SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt kan dette medføre at den ikke blir behandlet, men sendt i retur. Les orienteringen om uførepensjon som ligger ved, før du fyller ut skjemaet. 1. Personalia Etternavn, fornavn Fødselsnummer(11 siffer) Adresse Postnummer og sted Telefon privat E-postadresse Bankkto. Sivilstatus (sett kryss) Ugift Gift Separert Skilt Enke/enkemann Reg.partnerskap Samboer Ektefelles/samboers/reg.partners etternavn, fornavn Hvis gift eller reg. partner, lever dere adskilt? Ja Nei Fødselsnummer (11 siffer) Barn under 18 etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 2. Tjenesteforhold Arbeidssted Telefonnr. jobb Opprinnelig stillingsstørrelse: Ved delvis sykemelding, hvor stor stilling fortsetter du i: Har du tilleggslønn? Oppgi ca beløp pr. mnd Har du hatt permisjon uten lønn fra din stilling de siste 5 år? Ja Nei Har du vært medlem av andre tjenestepensjonsordninger? Ja Nei Hvis ja, oppgi tidsrom og grad Hvis ja, oppgi navnet på ordningen(e) 3. Egenerklæring om uførheten Forklar kort om årsaken til arbeidsuførheten/diagnose Ulykke? Ja Nei Hvordan påvirker sykdomstilstanden din arbeidsevne? SAMTLIGE AV DISSE SPØRSMÅL MÅ BESVARES! Når oppsto denne sykdommen/inntraff denne ulykken?.. Når søkte du lege første gang for denne uførheten?... Antar du at arbeidsuførheten i din stilling vil bli varig? Når ble du sykemeldt første gang for denne uførheten?... Ja Nei

2 3. Egenerklæring om uførheten forts. Antar du at du er i stand til, eller vil bli i stand til annet arbeid enn någjeldende stilling? I tilfelle hvilket? Har du hatt tidligere arbeidsuførhet/sykemeldinger (de 10 siste år)? Ja Nei Hvis ja, spesifiser under feltet "Andre opplysninger". Fra hvilken dato stopper utbetaling av sykelønn (maksdato)? Mottar du arbeidsavklaringspenger/uførepensjon fra NAV? Ja Nei Hvis nei, har du fremsatt krav om arbeidsavklaringspenger/uførepensjon fra NAV? Ja Nei Hvis ja, dato for fremsettelse av krav. Behandlende lege, navn og adresse Andre opplysninger Underskrift Jeg erklærer at jeg er kjent med mine rettigheter og plikter jfr. vedlagte Orientering om uførepensjon fra Stokke kommunale Pensjonskasse. Jeg er også kjent med at all informasjon som er gitt i søknaden vil bli brukt for å kunne behandle søknaden. Jeg erklærer at spørsmålene er besvart etter beste evne, og er innforstått med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre endring eller stopp av pensjonen, og innkreving av for mye utbetalt pensjon. Jeg samtykker i at SkP kan innhente relevante opplysninger hos den/de arbeidsgivere, leger, tjenestepensjonsordninger som jeg har oppgitt i søknaden, for å bedømme min søknad om uførepensjon. Jeg er også inneforstått med at SkP er underlagt samordningsloven, og derfor kan innhente nødvendige samordningsopplysninger hos NAV. Sted Dato Egenhendig underskrift Vedlegg: Ved krav om barnetillegg vedlegges fødselsattest for barna, hvor foreldrenes navn framkommer Kopi av vedtak fra NAV om innvilgede arbeidsavklaringspenger/uførepensjon

3 STOKKE KOMMUNALE L E G E E R K L Æ R I N G (Godkjent av den Norske Legeforening) til bruk ved søknad om uførepensjon/midlertidig uførepensjon i Stokke kommunale Pensjonskasse. Vårt medlem har skriftlig gitt Pensjonskassen tillatelse til å innhente opplysninger om helsetilstand og arbeidsførhet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. 1. Personalia Navn Fødsels-/personnr. 2. Uførhetens årsak Diagnose (på norsk og latin) Sykdommen begynt (dato) Uførhet inntrådt (dato) Har søkeren vært sykmeldt for samme sykdom tidligere? Ja Nei Ukjent Hvis ja, oppgi når 3. Sykehistorie Oppgi hvordan sykdommen har utviklet seg siden den oppstod og hvilke symptom den har gitt 4. Nåværende helsetilstand Subjektive symptom og objektive funn Hvilke plager oppgir medlemmet som viktigste årsak til den nedsatte arbeidsevnen? 5. Behandling Første gang behandlet av meg som lege for denne sykdommen - dato Medlemmet er behandlet på sykehus/helseinstitusjon Navn Fra dato Til dato

4 6. Tidligere sykdommer Er det grunn til å tro at uførheten skyldes tidligere sykdom eller skade? Tidligere arbeidsuførhet/sykemeldingerårsak Grad Fra dato Til dato 7. Uføregrad dagens situasjon Anser du vedkommende helt eller delvis udyktig til arbeid i sin nåværende stilling? Anser du vedkommende skikket til annet arbeid, og i tilfelle hvilket? 8. Prognose framover Antar du at nåværende tilstand vil bli varig, eller at forandring vil kunne inntre, og i så fall hvordan og når? a) Medisinsk behandling alene antas å gi full friskmelding til nåværende yrke b) Under utredning, for tidlig å angi diagnose/prognose c) Nødvendig med tiltak utover medisinsk behandling Andre opplysninger _ Til bruk for Pensjonskassen ved honorering (alle felt må fylles ut for å få honorar): Honorar kr Utbetales til:. legekontorets/legens navn bank-/postgirokonto adresse og postnr./sted..., den legens underskrift

5 STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: ORIENTERING OM UFØREPENSJON FRA STOKKE KOMMUNALE Generell informasjon Uførepensjon fra Stokke kommunale Pensjonskasse (SkP) ytes normalt til medlem som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som følge av dette helt eller delvis får redusert sin lønn midlertidig eller varig. Pensjonen blir utbetalt fra det tidspunkt sykelønnen opphører, eventuelt når retten til sykepenger fra folketrygden opphører dersom dette skjer på et senere tidspunkt. Arbeidsuførheten må derfor normalt ha vart i minst 1 år for å gi rett til uførepensjon. Det er imidlertid ikke et krav at uførheten skal være varig slik som kravet er i folketrygden. Pensjonen er betinget av at du har søkt om arbeidsavklaringspenger/uførepensjon fra NAV. Hvis søknad om arbeidsavklaringspenger/uførepensjon fra NAV blir avslått vil du heller ikke ha rett til uførepensjonen fra SkP. Hvis avslaget skyldes for lav grad av uførhet (mindre enn 50%), kan du likevel søke om uførepensjon fra SkP. Søknaden blir da behandlet av pensjonskassens styre. Er du innvilget arbeidsavklaringspenger/uførepensjon fra NAV vil søknaden bli behandlet når SkP har mottatt all nødvendig informasjon fra deg, NAV, lege m.m. Du vil bli underrettet skriftlig om avgjørelsen. Blir søknaden innvilget, foretas beregning og du får skriftlig melding om beløpet som skal utbetales fra pensjonskassen. Pensjonen utbetales den 12. hver måned. SkP garanterer som hovedregel medlemmer med full medlemstid (30 år) en total pensjon fra pensjonskassen og folketrygden på 66% av pensjonsgrunnlaget. Medlemmer som forsørger barn under 18 år får dessuten et barnetillegg som for hvert barn utgjør 10% av bruttopensjonen (pensjon før samordning med folketrygden). Pensjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90% av pensjonsgrunnlaget når pensjonen er beregnet etter full medlemstid og 100het. Pensjonens størrelse fastsettes etter arbeidsuførhetens grad til enhver tid. Dersom helsetilstanden bedres eller forverres, skal pensjonsutbetalingen endres tilsvarende. Fortsetter du i en del av stillingen, eller får ny inntekt fra annen arbeidsgiver, fastsettes uføregraden i forhold til den reduksjon av inntekt sykdommen/skaden har medført. Det er derfor din plikt å underrette SkP om endringer i helsetilstanden eller arbeidsinntekten. SkP bruker begrepet uførepensjon om ytelse som blir innvilget som følge av arbeidsuførhet, også i tilfeller hvor medlemmet er innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV. Karensregler Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til uførepensjon fra pensjonskassen. Uførepensjon ytes ikke hvis uførheten skyldes sykdom eller lyte som du led av og må antas å ha kjent til ved innmelding i SkP og som medfører arbeidsuførhet innen 2 år etter opptaket. Årsaken til karensreglene er at det ved innmeldingen i SkP ikke blir foretatt noen vurdering av helsetilstanden. Karensreglene gjelder tilsvarende ved forhøyelse av deltidsstilling eller lønn, med mindre lønnsforhøyelsen skyldes automatisk virkende lønnsregulativ eller en alminnelig lønnsregulering. Medlemskap i andre pensjonsordninger Hvis du tidligere har vært medlem av Statens Pensjonskasse eller kommunal/fylkeskommunal pensjonskasse, vil denne medlemstiden som følge av en overføringsavtale mellom SkP og disse pensjonskassene bli lagt til tiden i SkP ved beregning av pensjonen. Du bør derfor oppgi på søknadsskjemaet eventuelle medlemskap i andre pensjonskasser. Skatt Pensjonister har som hovedregel lavere skatt en yrkesaktive. Du bør derfor ta kontakt med skatteetaten for eventuell endring av skattetrekk.

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Endring (spesifiser):

Endring (spesifiser): Kjøpsskjema - NITO Uføre- og dødsrisikoforsikring Kryss av for ønsket valg Ny søknad Økning av forsikringssum Endring (spesifiser): Eget ark for tilleggsopplysninger Personopplysninger medlem Fornavn:

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen Informasjon til foreldre/verge om erklæringen 1. Formålet med erklæringen Riktig og fullstendig informasjon om forsikredes (barnets) helse på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig risikovurdering.

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse Riv av her før utfylling! Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon Gjelder søknad: Personforsikring Unit Link Pensjon/Livrente Kollektiv/OTP Egenerklæring om helse Gjeldende fra januar 2008 Orientering

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer