TRR Trygderetten Kjennelse DATO: DOKNR/PUBLISERT: TRR STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5."

Transkript

1 TRR INSTANS: DATO: Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER: Mann, 47 år. Grunnskole. Arbeidserfaring som murer, overflatebehandler og sprøytemaler i til sammen 30 år, siste 7 år som selvstendig næringsdrivende. Sykmeldt fra 2009, påvist løsemiddelskade. Innvilget menerstatning med medisinsk invaliditet 20 prosent. Vært i arbeidsrettet tiltak, i til sammen syv måneder i Retten la avgjørende vekt på at den ankende part i utgangspunktet hadde 20 år igjen i arbeidslivet, og at arbeidsavklaring kun var utført i liten grad, og før den ankende part var ferdig utredet. Stadfestelse. Ankende part: Ap, X Ankemotpart: NAV Klageinstans 1. Kristin Sannes Hansen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem. Saken gjelder: Anke over avslag på krav om uførepensjon. Folketrygdloven 12-5, 12-6 og KJENNELSE: Ap, født i 1965, satte den 8. mars 2011 frem krav om uførepensjon. NAV Forvaltning Z avslo kravet i vedtak av 15. juli Etter klage ble vedtaket stadfestet av NAV Klageinstans Øst i vedtak av 12. juni Ap har anket dette vedtaket inn for Trygderetten ved erklæring datert 10. juli NAV Klageinstans Øst har vurdert det påankede vedtaket på nytt i samsvar med trygderettsloven 13, men har ikke funnet grunn til å endre dette. NAV Klageinstans Øst har forberedt saken for behandling i Trygderetten, og har utarbeidet et oversendelsesbrev med en fremstilling av saksforholdet og partenes anførsler. Oversendelsesbrevet er datert 26. september Ap har fått tilsendt kopi av oversendelsesbrevet med frist for å uttale seg, og har kommet med merknader i brev datert 8. oktober Ved en inkurie ble ikke merknadene til oversendelsesbrevet fra den ankende part registrert inn hos ankemotparten før saken ble oversendt til Trygderetten. Merknadene av 8. oktober 2012 ble oversendt Trygderetten fra NAV Klageinstans Øst i brev datert 5. november Ankemotparten uttalte i dette brevet at merknadene ikke medførte endringer i standpunkt eller begrunnelsen som fremkommer av oversendelsesbrevet. Ankesaken ble sendt til Trygderetten i brev datert 31. oktober Ap ble innvilget menerstatning ved yrkesskade i vedtak av 30. oktober Vedtaket ble oversendt Trygderetten i brev av 9. november Vedtaket ble fattet av NAV Sentralt Yrkessykdomskontor, og den varige medisinske invaliditeten ble fastsatt til 20 prosent. Trygderetten mottok i tillegg bemerkninger fra ny prosessfullmektig i brev datert 3. desember NÆRMERE OM SAKENS BAKGRUNN NAV Klageinstans Øst skriver følgende som sakens opplysninger i oversendelsesbrevet: websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 1/6

2 «Den ankende part er en 47 år gammel mann som har drevet som selvstendig næringsdrivende innen maling/muring/overflatebehandling. Han ble sykmeldt for smerter i muskel/skjelett i 2009, og oppgir at han per i dag ikke er i lønnet arbeid. Det fremgår også opplysninger om konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt og tretthetssymptomer, mulig forårsaket av løsemiddeleksponering. Yrkessykdomssak mht menerstatning er fortsatt under behandling. Det fremgår av rapport fra Æ datert (el.dok 4) at den ankende part har gjennomført APS i perioden Han har i tiltaksperioden hospitert som vaktmesterassistent, men dette ble avsluttet etter mye fravær og på grunn av behov for videre utredning. Det vises i rapporten til at dr. B mener at den ankende parts plager ikke er godt nok utredet, og at videre arbeidsavklaring derfor ikke ble ansett som hensiktsmessig. Det fremgår av legeerklæringer fra dr. B (eldok) at den ankende part har Konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt og tretthetssymptomer etter langvarig kontakt med løsemidler. Det vises til vedlagte epikrise fra nevropsykolog C, hvor det fremgår at han har en lett kognitiv svikt i form av oppmerksomhetsvansker og nedsatt egenledelsesevne som kan skyldes løsemiddelskade. Det fremgår av uttalelse fra rådgivende lege datert (d. 7) at den ankende part har flere diagnoser, som kan forklare hans funksjonssvikt, men at disse diagnosene ikke trenger å gi større funksjonssvikt og bortfall av arbeidsevnen. Det vises til at ytterligere arbeidsrettede tiltak bør forsøkes, men at utredning av fysikalsk medisiner og nevrolog bør gjennomføres før oppstart for å sluttføre utredning av de helsemessige problemene som ikke er avklart. Det fremgår av spesialisterklæring fra nevrolog D datert at det ikke anses å foreligge tegn på nevrologisk lidelse eller sykdom, utenom den allerede påviste løsemiddelskaden. Det fremgår av spesialisterklæring fra dr. E datert at den ankende part ikke har kliniske funn som kan vise noe galt i albuer, håndledd eller hender. Dr. E kan ikke se at han har noen objektiv verifiserbar funksjonsreduksjon innen feltet fysikalsk medisin.» PARTENES ANFØRSLER Den ankende part, Ap, har opprettholdt kravet om uførepensjon. I ankeerklæring av 10. juli 2012 fremgår det at den ankende part har en påvist hjerneskade, som sammen med andre helseplager medfører full uførhet. Arbeidsavklaring er forsøkt med negativt resultat, og det bør fremstå som åpenbart at ytterligere arbeidsavklaring ikke er hensiktsmessig. I merknadene i brev av 8. oktober 2012 fremkommer det en anmodning om at Trygderetten ser på rettsanvendelsen som lå til grunn for vedtaket om avslag av uførepensjon. Ap anfører at søknaden primært burde vært behandlet etter kapittel 13 i folketrygdloven. Ap anfører videre at alle hans plager har sitt utspring i mangeårig omgang med løsemidler, og at NAVs overlege tar feil når han mener at løsemiddelskaden ikke er noen betydelig skade, og at Ap har en betydelig restarbeidsevne. I brev av 3. desember 2012 fremmes ytterligere bemerkninger i saken av Aps nye prosessfullmektig. Han har i hovedsak anført: «I henhold til ftrl, 12-6 er det et vilkår for rett til uførepensjon at den trygdede har varig sykdom eller skade. I henhold til 12-5 er det et krav om at den trygdede har gjennomgått hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettede tiltak med mindre åpenbare grunner tilsier at dette ikke er hensiktsmessig. Jeg ser av trygdedokumentene at både NAV Forvaltning Z og senere NAV Klageinstans Øst har jeg tatt utgangspunkt i NAV Ys rådgivende lege dr. Sjaaviks uttalelser datert og hvor han uttaler at den trygdedes toksisk encefalopati er lavgradig i hht nevropsykologiske tester og at denne diagnose ikke medfører større funksjonssvikt eller bortfall av arbeidsevne. NAV Yrkessykdomskontor har i vedtak datert godkjent skadelidtes løsemiddelskade som yrkessykdom med menerstatning innplassert i gruppe 1. Vedtaket bygger på spesialisterklæring datert websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 2/6

3 fra Sykehuset Telemark HF, nevropsykologisk spesialisterklæring datert fra nevropsykolog C og spesialisterklæring datert fra spes.nevrologi D. Det foreligger således i denne sak subjektive symptomer forenelig med løsemiddelskade bekreftet ved signifikante nevropsykologiske funn. Når rådgivende lege dr. Sjaavik har vurdert det slik at hans encefalopati er lavgradig antas at dr. Sjaavik ved denne formulering har forutsatt at det foreligger en lett grad av løsemiddelskade. En løsemiddelskade kjennetegnes imidlertid ved at den nevropsykologiske undersøkelse vanligvis konkluderer med lettgradelig encefalopati i motsetning til andre tilstander av mer alvorlig art. En løsemiddelskade med en medisinsk invaliditet vurdert til 20 eller 25% - er i denne sammenheng en helt «normal» løsemiddelskade. Man står således i denne sak ikke for en lett grad av løsemiddelskade men en helt «normal» løsemiddelskade. Dr. Sjaavik har lagt til grunn den forutsetning at den skadelidtes løsemiddelskade ikke kan forklare bortfall av funksjonsevne eller at skadelidte faller ut av arbeidslivet. Om dr. Sjaavik med dette sikter til at løsemiddelskade generelt eller den trygdedes løsemiddelskade spesielt, er uklart. En løsemiddelskade medfører som regel at den trygdede helt faller ut av arbeidslivet. Dette har både sammenheng med at den trygdede normalt ikke kan gå tilbake til sitt opprinnelige yrke grunnet fortsatt eksponering for løsemiddelskade, og at den kognitive svikt medfører at opplæring til annet yrke dessverre vanligvis ikke er mulig. En løsemiddelskade medfører vanligvis også en uttalt tretthet og mental svikt som medfører at man ofte faller ut av arbeidslivet. Trygderetten har behandlet tilsvarende spørsmål i sak TRR hvor det ble lagt til grunn at trygdedes løsemiddelskade var avgjørende ved vurderingene i uføresaken. I en dom Agder lagmannsrett av ( LA ) ble det lagt til grunn at løsemiddelskade ga grunnlag for å innvilge uførepensjon for 100% arbeidsuførhet. I domspremissene fremkommer at det er vist til de sakkyndiges vurdering om at de aller fleste løsemiddelskadde faller helt ut av arbeidslivet som grunnlag for sin vurdering. Den ankende parts løsemiddelskade er av en slik karakter denne normalt medfører at man faller ut av det ordinære arbeidslivet.» Ankemotparten, NAV Klageinstans Øst, har i oversendelsesbrevet lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes, og har anført: «NAV Klageinstans legger til grunn at den ankende part for tiden ikke er i fullt, ordinært arbeid. Årsaken til dette oppgis å være sammensatte helseplager. Rådgivende overlege har vurdert saken og kommet til at de sammensatte helseplagene ikke er av en slik art og grad at han åpenbart må anses minst 50% arbeidsufør. Han anbefaler dog at det innhentes uttalelse fra nevrolog og fysikalsk medisiner. Det foreligger nå uttalelser fra nevrolog og fysikalsk medisiner. Nevrolog kan ikke se at det foreligger nevrologisk skade, utover løsemiddelskaden som allerede var kjent. Fysikalsk medisiner har ikke gjort noen funn som kan forklare vesentlig funksjonssvikt. Som det fremgår av de ovenfor refererte regler, er retten til uføreytelse betinget av at inntektsevnen er varig nedsatt med minst 50%. Det kreves dessuten at inntektsevnen er nedsatt i forhold til enhver form for inntektsgivende arbeid, og retten til denne stønadsformen er derfor betinget av at behandling og/eller individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak må ha blitt forsøkt i tilstrekkelig grad. Det må foreligge åpenbare grunner av helsemessig art dersom arbeidsavklaring ikke skal anses hensiktsmessig. Høyesterett har i sin dom av sak nr. 2009/1273 [av alle andre enn NAV klage henvist til som HR A, Lovdatas anm.] for øvrig slått fast at arbeidsavklaringsvilkåret ikke er oppfylt så lenge det ikke kan utelukkes at inntektsevnen kan bedres ved hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 3/6

4 NAV Klageinstans bestrider ikke at den ankende part har helsemessige plager som kan medføre noe nedsatt funksjon i forhold til visse yrker. Under henvisning til rådgivende overleges vurdering, samt uttalelse fra nevrolog og fysikalsk medisiner, kan vi imidlertid ikke se at det foreligger helseplager av an slik art og grad at ytterligere arbeidsavklarende tiltak må anses hensiktsløst. Vi viser i den anledning til at uttrykket «åpenbare grunner» er et forholdsvis sterkt begrep, som gjør at det bare unntaksvis er aktuelt å fravike vilkåret om at individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak skal være forsøkt. Det må foreligge tungtveiende argumenter til at tiltak ikke kan forsøkes. NAV Klageinstans kan ikke se at det er åpenbart at arbeidsavklaring er uhensiktsmessig. Slik vi ser det må det i denne saken forsøkes ytterligere konkret og variert arbeidsutprøving på et bredt grunnlag før en kan konkludere med at arbeidsavklarings-mulighetene evt. er uttømt. Det er såldedes for tidlig å konkludere med om inntektsevnen er varig nedsatt med minst 50%, og i så fall i hvilken grad den er nedsatt. Det foreligger melding om yrkesskade i saken. Menerstatningssaken er fortsatt under behandling. NAV Klageinstans har ikke tatt stilling til om godkjent yrkesskade evt kan forklare bortfall av inntektsevnen med minst 30% (jf laveste uføregrad i yrkesskadesaker) enda. Dette da det, jf de vurderinger som er foretatt over, enda ikke er forsøkt tilstrekkelig avklaring av arbeidsevnen slik at det kan tas stilling til om, og evt i hvilken grad inntektsevnen kan være varig nedsatt.» I brev av 15. januar 2013 til Trygderetten har ankemotparten opplyst at bemerkningene fra Aps nye prosessfullmektig ikke har medført endringer i det standpunkt eller de anførsler som fremkommer i oversendelsesbrevet. Ankemotparten opprettholder sitt standpunkt, og gjentar at de fortsatt ikke kan se at tilrettelagt arbeidsutprøving av noe varighet kan anses uhensiktsmessig i denne saken. Ved denne vurderingen er det også vektlagt at Ap har cirka 20 år igjen til ordinær pensjonsalder. RETTENS BEMERKNINGER Det spørsmål retten skal ta stilling til, er om Ap oppfyller vilkårene for uførepensjon. Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 12 har bestemmelser vedrørende uførepensjon. Folketrygdloven 12-5 omhandler kravet til hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. Bestemmelsen lyder: «Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan ytelser etter dette kapitlet bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret. Når det skal avgjøres om et behandlingstiltak eller et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om vedkommende kan få arbeid dersom han eller hun pendler eller flytter. Når det fremmes krav om ytelser etter dette kapitlet skal det dokumenteres at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet fagpersonell.» Folketrygdloven 12-6 omhandler kravet til sykdom, skade eller lyte, og kravet til årsakssammenheng. Bestemmelsen lyder: «Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte. Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til ytelser etter dette kapitlet. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 4/6

5 hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen.» Folketrygdloven 12-7 omhandler kravet til nedsatt inntektsevne og fastsettelse av uføregrad, og første ledd lyder: «Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten.» Dersom retten er kommet til samme resultat som ankemotparten og er enig i den begrunnelsen som er gitt i oversendelsesbrevet, er det tilstrekkelig å henvise til denne, jf. trygderettsloven 21 annet ledd. Retten er kommet til samme resultat som ankemotparten og kan i det vesentlige slutte seg til det som fremkommer foran under ankemotpartens anførsler. Retten vil likevel bemerke: Retten vil innledningsvis bemerke at det ikke er omtvistet at Ap er løsemiddelskadet, og at dette medfører store helsemessige utfordringer for ham. Det omtvistede spørsmålet er om Ap har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret eller om det foreligger åpenbare grunner som tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, jf. folketrygdloven Retten har merket seg at menerstatningssaken endte med utbetaling etter gruppe 1 med fastsatt varig medisinsk invaliditet på 20 prosent. Dokumenter i saken viser at Ap har vært i arbeidsrettete tiltak ved Æ i to perioder i Tiltakene varte i underkant av syv måneder til sammen. Retten vil til dette bemerke at utprøvingen ved Æ ble gjennomført før Ap var nærmere avklart rent medisinsk, og han var lite til stede i perioden utprøvingen varte. Ap har således ikke gjennomført en helsetilpasset arbeidsavklaring etter at hans helseplager nå er utredet. Retten vil videre bemerke at sykmeldingsårsaken i 2009 var antatt belastningsrelaterte smerter og håndeksem etter langvarig tungt fysisk arbeid som murer. Ap ble antatt å kunne skifte til fysisk lettere arbeid. Senere ble det ved nevropsykologisk undersøkelse påvist en lett kognitiv svikt i form av oppmerksomhetsvansker, og nedsatt egenledelsesevne. Retten har kommet til at svikten ikke kan anses å være av en slik omfattende grad at den i seg selv medfører full og varig arbeidsuførhet. Retten har videre kommet til at Ap på nåværende tidspunkt ikke oppfyller vilkåret i folketrygdloven 12-5 om å ha gjennomført tilstrekkelig arbeidsavklaring. Retten har lagt avgjørende vekt på at Ap i utgangspunktet har 20 år igjen av arbeidslivet, og at arbeidsavklaring kun har blitt gjennomført i liten grad. Retten bemerker avslutningsvis at dette resultatet har støtte i praksis fra Trygderetten, se eksempelvis kjennelse med ankenummer TRR Trygderetten viste i nevnte kjennelse til at «åpenbare grunner» i folketrygdloven 12-5 også gjelder når medlemmet tidligere har prøvd attføring, jf. dom fra Høyesterett, Rt Anken har etter dette ikke ført fram. Det påankede vedtaket stadfestes. Saksomkostninger Ap har lagt ned påstand om at saksomkostninger tilkjennes. Hvis kjennelsen er til gunst for den ankende part, skal retten etter trygderettsloven 25 første ledd pålegge ankemotparten helt eller delvis å erstatte de nødvendige utgifter som saken har medført for den ankende part (saksomkostninger). Da avgjørelsen i ankesaken ikke er til gunst for Ap, kan saksomkostninger ikke tilkjennes. Kjennelsen er enstemmig. websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 5/6

6 SLUTNING: 1. Vedtak truffet av NAV Klageinstans Øst den 12. juni 2012 stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Kristin Sannes Hansen Sist oppdatert 26. august 2013 websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=hrsiv+hrstr&emne1=rt &button=s%f8k&sok=fast 6/6

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig 11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig Ombudet har vurdert lovligheten av utleieselskapets praksis for å avvise leietakere. Fredensborg Eiendomsselskap har i sin

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer