Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene"

Transkript

1 Kurs yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim 5-6 november Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Jens Mykland, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor (Yrkessykdomskontoret)

2 Disposisjon Gangen i godkjenningsvurderingen Generelt om 13-4 annet ledd Hva er et karakteristisk sykdomsbilde - Definisjon i henhold til rettspraksis Forholdet til kravet om at det må foreligge en listesykdom NAV, Side 2

3 Folketrygdloven 13-4 Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom a) sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle, b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. Det er et vilkår at påvirkningen som nevnt i bokstav b har skjedd mens vedkommende var yrkesskadedekket, se 13-6 til NAV, Side 3

4 Hensyn bak reglene / Bevisbyrde Hensynet bak reglene: «Å gi kompensasjon for den særlige risiko som antas å følge av det arbeidet man utfører». Krav til bevis: - Alminnelig bevisvurdering der det resultat som synes mest sannsynlig legges til grunn - Bevisbyrden etter bokstav a c er pålagt den som krever en sykdom godkjent. Når det gjelder annen årsak etter bokstav d er det NAV som har bevisbyrden. Merk: NAV s utredningsplikt etter forvaltningsloven 17. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes NAV, Side 4

5 Godkjennelsesprosedyren ved påberopt yrkessykdom kan deles inn i tre trinn: Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Vurdering av om den aktuelle påvirkningsform og/eller sykdomstype omfattes av forskriftene del I eller II. Vurdering av om vilkårene for godkjennelse i folketrygdloven 13-4 annet ledd bokstav a-c er oppfylt. Vurdering av om det foreligger annen sykdom eller påvirkning som gir et mer nærliggende eller sannsynlig grunnlag for de aktuelle symptomer. Dette kan lede til: avslag på godkjennelse full godkjennelse delvis godkjennelse NAV, Side 5

6 Trygderettens kjennelse 03/ legger opp til at det skal foretas en systematisk gjennomgang av bokstavene a, b, c og d. Vesentlig ved denne gjennomgangen er at alternative årsaksforklaringer til et sykdomsbilde ikke er relevant ved vurderingen av bokstavene a, b og c, kun påvirkningen i arbeid. Alternative årsaker er etter loven kun relevant ved vurderingen av lovens bokstav d, og har bare gjennomslagskraft dersom alternativ sykdom eller påvirkning er mer sannsynlig som årsak til symptomene. NAV, Side 6

7 Vilkårene for godkjennelse i 13-4 annet ledd Uttrykker en såkalt betinget presumpsjon Bokstav a-c er ikke årsaksregler, men risikoregler Man vurderer risiko for utvikling av sykdommen på gruppenivå (epidemiologisk) Vurderer kun yrkesfaktoren jf. Trygderettens kjennelse i ankesak 2003/01958 Bokstav d er en årsaksbestemmelse på individnivå NAV, Side 7

8 Anvendelse av sårbarhetsprinsippet? - Innebærer at en ser bort fra skadelidtes særlige mottakelighet for skaden/sykdommen skadelidte tas som han er - Alminnelig erstatningsrettslig prinsipp som delvis er lovfestet, se lov om yrkesskadeforsikring 11 tredje ledd - Samlet taler de beste grunner for en objektiv vurdering av vilkårene i folketrygdloven 13-4 annet ledd bokstav a c. Sårbarhetsprinsippet gis ikke anvendelse i saker etter folketrygdloven kap. 13 NAV, Side 8

9 Kravet til karakteristisk sykdomsbilde bokstav a Det må foreligge medisinske undersøkelser eller annen kunnskap som tilsier at eksponering for et gitt agens gir et visst sykdomsbilde - KOLS etter eksponering for steinstøv, dieseleksos etc. Trygderetten har uttalt om dette (TRR-97/00545):..et sykdomsbilde som på grunnlag av flere vitenskapelige undersøkelser, er dokumentert som en regelmessig virkning av den aktuelle eksponering, og med en hyppighet som avhenger av påvirkningsgrad over tid, samt et sykdomsbilde som kan forventes ut fra kunnskaper om virkningsmekanismer og kunnskaper om stoffets aktuelle skadepotensiale. Denne formuleringen er gjentatt i senere kjennelser NAV, Side 9

10 Forts. bokstav a: Dersom det ikke finnes medisinske undersøkelser, eller de som finnes har sprikende konklusjoner? Om denne problemstilling har Trygderetten uttalt (TRR- 97/01863): Det er imidlertid klart at dersom mulig årsakssammenheng mellom eksponering og sykdom ikke understøttes av vitenskapelige undersøkelser og publikasjoner skal det nokså mye til for at det kan godtas. Og dersom det i et slikt tilfelle foreligger vitenskapelig dokumentasjon som taler mot en sammenheng, vil det være lite tenkelig at årsakskravet kan anses oppfylt. Trygderetten har lagt klare føringer for en streng vurdering av vilkåret i bokstav a NAV, Side 10

11 Rettspraksis Frostating lagmannsretts dom LF TRs saksnr. 98/ Grunngitt kjennelse. Kvinne på 52 år, røkt i 32 år, ble 100 % medisinsk ufør pga lungekreft. Lagmannsretten fant ikke at det forelå yrkessykdom etter 17 års arbeid med perkloretylen i renseribedrift. NAV, Side 11

12 Forts. Lagmannsretten uttalte: Slik lagmannsretten ser det, ligger det i lovens uttrykk karakteristisk sykdomsbilde et skjerpet krav. Man skal fange opp de typiske sykdommer i vedkommende yrke og særbehandle arbeidstakerne som rammes. Erfaringene så langt tilsier ikke at renseriarbeid med perkloetylen gir økt risiko for lungekreft. Forskning underbygger ikke en slik antakelse[...] Selv om A fikk kreften i relativ ung alder synes tobakken å være den mest sannsynlige årsak, slik Norseth og Trygderetten konkluderer. Staten frifunnet. NAV, Side 12

13 Rettspraksis Agder lagmannsretts dom LA Lagmannsretten la til grunn at det i lovens uttrykk karakteristisk sykdomsbilde lå et skjerpet krav til sammenhengen mellom påvirkningen av stoffer og sykdommen. Lagmannsretten uttalte: Det er altså ikke tilstrekkelig at NN`s psykiske lidelse kan ha blitt utløst av påvirkningen av forkjellige stoffer i arbeidet og de derav følgende fysiske plager. Dommer fra erstatningsrettens område har derfor liten interesse. Lovgiver, slik det er uttrykt i Frostating lagmannsretts dom av 5. februar 2001, ønsket å fange opp de typiske sykdommer i vedkommende yrke og særbehandle arbeidstakere som rammes. Paranoid schizofrenilignede lidelse som ikke hadde sammenheng med hjerneskade kunne ikke betraktes som en karakteristisk følge av tungmetallforgiftning(bly). Dette gjaldt selv om eksponeringen for tungmetaller kunne ha vært den utløsende faktor for hennes psykiske lidelse. Staten frifunnet. NAV, Side 13

14 Inneklima: Ikke sikre opplysninger om påvirkning på arbeidsplassen TRR : Ansatt i forsikringsselskap var i en årrekke blitt utsatt for papirstøv og ellers angivelig dårlig inneklima i form av mangelfullt renhold, dårlig ventilasjon osv. Til tross for bredt anlagt miljøundersøkelse, ble det ikke identifisert sikre agens som var kjent for å kunne utløse astma. Rikstrygdeverkets avslagsvedtak ble stadfestet av Trygderetten. NAV, Side 14

15 TRR : Bibliotekar som ble utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen, særlig i forbindelse med oppussing. Hun hadde astma, men anførte økt pustebesvær og forverrelse pga arbeidssituasjonen. Trygderetten stadfestet Rikstrygdeverkets vedtak om ikke å godkjenne sykdommen som yrkessykdom. Trygderetten la vekt på at vedkommende ikke var utsatt for påvirkning av et eller flere stoffer som har en slik utløsende effekt at man kan si at sykdomsbildet er karakteristisk nettopp for den aktuelle påvirkning. Videre ble det fremholdt at plagene hadde økt i en slik grad at støvplagene i arbeidet ikke dominerte årsaksforholdene i tilstrekkelig grad. Retten fant det også mer sannsynlig at hennes grunnlidelse var årsak til symptomene. NAV, Side 15

16 TRR : 74 år gammel kvinne som tidligere har arbeidet som lærer. Hun mener at hun over en 20 års periode har arbeidet i dårlig inneklima, med den følge at hun har utviklet diverse helseplager. Retten fant ikke at det var mest sannsynlig årsakssammenheng mellom hennes arbeidssituasjon og helseplagene. Retten viste blant annet til at den ikke kunne se at vilkårene i 13-4 bokstavene a og b er oppfylt. Det kliniske bildet er uspesifikt, og det er ikke avdekket yrkesbetingete faktorer som sannsynlig årsak til symptomene. NAV, Side 16

17 Forts. Inneklimasykdom er ikke en diagnose, men et navn på et knippe ofte temmelig uspesifikke symptomer som man antar skyldes inneklima. AP mener vel selv at kroppen er infisert av muggsopp. Hun beskriver en rekke symptomer, tett i nesen og hodet, uvanlig trett, bråk i hodet, søvnproblemer, smell i hodet. Soppsporer finnes over alt. For å sannsynliggjøre yrkessykdom, må det påvises sykdom som med sannsynlighet passer med slik eksponering. Det kan være overømfintlighet i luftveier (som astma) eller fra hud (som eksem). Inneklimasyke er et uavklart begrep som ikke inngår i listen over yrkessykdommer. Videre må det være avklart at man har vært betraktelig mer eksponert i yrket enn i livet ellers for å kunne si at sykdommen skyldes yrkespåvirkningen. NAV, Side 17

18 Forts. Det er påvist bihuleplager og eksemplager på føttene, uten at det har vært påvist klar relasjon til yrkeseksponering, for øvrig er årsaken ukjent. Men slike plager er ikke uvanlige i befolkningen generelt. I denne saken har ikke lege påvist noen spesifikk hypersensitivitet mot muggsopp, og det er uklart hva som har fremkalt symptomene. Det er heller ikke avdekket noen klart skadelig påvirkning fra luften hun har arbeidet i. NAV, Side 18

19 MCS Trygderetten har så tidlige som i kjennelse av ankenr. 1885/91 - slått fast at kjemisk overfølsomhet ikke går inn under folketrygdloven 13-4 annet ledd bokstav a (folketrygdloven av nr. 1 tredje ledd og avsnitt III delvilkår 1 i forskrift av gitt i medhold av denne). Trygderetten har en rekke senere saker med tilsvarende problemstilling inntatt samme standpunkt, se blant annet 4980/92, 0422/96, 6870/97, 98/01283, 98/03972, 99/02831, 99/03297 og 00/ NAV, Side 19

20 Inneklima - Yrkessykdomsforskriften NAV, Side 20

21 Yrkessykdomsforskriften stiller opp tre avgrensningskriterier 1. Krav til sykdommens art - 1B) Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer 1 E) Lungesykdommer 2. Krav til påvirkningens art - 1A)..forgiftning eller annen kjemisk påvirkning 3. Krav til hvor sykdommen er pådratt - 2A)..under arbeid i ishavsstrøk MERK! Det anses ikke å foreligge noe selvstendig årsakskrav i yrkessykdomsforskriften NAV, Side 21

22 Lidelser som ikke er omfattet av forskriften Rhinitt - Omfattes ikke av 1B..hud og lungesykdommer. Stadfestet av Trygderetten i TRR OBS! Tilstanden kan inntreffe etter kjemisk eksponering, jf. 1A. Se TRR MCS multippel kjemisk overfølsomhet? - Krav om at det foreligger en sykdom, jf og forskriften - MCS er ingen medisinsk akseptert og veldefinert sykdom, jf. Høyesterettsdom, inntatt i Rt s Omtalt av yrkessykdomsutvalget i NOU 2008 nr. 11 :..forutsetningene er ikke tilstede for at tilstanden skal omfattes av forskriften. NAV, Side 22

23 Forts. bokstav a Sammenfatning: 1. Foreligger det vitenskapelige undersøkelser som viser at eksponering for de konkrete stoffer som vedkommende har vært utsatt for gir signifikant økning i risikoen for utvikling av den aktuelle lidelse? Dersom det foreligger flere vitenskapelige undersøkelser hvor konklusjonene spriker, må en vekte de forskjellige undersøkelser opp mot hverandre og legge til grunn det resultat som etter en helhetsvurdering fremstår som det mest sannsynlige. 2. Dersom det ikke foreligger vitenskapelige undersøkelser som understøtter en slik sammenheng må en bygge på kunnskapene om virkningsmekanismer og kunnskaper om stoffets aktuelle skadepotensiale. Som det fremgår av Trygderettens uttalelse i sak 97/01863 skal det nokså mye til for at en slik sammenheng kan godtas. NAV, Side 23

24 NOU 2008 nr. 11 : Det foreslås at det ikke tas med et eget punkt om inneklimarelaterte plager/sykdommer i den norske yrkessykdomsliste. Dermed vil det kun bli godkjent inneklimarelatert sykdom i de tilfeller der den aktuelle sykdommen er med i lista. NAV, Side 24

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Tematisert domshefte nyere (retts)avgjørelser. Domsoversikt kallenavn og referanser... 3

Tematisert domshefte nyere (retts)avgjørelser. Domsoversikt kallenavn og referanser... 3 Professor dr. juris Morten Kjelland Institutt for offentlig rett Postadresse: Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 47, Oslo Domus Bibliotheca (DB) Tematisert domshefte

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten en populærvitenskapelig fremstilling av generelle regler og de særskilte kriterier for vurdering av nakkeslengskader Av professor dr. juris Morten

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet av professor dr. juris Knut S. Selmer Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Jeg viser til tidligere kontakt og korrespondanse om ovenstående.

Jeg viser til tidligere kontakt og korrespondanse om ovenstående. 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo St Olavs plass 5, 6 etg (Domus Nova) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Tlf.: 22 85 00 70 Fax: 22 85 00 41 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade 2/83 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 SAMMENDRAG OG BAKGRUNN 1 SAMMENDRAG... 9 2 OM UTREDNINGEN... 10 2.1 Innledning... 10 2.2 Bakgrunn for nedsettelse av arbeidsgruppen... 10 2.3 Arbeidsgruppens sammensetning,

Detaljer