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. De voksne skal være tilstede i leken og legge til rette for et godt læringsmiljø. BARNS MEDVIRKNING Handler mer om holdning enn om handling. Barn skal oppleve at det de sier og gjør, betyr noe og skal ha konsekvenser i hverdagen. Barn er aldri for små til å bestemme noe selv. Vi vil at barnet skal utvikle så god selvfølelse at de tør å medvirke med sin mening. Det er vårt ansvar å gi barna muligheter til å utforske, oppdage og undersøke. Våre planer skal ta utgangspunkt i barnas ønsker og ha rom for endring.

5 EVALUERING OG VIDEREFØRING AV «MED SPRÅKET I FOKUS» Vi har utarbeidet en egen folder som beskriver hvordan vi har jobbet i retning av målene vi hadde satt oss. Vi brukte praksisfortellinger for å observere barnas språkforståelse og har hatt fokus på språket i samspill. Vi har tilrettelagt på avdelingene og hatt smågrupper. Innholdet har vært mye Prøysen dette året. FOKUSOMRÅDET FOR «NÅR ORD BLIR TIL SMÅ OG STORE FORTELLINGER» Vi skal fortsette å jobbe med barnehagens språkmiljø og barnas språk. Vi skal dokumentere og vurdere språk og tilrettelegge for fellesopplevelser. Vi skal inspirere til lek og øke vår kompetanse. I arbeid med barnehagens språkmiljø og barnas språk: ønsker vi at barn setter ord på og deler opplevelser at voksne er gode språkmodeller at barn formidler egne fortellinger Dette vil vi gjøre ved turer og opplevelser. Vi skal samtale om bøker og bilder og bruke nærmiljøet aktivt. Vi skal synge og bevege oss, dramatisere og leke. Vi skal reflektere over voksenrollen og leke med ord og uttrykk. Vi har utarbeidet en egen folder med mål, innhold og arbeidsmåter. Vi skal dokumentere med praksisfortelliinger, bilder og samtaler. Avdelingene utarbeider eget årshjul opp mot mål for fokusområdet. «I samtalen ligger fortellingen» hunnshovde.bhg.gjovik.no tlf

6 MÅL FOR ARBEIDET Vi planlegger vår virksomhet i tråd med Rammeplanens sju fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi setter oss mål for perioden og har spesielt fokus på ett fagområde i rammeplanen. Da jobber vi med felles mål, men tilpasser det til alder og utvikling for barnet. Vi har kunnskap om barns utvikling og legger opp til progresjon i møte med fagområdene. Vi tar utgangspunkt der barnet er og legger til rette for at barnet utvikler seg videre i samspill med andre. PROGRESJON Vises gjennom barnehagens folder og avdelingenes årshjul knyttet til fokusområdet. KOMPETANSEHEVING, REFLEKSJON OG SAMARBEID Det er et kommunalt og nasjonalt satsingsområde å øke barns språklige kompetanse. På møter, planleggingsdager og kurs er det arbeid med språk vi ønsker å bli enda bedre på. Vi har møteplasser for refleksjon og samarbeidstid pedagoger i mellom, avdelingsvis og i hele personalet. SMÅ-GRUPPER OG ALDERSINNDELTE AVDELINGER Smågrupper skal være en arena i barnehagen for å styrke barnas vennskap. Vi skal jobbe i små grupper med tanke på språkutviklende samtaler og språkutviklende lek. Personalet skal organisere dagene slik at hvert enkelt barn skal kunne etablere gode relasjoner med voksne og noen barn i en mindre gruppe. Smågruppene kan være både faste og tilfeldige, - noen ganger ut fra alder, barnas felles interesser og relasjoner barna i mellom.

7 Vi har en avdeling for ettåringer, en avdeling for to- og treåringer og en avdeling for fire- og femåringer. Vi skal møte barna med deres behov og tilpasse og utfordre læringsmiljøet til hver enkelt. I tillegg har vi noen fellesaktiviteter for alle. For de yngste barna skal vi ha fokus på god tilknytning og trygge relasjoner. Vi er inspirert av May Britt Drugli og De minste i barnehagen. Vi setter fokus på rutiner og trygge rammer, ro og forutsigbarhet. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Tre viktige stikkord i arbeidet for å sikre kvalitet og medvirkning i arbeidet med barn er observasjon, dokumentasjon og refleksjon. Gjennom å observere retter vi fokus mot noe vi vil finne ut av og lære noe om. Vi samler og dokumenterer informasjon f.eks. bilder, tekst, gjenstander eller tegninger. Dokumentasjonen hjelper oss å holde fast ved barnas tanker og bruke dem som drivkraft i videre arbeid, samtidlig som det på sikt forteller hva barna har lært. Å dokumentere handler om å gjøre arbeidet synlig og tilgjengelig. Personalet jobber bevisst med å reflektere over hva dokumentasjonen kan fortelle og hvordan vi kan benytte dette i videre arbeid. Å reflektere betyr blant annet å tenke nye tanker, forske på egne tanker, dele tanker med andre og finne nye måter å tenke på. Denne refleksjonen fører til ny kunnskap og er med på å endre holdninger.

8 Vi ønsker oss en refleksjonskultur med nysgjerrige og forskende voksne som inspirerer barn til å få lyst til å utforske, oppdage, undersøke, lære og virke med. Tilbakeblikk på dokumentasjon og hendelser sammen med barna, blir viktig for å holde fast på og fordype oss i det som er interessant for barna. Personalet må være åpne for signaler og forslag. Dokumentasjon skal også være tilgjengelig for foreldrene, slik at de kan dele sine tanker og synspunkter og komme med tilbakemeldinger både i det daglige, på møter og gjennom brukerundersøkelser. FORELDESAMARBEID Foreldre og personalet er nære samarbeidspartnere. Vi ønsker å ha en åpen dialog med stor vekt på gjensidig likeverd og respekt. Ulikheter må behandles individuelt. Behov, verdier og holdninger vil variere fra familie til familie. Vi syns det er positivt og spennende når foreldrene har tanker og ideer om barnehagens innhold. Det er viktig at dere gir ros og ris direkte til oss. Samtidig vil vi si fra til dere om viktige hendelser i hverdagen. Vi ønsker samtaler der respekten for det enkelte barn skal komme til uttrykk og vi ønsker å gjøre barnet delaktig i samtalen.

9 Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I samarbeidsutvalget sitter det representanter fra foreldre, ansatte og styrer som representerer kommunen. Velkommen til barnehagen - regjeringen.no Link til å lese på norsk, nord-samisk, arabisk, engelsk, somalisk og polsk.

10 KULTURKALENDEREN Kulturkalenderen beskriver også noen arenaer for foreldresamarbeid. JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Ny årsplan legges frem Nytt tema presenteres Karneval og fastelavn Ski og akedag Påskeaktiviteter Påskelunsj - gul dag Barnehagedagen/besteforeldredag Våruke Grunnlovsjubileum Overnatting for Røverklubben Besøksdag/fadderordning Avslutning for Røverne Foreldrekaffe/sommeravslutning Grillfest (foreldrearrangement) Evt. august Ferie Velkommen til nytt barnehageår. Oppstart og tilvenning Høstuke Samarbeid m/forut med foreldrekaffe. FN dag Juleforberedelser Brev om adventskalender Adventskalender Lucia Nissefest Frokostgløgg/kaffe Grøtfest (foreldrearrangement)

11 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Det siste året før barnet starter på skolen er de med i Røverklubben. Der møtes de eldste barna i barnehagen til felles aktiviteter og lek. Det legges vekt på fellesskap, vennskap og opplevelser. Dagene i Røverklubben skal være utviklende for det enkelte barn der og da, og ikke bare ha fokus på at de skal begynne på skolen. Rutiner for overgang fra barnehage til skole. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til Styrer skole står i barnehagenes årsplan Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i den enkelte barnehage Innskrivingskveld for foreldre Utfylling av skjema og informasjon om skolen I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tillegginformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går veien dit, ser på/leker i skolegården e.l November November 1.mars Vår Styrer Rektor Styrer Styrer Pedagogisk leder Bli-kjent-dag/dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på sin fadder Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale Mai/Juni Rektor Kontaktlærer Etter skolestart Kontaktlærer Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne; Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og eventuelt smarbeidspartnere Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til PPT for vurdering Innen 1.november Styrer Innen Styrer 1.november Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret Innen 1.februar Foreldre I tillegg til disse rutinene er barnehagene Hunnshovde, Huskestua, Marka, Misjonshuset og Bybrua med på innskrivingskveld og førskoledager på Blomhaug og Grande Skole. De ansatte hospiterer på hverandres arbeidsplasser for å øke kunnskapen om skole og barnehage. Vi inviterer også til hverandres foreldremøter.

12 Se vår hjemmeside med årsplan, nyttig informasjon og linker: Hunnshovde barnehage Velkommen til Hunnshovde Barnehage - nær skogen og byen -

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Tongjordet barnehage Haakonsgate 19 2815 Gjøvik Tlf: 61 18 99 30 http://tongjordet.bhg.gjovik.no 1 INNHOLD Side: Innhold 2 Forord 3 Samarbeid med barnets hjem/foreldremedvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer