TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo."

Transkript

1 TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut Erlend Bergan, rettsfullmektig 3. Åsmund Magnæs, juridisk kyndig rettsmedlem Ankenr: 10/00301 Ankende part:, X Ankemotpart: NAV Klageinstans Sør, Kristiansand S Saken gjelder: Anke over vedtak om fastsettelse av forlenget ventetid for rett til dagpenger og om grunnlaget for beregning av størrelsen på dagpengene, jf. lov om folketrygd 4-10 første ledd bokstav a, og 4-11.

2 Anke nr. 10/ K J E N N E L S E: er født i Han satte den 2. april 2009 frem krav om dagpenger. Ved NAV Forvaltning Nord-Trøndelags vedtak av 17. april 2009 ble han tilstått dagpenger fra 1. april 2009 med forlenget ventetid på åtte uker. I vedtaket ble dagpengene beregnet ut fra et inntektsgrunnlag på kr Etter klage ble vedtaket stadfestet av NAV Klage og anke Sør (nå NAV Klageinstans Sør) i vedtak av 31. august har anket dette vedtaket inn for Trygderetten ved erklæring av 10. september NAV Klageinstans Sør har vurdert det påankede vedtaket på nytt i samsvar med trygderettsloven 13, men har ikke funnet grunn til å endre dette. NAV Klageinstans Sør har forberedt saken for behandling i Trygderetten og har utarbeidet et oversendelsesbrev med en fremstilling av saksforholdet og partenes anførsler. Oversendelsesbrevet er datert 15. desember har fått tilsendt kopi av oversendelsesbrevet med frist for å uttale seg, men har ikke kommet med ytterligere merknader i saken. Ankesaken ble sendt til Trygderetten ved brev av 19. februar NÆRMERE OM SAKENS BAKGRUNN Når det gjelder de faktiske forhold, fremgår det i hovedsak av sakens dokumenter at var ansatt som drosjesjåfør ved Z Taxi. fra 1. september 2007 til 31. mars 2009 da han fratrådte etter egen oppsigelse. I følge det opplyste kjørte han da for drosjeeierne B og C. Forut for dette hadde han drevet et enkeltmannsforetak som i følge hans krav om dagpenger, "ikke fikk fortsette på grunn av ny Lotterilov av " Hans næringsinntekt for 2006 og 2007 utgjorde i følge utskrift av ligningen, henholdsvis kr og kr Det vises for øvrig også til partenes fremstilling av de faktiske forhold under gjengivelsen av deres anførsler nedenfor. Hva gjelder saksgangen, vises til fremstillingen ovenfor. PARTENES ANFØRSLER Den ankende part,, har opprettholdt kravet om at dagpenger skal innvilges uten forlenget ventetid og at grunnlaget for beregningen skal settes høyere. Han har i hovedsak anført følgende i ankeerklæringen: "Jeg krever at det utbetales dagpenger fra 1. april 2009, og at inntekt som selvstendig næringsdrivende blir betraktet som grunnlag for beregning av dagpenger... Jeg oppfatter dette vedtaket som et vern ovenfor arbeidsgivere og NAV, og at NAV ikke støtter arbeidstakere/arbeidsledige i en vanskelig situasjon. Og som vedtak et til NAV klage og anke Sør viser: Jeg hadde ikke arbeidskontrakt for mitt arbeidsforhold med Z taxi, og kan følgelig ikke si opp en jobb jeg ikke har kontrakt

3 Anke nr. 10/ på. Ergo kan ikke NAV gi meg karantene fordi jeg har sagt opp et arbeidsforhold, som på papiret ikke eksisterte, uten rimelig grunn. NAV forvaltning Nord-Trøndelag og NAV klage og anke Sør mener jeg skulle fortsatt med drosjekjøring til annet arbeid var sikret. Det har ikke vært mulig å søke aktivt på jobber med et snitt på over 80 timer uka hos Z taxi. Jeg valgte derfor å avslutte dette arbeidsforholdet, og trodde at NAV kunne hjelpe meg videre. Jeg avsluttet dette arbeidsforholdet også fordi det ble vanskelig å forsørge familien med den inntekten som arbeidsforholdet med Z taxi gav. Inntekten var ikke på linje med antall timer på vakt, og jeg mener dette var ulovlig lavt i henhold til vanlig norsk standard inntekt. Dette har verken NAV forvaltning Nord-Trøndelag eller NAV klage og anke Sør tatt hensyn til! Når det gjelder beregning av dagpenger, så skal inntekt fra årene som selvstendig næringsdrivende medberegnes. Dette fordi all inntekt til enkeltmannsforetaket har blitt beskattet som personlig inntekt, og skal følgelig betraktes som arbeidsinntekt. Og arbeidsinntekt skal medberegnes, ifølge vedtaket fra NAV klage og anke Ser. Dette gjelder for beregning av dagpenger, sykepenger og pensjon! Dette mener jeg kan være passende kompetanse for at Staten Norge har ført meg bort fra trygg, fast jobb med sikker inntekt da ny Lotterilov trådte i kraft ()gull Jeg benyttet meg ikke av NAV da dette skjedde!" Ankemotparten, NAV Klageinstans Sør, har i oversendelsesbrevet lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes og har, etter en redegjørelse for praktiseringen av loven, i hovedsak anført følgende i forhold til vedtaket om forlenget ventetid: "NAV Klageinstans Sør finner at de begrunnelser, som er gitt for å si opp arbeidet, ikke er tilstrekkelig til at saken kommer inn under bestemmelsen om å ha en "rimelig grunn" til å si opp stillingen. Selv om inntekten var blitt redusert i forhold til tidligere, kunne den ankende part ha fortsatt som drosjesjåfør inntil han hadde skaffet seg et nytt arbeid. NAV Klageinstans Sør vil også bemerke at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det foreligger vesentlig brudd på arbeidsmiljøloven. Vi vil for øvrig presisere at det er opp til den enkelte arbeidstaker å få ordnet opp i eventuelle ikke tilfredsstillende forhold på arbeidsplassen. Arbeidstaker må benytte de mulighetene han selv har til å få gjennomført tilfredsstillende arbeidsforhold på sin arbeidsplass. Dette innebærer at man må ta forholdet opp med arbeidsgiver, eventuelt at man må ta kontakt med tillitsmannsapparatet i bedriften, hvis et slikt er valgt. Hjelper ikke dette, må man ta kontakt med arbeidstilsynet som, på det offentliges vegne, skal føre tilsyn med at arbeidsforholdene ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven, jf. arbeidsmiljøloven Det foreligger ikke dokumentasjon i saken som bekrefter at har benyttet seg de ovennevnte muligheter for å få ordnet opp blant annet lønnsforholdet og vaktsystemet hos sin tidligere arbeidsgiver. NAV Klageinstans Sør vil videre viser til at det følger av Arbeids- og velferdsetaten retningslinjer at det ikke skal reageres med forlenget ventetid, dersom stønadssøkeren har sagt opp sin provisjonslønnet arbeid der arbeidsforholdet har vært

4 Anke nr. 10/ kortvarig. hadde hatt stilling i provisjonslønnet arbeid i en periode på over 1,5 år. Ifølge Arbeids- og velferdsetatens faste forvaltningspraksis, anser NAV Klageinstans Sør dette arbeidsforholdet som ikke kortvarig. Når det gjelder s anførsel i anken (dok.13) at det ikke ble mulig å si opp arbeidsforholdet på bakgrunn av at han ikke hadde hatt skriftlig arbeidskontrakt, finner NAV Klageinstans Sør ikke at det kan ha avgjørende betydning i saken. Det er dokumentert med attest (dok.1, bilag 1), timelister (dok.8) og opplysninger fra Skattedirektoratet (dok.16) at arbeidsforholdet eksisterte og var avsluttet (dok.1, bilag 1). selv opplyser i dagpengekravskjema at sluttårsak for dette arbeidet var "egen oppsigelse pga økonomi" (dok.1, side 2). sine øvrige argumenter anses ikke relevante eller avgjørende for vurderingen av om han hadde rimelig grunn til å si opp sin stilling, jf. folketrygdloven 4-10, første ledd, bokstav a. NAV Klageinstans Sør kan, på grunn av det ovennevnte, ikke se at hadde rimelig grunn, i folketrygdlovens forstand, til å si opp sin stilling ved Z Taxi." Om fastsettelsen av dagpengegrunnlaget, anføres - også etter redegjørelse for praktiseringen av regelverket, følgende: "Med arbeidsinntekt regnes bare lønn for arbeid utført i annens tjeneste, i eget aksjeselskap eller som frilanser og innberettet til ligningsmyndigheten som lønn under de alminnelige lønnskodene i lønns- og trekkoppgaven. Dette gjelder også utbetaling i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Skattedirektoratets kodeoversikt skal dekke alle lønnsoppgavepliktige ytelser fra arbeidsgiveren.til arbeidstakeren. Den koden, beløpet er innberettet under, angir om beløpet anses som arbeidsinntekt. Trygdeytelser nevnt i folketrygdloven 4-11, andre ledd, siste punktum skal også regnes med i dagpengegrunnlaget. Dagpengegrunnlaget beregnes således ved arbeidsinntekt, lønn fra arbeidsmarkedstiltak, nevnt i forskriften 3-1, kode 141 A, og folketrygdytelser nevnt i folketrygdloven 411, andre ledd, siste punktum: sykepenger kodene 111 A og 148, dagpenger kode 147, fødselspenger og adopsjonspenger kode 138 samt svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger på kodene 138 og 148. s inntekt som selvstendig næringsdrivende vil derfor ikke tas med i dagpengegrunnlaget. Det er kun arbeidsinntekt og øvrige ytelser som er nevnt over som kan regnes med." RETTENS BEMERKNINGER De to spørsmål retten skal ta stilling til, er om først skal ha dagpenger etter en forlenget ventetid, og videre om hva som skal være grunnlaget for beregningen av dagpengene.

5 Anke nr. 10/ Forlenget ventetid Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 4-10 første ledd bokstav a lyder: "Det ytes dagpenger først etter forlenget ventetid når medlemmet a) har sluttet uten rimelig grunn, (- - - )" Etter bestemmelsens annet ledd løper det en forlenget ventetid fra det tidspunkt det er søkt om dagpenger. Ventetiden fastsettes til åtte uker første gang forholdet inntreffer. Dersom retten er kommet til samme resultat som ankemotparten og er enig i den begrunnelsen som er gitt i oversendelsesbrevet, er det tilstrekkelig å henvise til denne, jf. trygderettsloven 21 annet ledd. Retten er kommet til samme resultat som ankemotparten og kan i det vesentlige slutte seg til det som fremkommer foran under ankemotpartens anførsler. har - selv om arbeidsforholdene ved Z Taxi kan ha vært mindre tilfredsstillende for ham - ikke hatt "rimelig grunn" til å avslutte arbeidsforholdet der. Dagpengegrunnlaget Folketrygdloven 4-11 første og annet ledd lyder: "Dagpengegrunnlaget er den inntekten dagpengene regnes ut etter. Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra medlemmets utbetalte arbeidsinntekt i det siste avsluttede kalenderåret før han eller hun søker om stønad, eller får fastsatt nytt dagpengegrunnlag etter bestemmelsene i 4-16 første ledd, andre og tredje punktum. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig arbeidsinntekt i de tre siste avsluttede kalenderårene. Dagpenger under arbeidsløshet etter dette kapittel, sykepenger etter kapittel 8, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter kapittel 9, og svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14 tas også med i dagpengegrunnlaget når rett til stønad er opptjent som arbeidstaker." Retten er også på dette punkt kommet til samme resultat som ankemotparten, og vil bemerke: Retten til dagpenger forutsetter i følge folketrygdloven 4-3 "tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker", og stønadsretten gjelder når den er opptjent som arbeidstaker. Det er også direkte angitt i Asbjørn Kjønstad (red.) "Folketrygdloven med kommentarer" s. 206 at "Dagpenger ytes ikke til personer som ikke har hatt ordinært inntektsgivende arbeid som arbeidstaker." og videre at "Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet faller utenfor dagpengeordningen." Det eneste unntak fra dette, gjelder personer over 64 år, jf. folketrygdloven For disse kan næringsinntekt inngå i minsteinntektskravet etter 4-4 og også tas med i dagpengegrunnlaget etter 4-11, se her Kjønstad s. 235.

6 Anke nr. 10/ Tilsvarende gjelder således ikke for personer under 64 år, der dagpengegrunnlaget beregnes ut fra arbeidsinntekten og eventuelle, i loven nærmere angitte trygdeytelser. Retten finner det følgelig klart at ankemotparten har foretatt en korrekt beregning og fastsettelse av dagpengegrunnlaget for. Retten vil for øvrig også her i hovedsak vise til det som fremkommer om dette foran under ankemotpartens anførsler. At s tidligere inntekt/overskudd som selvstendig næringsdrivende på ordinær måte er blitt beskattet, er i denne sammenheng uten betydning. Anken har etter dette ikke ført frem. Det påankede vedtaket stadfestes. Kjennelsen er enstemmig.

7 Anke nr. 10/ S L U T N I N G: Vedtak truffet av NAV Klageinstans Sør den 31. august 2009 stadfestes. Vidar Hauge Halvorsen (sign.) Knut Erlend Bergan (sign.) Åsmund Magnæs (sign.) Bekreftes for rettens administrator Anne Gry Hove etter fullmakt

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. TRR-2012-2124 INSTANS: DATO: 2013-03-15 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

TRR-2009-810. Trygderetten Kjennelse DATO: 2009-11-06. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17.

TRR-2009-810. Trygderetten Kjennelse DATO: 2009-11-06. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17. TRR-2009-810 INSTANS: DATO: 2009-11-06 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 09/00810 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Knut Bjerke, medisinsk

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 21. juni 2013 Saksnr.: 10/2010 Lnr.: 20/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Sunniva Berntsen Kjell Bjørndalen Arne Nils Johansen

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Dom. Arbeidsrett. Pensjonsansiennitet. Saken gjaldt krav om fastsettelsesdom overfor arbeidsgiver vedrørende pensjonsansiennitet i en kollektiv pensjonsordning,

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Utvalg: redusert stilling pga. barn

Utvalg: redusert stilling pga. barn Utvalg: redusert stilling pga. barn Innholdsfortegnelse Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2011-42...2 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2010-19...6 Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3.

Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Borgarting lagmannsrett Dom. Kollektiv pensjonsforsikring. Skatteloven av 1911 44 bokstav k, likestillingsloven 3. Lagmannsretten fant at kollektiv pensjonsforsikringsordning

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Avtalefestet pensjon - vedtekter

Avtalefestet pensjon - vedtekter Avtalefestet pensjon - vedtekter Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) innen NAVOs tariffområde Kap. 1 - Formål og rettsstilling 1 Opprettelse og formål Fellesordningen for avtalefestet

Detaljer

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter YRKESRETTET ATTFØRING Rettigheter og plikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Yrkesrettet attføring 1.1 Formålet med yrkesrettet attføring 1 1.2 Krav om yrkesrettet attføring 1 1.3 Hvem kan få yrkesrettet attføring?

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, Kjell Olav Skogli Alvdal Bygg AS (advokat Jan Syversen) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen 30.05.13 INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer